Vybudovanie elektronickej registratúry Vytlačiť stránku / Print page

Verejné pripomienkovanie projektu „Vybudovanie elektronickej registratúry“

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, ako budúci objednávateľ projektu 979 (evidovanom na portály METAIS) v súlade s §7 bod (4) Vyhlášky č. 85/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu zo dňa 14. apríla 2020 sprístupňuje na verejné pripomienkovanie manažérske výstupy projektu „Vybudovanie elektronickej registratúry“.

Hlavným cieľom a motiváciou projektu „Vybudovanie elektronickej registratúry“ je prostriedkami informačno-komunikačných technológií kompletne pokryť procesy od prijatia podania, jeho evidencie až po archiváciu spisu. Motiváciou je tak vytvoriť informačný systém (registratúru), ktorý bude zabezpečovať kompletnú správu listinných aj elektronických dokumentov v súlade so všetkými legislatívnymi požiadavkami.

Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom dodania informačného systému:

  • pre automatizovanú správu registratúry vybudovaný v súlade s legislatívnymi požiadavkami (výnos 525/2011 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry, zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy).
  • ktorý je certifikovaný MV SR podľa výnosu 525/2011 minimálne na vysokú úroveň zhody.
  • ktorý podporuje všetky náležitosti pre manipuláciu so spisom a s registratúrnymi záznamami vo spisoch a denníkoch, vyraďovacie konanie, archiváciu, transformáciu záznamov, spisov a vecných skupín na archívne inventárne záznamy, integráciu na DMS a active directory.
  • ktorý umožňuje centralizovanú a decentralizovanú evidenciu zásielok, definovanie druhov zásielok, sledovanie doručenia, spracovanie zásielok prichádzajúcich a odosielaných elektronickými kanálmi,
  • ktorý je obojsmerne integrovaný (prijímanie a odosielanie podaní s prílohami) s elektronickou schránkou organizácie prevádzkovanou na ÚPVS.
  • ktorý obsahuje prehľad o stave záznamu a spisu v reálnom čase, podporuje prideľovanie registratúrnych záznamov a spisov na spracovanie používateľom a organizačným útvarom, realizáciu reportov, možnosť delegovania práv a prístupov, tvorbu spisových obalov,
  • ktorý umožní prostredníctvom integračných služieb integráciu na ostatné ISVS Kancelárie Národnej rady SR a externé prostredie.

Pripomienky k manažérskych výstupom projektu v inicializačnej fáze pred samotným spustením verejného obstarávania je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: pripomienkovanie.itprojektov@nrsr.sk do 8.11.2021, do 16,00 hod.

Dokumenty na stiahnutie:

  I-01 Projektový zámer – detailný (568 KB)
  I-02 CBA Analýza (433 KB)
  I-03 Prístup k projektu – detailný (331 KB)
  I-04 Zoznam rizík detailný (120 KB)
  pripomienkový formulár - verejné pripomienkovanie (13 KB)

Zverejnené 22.10.2021

Deň v parlamente

<- ->