Často kladené otázky Vytlačiť stránku / Print page

A. Konkrétny zákon alebo iný dokument

Kde možno nájsť konkrétnu parlamentnú tlač?

Parlamentné tlače sú zverejnené v sekcii Schôdze - Parlamentné tlače. Po vložení požadovaných údajov do formulára a kliknutí na tlačidlo Vyhľadať sa zobrazia všetky tlače vyhovujúce zadaným kritériám. Kliknutím na číslo tlače zobrazíte zoznam príslušných dokumentov.

Kde možno nájsť stanovisko príslušného výboru, jeho správu a správu gestorského výboru?

Stanoviská a správy výborov ako aj znenia zákonov schválené v treťom čítaní nájdete v sekcii Zákony - Vyhľadávanie v návrhoch zákonov. Vyhľadávať je možné podľa viacerých kritérií, pričom vyhľadávanie je fulltextové, takže nie je potrebné vedieť presný názov hľadaného dokumentu, iba jeho kľúčové slovo.

Kde možno nájsť úplné znenie Ústavy SR?

Úplné znenie Ústavy nájdete v sekcii Dokumenty, v časti Základné dokumenty.

Kde nájdem zmluvy, ktoré uzatvára Kancelária Národnej rady SR?

Zmluvy sú uverejňované na stránke centrálneho registra zmlúv - http://crz.gov.sk/. Povinne zverejňované faktúry a objednávky je možné nájsť v sekcii Kancelária NR SR - Povinne zverejňované informácie.

B. Aktuálna činnosť parlamentu

Kde sú zverejnené termíny zasadnutí Národnej rady SR a jej výborov s ich programom?

Termíny zasadnutí Národnej rady SR sa nachádzajú v sekcii Schôdze - Harmonogram schôdzí. Program schôdze možno zistiť v sekcii Schôdze - Program schôdzí, kde sa nachádza podrobný zoznam prerokovaných bodov programu pre danú schôdzu. Podobne je to aj s výbormi v sekcii Výbory - schôdze. Okrem schôdzí, ktoré sa konajú podľa harmonogramu, predseda Národnej rady zvolá schôdzu Národnej rady aj vtedy, ak o to písomne požiada najmenej pätina jej poslancov. Všetky tieto informácie aj s dianím v parlamente nájdete na úvodnej internetovej stránke NR SR v časti Deň v parlamente. Po vybraní konkrétneho dňa nájdete všetky prebiehajúce udalosti, spoločne so schôdzami NR SR a jej výborov.

Kde možno nájsť doslovný prepis rozpravy a hodiny otázok?

Všetky záznamy z rozpravy sa nachádzajú v sekcii Schôdze - Rozprava. Ak máte záujem iba o prepis z hodiny otázok, kliknite na sekciu Schôdze - Hodina otázok, kde môžete hľadať konkrétnu otázku podľa zadaných kritérií.

Je možné sledovať rozpravu aj naživo?

V spodnej časti hlavnej stránky NR SR je prostredníctvom Media Portálu možné sledovať aktuálne prebiehajúcu schôdzu. V archíve si môžete pozrieť celé rozpravy a jednotlivé vystúpenia poslancov aj z predchádzajúcich zasadnutí. Media portál zverejňuje aj tlačové konferencie a videokanály jednotlivých poslancov. V prípade záujmu v sekcii Rýchly prístup nájdete odkaz na Online vysielanie na stránkach RTVS.

Ako sa možno dostať ku konkrétnym uzneseniam pléna?

Uznesenia pléna sú prístupné v sekcii Schôdze - Uznesenia. Po výbere čísla schôdze sa zobrazí tabuľka uznesení. Jednotlivé dokumenty si môžete otvoriť alebo uložiť na vlastné médium alebo do svojho počítača.

Kde sa dá zistiť, ako daný poslanec doteraz hlasoval o rôznych parlamentných tlačiach, resp. ako poslanci hlasovali o konkrétnej parlamentnej tlači?

Výpisy o hlasovaní jednotlivých poslancov sa zverejňujú v sekcii Poslanci - Zoznam poslancov. Po výbere mena poslanca stačí na jeho stránke kliknúť na odkaz Ako som hlasoval(a) a vybrať požadovanú parlamentnú tlač. Nie je problém vyhľadať ani to, ako poslanci hlasovali o jednotlivých zákonoch. V sekcii Zákony - Vyhľadávanie v návrhoch zákonov je potrebné nájsť parlamentnú tlač, o ktorú máte záujem, a kliknutím na číslo tlače ju otvoriť. Na konci zoznamu priložených dokumentov je odkaz na hlasovanie poslancov o ČPT (číslo parlamentnej tlače). Ak sa o danej tlači alebo zákone hlasovalo, výsledky hlasovania nájdete vpravo po kliknutí na číslo príslušného hlasovania v kolónke Hlasovanie podľa klubov.

Ako možno zistiť, ktoré výbory sa zaoberajú príslušným návrhom zákona a ktorý výbor je gestorský?

Táto informácia je sprístupnená v sekcii Zákony - Vyhľadávanie v návrhoch zákonov, kde po kliknutí na názov vyhľadaného návrhu zákona v priložených dokumentoch v časti Rokovanie výborov nájdete uznesenie Národnej rady, kde sa uvádza, ktorým výborom sa návrh prideľuje na prerokovanie a ktorý výbor je určený ako gestorský.

Kde sa zverejňuje, v akom štádiu sa nachádza návrh zákona?

Pri každom návrhu zákona, ktorý nájdete v sekcii Zákony - Vyhľadávanie v návrhoch zákonov, je v tabuľke uvedené pod označením Stav, v akom štádiu sa dokument nachádza, napr. rozhodnutie predsedu NR SR, zápis uznesenia výboru, zápis spoločnej správy výborov, I. čítanie, II. čítanie, III. čítanie, redakcia, uzavretá úloha.

Ktoré návrhy zákonov sú v štádiu druhého a tretieho čítania?

Prerokovávané návrhy zákonov možno nájsť v sekcii Zákony - Vyhľadávanie v návrhoch zákonov. V rozšírenom vyhľadávaní v položke Štádium procesu si treba zvoliť štádium (II. alebo III. čítanie) a v položke Kategória požadovanú kategóriu (ústavný zákon, návrh nového zákona, novela zákona atď.).

C. Poslanci

Ako sa možno dostať k zoznamu všetkých poslancov a k zoznamu členov jednotlivých výborov?

Abecedný zoznam všetkých poslancov je zverejnený v sekcii Poslanci - Zoznam poslancov, kde si môžete vybrať triedenie podľa abecedy a podľa klubov. V sekcii Výbory - Zoznam môžete nájsť odkazy na výbory. Po kliknutí na názov výboru získate informácie o personálnom zložení výboru. V oboch sekciách je možné zvoliť si i predchádzajúce volebné obdobia a dostať sa k zoznamu poslancov, ktorí v predchádzajúcich obdobiach vykonávali svoj mandát.

Aké sú platy poslancov?

Platové pomery poslancov Národnej rady SR sú riešené zákonom NR SR č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 1. Poslancovi patrí plat vo výške trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok znížený podľa ods. 2, zaokrúhlený nahor na celé euro, začínajúc dňom zvolenia za poslanca Národnej rady SR. Plat poslanca v roku 2023 je určený vo výške 3 912,- eur.
 2. Výška funkčných príplatkov (§ 3) je nasledovná:
  • Predseda NR SR: 497,91 eur
  • Podpredseda NR SR: 331,94 eur
  • Predseda výboru NR SR: 165,97 eur
  • Podpredseda výboru NR SR: 82,99 eur
 3. Paušálne náhrady (§ 4) patria poslancom s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji vo výške 1,8-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, paušálne náhrady pre rok 2023 sú vo výške 2 348,- eur, a poslancom s trvalým pobytom mimo Bratislavského kraja vo výške 2,1 násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, paušálne náhrady pre rok 2023 sú vo výške 2 739,- eur.

Akou formou sa zverejňujú oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov NR SR a kde ich možno nájsť?

Predmetné oznámenia sa zverejňujú podľa čl. 7 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov na internetovej stránke Národnej rady Slovenskej republiky v rozsahu vymedzenom v článku 7 ods. 9 a 10 citovaného ústavného zákona. Oznámenia podávajú Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií nielen poslanci NR SR, ale i ďalší verejní funkcionári (čl. 2 ods. 1 písm. a) až n), p), r), u) až zp)) cit. ústavného zákona. V časti internetovej stránky Výbory pod heslom Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií nájdete plný text uvedeného ústavného zákona, ako aj jednotlivé druhy tlačív na podanie tohto oznámenia. Oznámenie, ktoré je verejný funkcionár povinný podať Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie v zmysle čl. 8 ods. 5 cit. ústavného zákona má povinnosť podať ten verejný funkcionár, ktorý je uvedený v čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r) až zp) cit. ústavného zákona. Všetky oznámenia je možné nájsť v časti Dokumenty - Oznámenia verejných funkcionárov.

Kde možno nájsť záznamy o prítomnosti poslancov na rokovaní?

Informácie o ospravedlnení poslancov nájdete v sekcii Poslanci - Účasť na schôdzi, kde sa nachádzajú rozhodnutia predsedu parlamentu o ospravedlnení neúčasti poslancov na jednotlivých schôdzach s presným časovým vymedzením ich neprítomnosti.

Ako možno poslať otázku konkrétnemu poslancovi?

Každý poslanec má na internetovej stránke parlamentu zverejnenú svoju e-mailovú adresu. Možno sa k nej dostať prostredníctvom sekcie Poslanci - zoznam poslancov. Kliknutím na meno poslanca sa dostanete na jeho stránku, kde možno nájsť základné údaje o poslancovi, vrátane jeho e-mailovej adresy. Okrem toho sa na nich možno obrátiť písomne listom adresovaným na výbor, v ktorom pôsobia alebo priamo na Národnú radu SR, ktorá sídli na Námestí Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1.

Kde sa nachádza zoznam poslaneckých asistentov a kontaktov na nich?

Zoznam poslaneckých asistentov ponúka internetová stránka parlamentu v sekcii Poslanci - Asistenti a poslanecké kancelárie, kde možno nájsť kompletný zoznam poslancov a ich asistentov, pričom sa uvádza aj kancelária, resp. kancelárie poslanca na jednotlivých miestach Slovenska, ktoré možno zároveň považovať za kontaktné adresy na asistentov.

Ako sa môžem stať asistentom poslanca?

Kancelária Národnej rady nemá žiadny vplyv na výber asistentov poslancov. Každý poslanec si vyberá asistenta podľa vlastného rozhodnutia. Bližšie informácie a uznesenia Národnej rady k tejto téme sa nachádzajú v sekcii Dokumenty - Základné dokumenty, konkrétne v pdf-dokumente Informácie o poslaneckých kanceláriách a o službách asistentov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

D. Verejnosť a médiá

Kde na internete nájdete kontaktné informácie?

Kontaktné informácie vrátane informácie ako sa k nám dostanete, nájdete v sekcii Verejnosť a médiá – Kontakt.

Kde možno nájsť informácie o podávaní žiadostí o sprístupnenie informácií?

Informácie o sprístupňovaní informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám nájdete v sekcii Verejnosť a médiá - Sprístupňovanie informácií. Formulár žiadosti o sprístupnenie informácií nájdete v sekcii Verejnosť a médiá – Sprístupňovanie informácií - Žiadosť o sprístupnenie informácií (on-line formulár).

Aké sú poplatky za sprístupňovanie informácií?

Kancelária Národnej rady SR podľa § 21 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) vydala nasledovné sadzby nákladov za sprístupnenie informácií:

a) vyhotovenie kópie formát A4 1 ks: 0,08 €

b) vyhotovenie kópie formát A3 1 ks: 0,13 €

c) obálka formát A5 1 ks: 0,03 €

d) obálka formát A4 1 ks: 0,07 €

e) nosič CD R 1 ks: 0,33 €

e) nosič DVD R 1 ks: 0,51 €

f) poštovné poplatky: podľa cenníka Slovenskej pošty.

Sadzby nákladov za sprístupnenie informácií sú vrátane dane z pridanej hodnoty.

Je možné navštíviť parlament - samostatne alebo v organizovanej skupine?

Áno, návštevy sú vítané vo väčších aj menších skupinách. Prehliadky budovy parlamentu organizuje odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Na internetovej stránke v sekcii Verejnosť a médiá pod prepojením na Návštevy a prehliadky nájdete kontakty, ale aj on-line formulár, prostredníctvom ktorého je možné dohodnúť si dátum prehliadky. Je vhodnejšie dohodnúť si ju s predstihom pre prípadný veľký záujem.

Sú zasadnutia parlamentu, prípadne jeho výborov prístupné aj verejnosti?

Rokovania Národnej rady SR a jej výborov (až na niektoré výnimky) sú verejné. Účasť na rokovaniach vo výbore obmedzuje len kapacita miest určených verejnosti v rokovacej miestnosti. Zasadnutia v rokovacej sále možno sledovať len z balkóna. Jedinou podmienkou pri vstupe do budovy NR SR je preukázanie sa Vašim občianskym preukazom a následne Vás zamestnanec odprevadí na balkón rokovacej miestnosti. V prípade, ak je naplnená kapacita miest v rokovacej miestnosti výboru alebo balkóna rokovacej sály alebo nemôžete prísť osobne, je možné sledovať rokovania NR SR v podobe online vysielania, ktoré môžete nájsť v časti Rýchly prístup - Online vysielanie pre mobilné zariadenia alebo Rýchly prístup - Online vysielanie na stránkach RTVS.

Ako možno do parlamentu doručiť sťažnosť, petíciu alebo podnet?

Sťažnosti a petície vybavuje referát pre petície a sťažnosti a možno ich Kancelárii NR SR doručiť osobne alebo poštou na adresu Námestie A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1. Pred predložením petície je vhodný osobný alebo telefonický kontakt s referátom, ktorý umožňuje jednoduchšie a rýchlejšie odstránenie alebo aj predídenie prípadným nedostatkom v zákonom predpísaných náležitostiach samotnej petície, ako aj petičných hárkov. Svoje názory a podnety môžu občania adresovať priamo jednotlivým poslancom Kancelárie Národnej rady SR. Listy adresované všeobecne Národnej rade SR sa kompetentnej osobe dostanú cez sekretariát predsedu parlamentu alebo sekretariát vedúceho kancelárie NR SR a cez podateľňu. Informácie o postupe podávania sťažností a petícií nájdete v sekcii Verejnosť a médiá – Sťažnosti, Verejnosť a médiá - Petície.

Deň v parlamente

<- ->