Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 640
Dátum doručenia: 30. 8. 2021
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (14 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (181 KB)
Dôvodová správa - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - všeobecná časť (21 KB)
Dôvodová správa - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - osobitná časť (242 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (34 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (31 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (40 KB)
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti Budovanie základných pilierov informatizácie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti Budovanie základných pilierov informatizácie (25 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2013/33/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2013/33/EÚ (48 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2011/93/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2011/93/EÚ (47 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2011/95/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2011/95/EÚ (44 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 2011/98/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 2011/98/EÚ (43 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady (EÚ) 2016/801 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady (EÚ) 2016/801 (50 KB)
Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov (Iný typ dokumentu) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov (31 KB)
Návrh vyhlášky o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii (30 KB)
Návrh vyhlášky o maturitných komisiách, skúšobných komisiách pre záverečnú skúšku a skúšobných komisiách pre absolventskú skúšku (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o maturitných komisiách, skúšobných komisiách pre záverečnú skúšku a skúšobných komisiách pre absolventskú skúšku (35 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov (35 KB)
Návrh vyhlášky o ukončovaní štúdia na základných školách (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o ukončovaní štúdia na základných školách (32 KB)
Návrh vyhlášky o priznávaní štipendia žiakom stredných škôl (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o priznávaní štipendia žiakom stredných škôl (42 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 218/2017 Z. z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 218/2017 Z. z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch (15 KB)
Návrh vyhlášky o zariadeniach poradenstva a prevencie (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o zariadeniach poradenstva a prevencie (22 KB)
Konsolidované znenie - Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (192 KB)
Konsolidované znenie - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (267 KB)
Konsolidované znenie - Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (103 KB)
Konsolidované znenie - Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (65 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 18. 10. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 666 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 666 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 918 zo dňa 21. 9. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 18. 10. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us400918 (Uznesenie (1. čítanie)) Us400918 (19 KB)

Rokovanie výborov

18. 10. 2021, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
18. 10. 2021, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
14. 10. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
13. 10. 2021, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

19. 10. 2021, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR dňa 20. 10. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

21. 09. 2021 Dostál, Ondrej Detail návrhu 8 0640 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0640 Ondrej Dostál II (27 KB)
19. 10. 2021 Šudík, Tomáš Detail návrhu 8 0640 Tomáš Šudík II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0640 Tomáš Šudík II (101 KB)
19. 10. 2021 Šofranko, Mária Detail návrhu 8 0640 Mária Šofranko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0640 Mária Šofranko II (59 KB)
20. 10. 2021 17:20 Habánik, Jozef Detail návrhu 8 0640 Jozef Habánik II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0640 Jozef Habánik II (96 KB)
20. 10. 2021 17:20 Halgašová, Jarmila Detail návrhu 8 0640 Jarmila Halgašová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0640 Jarmila Halgašová II (60 KB)
20. 10. 2021 17:20 Gyimesi, György Detail návrhu 8 0640 György Gyimesi II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0640 György Gyimesi II (52 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1010 zo dňa 20. 10. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 8. 11. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (19. 11. 2021), číslo 415/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.