Parlamentný výskum a vzdelávanie Vytlačiť stránku / Print page

 

 

Odborný tím parlamentného výskumu a vzdelávania plní najmä nasledujúce úlohy:

 

1.         Poskytuje predsedovi a podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR), jej výborom, poslancom a útvarom Kancelárie NR SR poradenskú a konzultačnú službu k odborným, vecným problémom prerokúvaným v NR SR a jej výboroch. S týmto cieľom spracúva analýzy a výsledky vedeckého výskumu alebo sprostredkúva informácie.

2.         Spracováva analýzy a komparácie vybraných právnych problémov súvisiacich s legislatívnou a kontrolnou činnosťou NR SR.

3.         Spolupracuje s výbormi NR SR pri prerokúvaní návrhov zákonov a iných materiálov, najmä:

a)      poskytuje výborom odborné podklady k obsahu a kontextu prerokúvaných návrhov zákonov a materiálov, odbornú spoluprácu pri kontrolnej a prieskumnej činnosti výborov;

b)      spolupracuje pri získavaní stanovísk verejných inštitúcií, občianskych združení, odborových organizácií i jednotlivých odborníkov potrebných na vecné posúdenie predložených návrhov;

c)      zúčastňuje sa procesu prerokovania, schvaľovania a publikovania štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a ostatných verejných rozpočtov schvaľovaných v NR SR;

d)      zúčastňuje sa procesu prerokovania programového vyhlásenia vlády SR a ďalších koncepčných materiálov vlády prerokovávaných v NR SR.

4.         Podieľa sa na činnosti odborných komisií zriadených NR SR a výbormi, na konzultovaní otázok a na príprave stanovísk k veciam, ktoré patria do ich pôsobnosti.

5.         Plní úlohy výskumu v oblasti parlamentarizmu a vedie dokumentačné centrum parlamentného výskumu. Vkladá údaje súvisiace s vykonávanou činnosťou oddelenia na webové sídlo NR SR a na intranet. Zostavuje výročnú správu NR SR a K NR SR.

6.         Udržiava kontakty s odbornými inštitúciami Európskej únie a s partnerskými zahraničnými parlamentnými kanceláriami. Spolupracuje s odborom pre európske záležitosti a sleduje vývoj v oblasti jednotlivých politík EÚ, ako aj zodpovedajúcu národnú agendu.

7.         Spolupracuje s Európskym centrom pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD), ktorého je súčasťou a spracováva informácie pre parlamenty zhruba 45 členských štátov ECPRD.

8.         Analyzuje a spracúva informácie týkajúce sa činnosti Medziparlamentnej únie, Rady Európy, NATO, OBSE, OECD, OSN a iných medzinárodných inštitúcií a organizácií vo vzťahu k NR SR.

9.         Vypracúva odborné analýzy a informácie na požiadanie medzinárodných organizácií, národných parlamentov a iných inštitúcií o činnosti NR SR, legislatíve Slovenskej republiky a ďalších ekonomických, spoločenských a politických reáliách Slovenska.

10.       V spolupráci s odborom zahraničných vzťahov a protokolu:

a)   spracúva odborné materiály súvisiace s prácou stálych parlamentných delegácií v multilaterálnych parlamentných zhromaždeniach;

b)   podieľa sa na odbornom zabezpečení študijných pobytov a stáží realizovaných kanceláriou v rámci zahraničnej pomoci.

11.       Pripravuje materiály a úvodné inštruktáže o činnosti NR SR pre poslancov a ich asistentov v súvislosti s novým volebným obdobím.

12.       Zabezpečuje koncepciu, obsah a organizáciu stážových pobytov študentov vysokých škôl v Kancelárii NR SR.

13.       Pripravuje podujatia, publikácie, výstavy k významným udalostiam a osobnostiam slovenských dejín. Vzdeláva najmä žiakov a študentov v oblasti demokracie, pôsobenia NR SR a histórie parlamentarizmu.

 

Deň v parlamente

<- ->