projekt_979_Projektovy_zamer_detailny  
PROJEKTOVÝ ZÁMER  
(Project brief)  
Identifikovanie požiadaviek na funkčnú časť riešenia  
Identifikácia projektu  
Povinná osoba  
Názov projektu  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Informačný systém REGISTRATURA (eREG)  
́
Zodpovedná osoba za projekt Ing. Karol Guniš  
Realizátor projektu  
Vlastník projektu  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Ing. Karol Guniš  
Schvaľovanie dokumentu  
Položka  
Meno a priezvisko Organizácia  
Pracovná pozícia Dátum Podpis  
(alebo elektronický súhlas)  
Vypracoval Ing. Karol Guniš  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Riaditeľ odboru  
TBC  
Obsah  
1. POPIS ZMIEN DOKUMENTU.. 3  
História zmien. 3  
1.1.  
1. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE. 3  
Použité skratky. 3  
2.1.  
2.1.1.  
Konvencie pre typy požiadaviek. 3  
1. DEFINOVANIE PROJEKTU.. 4  
Manažérske zhrnutie. 4  
3.1.  
3.2.  
Motivácia a rozsah projektu. 5  
3.2.1.  
3.2.2.  
3.2.3.  
Problém, ktorý bude realizáciou projektu odstránený. 5  
Biznis procesy, ktoré sú predmetom projektu. 5  
Informácie o oblasti (OBSAH / AGENDA / ŽIVOTNÁ SITUÁCIA), ktorým sa projekt venuje. 6  
3.2.4.  
3.2.5.  
3.3.  
ROZSAH PROJEKTU.. 7  
MOTIVÁCIA PROJEKTU.. 8  
Zainteresované strany/Stakeholderi 9  
3.4.  
Ciele projektu a merateľné ukazovatele. 10  
Riziká a závislosti 11  
3.5.  
3.6.  
Alternatívy a Multikriteriálna analýza. 12  
Stanovenie alternatív pomocou biznisovej vrstvy architektúry. 12  
Multikriteriálna analýza. 13  
3.6.1.  
3.6.2.  
3.6.3.  
3.6.4.  
Stanovenie alternatív pomocou aplikačnej vrstvy architektúry. 17  
Stanovenie alternatív pomocou technologickej vrstvy architektúry. 18  
1. POŽADOVANÉ VÝSTUPY (PRODUKT PROJEKTU). 19  
2. NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY. 23  
5.1.  
Popis budúceho cieľového produktu projektu z pohľadu biznis architektúry. 23  
Používatelia riešenia. 23  
5.1.1.  
5.1.2.  
5.1.3.  
5.1.4.  
5.1.5.  
5.1.6.  
5.1.7.  
5.1.8.  
5.2.  
Základné biznis požiadavky. 24  
Práca s údajmi 24  
Vplyv na existujúci proces a okolité prostredie. 24  
Súlad s legislatívou. 24  
Integrácie. 25  
Biznis služby riešenia. 25  
Navrhovaná biznis architektúra riešenia. 26  
Popis budúceho cieľového produktu projektu z pohľadu aplikačnej architektúry. 27  
AS IS stav aplikačnej architketúry. 27  
Popis budúceho stavu aplikačnej architektúry. 28  
Základné komponenty/funkcionality IS eREG.. 28  
Integrácie. 31  
5.2.1.  
5.2.2.  
5.2.3.  
5.2.4.  
5.2.5.  
5.3.  
Navrhovaná aplikačná architektúra. 32  
Návrh technologickej architektúry. 33  
1. ROZPOČET A PRÍNOSY. 33  
2. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA. 34  
3. PROJEKTOVÝ TÍM.. 36  
4. PRACOVNÉ NÁPLNE. 36  
5. ODKAZY. 37  
6. PRÍLOHY. 37  
1. POPIS ZMIEN DOKUMENTU  
1.1.  
História zmien  
Verzia Dátum  
Zmeny  
Meno  
1.0 08.05.2021 Vypracovanie dokumentu Ing. Karol Guniš  
2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE  
Účelom dokumentu je v súlade s Vyhláškou 85/2020 Z. z. o riadení projektov, v rámci iniciačnej fázy rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu  
informačný systém REGISTRATUŔ A (eREG).  
2.1.  
Použité skratky  
ID SKRATKA POPIS  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
CSB  
DMS  
eREG  
ESB  
IS  
Centrálny spoločný blok  
Dokument manažment systém  
Agendový elektronický informačný systém REGISTRATÚRA  
Middleware softvér  
Informačný systém  
K NR SR  
VO  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Verejný obstarávateľ  
HW  
Hardvér  
SW  
Softvér  
10. FAT  
11. UAT  
12. PID  
13. RTO  
14. RPO  
Funkčné testy  
Akceptačné testy  
Projektový iniciálny dokument  
Recovery Time Objective  
Recovery Point Objective  
2.1.1. Konvencie pre typy požiadaviek  
Požiadavky v rámci projektu boli rozdelené na:  
Funkčné  
Nefunkčné  
Technické  
Číslovanie je vzostupné od čísla 1 až po konečné číslo vyjadrujúci požiadavku. Pre číslo je zaradená skratka ID  
3. DEFINOVANIE PROJEKTU  
3.1.  
Manažérske zhrnutie  
Súčasný stav využívania informačno-komunikačných technológií v rámci gescie Národnej rady SR vychádza z prirodzeného vývoja potrieb a možností NR  
SR v priebehu posledných 15 – 20 rokov. Registratúra aktuálne používaná v prostredí Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „K NR SR  
“) predstavuje jeden z modulov SRS (SRS - softvérový, modulový informačný systém s názvom Ekonomický informačný systém pre riadenie a správu  
podniku SRS®) a je prevádzkovaná na platforme sharepoint. Táto registratúra nie je integrovaná na žiadne ďalšie informačné systémy a v súčasnom stave  
ani nie je možné efektívnej ju integrovať na ostatné komponenty architektúry Národnej rady, čo tvorí podstatný problém pri poskytovaní elektronických  
služieb.  
Vzhľadom na izolovanosť súčasnej registratúry, nie je v súčasnosti nie je umožnené využívať benefity vyplývajúce z elektronického podania, spracovania a  
vybavenia podaní. Akákoľvek žiadosť je zasielaná na NR SR poštou alebo je prijatá podateľňou (NR SR využíva centrálnu podateľňu ÚPVS).  
Následne je žiadosť manuálne zaregistrovaná v registratúre NR SR (podateľňa a registratúra nie sú prepojené) a spracovávaná v back-office NR SR.  
Odpoveď je odosielaná poštou alebo prostredníctvom podateľne ÚPVS.  
Hlavným cieľom a motiváciou projektu je IKT prostriedkami kompletne pokryť procesy od prijatia podania, jeho evidencie až po archiváciu spisu.  
Motiváciou je tak vytvoriť informačný systém (registratúru), ktorý bude zabezpečovať kompletnú správu listinných aj elektronických dokumentov.  
Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom dodania informačného systému:  
pre automatizovanú správu registratúry vybudovaný v súlade s legislatívnymi požiadavkami (výnos 525/2011 Ministerstva vnútra Slovenskej  
republiky o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry, zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo  
verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR č. 78/2020  
Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy).  
ktorý je certifikovaný MV SR podľa výnosu 525/2011 minimálne na vysokú úroveň zhody.  
ktorý podporuje všetky náležitosti pre manipuláciu so spisom a s registratúrnymi záznamami vo spisoch a denníkoch, vyraďovacie konanie,  
archiváciu, transformáciu záznamov, spisov a vecných skupín na archívne inventárne záznamy, integráciu na DMS a active directory.  
ktorý umožňuje centralizovanú a decentralizovanú evidenciu zásielok, definovanie druhov zásielok, sledovanie doručenia, spracovanie zásielok  
prichádzajúcich a odosielaných elektronickými kanálmi,  
ktorý je obojsmerne integrovaný (prijímanie a odosielanie podaní s prílohami) s elektronickou schránkou organizácie prevádzkovanou na ÚPVS.  
ktorý obsahuje prehľad o stave záznamu a spisu v reálnom čase, podporuje prideľovanie registratúrnych záznamov a spisov na spracovanie  
používateľom a organizačným útvarom, realizáciu reportov, možnosť delegovania práv a prístupov, tvorbu spisových obalov,  
ktorý umožní prostredníctvom integračných služieb integráciu na ostatné ISVS Kancelárie národnej rady SR a iné.  
V rámci prípravy projektového zámeru boli posudzované 3 biznis alternatívy. Ako najlepšia sa ukázala alternatíva nahradenia existujúcej registratúry  
novým IS eREG, ktorý bude zabezpečovať kompletnú správu listinných aj elektronických dokumentov a bude integrovaný na externé a interné IS. Tento IS  
eREG, bude certifikovaný Ministerstvom Vnútra SR na úroveň zhody „vysoká“. Riešenie bude prevádzkované „on-premise“ v prostredí infraštruktúry K NR  
SR.  
Položka  
Hodnota  
Dĺžka trvania projektu  
Celková výška investičných výdavkov  
13 mesiacov od 06/2021 do 07/2022 (vrátane VO).  
na realizáciu projektu je 782 923 EUR (suma je s DPH).  
Celková výška prevádzkových výška prevádzkových  
výdavkov  
Prevádzkové výdavky sú v hodnote 413 594 € (suma je s DPH) na 5 rokov prevádzky  
riešenia  
3.2.  
Motivácia a rozsah projektu  
3.2.1. Problém, ktorý bude realizáciou projektu odstránený  
Súčasný stav využívania informačno-komunikačných technológií v rámci gescie Národnej rady SR vychádza z prirodzeného vývoja potrieb a možností NR  
SR v priebehu posledných 15 – 20 rokov. Vzhľadom na to, že informačné systémy boli a stále sú rozvíjané na základe rôznych koncepcií a vplyvov, ich  
kvalita a stupeň rozvoja sú rôzne.  
Aktuálne používaná registratúra predstavuje jeden z modulov SRS (SRS - softvérový, modulový informačný systém s názvom Ekonomický informačný  
systém pre riadenie a správu podniku SRS®) a je prevádzkovaná na platforme sharepoint. Údaje sú ukladané v štandardnej MS SQL databáze (100)  
vrátane súborov (údaje nie sú ukladané v sharepoint databáze). Obsah, teda metadáta a typy súborov zodpovedajú štandardnému informačnému systému  
na správu registratúry. Táto registratúra nie je integrovaná na žiadne ďalšie informačné systémy a v súčasnom stave ani nie je možné efektívne ju  
integrovať na ostatné komponenty architektúry Národnej rady, čo tvorí podstatný problém pri poskytovaní elektronických služieb. Súčasná registratúra  
zároveň nespĺňa štandardy pre elektronické informačné systémy na správu registratúry podľa výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/2011  
Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry a nemá vydaný certifikát, ktorý by potvrdzoval, že registratúra vykazuje  
zhodu s požiadavkami uvedenými v tomto výnose.  
Vzhľadom na izolovanosť súčasnej registratúry, nie je v súčasnosti nie je umožnené využívať benefity vyplývajúce z elektronického podania, spracovania a  
vybavenia podaní. Akákoľvek žiadosť je zasielaná na NR SR poštou alebo je prijatá podateľňou (NR SR využíva centrálnu podateľňu ÚPVS).  
Následne je žiadosť manuálne zaregistrovaná v registratúre NR SR (podateľňa a registratúra nie sú prepojené) a spracovávaná v back-office NR SR.  
Odpoveď je odosielaná poštou alebo prostredníctvom podateľne ÚPVS.  
Pokiaľ ide o materiály určené na prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (výlučne  
len materiály, ktoré sú zaradené do programu Národnej rady), tieto podávajú výbory, poslanci a vláda Slovenskej republiky  
prostredníctvom podateľne, ktorá nie je prepojená so súčasným IIS NR SR.  
Možnosť podávania materiálov na rokovanie Národnej rady je podporená dvomi aplikáciami  
– IS SSLP (v súčasnom stave! a  
registratúrou, ktoré však nie sú vzájomne prepojené. Identifikačné čísla k materiálom sú tak priraďované v oboch aplikáciách. Služba v  
súčasnosti nie je výlučne elektronická a materiály do Národnej rady sa podávajú aj v  
písomnej podobe. Písomné materiály sú doručované aj výborom a poslaneckým klubom.  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky pripravuje aj samostatný projekt Vybudovanie informačného systému Middleware (projekt_999), ktorý  
počíta s tým, že integrácie na referenčné registre ako aj na iné ISVS verejnej a štátnej správy pre IS eREG budú realizované práve prosterdncítvom ISVS  
budovaného vo vyššie uvedenom projekte – ISVS Middleware (isvs_10551).  
V kontexte plnenia povinností podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ako aj v kontexte plánovaného rozvoja informačných systémov v prostredí Kancelárie Národnej rady  
Slovenskej republiky je preto súčasný stav neudržateľný a pre ďalšie zabezpečenie úloh Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky predstavuje  
významný problém.  
3.2.2. Biznis procesy, ktoré sú predmetom projektu  
Predmetom projektu sú podporné biznis procesy nevyhnutných pre plnenie odborných, organizačných a technických úloh spojených so zabezpečovaním  
činnosti Národnej rady Slovenskej republiky. V roku 2019 počet záznamov predstavoval 21 216 a počet spisov predstavoval 2 613.  
Cieľom projektu je pokryť nasledovné biznis procesy:  
Správa evidencie došlej a odoslanej pošty, ako aj evidencie interných záznamov (podateľňa)  
Správa denníku spisov a denníku záznamov  
Správa registratúrneho strediska  
Správa registratúry  
Správa záznamov špecializovanej registratúry  
Reporting  
3.2.3. Informácie o oblasti (OBSAH / AGENDA / ŽIVOTNÁ SITUÁCIA), ktorým sa projekt venuje  
Z pohľadu životnej situácie sa projekt venuje nasledovnej životnej situácii  
Kód v číselníku (MetaIS) Názov  
Okruh životnej situácie C01  
Životná situácia 051  
Občan a štát  
Demokracia  
Výnos MF SR č. 478/2010 Z. z. o základnom číselníku úsekov verejnej správy a agend verejnej správy zadefinoval pre Národnú radu Slovenskej republiky  
úsek U00216 „Činnosť Národnej rady Slovenskej republiky, jej výborov, osobitných kontrolných výborov a komisií vrátane parlamentnej dokumentácie a  
tlačovej služby“. Tento úsek je takto naďalej vedený aj v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy (MetaIS) a to v súlade so zákonom o  
informačných technológiách vo verejnej správe č. 95/2019 Z. z. Úsek U00216 pozostáva z 8 agend, ako zobrazuje tabuľka nižšie. Úsek U00216 pozostáva  
z 8 agend, ako zobrazuje tabuľka nižšie. Pričom agenda priamo relevantná pre projekt je farebne zvýraznená. Ostatné agendy sú pre projekt relevantné  
nepriamo, resp. projekt prispieva k ich výkonu zabezpečením technických prostriedkov pre výkon činnosti Národnej rady Slovenskej republiky.  
Kód v  
číselní  
ku  
Názov agendy verejnej správy  
Právny predpis, ktorým je agenda verejnej správy ustanovená  
(MetaI  
S)  
A0003 Plnenie odborných, organizačných a technických úloh  
Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej  
republiky, § 143  
056  
spojených so zabezpečovaním činnosti Národnej rady  
Slovenskej republiky  
A0003 Vybavovanie petícií  
057  
Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej  
republiky, § 133  
A0003 Tvorba Ústavy Slovenskej republiky  
058  
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, čl. 72  
A0003 Zabezpečenie legislatívneho procesu a tvorby zákonov  
059  
Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej  
republiky, § 2  
A0003 Zabezpečovanie archivácie materiálov a písomností  
060 Národnej rady Slovenskej republiky  
Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky  
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky  
A0003 Koordinovanie a spolupráca pri plnení štátnych  
061  
záležitostí z oblasti dvojstranných a mnohostranných  
zahraničnopolitických vzťahov s nadväznosťou na tvorbu  
štátnej politiky  
A0003 Koordinovanie a spolupráca pri tvorbe zahraničnej  
Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky  
062  
politiky a zahraničnopolitických koncepcií vo vzťahu ku  
konkrétnemu teritóriu (spravidla k viacerým štátom)  
A0003 Plnenie osobitných úloh vo vzťahu k inštitúciám  
063 Európskej únie a v rámci medziparlamentnej spolupráce  
Zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády  
Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie, Oznámenie Ministerstva  
zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 486/2009 Z. z. o uzavretí Lisabonskej  
zmluvy  
3.2.4. ROZSAH PROJEKTU  
Problém a projekt, ktorý tento problém rieši sa z hľadiska subjektu týka Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Pre projekt je relevantná agenda  
Plnenie odborných, organizačných a technických úloh spojených so zabezpečovaním činnosti Národnej rady Slovenskej republiky, a preto z hľadiska  
rozsahu a okolia projektu je relevantný popis činnosti a spôsobu rokovania Národnej rady Slovenskej republiky.  
Národná rada vykonáva pôsobnosť podľa Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v zákonodarnej a kontrolnej činnosti, v oblasti zahraničných  
vzťahov a v zriaďovaní vlastných a iných orgánov, ako aj v ďalších činnostiach, ak to ustanovuje zákon.  
Národná rada je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. Je orgánom štátnej moci a od jej primárneho postavenia v  
republike je odvodené postavenie ostatných štátnych orgánov. Pôsobnosť Národnej rady je určená jej ústavným postavením v systéme výkonu moci a  
člení sa na:  
oblasť zákonodarstva,  
oblasť kontroly,  
kreačnú pôsobnosť,  
oblasť vnútornej a zahraničnej politiky  
Rokovania Národnej rady Slovenskej republiky zabezpečuje Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá je štátna rozpočtová organizácia podľa  
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) v znení  
neskorších predpisov. Kancelária NR SR okrem iného plní odborné, organizačné a technické úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti NR SR, jej  
výborov, osobitných kontrolných výborov a komisií vrátane parlamentnej dokumentácie a tlačovej služby.  
Z hľadiska zapojenia OVM do projektu, projekt sa týka výlučne Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Predmetom projektu je obstaranie nového  
informačného systému REGISTRATÚRA (isvs_10540)  
Súčasťou projektu je najmä dodanie systému:  
pre automatizovanú správu registratúry vybudovaný v súlade s legislatívnymi požiadavkami (výnos 525/2011 Ministerstva vnútra Slovenskej  
republiky o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry, zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo  
verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR č. 78/2020  
Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy).  
ktorý je certifikovaný MV SR podľa výnosu 525/2011 minimálne na vysokú úroveň zhody.  
ktorý podporuje všetky náležitosti pre manipuláciu so spisom a s registratúrnymi záznamami vo spisoch a denníkoch, vyraďovacie konanie,  
archiváciu, transformáciu záznamov, spisov a vecných skupín na archívne inventárne záznamy, integráciu na DMS a active directory.  
ktorý umožňuje centralizovanú a decentralizovanú evidenciu zásielok, definovanie druhov zásielok, sledovanie doručenia, spracovanie zásielok  
prichádzajúcich a odosielaných elektronickými kanálmi,  
ktorý je obojsmerne integrovaný (prijímanie a odosielanie podaní s prílohami) s elektronickou schránkou organizácie prevádzkovanou na ÚPVS.  
ktorý obsahuje prehľad o stave záznamu a spisu v reálnom čase, podporuje prideľovanie registratúrnych záznamov a spisov na spracovanie  
používateľom a organizačným útvarom, realizáciu reportov, možnosť delegovania práv a prístupov, tvorbu spisových obalov,  
ktorý umožní prostredníctvom integračných služieb integráciu na ostatné ISVS Kancelárie národnej rady SR a iné.  
3.2.5. MOTIVÁCIA PROJEKTU  
Súčasný stav využívania informačno-komunikačných technológií v rámci gescie Národnej rady SR vychádza z prirodzeného vývoja potrieb a možností NR  
SR v priebehu posledných 15 – 20 rokov. Vzhľadom na to, že informačné systémy boli a stále sú rozvíjané na základe rôznych koncepcií a vplyvov, ich  
kvalita a stupeň rozvoja sú rôzne.  
Hlavnou motiváciou projektu je IKT prostriedkami kompletne pokryť procesy od prijatia podania, jeho evidencie až po archiváciu spisu. Motiváciou je tak  
vytvoriť informačný systém (registratúru), ktorý bude zabezpečovať kompletnú správu listinných aj elektronických dokumentov. Všetky procesy musia  
spĺňať štandardy kladené na elektronizáciu procesov v štátnej správe pri zachovaní vysokej bezpečnosti, autenticity (teda aby každý krok bolo možné  
dosledovať - kto, kedy a v akom procese ho vykonal), so zachovaním požiadavky, že každý údaj musí byť v informačnom systéme iba a práve raz v mieste  
(procese, informačnom systéme, ..) kde vznikol. Významnou motiváciou je zároveň potreba, aby registratúra K NR SR splnila štandardy pre elektronické  
informačné systémy na správu registratúry podľa výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické  
informačné systémy na správu registratúry a bola certifikovaná Ministerstvom vnútra SR na úroveň zhody „vysoká“.  
Registratúra musí byť integrovaná na systém elektronických schránok ÚPVS tak, aby všetka komunikácia v zmysle zákona 305/2013 Z. z. o elektronickej  
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e- Governmente) bola riadne zaevidovaná a  
následne spravovaná v zmysle 395/2002 a vykonávacích predpisov (628/2002 a najmä 410/2015) vo vzťahu k registratúre NR SR a archívu NR SR do  
registratúry. Informačný systém musí byť integrovaný na Active directory vrátane single sign-on a zároveň musí pri implementácii podporovať integráciu na  
budúce úložisko dát v dokument manažment systéme (DMS) prostredníctvom middleware (ESB), ktoré nie sú predmetom projektu a umožniť integráciu  
služieb registratúry tak, aby bola v súlade s platnými štandardami pre informačné systémy verejnej správy.  
Zároveň prostredníctvom projektu budú zavedené interné formuláre v prostredí K NR SR, pričom zavedením formulárov s  
metadátami priamo v texte, bude dosiahnutý jednotný vzhľad formulárov, zníži sa administratívna záťaž na pracovníkov pri ich následnom  
spracúvaní. Vďaka elektronickému podpisovaniu priamo v procese obehu dokumentu sa skráti doba vybavovania podaní a  
zverejňovania dokumentov na webovom sídle a zvýši sa kvalita poskytovaných služieb Kanceláriou NR SR.  
Aktér  
Cieľ  
Požiadavka  
Obmedzenie  
Kancelária  
Národnej rady  
Slovenskej  
republiky  
Zabezpečiť plnenie zákonnej  
Efektívnejší výkon činností vykonávaných Kancelária Národnej rady  
Neprepojenosť informačno-  
komunikačných technológií ako  
externe, tak aj interne  
povinnosti KNR SR zabezpečiť Slovenskej republiky.  
činnosť NR SR  
Eliminácia listinných dokumentov.  
Potreba manuálneho vkladania  
záznamov do existujúcej  
registratúry  
Odbor  
Zabezpečiť efektívny výkon  
činností K NR SR a súlad  
s legislatívou.  
Vytvorenie automatizovaného systému pre správu registratúry a obeh  
dokumentov, vrátane integrácie na interné a externé IS  
Súčasné IT prostredie K NR SR  
neumožňuje integráciu  
informačných  
a komunikačných  
technológií  
Registratúra musí splniť štandardy pre elektronické informačné systémy na  
správu registratúry podľa výnosu MV SR  
Súčasná registratúra nepĺňa  
štandardy podľa výnosu MV SR  
V súčasnosti pripravovaný IS SSLP vyžaduje integráciu na spoločné moduly  
ÚPVS a centrálne registre. Tieto nie sú dostupné a je potrebné ich  
vybudovať prostredníctvom IS eREG  
Užívatelia systému  
(bližšie popísaní  
nižšie)  
Skrátenie doby na vybavenie  
podania/registratúrneho  
záznamu  
Jednoduchá, užívateľsky prívetivá a intuitívna práca s dokumentmi a spismi,  
prostredníctvom IKT nástrojov  
Zastarané SW vybavenie  
využívané na činnosť NR SR  
Manuálna registrácia záznamov  
do viacerých IS  
3.3.  
Zainteresované strany/Stakeholderi  
ID AKTÉR / STAKEHOLDER  
SUBJEKT  
ROLA  
Informačný systém  
(názov / skratka)  
(vlastník procesu/ vlastník dát/zákazník/ užívateľ ….  
člen tímu atď.)  
(názov ISVS a  
MetaIS kód)  
1. Predseda Národnej rady SR  
Predseda Národnej  
rady SR  
Užívateľ  
IS eREG (isvs_10540)  
2. Podpredseda NR SR  
3. Vedúci K NR SR  
NR SR  
Užívateľ  
IS eREG (isvs_10540)  
IS eREG (isvs_10540)  
IS eREG (isvs_10540)  
K NR SR  
K NR SR  
Vlastník procesu  
Správca  
4. Riaditeľ odboru informačných a komunikačných  
technológií K NR SR  
5. Zamestnanci vecne príslušných útvarov K NR SR  
K NR SR  
Užívateľ  
IS eREG (isvs_10540)  
6. Administrátor systému  
K NR SR  
Správca  
IS eREG (isvs_10540)  
3.4.  
Ciele projektu a merateľné ukazovatele  
Ciele/Merateľné ukazovatele  
ID  
NÁZOV  
POPIS  
MERN  
Á
AS-IS  
TO-BE  
SPÔSOB ICH  
MERATEĽNÉHO  
A VÝKONNOSTNÉHO  
UKAZOVATEĽA (KPI)  
UKAZOVATEĽA  
MERATEĽN MERATEĽN MERANIA/  
JEDNO  
TKA  
É
É
OVERENIA  
VÝKONNOS VÝKONNOS  
CIEĽ  
PO NASADENÍ  
(overenie  
(v čom TNÉ  
TNÉ  
sa  
HODNTOY  
(aktuálne  
HODNTOY  
(cieľové  
hodnoty  
projektu)  
naplnenie cieľa)  
meria  
ukazov hodnoty)  
ateľ)  
ID1 Eliminovanie duplicitného zadávania Počet dokumentov  
Jedná sa o počet dokumentov, ktoré z dôvodu chýbajúcich  
integrácií viacnásobne zadávané do viacerých (najmä IS  
SSLP a Registratúra) informačných systémov Kancelárie  
Národnej Rady SR  
Počet  
Počet  
%
Nevyhodnoc  
uje sa  
0
Logy registratúry  
a Parlamentného  
informačného  
systému  
dokumentov do registratúry  
duplicitne zadaných  
do IS v prostredí  
K NR SR  
a agendových systémov K NR SR  
ID2 Poskytnúť plne automatizované  
riešenie pre správu registratúry  
a obeh dokumentov, ktoré bude  
certifikované MV SR  
Počet informačných  
systémov  
Ukazovateľ vyjadruje počet IS realizovaných v rámci projektu  
0
1
Dáta budú  
získavané  
prostredníctvom  
IS eREG  
ID3 Vnútorná integrácia, zavedenie  
elektronickej správy registratúry  
a obehu dokumentov, vrátane  
elektronického podpisu  
Skrátenie doby  
spracovania agendy  
(zníženie  
Pomocou zavedenia IS eREG bude znížená potreba  
administratívy realizovanej písomnou formou, čo povedie k  
úspore času a zamedzeniu duplicitných úkonov  
0 %  
20 %  
Dáta budú  
získavané  
prostredníctvom  
IS eREG  
administratívnej  
náročnosti)  
3.5.  
Riziká a závislosti  
Riziká a závislostí v rámci projektu zodpovedajú typickým rizikám pre IT projekty, na druhej strane predmet projektu (registratúra) je na slovenskom trhu  
bežne obstarávanou službou/dielom. Hlavné riziká preto vyplývajú zo špecifík prostredia obstarávateľa, najmä pokiaľ ide o integráciu na externé a interné  
IS a potrebu migrácie existujúcich záznamov siahajúcich až do roku 2004. Realizácia projektu bude riadená Riadiacim výborom projektu, ktorý bude  
zabezpečovať koordináciu projektu. Harmonogram projektu bol stanovený tak, aby umožnil riešiť prípadné problémy pri nasadení riešenia. Riziká projektu  
je možné pomenovať nasledovne.  
NÁZOV  
POPIS  
T
DOPORUČENÉ RIEŠENIE  
MITIGAČNÉ OPATRENIE  
(návrh riešenia rizika / závislosti)  
RIZIKA a  
ZÁVISLOSTI  
RIZIKA a ZÁVISLOSTI  
Y
P
K
A
T
E
G
Ó
R
IE  
Riziko  
V rámci plánovaných vykonaných krokov v príprave a realizácie  
procesu verejného obstarávania môže dôjsť k posunu vyhodnotenia  
víťazného uchádzača s dôsledkom oneskorenia podpisu Zmluvy o  
dielo.  
č
Na elimináciu rizika sú nastavené nasledovné kroky: jednoznačné  
nastavenie pravidiel VO, zvolená forma VO  
oneskorenia  
procesu  
a
s
verejného  
obstarávania  
o
vé  
Harmonogra  
m projektu  
Projekt nebude realizovaný v nastavenom časovom harmonograme  
č
Realizácia projektu bude riadená Riadiacim výborom projektu, ktorý bude  
zabezpečovať koordináciu projektu. Harmonogram projektu bol stanovený  
tak, aby umožnil riešiť prípadné problémy pri nasadení riešenia.  
a
s
o
vé  
Nedostatočn Služby nebudú poskytované v dostatočnej kvalite (vyskytne sa veľké  
o
r
Implementovaný sankčný mechanizmus. Výstupy manažérskych produktov  
pre riadenie projektu budú v súlade s dokumentom „Metodika riadenia  
QAMPR“"  
é výstupy  
projektu  
množstvo chýb, dlhé doby odozvy a pod.).  
g
a
ni  
z
a
č
né  
Neúspešná  
migrácia  
V súčasnosti prevádzkovaná registratúra obsahuje záznamy od roku  
2004 vrátane naskenovaných dokumentov. Všetky záznamy starej  
registratúry vrátane dokumentov musia byť premigrované do novej  
registratúry s tým, že musí byť zachované vyhľadávanie v starých  
o
r
Implementovaný sankčný mechanizmus. Výstupy manažérskych produktov  
pre riadenie projektu budú v súlade s dokumentom “Metodika riadenia  
QAMPR“"  
existujúcich  
záznamov  
g
a
záznamoch. Taktiež musia zostať k dispozícii k nahliadnutiu výstupné ni  
zostavy podľa ročníkov a podľa organizačnej zložky. Splnenie tejto  
požiadavky je nevyhnutné pre umožnenie práce s existujúcimi  
záznamami  
z
a
č
né  
Nedostupnos Pre splnenie cieľov projektu je potrebná integrácia na budúce  
in Víťazný uchádzač sa svojou ponukou zaviaže, že dodaný IS eREG bude  
ť interných  
IS na ktoré  
je potrebné  
sa  
úložisko dát v dokument manažment systéme (DMS) prostredníctvom te podporovať integráciu na ESB a DMS. V prípade, že do nasadenia IS eREG  
middleware softvéru (ESB), ktoré nie sú predmetom projektu.  
g
r
nebude mať K NR SR systémy pre ESB a pre DMS ešte nasadené,  
dodávateľ ich integráciu nasadí dodatočne, v dohodnutom termíne po ich  
nasadení do ostrej prevádzky vrátane migrácie dovtedy uložených súborov v  
IS eREG.  
a
č
integrovať  
(ESB, DMS)  
né  
3.6.  
Alternatívy a Multikriteriálna analýza  
3.6.1. Stanovenie alternatív pomocou biznisovej vrstvy architektúry  
Súčasný stav využívania informačno-komunikačných technológií v rámci gescie Národnej rady SR vychádza z prirodzeného vývoja potrieb a možností NR  
SR v priebehu posledných 15 – 20 rokov. Vzhľadom na to, že informačné systémy boli a stále sú rozvíjané na základe rôznych koncepcií a vplyvov, ich  
kvalita a stupeň rozvoja sú rôzne. Podstatným problémom je zároveň skutočnosť, že existujúca registratúra nie je integrovaná na žiadne ďalšie informačné  
systémy a v súčasnom stave ani nie je možné integrovať na ostatné komponenty architektúry Národnej rady, čo tvorí podstatný problém pri poskytovaní  
elektronických služieb. Vzhľadom na izolovanosť súčasnej registratúry, nie je v súčasnosti nie je umožnené využívať benefity vyplývajúce z elektronického  
podania, spracovania a vybavenia podaní. Akákoľvek žiadosť je zasielaná na NR SR poštou alebo je prijatá podateľňou (NR SR využíva centrálnu  
podateľňu ÚPVS). Následne je žiadosť manuálne zaregistrovaná v registratúre NR SR (podateľňa a registratúra nie sú prepojené) a spracovávaná v  
back-office NR SR.  
K riešeniu vyššie uvedených problémov je možné pristúpiť 3 alternatívami, pričom každá z nich v určitom rozsahu daný problém rieši.  
Alter Stručný popis  
natíva  
Alter Prvou alternatívou je ponechanie existujúceho stavu a ďalšie financovanie prevádzky existujúcej registratúry  
natív  
a 1  
Alter Druhou alternatívou je nahradenie existujúcej registratúry novým IS eREG, ktorý bude zabezpečovať kompletnú správu listinných aj  
natív elektronických dokumentov a bude integrovaný na externé a interné IS. Tento IS eREG, bude certifikovaný Ministerstvom vnútra SR na úroveň  
a 2  
zhody „vysoká“.  
Alter Posledná alternatíva počíta s využitím SaaS služieb MV SR, ktoré by mali byť implementované v rámci projektu Centrálne komponenty  
natív správneho konania vo verejnej správe (projekt_359), najmä pokiaľ ide o IS Registratúrneho strediska (isvs_8862)  
a 3  
3.6.2. Multikriteriálna analýza  
Výber alternatív prebieha na úrovni biznis vrstvy prostredníctvom MCA zostavenej na základe kapitoly Motivácia, ktorá obsahuje ciele stakeholderov, ich  
požiadavky a obmedzenia pre dosiahnutie uvedených cieľov. Ciele musia byť definovaný formou KPI, pričom sa dodržiava uplatnenie princípov tvorby S.M.  
A.R.T cieľov. Kritéria v MCA sú v dokumente zdôvodnené v kapitole Motivácia a vychádzajú zo stanovených cieľov. Kritériá, ktoré nie sú v dokumente  
vysvetlené, nebudú akceptované.  
V nasledujúcej tabuľke sú definované jednotlivé kritéria z pohľadu vlastníkov kritérií:  
KRITÉRIUM  
ZDÔVODNENIE KRIÉRIA  
Kancelá Odb  
Užívatelia  
ria NR  
SR –  
or  
systému –  
zamestnanci  
IKT  
vedenie KNR KNRSR  
SR  
BIZ Kritérium A Odstránenie  
Motiváciou projektu je plná automatizácia systému pre správu registratúry a obeh dokumentov  
s elimináciou potreby zadávanie tých istých údajov/dokumentov do viacerých IS  
X
X
X
X
X
X
NIS duplicitného zadávania alebo  
VR  
evidencie údajov  
STVA a dokumentov (KO)  
Kritérium B Zabezpečenie  
integrácie na externé systémy  
a interné systémy K NR SR  
(KO)  
Pre splnenie požiadaviek stakeholderov je nevyhnutná integrácia na SM ÚPVS, centrálne  
registre a zároveň budované interné IS (IS SSLP, Middleware a i.)  
X
Kritérium C Nasadenie  
riešenia v krátkodobom  
časovom horizonte (KO)  
Projekt nadväzuje a je komplementárny na ďalšie projekty realizované K NR SR. Pre  
zabezpečenie činnosti K NR SR je nevyhnutné, aby jednotlivé IS boli nasadzované pokiaľ  
možno v čo najkratšom časovom odstupe, aby sa maximalizovali prínosy jednotlivých  
projektov  
X
X
Kritérium D Pokrytie celého  
procesu od evidencie došlého  
podania po uzatvorenie spisu  
(KO)  
Pre maximalizáciu prínosov je nevyhnutné, aby projekt IKT prostriedkami pokryl celý proces  
registrácie a správy záznamov  
Kritérium E Splnenie  
požiadaviek uvedených vo  
výnose MV SR  
Ide o základnú legislatívnu požiadavku, kedy registratúra musí spĺňať štandardy uvedené vo  
výnose MV SR č. 525/2011  
X
X
X
X
Kritérium F Zabezpečenie  
migrácie existujúcich dát do  
nového prostredia  
Pre bezproblémovú realizáciu činnosti K NR SR je potrebné premigrovať existujúce  
registratúrne záznamy od roku 2004  
X
Na základe definovaných kritérií boli posúdené jednotlivé varianty z toho pohľadu, či dané kritérium spĺňajú a ako ho dosiahnu. V nasledujúcej tabuľke je  
sumarizácia tohto posúdenia:  
Z
o
A
L
S
p
A
L
Spôsob  
AL Spôsob  
T.  
dosiahnutia  
Dosiahnutia  
z
T.  
1
ô
T.  
2
3
n
s
a
ob  
m
kr  
it  
d
o
si  
a
ér  
ií  
h
n
ut  
ia  
Kr nie  
á
Prostredníctvom tejto alternatívy je možné dosiahnuť  
án MV SR v štúdii uskutočniteľnosti pre isvs_8862 deklaruje vybudovanie funkcionalít  
it  
no vytvorenie IS, ktoré umožní plnú automatizácia systému  
pre správu registratúry a obeh dokumentov s elimináciou  
potreby zadávanie tých istých údajov/dokumentov do  
viacerých IS  
o
zabezpečujúcich plnú automatizácia systému pre správu registratúry a obeh  
ér  
iu  
m
A
(po dokumentov. V rozpore s dokumentom Strategická priorita:  
dm  
Rozvoj agendových informačných systémov  
ien  
eč  
a využívanie centrálnych spoločných blokov, však nebola vykonaná (resp. nie je  
dostupná) analýza vhodnosti využitia centrálneho bloku oproti využitiu vlastného  
riešenia, a preto odpoveď áno na toto kritérium je len podmienečné.  
ne)  
Kr nie  
á
Alternatíva počíta s integráciou na externé IS (SM ÚPVS,  
čia MV SR v štúdii uskutočniteľnosti pre isvs_8862 deklaruje integráciu na SM ÚPVS  
sto a centrálne registre, ako aj možnosť integrácie na existujúce (budované) IS OVM.  
čne Na zabezpečenie týchto integrácií však tak či tak bude nevyhnutné vyčleniť finančné  
prostriedky z rozpočtu KNR SR, pričom ich objem nie je v súčasnosti možné vyčísliť  
it  
no centrálne registre ..) a zároveň na interné IS  
prostredníctvom ESB  
ér  
iu  
m
B
Kr nie  
á
Alternatíva umožňuje nasadiť nový IS do produkčnej  
nie MV SR v štúdii uskutočniteľnosti pre isvs_8862 definuje možnosť využitia CSB pre  
ostatné OVM až v tretej etape (po MV SR, resp. podriadených organizáciách MV  
SR), ktorá však časovo nebola definovaná. Zároveň verejné obstarávanie na  
dodanie isvs_8862 nebolo zatiaľ spustené, preto je odpoveď na toto kritérium „nie“.  
it  
no prevádzky do 5 mesiacov od uzatvorenia zmluvy o dielo,  
s integráciami do 9 mesiacov  
ér  
iu  
m
C
Kr nie  
á
Prostredníctvom tejto alternatívy je možné dosiahnuť  
áno MV SR v štúdii uskutočniteľnosti pre isvs_8862 deklaruje vybudovanie funkcionalít  
zabezpečujúcich pokrytie celého procesu. V rozpore s dokumentom Strategická  
it  
no vytvorenie IS, ktoré umožní pokrytie celého procesu od  
evidencie došlého podania po uzatvorenie spisu  
(po  
ér  
iu  
m
D
priorita:  
dm  
ien Rozvoj agendových informačných systémov  
eč  
a využívanie centrálnych spoločných blokov, však nebola vykonaná (resp. nie je  
dostupná) analýza vhodnosti využitia centrálneho bloku oproti využitiu vlastného  
riešenia, a preto odpoveď áno na toto kritérium je len podmienečné.  
ne)  
Kr nie  
á
Podmienka dodania nového IS bude splnenie požiadaviek  
áno MV SR v štúdii uskutočniteľnosti pre isvs_8862 deklaruje súlad s výnosom 525/2011.  
it  
no uvedených vo výnose MV SR  
ér  
iu  
m
E
Kr nie  
á
Alternatíva počíta s realizovaním migrácie dát zo strany  
nie Na migráciu dát by bolo nevyhnutné vyčleniť finančné zdroje z rozpočtu K NR SR  
it  
no dodávateľa nového IS  
ér  
iu  
m
F
Z pohľadu MCA alternatívy je najvýhodnejším riešením Alternatíva 2, ktorá spĺňa všetky požiadavky stakeholderov.  
3.6.3. Stanovenie alternatív pomocou aplikačnej vrstvy architektúry  
Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje prehľad komponentov/funkcionalít podľa jednotlivých biznis alternatív. Pre biznis alternatívu č. 3 boli zdrojom informácie  
uvedené v štúdii uskutočniteľnosti pre projekt „Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe“. V tejto štúdii samotný IS Registratúrneho  
strediska nie je podrobnejšie členený na moduly alebo komponenty. Bližšie informácie nie sú dostupné, keďže verejné obstarávanie pre tento projekt,  
nebolo k dátumu vypracovania tohto projektového zámeru spustené. Podľa vyššie uvedenej štúdii uskutočniteľnosti by IS Registratúrneho strediska  
v rámci projektu Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe mal zahŕňať nasledovné funkcionality:  
Správu spisov a registratúrnych záznamov,  
Funkcie integrácie a riadenia procesov a pravidiel IS Registratúrneho strediska, poskytujúce funkcionalitu realizácie interných procesov  
Registratúrneho strediska a integrácie na už vybudované systémy a registre a IS Elektronického archívu.  
Digitalizáciu dokumentov, využívajúcu pre zaručenú konverziu služby podateľne ÚPVS a tiež umožňovať postupnú digitalizáciu existujúcich  
fyzických spisov uložených v registratúrnych strediskách,  
Správu a vytváranie obsahu v registratúrnom stredisku (spisov, záznamov),  
Delimitáciu spisov registratúrneho strediska, funkcie odstúpenia spisov do iného registratúrneho strediska iného OVM,  
Vyhľadávanie obsahu v spisoch, záznamoch a obsahu registratúrneho strediska,  
Konfiguráciu registratúrneho strediska, ktorá v nadväznosti na využitie funkcionality integrácie a riadenia procesov a pravidiel IS Registratúrneho  
strediska zastreší konfiguráciu interných špecifických procesov, registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu, spojených s registratúrnym  
strediskom konkrétneho OVM.  
Integrácie na už vybudované systémy a registre (napr. RFO, RPO, RA - konkrétne atribúty z registrov budú špecifikované v rámci DFŠ),  
3.6.4. Stanovenie alternatív pomocou technologickej vrstvy architektúry  
Technologická architektúra nemá definované varianty aj vzhľadom na fakt, že NRSR disponuje dostatočnými technologickými kapacitami, ktoré budú  
využité aj v rámci systému IS eREG. Zároveň treba podotknúť, že celý technologický environment národnej rady je postavený na troch základných  
okruhoch, ktoré majú svoje základné špecifiká.  
Na nasledujúcej schéme je definovaná technologická architektúra navrhovaného komplexného riešenia.  
V rámci navrhovanej technologickej architektúry sú nasledovné špecifiká:  
RING 1 – predstavuje sieť pre interné informačné systémy, ktoré aj z pohľadu dôležitosti nie je možné hostovať v cloude, lebo sa jedná  
o primárnu infraštruktúru na zabezpečenie nevyhnutných úloh štátu.  
RING 2 – predstavuje sieť, kde budú hostované systémy, ktoré môžu byť nasadené v cloude. Jedná s o prezentačné nástroje ako WEB NRSR  
a aplikačné rozhrania, ktoré poskytujú služby tretím stranám.  
4. POŽADOVANÉ VÝSTUPY (PRODUKT PROJEKTU)  
Projekt nie je primárne stavaný ako projekt na elektronizáciu a optimalizáciu procesov NR SR, ale na eliminovanie nedostatkov v rámci registratúry  
a obehu dokumentu v prostredí K NR SR. Projekt je zároveň cielený na zabezpečenie chýbajúcich integrácií a umožnenie plne elektronického obehu  
dokumentov v rámci K NR SR. Všetky tieto skutočnosti sú definované v rámci prílohy Katalóg požiadaviek.  
Z pohľadu výstupov, vzhľadom na predmet projektu a plánovanú časovú realizáciu, ako aj závislosť od ukončenia realizácie ďalších IS v prostredí K NR  
SR (najmä projektu Middleware) bude projekt implementovaný v rámci 2 inkrementov.  
Inkrement 1  
Inkrement 2  
Dodanie kompletnej funkcionality IS eREG bez integrácií Integrácia na ESB a DMS a prostredníctvom integrácie na ESB integrácia na SM ÚPVS  
Realizácia projektu bude prechádzať štandardnými etapami riadenia IT projektov a to:  
Analýza a dizajn  
Implementácia  
Testovanie  
Nasadenie  
Pre tieto etapy sú definované jasné výstupy, ktoré majú byť dodané a budú predmetom akceptačných kritérií.  
Výsledným produktom bude dodaný IS eREG so všetkými definovanými komponentmi akcentujúcimi všetky požiadavky definované v rámci DFŠ,  
ktorá bude detailizovať navrhované požiadavky v zmysle prílohy Katalóg požiadaviek.  
V nasledujúcej tabuľke sú definované jednotlivé výstupy po fázach projektu pre každú etapu:  
Etapy  
Požadované výstupy  
Analýza a dizajn  
Úvodná správa (Projektový iniciálny dokument, ďalej ako „PID“) pre všetky funkčné oblasti  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zoznam požiadaviek  
Akceptačné kritériá  
Rámcová špecifikácia riešenia (Popis produktu, Dekompozícia produktu, Vývojový diagram produktu)  
Biznis architektúra  
Aplikačná architektúra  
Technologická architektúra – časť systémová architektúra  
Bezpečnostná architektúra  
Stratégia testovania  
Plán testovania  
Testovacie scenáre a prípady  
Detailná funkčná špecifikácia riešenia  
-
-
-
-
vypracovanie registratúrneho poriadku  
detailný popis funkcionality a biznis požiadaviek,  
Blokové a dátové modely finálneho produktu  
Migračný scenár  
Detailná technická špecifikácia, pre všetky systémy samostatne  
-
-
-
-
-
-
-
technická architektúra – časť fyzická architektúra  
špecifikácia správy používateľov a používateľských profilov (vrátane rolí a práv)  
špecifikácia podpory identifikácie používateľov a autentifikácie vykonávaných činností  
špecifikácia technologických riešení a predpokladov na dosiahnutie výkonnostných požiadaviek  
Plán testovania  
Testovacie scenáre a prípady  
Plán Implementácie  
Implementácia  
Implementačný plán pre všetky funkčné oblasti samostatne:  
-
-
-
-
Implementácia systémov pre všetky funkčné oblasti samostatne  
Implementácia integrácií systémov pre všetky funkčné oblasti samostatne  
Úvodná konfigurácia systému podľa reálnych biznis procesov pre testovacie účely  
Vybudovanie testovacieho prostredia, jeho nasadenie a oživenie diela pre všetky systémy a pre všetky funkčné oblasti  
samostatne  
Testovanie  
Zrealizovanie testovania minimálne v nasledovnom rozsahu:  
-
Funkčné testy  
oblasti informačnej bezpečnosti“ (dostupná na https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.0.pdf)  
-
-
-
-
Záťažové testy  
Systémové integračné testy  
Testy použiteľnosti  
Používateľské akceptačné testovanie  
Výstupom testovania bude zoznam výsledkov testovania a tiež zoznam  
neuzavretých defektov.  
Nasadenie a migrácia Nasadenie do produkcie:  
dát  
-
-
-
-
Príprava produkčného prostredia  
Administratívna príprava produkčného prostredia (procesy, SLA, dokumentácia)  
Inštalácia riešenia do produkčného prostredia  
Sprístupnenie riešenia v produkčnom prostredí vybraným používateľom  
Realizácia školiacich aktivít  
-
-
-
-
-
Plánovanie školenia (definovanie kvalifikačných profilov a požadovaných kompetencií zamestnancov)  
Príprava školení (osnova školenia, školiace materiály)  
Vykonanie školenia (prezenčná listina, cvičné materiály, úlohy)  
Vyhodnotenie školenia (skúšobné testy)  
Ukončenie školenia (osvedčenia, potvrdenia, záznamy, správy)  
-
-
-
-
-
Produktová dokumentácia:  
technická dokumentácia  
prevádzková dokumentácia  
používateľská dokumentácia  
právna analýza súladu spracúvania osobných údajov v dodávanom informačnom systéme voči požiadavkám platnej  
legislatívy SR a EÚ na ochranu osobných údajov  
-
bezpečnostný projekt  
-
analýza bezpečnosti, ktorý bude súčasťou bezpečnostného projektu podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 179/2020 a 362/2018  
ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy  
-
Spracovanie dokumentácie pre Havarijný plán  
Migrácia dát  
-
-
-
dodávateľ zabezpečí prvotné naplnenie dát z pôvodnej registratúry  
zdrojom údajov je pôvodná registratúra  
v prípade diskrepancií dátového modelu IS eREG a v pôvodnej registratúre je zodpovedný za ich vyriešenie budúci  
zhotoviteľ  
-
-
-
zoznam zamestnancov pre tvorbu organizačnej schémy  
organizačná štruktúra  
v súčasnosti prevádzkovaná registratúra obsahuje záznamy od roku 2004 vrátane naskenovaných dokumentov. Všetky  
záznamy starej registratúry vrátane dokumentov musia byť premigrované do novej registratúry s tým, že musí byť zachované  
vyhľadávanie v starých záznamoch. Taktiež musia zostať k dispozícii k nahliadnutiu výstupné zostavy podľa ročníkov a podľa  
organizačnej zložky.  
Údaje, ktoré je potrebné migrovať:  
-
Podateľňa: Je nutné mať k dispozícii z dôvodu vyhľadávania všetky údaje o zaevidovaných písomnostiach v evidenčnom  
denníku, ako aj v centrálnom registratúrnom denníku (v súčasnosti sú k dispozícii údaje od r. 2004).  
-
do nového informačného systému treba presunúť organizačnú štruktúru s menami zamestnancov (adresáti) ako aj mená  
aktuálnych poslancov;  
-
adresár organizácií a fyzických osôb nie je potrebné presunúť, nakoľko je tam veľa neaktuálnych a nesprávnych adries  
(VO bude zadávať nanovo). Je potrebné vyriešiť import tých organizácií, na ktoré existuje relačná väzba  
-
Archív: migrácia všetkých denníkov špecializovaných registratúr:  
kancelária predsedu NR SR;  
o
o
o
o
sekretariáty podpredsedov NR SR (4 denníky) ;  
osobný úrad pre písomnosti personálneho charakteru;  
odbor komunikácie s médiami a verejnosťou (2 denníky) pre sťažnosti a petície, a pre písomnosti vybavované v súlade so  
zákonom č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám;  
o
o
o
-
odbor obrany, bezpečnosti a ochrany pre utajované skutočnosti;  
účelové zariadenie Častá-Papiernička;  
migrácia doterajších odovzdávacích zoznamov z registratúrneho strediska.  
Zvýšená podpora v produkčnej prevádzke. Monitorovanie IS eREG  
Intenzívna podpora  
po nábehu funkčnosti  
IS eREG produktívnej  
prevádzky  
5. NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY  
Základným cieľom projektu je zrýchliť procesy týkajúce sa vybavenia podaní, vďaka kompletnej elektronizácii správy registratúry a elektronickému obehu  
spisov a dokumentov, vrátane ich elektronickému podpisovaniu. Z pohľadu AS IS aj TO BE stavu zostanú procesy spracovania podaní a obehu spisu  
dokumentov totožné, odstráni sa však potreba duplicitného vkladania niektorých dokumentov do IS SSLP a do registratúry a to vďaka integrácii IS eREG  
na ostatné IS v rámci prostredia K NR SR, prostredníctvom ESB.  
5.1.  
Popis budúceho cieľového produktu projektu z pohľadu biznis architektúry  
5.1.1. Používatelia riešenia  
Používateľov systému IS eREG môžeme rozdeliť do 2 skupín:  
Interní používatelia – predseda NR SR, podpredsedovia NR SR  
ID AKTÉR /  
STAKEH  
Bližší popis vo vzťahu k IS SSLP  
OLDER  
1. Predseda Používateľ systému. Predseda Národnej rady SR riadi schôdze NR SR, najmä zastupuje národnú radu navonok, podpisuje uznesenia  
Národnej  
rady SR  
národnej rady, vyhlasuje úplné znenie zákona, na ktoré ho splnomocnil zákon, vymenúva a odvoláva vedúceho kancelárie, môže  
prerušiť schôdzu národnej rady a ďalšie úlohy podľa zákona.  
2. Podpreds Používateľ systému. Riadi a organizuje úseky činnosti NR SR podľa poverenia predsedom národnej rady. Zastupuje predsedu NR SR  
eda NR  
SR  
v plnení jeho úloh, ktorými ich poverí. Vykonáva ďalšiu činnosť podľa zákona.  
Interní používatelia – odborní zamestnanci Kancelárie NR SR, technickí zamestnanci OI K NR SR  
ID AKTÉR / STAKEHOLDER  
1. Vedúci kancelárie NR SR  
Bližší popis vo vzťahu k IS SSLP  
Používateľ systému. Je štatutárnym orgánom kancelárie, ktorú riadi a organizuje jej činnosť. Vydáva  
organizačný poriadok, registratúrny poriadok a ďalšie vnútorné predpisy kancelárie. Koná v mene kancelárie  
NR SR.  
2. Riaditeľ odboru informačných a  
komunikačných technológií K NR  
SR  
Správa systému IS SSLP. Riadi správu a prevádzku informačných systémov Národnej rady SR  
3. Zamestnanec odboru informačných  
a komunikačných technológií K NR  
SR  
Obsluha systému IS SSLP. Zabezpečuje správu a prevádzku informačných systémov Národnej rady SR.  
4. Zamestnanec vecných odborov K  
NR SR  
Používateľ systému. Vykonáva agendu v jeho pôsobnosti, pričom využíva podporu informačno –  
komunikačných technológií.  
Licenčné zabezpečenie  
Dodávateľ zabezpečí licenciu pre softvér IS eREG pre minimálne 250 konkurenčných (súbežne pracujúcich) používateľov, ktorá pokryje všetky  
požadované parametre pre produkčné prostredie. Licencia musí zohľadňovať výkonnostné požiadavky a škálovateľnosť výkonu. Licencia musí pokrývať  
vysoko dostupné riešenie a musí byť rozšíriteľná až do 700 užívateľov. (Potreba takéhoto rozšírenia sa nevzťahuje na začiatok nábehu IS eREG do  
produkcie. Potreba takéhoto rozšírenia prichádza do úvahy v budúcnosti a môže byť predmetom ďalšieho rozvoja).  
Licencie budú rozdelené na:  
Super user - 50  
User - 200  
5.1.2. Základné biznis požiadavky  
Základnou biznis požiadavkou je umožnenie realizácie biznis procesu správy registratúry a obehu dokumentov. Hlavnou biznis požiadavkou je pokryť  
všetky požadované činnosti od evidencie podania cez jeho spracovanie a obeh dokumentov až po ich archiváciu, v  
súlade so všetkými právnymi požiadavkami tak, aby sa stali maximálne elektronizované, riadené procesmi v súlade s platnou legislatívou, no  
v maximálnej miere konfigurovateľné tak, aby ich bolo možné upravovať internými zdrojmi  
organizácie. Všetky procesy musia spĺňať štandardy kladené na elektronizáciu procesov v  
štátnej správe pri zachovaní vysokej bezpečnosti, autenticity (teda aby každý krok bolo možné dosledovať - kto, kedy a v akom procese ho  
vykonal), so zachovaním požiadavky, že každý údaj musí byť v informačnom systéme iba a práve raz v mieste (procese, informačnom systéme, ..) kde  
vznikol. Druhou významnou požiadavkou na uvedený projekt je zabezpečenie aby nový informačný systém bol certifikovaný MV SR podľa výnosu 525  
/2011 minimálne na vysokú úroveň zhody.  
5.1.3. Práca s údajmi  
Pred dosiahnutie cieľov projektu je nevyhnutné zabezpečiť migráciu existujúcich záznamov. V súčasnosti prevádzkovaná registratúra obsahuje záznamy  
od roku 2004 vrátane naskenovaných dokumentov. Všetky záznamy starej registratúry vrátane dokumentov musia byť premigrované do novej registratúry  
s tým, že musí byť zachované vyhľadávanie v starých záznamoch. Taktiež musia zostať k dispozícii k nahliadnutiu výstupné zostavy podľa ročníkov a  
podľa organizačnej zložky. V prípade diskrepancií dátového modelu IS eREG a v pôvodnej registratúre bude nevyhnutné ich vyriešenie zo strany  
dodávateľa nového IS.  
Z hľadiska podateľne Je nutné mať k dispozícii z dôvodu vyhľadávania všetky údaje o zaevidovaných písomnostiach v evidenčnom denníku, ako aj v  
centrálnom registratúrnom denníku (v súčasnosti sú k dispozícii údaje od r. 2004). Do nového informačného systému treba presunúť  
organizačnú štruktúru s menami zamestnancov (adresáti) ako aj mená aktuálnych poslancov. Adresár organizácií a fyzických osôb nie je potrebné  
presunúť, nakoľko obsahuje veľa neaktuálnych a nesprávnych adries, pričom tieto údaje budú zadávané nanovo. Je však potrebné vyriešiť import tých  
organizácií, na ktoré existuje relačná väzba.  
Z hľadiska archívu, je potrebná migrácia všetkých denníkov špecializovaných registratúr:  
kancelária predsedu NR SR;  
sekretariáty podpredsedov NR SR (4 denníky);  
osobný úrad pre písomnosti personálneho charakteru;  
odbor komunikácie s médiami a verejnosťou (2 denníky) pre sťažnosti a petície, a pre písomnosti vybavované v súlade so zákonom č. 211/200 z.  
o slobodnom prístupe k informáciám;  
odbor obrany, bezpečnosti a ochrany pre utajované skutočnosti;  
účelové zariadenie Častá-Papiernička;  
migrácia doterajších odovzdávacích zoznamov z registratúrneho  
5.1.4. Vplyv na existujúci proces a okolité prostredie  
Nahradenie existujúceho systému nesmie negatívne ovplyvniť plynulé rokovanie NR SR a prevádzku ostatných IS v správe Kancelárie NR SR, ktoré sú  
využívané na činnosť Kancelárie NR SR a rokovanie NR SR v súčasnosti.  
5.1.5. Súlad s legislatívou  
Riešenie musí byť v súlade s nasledovnou platnou legislatívou:  
Zákon č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
Zákon č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
Zákon č. 305/2013 z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
Zákon č. 272/2016 o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
Zákon č. 215/2004 z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
Zákon č. 9/2010 z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 357/2004 z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 211/2000 z. o slobodnom prístupe k informáciám vznení neskorších predpisov  
Zákon č. 395/2002 z. o archívoch a registratúrach a odoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Nariadenie rady EÚ č. 2016/269 (GDPR)  
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ošetriť registratúru tak, aby sa nemuseli  
vyhľadávať v dokumentoch osobné údaje a pri skenovaní ich prekrývať)  
Ostatné všeobecne záväzné právne predpisy ktoré sa dotýkajú predmetu obstarávania.  
5.1.6. Integrácie  
Projekt na vytvorenie IS eREG uvažuje s integráciou na interný IS Middleware a dokument manažment systém (DMS). Z hľadiska externej integrácie je  
potrebná integrácia na SM ÚPVS. V prípade, že v čase realizácie projektu už ESB (IS Middleware) a DMS budú nasadené do parlamentného  
informačného systému, ponúknuté riešenie ich musí využívať na integráciu, resp. ukladanie všetkých dát. V prípade, že do nasadenia IS eREG nebude  
mať K NR SR systémy pre ESB a pre DMS ešte nasadené, dodávateľ ich integráciu nasadí dodatočne, v dohodnutom termíne po ich nasadení do ostrej  
prevádzky vrátane migrácie dovtedy uložených súborov v IS eREG.  
5.1.7. Biznis služby riešenia  
Z hľadiska biznis služieb riešenia je potrebné zdôrazniť, že nižšie uvedené biznis služby predstavujú podporné služby potrebné pre zabezpečenie činnosti  
K NR SR a výkonu úloh, ktoré K NR SR vyplývajú zo základnej legislatívnej úpravy - zákon a NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v  
znení neskorších predpisov.  
Navrhované základné biznis služby riešenia:  
evidencia všetkej došlej pošty z externého prostredia do organizácie/OVM/ a poslancom NR SR  
evidencia všetkej odoslanej pošty z organizácie do externého prostredia  
evidencia a správa interných registratúrnych záznamov  
evidencia a správa externých adresátov a odosielateľov (komplexná databáza osôb a organizácií)  
evidencia stavu odosielania jednotlivých záznamov/vybavení  
manažment spisov a záznamov  
správa registratúrneho strediska  
správa registratúry  
správa záznamov špecializovanej registratúry  
reporting  
Riešenie musí zároveň umožniť:  
skenovanie a označovanie dokumentov čiarovým kódom  
párovanie skenovaných dokumentov so záznamom v registratúre na základe čiarového kódu  
aktivity administrátorov a používateľov musia byť zaznamenávané (logované)  
riešenie musí podporovať elektronický schvaľovací proces nad každým registratúrnym záznamom s uchovaním kompletnej histórie (kto, kedy, čo  
so spisom urobil)  
vo všetkých druhoch evidencií musí byť možné vyhľadávať aj na základe zadaných metadát alebo fulltextovo podľa zadaného reťazca  
riešenie musí kontrolovať termíny uložené jednotlivými osobami na jednotlivých úrovniach  
riešenie musí umožňovať zasielanie mailových notifikácii  
riešenie musí umožňovať overovanie elektronických podpisov  
V rámci dodávky riešenia bude požadované aj vytvorenie nasledovných generických workflow procesov:  
workflow na pripomienkovanie dokumentov,  
workflow na schvaľovanie dokumentov vrátane možnosti elektronického podpisovania a viacnásobného elektronického podpisovania,  
workflow na schvaľovanie formulárov vrátane možnosti elektronického podpisovania a viacnásobného elektronického podpisovania,  
workflow pre neformálne vyjadrenie, vzatie záznamu na vedomie,  
možnosť vytvárania elektronických formulárov a následne spúšťania workflow na schvaľovanie a na pripomienkovanie vrátane možnosti  
elektronického podpisu a viacnásobného elektronického  
5.1.8. Navrhovaná biznis architektúra riešenia  
Na nasledujúcej schéme je definovaná biznis architektúra navrhovaného riešenia:  
5.2.  
Popis budúceho cieľového produktu projektu z pohľadu aplikačnej architektúry  
5.2.1. AS IS stav aplikačnej architketúry  
Schéma nižšie zobrazuje high level pohľad na súčasnú aplikačnú architektúru K NR SR so špecifickým zobrazením registratúry. Ako je vidieť zo schémy,  
súčasnú aplikačnú architektúru NR SR charakterizuje izolovanosť jednotlivých komponentov a ich vnútorná integrácia a integrácia na potrebné externé  
ISVS. Uvedené špecificky platí pokiaľ ide o registratúru a v denno-dennej práci zamestnancov NR SR sa prejavuje neefektívnosťou a duplicitným  
nahrávaním informácií a dokumentov do informačných systémov K NR SR.  
5.2.2. Popis budúceho stavu aplikačnej architektúry  
Informačný systém bude zabezpečovať kompletnú správu listinných aj elektronických dokumentov. Registratúra musí byť integrovaná na systém  
elektronických schránok. Registratúra musí byť integrovaná na Active directory VO vrátane single sign-on a zároveň musí pri implementácii podporovať  
integráciu na budúce úložisko dát v dokument manažment systéme (DMS) prostredníctvom middleware (ESB) a umožniť integráciu služieb registratúry  
tak, aby bola v súlade s platnými štandardami pre informačné systémy verejnej správy. V prípade, že v čase realizácie projektu už ESB (IS Middleware) a  
DMS budú nasadené do parlamentného informačného systému, ponúknuté riešenie ich musí využívať na integráciu, resp. ukladanie všetkých dát. V  
prípade, že do nasadenia IS eREG VO nebude mať systémy pre ESB a pre DMS ešte nasadené, dodávateľ ich integráciu nasadí dodatočne, v  
dohodnutom termíne po ich nasadení do ostrej prevádzky vrátane migrácie dovtedy uložených súborov v IS eREG. Integračné práce na ESB nie sú  
predmetom projektu, bude ich realizovať systémový integrátor ktorý bude spravovať ESB.  
Architektúra cieľového riešenia počíta s implementáciou IS eREG v prostredí s vysokou integráciou s internými IS K NR SR aj externými IS. Funkčná  
špecifikácia počíta s využitím IS eREG ako certifikovaného registratúrneho systému avšak počíta aj s využitím integrovanej funkcionality v IS eREG ako je  
tvorba formulárov, možnosť elektronického podpisovania formulárov a jednoduchých workflow na tvorbu a automatizáciu interných procesov  
prostredníctvom vytvárania štruktúrovaných údajov a schvaľovacích procesov. Všetky typy údajov musia obsahovať integračné rozhrania prostredníctvom  
ktorých je možné dané procesy spúšťať z externých informačných systémov (vrátane vypĺňania formulárov) a konzumovať údaje stavoch workflow s  
príslušnými metadátami. Architektúra API musí umožňovať prispôsobiť postupnosť jednotlivých krokov spracovania v súlade s kontextom integrovaného  
informačného systému. K NR SR predpokladá vybudovanie integrovanej architektúry IS K NR SR s vysokou mierou výmeny údajov, pričom všetky IS by  
mali byť schopné v maximálnej možnej miere využívať funkcionalitu ostatných IS. Cieľom je dosiahnuť aby K NR SR opakovane nenakupovala rovnakú  
funkcionalitu ako vie poskytnúť už existujúci informačný systém pričom samotný návrh jednotlivých riešení musí počítať s jednoduchou výmenou  
jednotlivých IS na konci ich životného cyklu.  
5.2.3. Základné komponenty/funkcionality IS eREG  
V nasledujúcom texte sú popísané základné komponenty a funkcionality IS eREG.  
Podateľňa, ktorý bude obsahovať nasledovné funkcionality:  
evidencia všetkej došlej pošty z externého prostredia do organizácie/OVM/ a poslancom NR SR  
evidencia všetkej odoslanej pošty z organizácie do externého prostredia  
evidencia interných registratúrnych záznamov  
evidencia a správa externých adresátov a odosielateľov (komplexná databáza osôb a organizácií)  
podpora e-podacieho hárku  
možnosť pripojiť naskenovaný obraz dokumentu priamo k registratúrnemu záznamu  
podpora integrácie na elektronické schránky uvedené v časti integrácie  
možnosť vytvoriť registratúrny záznam priamo z emailu užívateľa registratúry  
pridelenie registratúrnych záznamov na vybavenie organizačnému útvaru  
príjem, spracovanie a vytváranie elektronických formulárov (XML/eFormuláre)  
v systéme musia byť vypĺňateľné všetky formuláre publikované v ÚPVS. (eForm)  
evidencia stavu odosielania jednotlivých záznamov/vybavení  
Denník spisov a záznamov, ktorý bude obsahovať nasledovné funkcionality:  
vytváranie spisov (elektronických, neelektronických, kombinovaných) a stanovenie vecnej skupiny (pridelenie registratúrnej značky spisu  
podľa platného registratúrneho plánu K NR SR)  
vytváranie obsahu spisu, zakladanie registratúrnych záznamov v spise  
prečíslovanie spisov pri prechode na nový rok  
spracovanie záznamov  
spracovateľom alebo riadiacim  
pracovníkom organizačného útvaru  
vybavenie doručeného registratúrneho záznamu