Neschválené návrhy zákonov Vytlačiť stránku / Print page

123456
Návrh zákonaČPTDátum doručeniaDôvod
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1240 30. 9. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša VALÁŠKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov a ktorým sa dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 1241 30. 9. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána BENČÍKA, Ondreja DOSTÁLA, Radovana KAZDU a Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1244 30. 9. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra CMOREJA a Mariána VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 1247 30. 9. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily HALGAŠOVEJ a Petra CMOREJA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1256 30. 9. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina BELUSKÉHO, Rastislava SCHLOSÁRA a Stanislava MIZÍKA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1227 29. 9. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina ČEPČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1228 29. 9. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina ČEPČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1229 29. 9. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022 (Navrhovatelia vzali listom zo 14. októbra 2022 svoj návrh zákona späť.) 1203 27. 9. 2022NZ vzal navrhovateľ späť
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rastislava SCHLOSÁRA a Martina BELUSKÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1196 20. 9. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1098 26. 8. 2022NZ nebol schválený
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 1100 26. 8. 2022NZ nebol schválený
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry HAJŠELOVEJ a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom zo 7. septembra 2022 svoj návrh zákona späť.) 1134 26. 8. 2022NZ vzal navrhovateľ späť
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda RAŠIHO, Petra ŽIGU a Róberta PUCIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 1135 26. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PELLEGRINIHO, Jána BLCHÁČA a Richarda RAŠIHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 1136 26. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PELLEGRINIHO, Denisy SAKOVEJ, Richarda RAŠIHO, Erika TOMÁŠA a Matúša ŠUTAJ EŠTOKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 1137 26. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda RAŠIHO a Róberta PUCIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 1138 26. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PELLEGRINIHO, Matúša ŠUTAJ EŠTOKA, Denisy SAKOVEJ, Erika TOMÁŠA a Petra KMECA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 487/2013 Z. z. o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v znení neskorších predpisov 1139 26. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PELLEGRINIHO, Denisy SAKOVEJ, Richarda RAŠIHO, Erika TOMÁŠA a Matúša ŠUTAJ EŠTOKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 1140 26. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša VALÁŠKA na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám 1142 26. 8. 2022NZ vzal navrhovateľ späť
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovateľka požiadala listom z 12. októbra 2022 o sitahnutie svojho návrhu zákona z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky.) 1144 26. 8. 2022NZ vzal navrhovateľ späť
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU, Štefana KUFFU a Filipa KUFFU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1148 26. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ oznámil listom z 30. septembra 2022, že sťahuje svoj návrh z legislatívneho procesu.) 1153 26. 8. 2022NZ vzal navrhovateľ späť
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša LEHOTSKÉHO, Vladimíry MARCINKOVEJ, Mariána VISKUPIČA, Vladimíra LEDECKÉHO a Michala LUCIAKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1154 26. 8. 2022NZ nebol schválený
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rastislava SCHLOSÁRA, Martina BELUSKÉHO a Mareka KOTLEBU na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1155 26. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rastislava SCHLOSÁRA, Martina BELUSKÉHO a Mareka KOTLEBU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1156 26. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja ĎURICU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1157 26. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina ČEPČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 1159 26. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina ČEPČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1160 26. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1162 26. 8. 2022NZ bol vrátený navrhovateľovi
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Patricka LINHARTA na vydanie zákona o poskytovaní dotácií na potraviny s cieľom poskytovania kvalitnejších potravín a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ vzal listom z 27. septembra 2022 svoj návrh zákona späť.) 1167 26. 8. 2022NZ vzal navrhovateľ späť
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Patricka LINHARTA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ vzal listom z 22. septembra 2022 svoj návrh zákona späť.) 1168 26. 8. 2022NZ vzal navrhovateľ späť
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána VISKUPIČA, Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ, Vladimíra LEDECKÉHO a Vladimíry MARCINKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti daní 1169 26. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána VISKUPIČA, Jarmily HALGAŠOVEJ, Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ a Petra CMOREJA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1170 26. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána VISKUPIČA a Romana FOLTINA na vydanie zákona o dani z osobitnej stavby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 1171 26. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána VISKUPIČA a Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 1172 26. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Anny ANDREJUVOVEJ a Evy HUDECOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1190 26. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša VALÁŠKA na vydanie zákona o životnom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1124 25. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša VALÁŠKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 1125 25. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša VALÁŠKA na vydanie zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1126 25. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Kataríny HATRÁKOVEJ a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia oznámili listom z 12. októbra späťvzatie svojho návrhu zákona.) 1128 25. 8. 2022NZ vzal navrhovateľ späť
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali 9. novembra 2022 na 75. schôdzi NR SR svoj návrh zákona späť.) (Navrhovatelia stiahli listom z 29. novembra 2022 svoj návrh zákona z legislatívneho procesu.) 1131 25. 8. 2022NZ vzal navrhovateľ späť
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA a Ľudovíta GOGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1133 25. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily HALGAŠOVEJ, Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ, Tomáša LEHOTSKÉHO, Petra OSUSKÉHO a Vladimíry MARCINKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 1097 24. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zvýšením transparentnosti v oblasti prokuratúry 1114 24. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša KYSELICU a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 1093 22. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Filipa KUFFU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 1094 22. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Patricka LINHARTA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ vzal listom z 22. septembra 2022 svoj návrh zákona späť.) 1091 11. 8. 2022NZ vzal navrhovateľ späť
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra CMOREJA, Mariána VISKUPIČA a Tomáša LEHOTSKÉHO na vydanie ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe 1090 8. 8. 2022NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Zákon z 22. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1084 11. 7. 2022NZ nebol schválený
123456

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.