Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ a jeho parlamentná dimenzia Vytlačiť stránku / Print page

Príhovor predsedu NR SR

Vážené dámy a páni,
vážení občania Slovenska,

dnes stojíme na prahu jedného zo zlomových momentov našej modernej histórie, chvíle, keď preberieme akúsi pomyselnú štafetu a po prvýkrát budeme predsedať Rade Európskej únie. Za obdobie svojej modernej histórie prešla Slovenská republika mnohými významnými momentami, ktoré nám i svetu dokázali, že vieme prijať často náročné a odvážne rozhodnutia, sme solídni a zodpovední partneri a máme i svoje historické skúsenosti, ktoré formovali a formujú naše názory a hodnoty. Doteraz sme však nikdy neniesli tak významný diel globálnej zodpovednosti v tak náročnom a dynamickom období. Je to pre Slovensko, pre nás všetkých, obrovská výzva a zodpovednosť, ktorú si uvedomujeme a na ktorú sa už dlhodobo a dôsledne pripravujeme. Som preto presvedčený, že Slovensko bude, tak ako to bolo aj vždy doteraz, zodpovedným a solídnym partnerom a budeme mať možnosť vniesť do viacerých otvorených európskych tém náš – myslím si, že racionálny – uhol pohľadu.

Uvedomujeme si, že zodpovednosť byť predsedníckou krajinou Rady EÚ spočíva predovšetkým v každodennom plnení aktuálnych úloh, ktorými Európa a svet žije. Je to však aj príležitosť predstaviť istú víziu, a to o to viac, že sme na parlamentnej pôde. Radi by sme z tejto parlamentnej úrovne predstavili našu - širšiu - koncepciu toho, akým smerom by sme sa chceli a mali uberať, ako a o čom by sme mali a mohli spoločne s našimi občanmi diskutovať aj na európskej úrovni. Občania musia mať pocit, že o ich názor, obavy či záujem na európskej úrovni stojíme, že ich počúvame a nie iba poúčame. Že sa počúvame ako krajiny navzájom, a nie iba poúčame jedny druhých. Že reagujeme včas a nie až následne.

Národná rada Slovenskej republiky v rámci parlamentnej dimenzie slovenského predsedníctva pripravila 7 rozsiahlych – ako obsahovo, tak aj počtom účastníkov – medziparlamentných podujatí. Viaceré z nich ako napríklad plenárne zasadnutie Konferencie parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov Európskej únie, Medziparlamentná konferencia o Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike a Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike, či Konferencia predsedov parlamentov členských štátov EÚ, budú najväčšími podujatiami organizovanými počas nášho predsedníctva vôbec.

V roku 2016 bude Národná rada SR organizovať aj tzv. malý alebo predsednícky COSAC, Medziparlamentnú konferenciu o stabilite, hospodárskej koordinácii a riadení v EÚ a stretnutie predsedov parlamentných výborov na tému energetickej únie. Vzhľadom na to, že Slovenská republika bude predsedať v Rade EÚ v druhej polovici kalendárneho roka, prináleží nám tiež ročné predsedníctvo v Konferencii predsedov parlamentov členských štátov EÚ, z ktorého vyplýva povinnosť zorganizovať ďalšie podujatia aj v roku 2017. Naše parlamentné predsedníctvo sa tak prenesie aj do budúceho roka, kedy bude organizátormi Stretnutia vedúcich kancelárií parlamentov členských štátov EÚ a na záver aj Konferencie predsedov parlamentov členských štátov EÚ.

Motormi nášho spoločného európskeho úspechu vždy boli odvaha, rozhodnosť a zodpovednosť. Dnes Európska únia ako náš spoločný dom stojí pred mnohými výzvami. Niektoré z nich ako bezpečnosť, stabilita, spoločná európska legitimita, či sociálne istoty našich obyvateľov budú nepochybne diskutované aj počas nášho predsedníctva. Slovensko v tejto diskusii nechce stáť bokom. Sme presvedčení, že je v záujme nášho spoločného domu, v životnom záujme Európskej únie byť k sebe navzájom i k svojim občanom otvorení a úprimní. Zodpovednosť a odvaha je – tak ako aj v minulosti – kľúčom k riešeniu aktuálnych výziev, ktorým čelíme.

Ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky verím, že Slovensko bude v – tejto pre nás historickej – úlohe predsedníckej krajiny Európskej únie úspešné. Som si totiž istý, že je v našom spoločnom záujme podporovať a presadzovať európsky prístup k životu, k našim overeným hodnotám a pravidlám a spoločne tak posilňovať našu identitu. Som presvedčený, že Slovensko naše predsedníctvo zvládne, zodpovedne a s odvahou.

Andrej Danko
predseda Národnej rady Slovenskej republiky

 

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ a jeho parlamentná dimenzia

Predsedníctvo v Rade Európskej únie predstavuje jednu z najdôležitejších a najnáročnejších úloh, ktoré vyplývajú z príslušnosti k spoločenstvu 28 členských štátov. Pre každý predsedajúci členský štát je to príležitosť vplývať a formovať agendu EÚ, prispievať k činnosti jej jednotlivých inštitúcií a formácií, ale zároveň aj záväzok viesť diskusie a sprostredkovávať negociácie.

Slovenská republika je spoločne s Holandským kráľovstvom a Maltskou republikou počnúc 1. januárom 2016 na obdobie 18 mesiacov členom tzv. Tria, ktoré na rotačnom princípe zabezpečuje kontinuitu a konzistentnosť práce Rady EÚ. Trio definuje všeobecnú agendu a realizuje spoločný program, pričom každý jeho člen počas obdobia šiestich mesiacov predsedá Rade EÚ vo vopred stanovenom poradí. Historicky prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ tak bude prebiehať v období od 1. júla do 31. decembra 2016.

V duchu Lisabonskej zmluvy, ktorá deklarovala posilňovanie úlohy národných parlamentov v rozhodovacích procesoch EÚ obsahuje každé predsedníctvo v Rade EÚ okrem exekutívnej úrovne aj parlamentnú dimenziu, spočívajúcu v stretnutiach predstaviteľov národných parlamentov 28 členských štátov EÚ, Európskeho parlamentu, ako aj zákonodarných zborov kandidátskych a partnerských krajín EÚ.

Podujatia organizované národnými parlamentmi počas predsedníctva v Rade EÚ reprezentujú osobitné fórum pre diskusiu o aktuálnych otázkach sektorových politík EÚ, a to v súlade s programovými prioritami toho-ktorého členského štátu.

V rámci tejto dimenzie bude Národná rada Slovenskej republiky organizovať 7 medziparlamentných konferencií a stretnutí.

V roku 2016 bude NR SR hostiteľkou 5 podujatí – predsedníckeho a plenárneho formátu konferencie COSAC, Medziparlamentnej konferencie o Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike a Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike, Medziparlamentnej konferencie o stabilite, hospodárskej koordinácii a riadení v EÚ a v neposlednom rade stretnutia predsedov parlamentných výborov na tému energetickej únie.

Vzhľadom na to, že Slovenská republika bude predsedať Rade EÚ v druhej polovici kalendárneho roka, jej podľa aktuálne nastaveného mechanizmu prináleží tiež ročné predsedníctvo v Konferencii predsedov parlamentov EÚ, z ktorého vyplýva povinnosť zorganizovať ďalšie podujatia aj v roku 2017. Tými budú stretnutie generálnych tajomníkov parlamentov a konferencia predsedov parlamentov krajín EÚ.

S parlamentnou dimenziou slovenského predsedníctva v Rade EÚ súvisí aj ročné slovenské predsedníctvo v správnej rade Platformy EÚ pre medziparlamentnú výmenu informácií (IPEX), ktoré takisto predpokladá usporiadanie niekoľkých menších pracovných podujatí.

Národná rada Slovenskej republiky na svojej pôde okrem vyššie spomenutých aktivít privíta tiež viacero bilaterálnych pracovných návštev vedenia Európskeho parlamentu, delegácií jednotlivých výborov Európskeho parlamentu, zástupcov Európskej komisie či bruselského sekretariátu konferencie COSAC.

V prípravnej fáze parlamentnej dimenzie slovenského predsedníctva v Rade EÚ uskutočnila Národná rada Slovenskej republiky a Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky viacero zásadných krokov:

  • Dňa 19. apríla 2015 na okraj zasadnutia Konferencie predsedov parlamentov EÚ v Ríme podpísali predsedovia Poslaneckej snemovne a Senátu Holandského kráľovstva, Národnej rady Slovenskej republiky a Snemovne reprezentantov Maltskej republiky spoločnú deklaráciu o spolupráci pri podpore a výkone parlamentnej dimenzie predsedníctva v Rade EÚ v období od 1. januára 2016 do 30. júna 2017.
  • Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti sa na svojom zasadnutí dňa 6. októbra 2015 uzniesol na odporúčaných témach pre parlamentnú dimenziu slovenského predsedníctva v Rade EÚ: mali by sa týkať energetickej únie, posilňovania sociálnej dimenzie EÚ, Transatlantického obchodného a investičného partnerstva, globalizačných výziev, migrácie, sociálnej a participatívnej ekonomiky, ako aj perspektívam rozvojovej pomoci.
  • Za účelom nadobudnutia cenných skúseností, rád, odporúčaní, ako aj výmeny know-how absolvovali viacerí zamestnanci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky študijné cesty v parlamentoch bývalých predsedníckych štátov, zákonodarných zboroch štátov predsedníckeho Tria, ako aj v samotnom Európskom parlamente.
  • Na pôde Národnej rady Slovenskej republiky bolo zorganizovaných viacero odborných seminárov venovaných samotným prípravám, ako aj obsahovej i organizačno-logistickej stránke výkonu parlamentnej dimenzie predsedníctva v Rade EÚ, ktorých cieľovou skupinou boli okrem zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky tiež členovia diplomatického zboru, zamestnanci vládnych rezortov zainteresovaní na agende EÚ, ako aj zástupcovia akademickej sféry. Ako rečníci na nich vystúpili predstavitelia Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu i jeho administratívy, zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR či parlamentov ostatných členských štátov EÚ.

Po dvanástich rokoch členstva v EÚ, ktoré Slovenskej republike priniesli veľké množstvo benefitov, má naša krajina výnimočnú príležitosť aktívne prispieť k formovaniu európskych rozhodnutí, a to práve v dobe, kedy Únia čelí viacerým bezprecedentným výzvam, a to ako vo svojom vnútri, tak aj v susedstve. Okrem iných to môže byť práve parlamentná sféra, ktorá vytváraním platforiem pre spoluprácu, podnetné diskusie a výmenu dobrých praktík medzi predstaviteľmi zákonodarných zborov prináša osobitý prospech a prispieva k diskusii o ďalších perspektívach spoločného európskeho projektu.

 

Deň v parlamente

<- ->