Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017 (tlač 982). Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017 (tlač 992).
Dátum 19. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 23  
Číslo tlače: 982, 992 
Uviedli: 
  • Peter Kažimír (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac)
    Karol Mitrík (predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR) (viac)
Spravodajca:  Ladislav Kamenický (viac) 
Rečník:  Eduard Heger (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 945) - druhé čítanie.
Dátum 19. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 22  
Číslo tlače: 945 
Uviedol: 
  • Peter Kažimír (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Radovan Baláž (viac) 
Rečníci:  Jana Kiššová (poslankyňa NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Eduard Heger (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 944) - druhé čítanie.
Dátum 19. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 21  
Číslo tlače: 944 
Uviedol: 
  • Peter Kažimír (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Radovan Baláž (viac) 
Rečníci:   
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 993) - prvé čítanie.
Dátum 19. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 20  
Číslo tlače: 993 
Uviedol: 
  • Peter Kažimír (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Irén Sárközy (viac) 
Rečník:  Eduard Heger (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov tímu ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia výcviku a poradenstva (tlač 999).
Dátum 19. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 16  
Číslo tlače: 999 
Uviedol:   
Spravodajca:  Anton Hrnko (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 134
Za 113
Proti 13
Zdržali sa 8
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Zuzany ŠEBOVEJ a Borisa KOLLÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1017) - prvé čítanie.
Dátum 19. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 59  
Číslo tlače: 1017 
Uviedol:   
Spravodajca:  Jana Nehézová (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 140
Za 54
Proti 7
Zdržali sa 79
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana KRAJNIAKA, Petra PČOLINSKÉHO, Adriany PČOLlNSKEJ a Ľudovíta GOGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1016) - prvé čítanie.
Dátum 19. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 58  
Číslo tlače: 1016 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ján Marosz (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 140
Za 43
Proti 12
Zdržali sa 81
Nehlasovali 4
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Milana UHRÍKA, Martina BELUSKÉHO, Jána KECSKÉSA a Jany NEHÉZOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1022) - prvé čítanie.
Dátum 19. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 57  
Číslo tlače: 1022 
Uviedol:   
Spravodajca:  Petra Krištúfková (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 129
Za 20
Proti 43
Zdržali sa 62
Nehlasovali 4
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Milana UHRÍKA, Martina BELUSKÉHO, Jána KECSKÉSA a Jany NEHÉZOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1021) - prvé čítanie.
Dátum 19. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 56  
Číslo tlače: 1021 
Uviedol:   
Spravodajca:  Petra Krištúfková (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 130
Za 19
Proti 26
Zdržali sa 79
Nehlasovali 6
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Milana UHRÍKA, Jána MORU, Rastislava SCHLOSÁRA a Petra KRUPU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov (tlač 1020) - prvé čítanie.
Dátum 19. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 55  
Číslo tlače: 1020 
Uviedol:   
Spravodajca:  Juraj Kolesár (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 132
Za 13
Proti 73
Zdržali sa 39
Nehlasovali 7
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa RAJTÁRA, Ondreja DOSTÁLA, Alojza BARÁNIKA, Natálie BLAHOVEJ a Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1035) - prvé čítanie.
Dátum 19. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 53  
Číslo tlače: 1035 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ján Marosz (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 141
Za 27
Proti 50
Zdržali sa 63
Nehlasovali 1
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany KIŠŠOVEJ, Eugena JURZYCU, Jozefa RAJTÁRA a Ľubomíra GALKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1033) - prvé čítanie.
Dátum 19. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 52  
Číslo tlače: 1033 
Uviedol:   
Spravodajca:  Milan Uhrík (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 141
Za 65
Proti 26
Zdržali sa 50
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja DOSTÁLA, Lucie ĎURIŠ NICHOLSONOVEJ, Petra OSUSKÉHO, Anny ZEMANOVEJ a Radoslava PAVELKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. (tlač 1024) - prvé čítanie.
Dátum 19. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 49  
Číslo tlače: 1024 
Uviedol:   
Spravodajca:  Peter Pčolinský (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 142
Za 66
Proti 17
Zdržali sa 59
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO, Ondreja DOSTÁLA, Zuzany ZIMENOVEJ, Viery DUBAČOVEJ a Martina KLUSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (tlač 1013) - prvé čítanie.
Dátum 19. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 48  
Číslo tlače: 1013 
Uviedol:   
Spravodajca:  Dušan Tittel (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 138
Za 49
Proti 31
Zdržali sa 56
Nehlasovali 2
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkochv znení neskorších predpisov (tlač 1012) - prvé čítanie.
Dátum 19. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 47  
Číslo tlače: 1012 
Uviedol:   
Spravodajca:  Gábor Grendel (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 140
Za 47
Proti 23
Zdržali sa 70
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA, Eleméra JAKABA a Petra KRESÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (tlač 1040) - prvé čítanie.
Dátum 19. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 42  
Číslo tlače: 1040 
Uviedol:   
Spravodajca:  Mikuláš Krajkovič (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 139
Za 121
Proti 0
Zdržali sa 16
Nehlasovali 2
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1034) - prvé čítanie.
Dátum 19. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 41  
Číslo tlače: 1034 
Uviedol:   
Spravodajca:  Stanislav Kmec (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 142
Za 88
Proti 28
Zdržali sa 24
Nehlasovali 2
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eleméra JAKABA, Tibora BASTRNÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1023) - prvé čítanie.
Dátum 19. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 39  
Číslo tlače: 1023 
Uviedol:   
Spravodajca:  Edita Pfundtner (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 142
Za 110
Proti 0
Zdržali sa 32
Nehlasovali 0
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (tlač 1019) - prvé čítanie.
Dátum 19. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 38  
Číslo tlače: 1019 
Uviedol:   
Spravodajca:  Stanislav Kubánek (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 141
Za 74
Proti 34
Zdržali sa 28
Nehlasovali 5
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 905) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 19. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 26  
Číslo tlače: 905 
Uviedol:   
Spravodajca:  Mikuláš Krajkovič (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 141
Za 77
Proti 0
Zdržali sa 64
Nehlasovali 0

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.