ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ  (Verzia dokumentu v0.9/06_2021)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID NÁZOV
RIZIKA a ZÁVISLOSTI
(čo)
Kategória
rizika a závislosti
A1, A2, B1 - vysoká závažnosť
A3, B2, C1 - stredná závažnosť
B3, C2, C3 - nízka závažnosť
POPIS  / NÁSLEDOK MITIGAČNÉ OPATRENIA
(ako - navrh riešenia)
ZODPOVEDNÝ
(kto)
TERMÍN Pravdepodobnosť
vzniku rizika / závislosti

V - vysoká
S - stredná
N - nízka!
Dopad rizika / závislosti
F - Fatálny
V - Významný
N - Nevýznamný
Odhad nákladov /
Rozsah škôd
pri vzniku rizika / závislosti

(koľko - hodnota v EUR)
Poznámka
1 Riziko oneskorenia procesu verejného obstarávania B2 V rámci plánovaných vykonaných krokov v príprave a realizácie procesu verejného obstarávania môže dôjsť k posunu vyhodnotenia víťazného uchádzača s dôsledkom oneskorenia podpisu Zmluvy o dielo Na elimináciu rizika sú nastavené nasledovné kroky: jednoznačné nastavenie pravidiel VO, zvolená forma VO K NRSR 31.12.2021 S V - €
2 Nedodržanie harmonogramu projektu B2 Projekt nebude realizovaný v nastavenom časovom harmonograme a teda nebude vytvorené potrebné riešenie na zabezpečenie nebproblémového fungovania K NRSR Realizácia projektu bude riadená Riadiacim výborom projektu, ktorý bude zabezpečovať koordináciu projektu. Harmonogram projektu bol stanovený tak, aby umožnil riešiť prípadné problémy pri nasadení riešenia. K NRSR 1.8.2022 S V - €
3 Nedostatočné výstupy projektu C2 Služby nebudú poskytované v dostatočnej kvalite (vyskytne sa veľké množstvo chýb, dlhé doby odozvy a pod.). Implementovaný sankčný mechanizmus. Výstupy manažérskych produktov pre riadenie projektu budú v súlade s dokumentom „Metodika riadenia QAMPR“" K NRSR 1.8.2022 N V - €
4 Neúspešná migrácia existujúcich záznamov B2 V súčasnosti prevádzkovaná registratúra obsahuje záznamy od roku 2004 vrátane naskenovaných dokumentov. Všetky záznamy starej
registratúry vrátane dokumentov musia byť premigrované do novej registratúry s tým, že musí byť zachované vyhľadávanie v starých záznamoch. Taktiež musia zostať k dispozícii k nahliadnutiu výstupné zostavy podľa ročníkov a podľa organizačnej zložky. Splnenie tejto požiadavky je nevyhnutné pre umožnenie práce s existujúcimi záznamami
Implementovaný sankčný mechanizmus. Výstupy manažérskych produktov pre riadenie projektu budú v súlade s dokumentom „Metodika riadenia QAMPR“" K NRSR 1.8.2022 S V - €
5 Nedostupnosť interných IS na ktoré je potrebné sa integrovať (ESB, DMS) B2 Pre splnenie cieľov projektu je potrebná integrácia na budúce úložisko dát v dokument manažment systéme (DMS) prostredníctvom middleware softvéru (ESB), ktoré nie sú predmetom projektu. Víťazný uchádzač sa svojou ponukou zaviaže, že dodaný IS eREG bude podporovať integráciu na ESB a DMS. V prípade, že do nasadenia IS eREG nebude mať K NR SR systémy pre ESB a pre DMS ešte nasadené, dodávateľ ich integráciu nasadí dodatočne, v dohodnutom termíne po ich nasadení do ostrej prevádzky vrátane migrácie dovtedy uložených súborov v IS eREG. K NRSR 1.8.2022 S V - €
Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) 0,00%
Vysvetlenie: Dopad rizika / závislosti
Pravdepodobnosť
vzniku rizika / závislosti
1. Fatálny 2. Významný 3. Nevýznamný
A. Vysoká (> 70%) A1 A2 A3
B. Stredná (40% - 70%) B1 B2 B3
C. Nízka (< 40%) C1 C2 C3
Vysvetlenie: Pravdepodobnosť
vzniku rizika / závislosti
Dopad rizika / závislosti
A1, A2, B1 vysoko závažné riziko (červená farba) V - Vysoká > 70% v čase realizácie projektu F - Fatálny nebude projekt zrealizovaný
A3, B2, C1 stredne závažné riziko (žltá farba) S - Stredná 40% - 70% v čase realizácie projektu V - Významný merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%
B3, C2, C3 menej závažné riziko (zelená farba) N - Nízka < 40% v čase realizácie projektu N - Nevýznamný merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac
Vyhodnotenie pre projekty financované z PO7 OPII
Hodnotiace kritériá pre projekty financované z PO7 OPII sú zverejnené na:
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/hodnotiace-kriteria-op-ii/index.html
Pozn.:
Hodnotiteľ v procese hodnotenia žiadosti o NFP je v hodnotiacom hárku oprávnený identifikovať nové riziká, upravovať a meniť zadefinované riziká a zároveň povinný v hodnotiacom hárku zdôvodniť každú zmenu.