Všeobecné informácie Vytlačiť stránku / Print page

Informácie sa sprístupňujú na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“).

Osobou povinnou sprístupňovať informácie podľa zákona o slobode informácií (ďalej len „povinná osoba“) je Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) a Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“). Úlohy národnej rady a kancelárie ako povinnej osoby v oblasti sprístupňovania informácií vykonáva odbor komunikácie s médiami a verejnosťou kancelárie (ďalej len „odbor komunikácie“) v súčinnosti s príslušným organizačným útvarom kancelárie.

Postup povinnej osoby pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií upravuje zákon o slobode informácií a smernica č. 3 vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky o postupe pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zo dňa 1. marca 2024“.

Odbor komunikácie poskytuje informácie o činnosti národnej rady, najmä:

  • termíny a program jej schôdzí a zasadaní výborov,
  • zápisnice z verejných schôdzí,
  • návrhy zákonov a schválené texty zákonov,
  • údaje o dochádzke poslancov,
  • výpisy o hlasovaní,
  • kópie dokumentov,
  • vystúpenia jednotlivých poslancov v rozprave k návrhu zákona,
  • adresy poslaneckých kancelárií a kontakty na asistentov poslancov,
  • údaje o hospodárení kancelárie.

Podania obsahujúce námety, upozornenia, pripomienky, žiadosti o poskytnutie odborného stanoviska alebo výkladu, sťažnosti, petície a iné podania sa vybavujú mimo režimu zákona o slobode informácií. Zodpovedný zamestnanec odboru komunikácie v takom prípade postúpi podanie na priame vybavenie príslušnému organizačnému útvaru, o čom žiadateľa informuje alebo ho usmerní, na ktorý subjekt sa môže so svojím podaním obrátiť.

Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti vedenia agendy sprístupňovania informácií je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade neúplnej žiadosti a teda aj neposkytnutia osobných údajov, bude žiadateľ vyzvaný na ich doplnenie a ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nebude možné pre tento nedostatok sprístupniť, bude žiadosť o informácie odložená bez vydania rozhodnutia podľa § 14 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z.. Lehota uchovávania osobných údajov je 5 rokov. Príjemcami osobných údajov sú orgány verejnej moci.

 

Deň v parlamente

<- ->