Materiály doručené NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Zoznam obsahuje materiály, ktoré ešte neboli zaradené na schôdze NR SR; materiály zaradené na schôdze NR SR sa nachádzajú v časti Program schôdzí.

12
ČPTDátum doručeniaNázov parlamentnej tlačeTyp tlače
1064 27. 5. 2022 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o turistických trasách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Návrh zákona
1063 27. 5. 2022 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša VALÁŠKA na vydanie zákona o príspevku na úhradu nákladov na bývanie Návrh zákona
1062 27. 5. 2022 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava KARAHUTU, Jozefa LUKÁČA, Evy HUDECOVEJ a Miroslava ŽIAKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
1061 27. 5. 2022 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov Návrh zákona
1060 27. 5. 2022 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ, Juraja ŠELlGU, Petra KREMSKÉHO a Ľuboša KRAJČÍRA na vydanie zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní Návrh zákona
1059 27. 5. 2022 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU a Györgya GYIMESIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov Návrh zákona
1058 27. 5. 2022 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Návrh zákona
1057 27. 5. 2022 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána RICHTERA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
1056 27. 5. 2022 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Anny ZEMANOVEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ, Anny MIERNEJ a Alexandry PIVKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov Návrh zákona
1055 27. 5. 2022 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PELLEGRINIHO, Denisy SAKOVEJ, Richarda RAŠIHO, Erika TOMÁŠA a Matúša ŠUTAJ EŠTOKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
1054 27. 5. 2022 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša VALÁŠKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov Návrh zákona
1053 27. 5. 2022 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU, Štefana KUFFU a Filipa KUFFU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok a ktorým sa dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre Návrh zákona
1052 27. 5. 2022 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny HATRÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov Návrh zákona
1050 27. 5. 2022 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava SUJU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Návrh zákona
1049 27. 5. 2022 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry MARCINKOVEJ, Romany TABÁK, Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ, Anny ZÁBORSKEJ, Evy HUDECOVEJ a Zuzany ŠEBOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
1048 27. 5. 2022 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
1047 27. 5. 2022 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
1046 27. 5. 2022 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina BELUSKÉHO a Stanislava MIZÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
1045 27. 5. 2022 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rastislava SCHLOSÁRA, Petra KRUPU a Stanislava MIZÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
1044 27. 5. 2022 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina BELUSKÉHO, Andreja MEDVECKÉHO a Magdalény SULANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
1043 27. 5. 2022 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina BELUSKÉHO, Stanislava MIZÍKA a Mareka KOTLEBU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Návrh zákona
1042 27. 5. 2022 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina ČEPČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov Návrh zákona
1041 27. 5. 2022 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov Návrh zákona
1040 27. 5. 2022 Vládny návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Návrh zákona
1039 27. 5. 2022 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Návrh zákona
1038 27. 5. 2022 Vládny návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov Návrh zákona
1037 27. 5. 2022 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Návrh zákona
1036 27. 5. 2022 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Návrh zákona
1035 27. 5. 2022 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov Návrh zákona
1034 27. 5. 2022 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Návrh zákona
1033 27. 5. 2022 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Návrh zákona
1024 26. 5. 2022 Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2021 Iný typ
1032 25. 5. 2022 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny HATRÁKOVEJ a Petry HAJŠELOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov Návrh zákona
1023 24. 5. 2022 Vládny návrh zákona o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov Návrh zákona
1020 24. 5. 2022 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
1019 18. 5. 2022 Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2021 Správa
1018 18. 5. 2022 Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2021 Iný typ
1013 9. 5. 2022 Program stability Slovenskej republiky na roky 2022 až 2025 Iný typ
1011 4. 5. 2022 Vládny návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Návrh zákona
1014 3. 5. 2022 Správa o činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti za obdobie od 1. marca 2021 do 28. februára 2022 Správa
1012 3. 5. 2022 Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2021 Správa
980 28. 4. 2022 Výročná správa Slovenského pozemkového fondu za rok 2021 Správa
939 15. 3. 2022 Správa o stave ochrany osobných údajov za rok 2021 Správa
818 9. 12. 2021 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na schválenie stanoviska Slovenskej republiky k uskutočneniu zmeny Plánu podpory obnovy a odolnosti Slovenskej republiky podľa čl. 2 ods. 3 ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie Iný typ
792 22. 11. 2021 Návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu finančnej kontroly za roky 2020 – 2021, spolu s kontrolou zameranou na plnenie zmlúv a opodstatnenosti výdavkov v projekte Ivachnová - Hubová, Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky Iný typ
751 9. 11. 2021 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022 Iný typ
784 5. 11. 2021 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PELLEGRINIHO, Denisy SAKOVEJ, Richarda RAŠIHO, Erika TOMÁŠA a Matúša ŠUTAJ EŠTOKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (Návrh zákona nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, viď. rozhodnutie predsedu NR SR č. 821.) Návrh zákona
757 3. 11. 2021 Návrh rozpočtu Ústavu pamäti národa na rok 2022 Iný typ
754 2. 11. 2021 Mimoriadna správa komisárky pre deti Správa
637 31. 8. 2021 Informácia o výročných správach politických strán a politických hnutí za rok 2020 Informácia
12

Deň v parlamente

<- ->