Vedúci Kancelárie NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Ing. Daniel Guspan

Fotografia vedúceho Kancelárie NR SR

Ing. Daniel Guspan bol menovaný do funkcie vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky dňa 26. apríla 2013.

 

Vedúci kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky:

  • je štatutárnym orgánom kancelárie, ktorú riadi a organizuje jej činnosť, koordinuje prácu jej útvarov

  • má práva a povinnosti vedúceho organizácie a vykonáva svoju funkciu v rozsahu vymedzenom zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj vnútornými predpismi, rozhoduje v súlade s nimi, ako aj v súlade s uzneseniami národnej rady a rozhodnutiami predsedu národnej rady

  • je vedúcim služobného úradu, štátnym zamestnancom vo verejnej funkcii, najvyššie postaveným štátnym zamestnancom a nadriadený zamestnancom v kancelárii

  • do funkcie je menovaný predsedom národnej rady, ktorému za chod kancelárie zodpovedá

  • má právo byť prítomný na verejných aj neverejných schôdzach národnej rady a na verejných aj neverejných schôdzach výborov

  • v súlade so zákonom o rokovacom poriadku vydáva a mení organizačný poriadok, registratúrny poriadok a ďalšie vnútorné predpisy kancelárie

  • schvaľuje opisy štátnozamestnaneckých miest a opisy miest pri výkone práce vo verejnom záujme

  • uzatvára so štátnymi zamestnancami služobnú zmluvu a vystupuje v štátnozamestnaneckých vzťahoch v mene kancelárie

  • vystupuje v mene kancelárie v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov kancelárie, u ktorých sa postupuje podľa Zákonníka práce, zákona o výkone práce vo verejnom záujme a zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme

  • podľa zákona o rokovacom poriadku a zákona o štátnej službe určí písomným rozhodnutím svojho zástupcu spomedzi štátnych zamestnancov, ktorý ho zastupuje v plnení jeho úloh v rozsahu určenom rozhodnutím.

Deň v parlamente

<- ->