Postavenie a právomoci Vytlačiť stránku / Print page

Parlamentné delegácie NR SR sú skupiny poslancov, zvolené na ustanovujúcej schôdzi NR SR, ktoré NR SR reprezentujú počas celého volebného obdobia v multilaterálnych parlamentných zhromaždneniach. Počet ich členov a náhradníkov závisí od stanov príslušnej organizácie.

Euro-stredomorské parlamentné zhromaždenie

Euro-stredomorské parlamentné zhromaždenie (ESPZ) je parlamentná inštitúcia Barcelonského procesu s konzultačnou právomocou, vytvorená na základe Barcelonskej deklarácie. Členmi zhromaždenia sú poslanci, ktorých menujú parlamenty partnerských krajín zúčastňujúcich sa na Barcelonskom procese a Európsky parlament. Úlohou zhromaždenia je priniesť parlamentnú podporu, podnety a prínos ku konsolidácii a rozvoju Barcelonského procesu, pričom zhromaždenie môže prijímať stanoviská ku všetkým aspektom európsko-stredomorského partnerstva, monitoruje uplatňovanie európsko-stredomorských asociačných dohôd a prijíma uznesenia alebo odporúčania pre konferenciu ministrov s cieľom naplniť zámery európsko-stredomorského partnerstva.

Stála delegácia NR SR do Parlamentného zhromaždenia NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization - Severoatlantická aliancia) je transatlantické zoskupenie založené zmluvou o kolektívnej sebaobrane podľa článku 51 Charty OSN. Severoatlantická aliancia vznikla 4. apríla 1949 vo Washingtone podpisom dohody zástupcami 12 krajín. Sídlom NATO je od roku 1967 hlavné mesto Belgicka Brusel. Parlamentné zhromaždenie NATO vzniklo v roku 1955 a slúži ako konzultatívna medzi-parlamentná organizácia pre Severoatlantickú alianciu. Združuje 257 poslancov 28 parlamentov členských krajín NATO, delegátov 14 asociovaných krajín, Európskeho parlamentu, 4 regionálnych partnerov a stredomorských asociovaných členov, ako aj parlamentných pozorovateľov zo 7 krajín a 3 medziparlamentných zhromaždení. Hoci Parlamentné zhromaždenie NATO je od NATO nezávislým orgánom, nadviazalo s ním v priebehu uplynulých rokov veľmi úzke a účinné pracovné vzťahy a prostredníctvom poslancov členských krajín Aliancie prispieva k väčšej transparentnosti NATO politík a napomáha budovať ich parlamentnú a verejnú podporu.

Od ukončenia Studenej vojny PZ NATO nadobudlo nové úlohy integrovaním do svojej činnosti parlamentárov krajín Strednej a Východnej Európy, ktoré prejavili záujem o užšiu asociáciu s NATO. Táto integrácia zahŕňala politickú i praktickú asistenciu krajinám a prispela k upevneniu parlamentnej demokracie naprieč Euro-Atlantickým regiónom a tým aj k naplneniu a posilneniu NATO programov pre partnerstvo a spoluprácu.

Delegácia Národnej rady Slovenskej republiky v Parlamentnom zhromaždení NATO je zložená z 5 členov a 5 náhradníkov z radov poslancov NR SR.

Viac informácií o NATO a Parlamentnom zhromaždení NATO nájdete na http://www.nato.int, resp. http://www.nato-pa.int.

Stála delegácia NR SR do Parlamentného zhromaždenia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe je pan-európska a transatlantická bezpečnostná organizácia, združujúca 55 členských krajín. Parlamentné zhromaždenie OBSE bolo založené v roku 1991. Je zložené z poslancov členských štátov, ktoré sú signatármi Helsinského záverečného aktu z roku 1975 a Parížskej charty z roku 1990. Medzi hlavné úlohy patrí rozvíjanie a zdokonaľovanie mechanizmu prevencie a riešenia konfliktov; podpora posiľňovania a konsolidácie demokratických inštitúcií členských štátov OBSE. Delegácia Národnej rady Slovenskej republiky v Parlamentnom zhromaždení OBSE je zložená z 3 členov a 3 náhradníkov. Viac informácií o OBSE nájdete na http://www.osce.org.

Stála delegácia NR SR do Parlamentného zhromaždenia Rady Európy

Rada Európy je najstaršia politická organizácia v Európe založená v roku 1949, ktorá má v súčasnosti 45 členských krajín a ktorej hlavnými cieľmi sú ochrana ľudských práv, parlamentnej demokracia a princípov právneho štátu, príprava dohôd zjednocujúcich sociálne a právne prostredie v členských krajinách a podpora Európskej identity založenej na hodnotách spoločných pre rôzne kultúry. Rada Európy prijala 193 právne záväzných medzinárodných zmlúv, ktoré sa venovali širokému spektru problémov, od ľudských práv, cez boj proti organizovanej kriminalite až po ochranu dát alebo kultúrnu spoluprácu. Delegácia Národnej rady Slovenskej republiky má v Parlamentnom zhromaždení RE 5 členov a 5 náhradníkov. Viac informácií o Rade Európy nájdete na http://www.coe.int.

Stála delegácia NR SR do Stredoeurópskej iniciatívy

Stredoeurópska iniciatíva je regionálnou medzinárodnou organizáciou stredoeurópskych štátov. Vznikla v júni 1991 z tzv. Hexagonály. Jej cieľom je ekonomická a politická kooperácia krajín medzi Jadranským a Baltickým morom. Aj keď Stredoeurópska iniciatíva nemá formálne znaky medzinárodnej organizácie, slúži ako vhodná platforma na vzájomnú výmenu názorov. Stredoeurópska iniciatíva združuje 17 stredo- a juhovýchodných štátov Európy. Delegácia Národnej rady Slovenskej republiky v Stredoeurópskej iniciatíve má piatich členov.

Deň v parlamente

<- ->