Žiadosť o sprístupnenie informácie (on-line formulár) Vytlačiť stránku / Print page


* Povinné údaje
** Povinný údaj v prípade vyplnenia príslušného spôsobu sprístupnenia

Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti vedenia agendy sprístupňovania informácií je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade neúplnej žiadosti a teda aj neposkytnutia osobných údajov, bude žiadateľ vyzvaný na ich doplnenie a ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nebude možné pre tento nedostatok sprístupniť, bude žiadosť o informácie odložená bez vydania rozhodnutia podľa § 14 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z.. Lehota uchovávania osobných údajov je 5 rokov. Príjemcami osobných údajov sú orgány verejnej moci.

Deň v parlamente

<- ->