Postup pri vybavovaní žiadosti Vytlačiť stránku / Print page

Žiadosti o sprístupnenie informácií podané písomne a faxom prijíma podateľňa národnej rady a kancelárie. Žiadosti podané ústne, elektronickou poštou, prostredníctvom elektronického formulára a iným technicky vykonateľným spôsobom prijíma odbor komunikácie. Ak je žiadosť podaná inému organizačnému útvaru kancelárie, tento je povinný bezodkladne, najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni jej prijatia, odstúpiť ju odboru komunikácie.

Evidenciu žiadostí podaných národnej rade a kancelárii vedie odbor komunikácie. Zodpovedný zamestnanec odboru komunikácie pridelí žiadosti číslo spisu zo samostatného denníka. Zodpovedný zamestnanec odboru komunikácie prijatú alebo odstúpenú žiadosť zaeviduje a vybaví priamo vo svojej pôsobnosti alebo ju pridelí na spracovanie podkladov na vybavenie žiadosti príslušnému organizačnému útvaru najneskôr dva pracovné dni po dni prijatia žiadosti a určí mu lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako dva pracovné dni.

Žiadosť vybaví odbor komunikácie bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti národnej rade alebo kancelárii alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňujú informácie nevidiacej osobe v prístupnej forme (slepeckým Braillovým písmom). Zo závažných dôvodov uvedených v § 17 ods. 2 zákona o slobode informácií môže odbor komunikácie predĺžiť lehotu na vybavenie žiadosti najviac o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňujú informácie nevidiacej osobe v prístupnej forme (slepeckým Braillovým písmom).

Informácie sa sprístupňujú najmä osobne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou.

Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, povinná osoba mu ich sprístupní. V takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

Ak žiadosti nebolo vyhovené hoci len sčasti, odbor komunikácie o tom vydá písomné rozhodnutie. Dôvody, pre ktoré možno odmietnuť sprístupniť informácie sú uvedené v § 8 až 11 zákona o slobode informácií.

Ak povinná osoba nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím.

 

Deň v parlamente

<- ->