Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (CETS 218) (tlač 691) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 19.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 9  
Číslo tlače: 691 
Uviedol: 
  • Roman Mikulec (minister vnútra SR) (viac)
Spravodajca:  Igor Hus (viac) 
Rečníci:  Igor Kašper (poslanec NR SR) (viac), Eduard Kočiš (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 686) - prvé čítanie.
Dátum 19.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 8  
Číslo tlače: 686 
Uviedol: 
  • Roman Mikulec (minister vnútra SR) (viac)
Spravodajca:  Zita Pleštinská (viac) 
Rečníci:  Rastislav Schlosár (poslanec NR SR) (viac), Marek Hattas (poslanec NR SR) (viac), Marian Kotleba (poslanec NR SR) (viac), Eduard Kočiš (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 679) - prvé čítanie.
Dátum 19.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 7  
Číslo tlače: 679 
Uviedol: 
  • Samuel Vlčan (minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) (viac)
Spravodajca:  Jaroslav Karahuta (viac) 
Rečník:  Martin Borguľa (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 624) - druhé čítanie.
Dátum 19.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 6  
Číslo tlače: 624 
Uviedol: 
Spravodajca:  Alojz Baránik (viac) 
Rečníci:   
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 707) - prvé čítanie.
Dátum 19.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 5  
Číslo tlače: 707 
Uviedol: 
  • Milan Krajniak (minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR) (viac)
Spravodajca:  Vladimír Ledecký (viac) 
Rečníci:  Eduard Kočiš (poslanec NR SR) (viac), Erik Tomáš (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 703) - prvé čítanie.
Dátum 19.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 4  
Číslo tlače: 703 
Uviedol: 
Spravodajca:  Jana Žitňanská (viac) 
Rečníci:  Martin Borguľa (poslanec NR SR) (viac), Eduard Kočiš (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 643) - druhé čítanie.
Dátum 19.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 3  
Číslo tlače: 643 
Uviedol: 
  • Jaroslav Naď (minister obrany SR) (viac)
Spravodajca:  Ján Benčík (viac) 
Rečník:  Marian Kotleba (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 661) - prvé čítanie.
Dátum 7.10.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 49  
Číslo tlače: 661 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 125
Za 30
Proti 1
Zdržali sa 87
Nehlasovali 7
Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2021 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2021 (tlač 616).
Dátum 7.10.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 34  
Číslo tlače: 616 
Uviedol: 
  • Štefan Holý (podpredseda vlády SR) (viac)
Spravodajca:  Milan Vetrák (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 127
Za 82
Proti 8
Zdržali sa 35
Nehlasovali 2
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Marek Hattas vzal listom z 10. júna 2021 svoj podpis pod návrhom zákona späť.) (tlač 583) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 7.10.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 84  
Číslo tlače: 583 
Uviedol:   
Spravodajca:  Lucia Drábiková (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 125
Za 79
Proti 45
Zdržali sa 1
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 615) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 7.10.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 33  
Číslo tlače: 615 
Uviedol: 
Spravodajca:  Peter Vons (viac) 
Rečníci:  Milan Vetrák (poslanec NR SR) (viac), Boris Susko (poslanec NR SR) (viac), Peter Kremský (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 127
Za 81
Proti 18
Zdržali sa 28
Nehlasovali 0
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Marek Hattas vzal listom z 10. júna 2021 svoj podpis pod návrhom zákona späť.) (tlač 583) - druhé čítanie.
Dátum 6.10.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 84  
Číslo tlače: 583 
Uviedol: 
  • Lukáš Kyselica (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Lucia Drábiková (viac) 
Rečníci:  Lukáš Kyselica (poslanec NR SR) (viac), Erik Tomáš (poslanec NR SR) (viac), Juraj Blanár (poslanec NR SR) (viac), Matúš Šutaj Eštok (viac), Boris Susko (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (tlač 593) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 6.10.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 75  
Číslo tlače: 593 
Uviedol: 
  • Kristián Čekovský (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Monika Kozelová (viac) 
Rečníci:  Kristián Čekovský (poslanec NR SR) (viac), Ján Mičovský (poslanec NR SR) (viac), Martin Fecko (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 99
Za 86
Proti 7
Zdržali sa 5
Nehlasovali 1
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra ŠÍBLA, Borisa KOLLÁRA, Alexandry PIVKOVEJ a Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 592) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 6.10.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 74  
Číslo tlače: 592 
Uviedol: 
  • Jaromír Šíbl (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Tomáš Šudík (viac) 
Rečníci:  Radovan Kazda (poslanec NR SR) (viac), Jaromír Šíbl (poslanec NR SR) (viac), Alexandra Pivková (poslankyňa NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 117
Za 84
Proti 3
Zdržali sa 29
Nehlasovali 1
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra ŠÍBLA, Borisa KOLLÁRA, Alexandry PIVKOVEJ a Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 590) - druhé čítanie.
Dátum 6.10.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 73  
Číslo tlače: 590 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša VALÁŠKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (tlač 672) - prvé čítanie.
Dátum 6.10.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 71  
Číslo tlače: 672 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ľubomír Vážny (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 124
Za 6
Proti 19
Zdržali sa 95
Nehlasovali 4
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša VALÁŠKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 671) - prvé čítanie.
Dátum 6.10.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 70  
Číslo tlače: 671 
Uviedol:   
Spravodajca:  Vladimír Ledecký (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 132
Za 13
Proti 17
Zdržali sa 97
Nehlasovali 5
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša VALÁŠKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 670) - prvé čítanie.
Dátum 6.10.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 69  
Číslo tlače: 670 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ľubomír Vážny (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 131
Za 34
Proti 10
Zdržali sa 85
Nehlasovali 2
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina ČEPČEKA, Jána PODMANICKÉHO a Filipa KUFFU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 669) - prvé čítanie.
Dátum 6.10.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 68  
Číslo tlače: 669 
Uviedol:   
Spravodajca:  Milan Mazurek (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 130
Za 42
Proti 33
Zdržali sa 49
Nehlasovali 6
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - prvé čítanie.
Dátum 6.10.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 52  
Číslo tlače: 665 
Uviedol:   
Spravodajca:  Peter Cmorej (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 130
Za 75
Proti 26
Zdržali sa 26
Nehlasovali 3

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.