Neschválené návrhy zákonov Vytlačiť stránku / Print page

12345678
Návrh zákonaČPTDátum doručeniaDôvod
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1588 14. 4. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o obmedzujúcich opatreniach pri predaji energetických nápojov 1602 14. 4. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1620 14. 4. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1621 14. 4. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ANDREJUVOVEJ a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 1623 14. 4. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 2. mája 2023 svoj návrh zákona späť,) 1626 14. 4. 2023NZ vzal navrhovateľ späť
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava SUJU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 1630 14. 4. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (Navrhovateľka Zuzana Šebová oznámila listom z 28. apríla 2023, že svoj návrh so súhlasom spolunavrhovateľov berie späť.) 1640 14. 4. 2023NZ vzal navrhovateľ späť
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovateľka Zuzana Šebová oznámila listom z 28. apríla 2023, že svoj návrh so súhlasom spolunavrhovateľov berie späť.) 1642 14. 4. 2023NZ vzal navrhovateľ späť
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 1652 14. 4. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ a Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1684 14. 4. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ vzal listom zo 16. mája 2023 svoj návrh zákona späť.) 1695 14. 4. 2023NZ vzal navrhovateľ späť
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 1698 14. 4. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (Navrhovateľ vzal listom z 24. mája 2023 svoj návrh zákona späť.) 1699 14. 4. 2023NZ vzal navrhovateľ späť
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ vzal listom z 24. mája 2023 svoj návrh zákona späť.) 1572 13. 4. 2023NZ vzal navrhovateľ späť
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO a Milana KURIAKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 1573 13. 4. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1575 13. 4. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO a Radovana MARCINČINA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1576 13. 4. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ vzal listom z 24. mája 2023 svoj návrh zákona späť.) 1577 13. 4. 2023NZ vzal navrhovateľ späť
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 1578 13. 4. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 1579 13. 4. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov 1546 6. 4. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 1549 6. 4. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa SUSKA, Martina NEMKYHO a Matúša ŠUTAJ EŠTOKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 487/2013 Z. z. o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v znení neskorších predpisov 1550 6. 4. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava SUJU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 1540 31. 3. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 1458 24. 2. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 1459 24. 2. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Vládny návrh zákona o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (letecký zákon) 1460 24. 2. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 1465 24. 2. 2023NZ nebol schválený
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 1468 24. 2. 2023NZ nebol schválený
Vládny návrh zákona o krajinnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1476 24. 2. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 1479 24. 2. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Miloša SVRČEKA, Borisa KOLLÁRA a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 1480 24. 2. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána SZŐLLŐSA, Anny ZÁBORSKEJ, Vojtecha TÓTHA, Petra VONSA a Jána KEREKRÉTIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov 1483 24. 2. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Moniky KAVECKEJ, Mareka ŠEFČÍKA a Anny ZÁBORSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 1485 24. 2. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO a Milana KURIAKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova o zmene a doplnení niektorých zákonov 1487 24. 2. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO a Mareka KRAJČÍHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov 1489 24. 2. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava SUJU a Eduarda KOČIŠA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1492 24. 2. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra CMOREJA, Anny ZEMANOVEJ a Vladimíra LEDECKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 1494 24. 2. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Petra DOBEŠA, Mareka ŠEFČÍKA a Michala ŠIPOŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1495 24. 2. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO a Igora MATOVIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v zneni neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1500 24. 2. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU, Štefana KUFFU a Filipa KUFFU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach 1501 24. 2. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU, Štefana KUFFU a Filipa KUFFU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovatelia vzali listom z 28. marca 2023 svoj návrh zákona späť.) 1502 24. 2. 2023NZ vzal navrhovateľ späť
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 1504 24. 2. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Lukáša KYSELICU a Dominika DRDULA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1506 24. 2. 2023NZ nebol schválený
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU, Štefana KUFFU a Filipa KUFFU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 1507 24. 2. 2023NZ nebol schválený
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 1436 23. 2. 2023NZ nebol schválený
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Miriam ŠUTEKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (Navrhovateľka vzala listom z 9. marca 2022 svoj návrh zákona späť.) 1473 23. 2. 2023NZ vzal navrhovateľ späť
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho, Gábora Grendela, Petra Polláka a Zity Pleštinskej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov 1455 21. 2. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 1448 17. 2. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
12345678

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.