Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠTEVULOVEJ a Lucie PLAVÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 243) - prvé čítanie.
Dátum 24. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 77  
Číslo tlače: 243 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra BALÁŽA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 244) - prvé čítanie.
Dátum 24. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 43  
Číslo tlače: 244 
Uviedol: 
  • Vladimír Baláž (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Jozef Ježík (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 138
Za 138
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej Rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi Slovenskou republikou a Nórskym kráľovstvom o ukončení platnosti Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Kráľovstvom Nórska o vzájomnej podpore a ochrane investícií vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Nórskym kráľovstvom (tlač 209) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 24. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 39  
Číslo tlače: 209 
Uviedol: 
  • Ladislav Kamenický (minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Igor Válek (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 138
Za 137
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 1
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmenami Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (tlač 191) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 24. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 38  
Číslo tlače: 191 
Uviedol: 
  • Ladislav Kamenický (minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Radomír Šalitroš (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 136
Za 136
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 220) - prvé čítanie.
Dátum 24. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 37  
Číslo tlače: 220 
Uviedol: 
  • Ladislav Kamenický (minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Zdenko Svoboda (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 137
Za 137
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 140) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 24. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 36  
Číslo tlače: 140 
Uviedol: 
  • Ladislav Kamenický (minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Radomír Šalitroš (viac) 
Rečníci:  Marián Viskupič (poslanec NR SR) (viac), Štefan Kišš (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 138
Za 79
Proti 36
Zdržali sa 23
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 132) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 24. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 35  
Číslo tlače: 132 
Uviedol: 
  • Ladislav Kamenický (minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Daniel Karas (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 137
Za 105
Proti 0
Zdržali sa 32
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 131) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 24. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 34  
Číslo tlače: 131 
Uviedol: 
  • Ladislav Kamenický (minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Zdenko Svoboda (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 138
Za 105
Proti 0
Zdržali sa 33
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 130) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 24. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 33  
Číslo tlače: 130 
Uviedol: 
  • Ladislav Kamenický (minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Pavel Ľupták (viac) 
Rečník:  Marián Viskupič (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 139
Za 79
Proti 1
Zdržali sa 59
Nehlasovali 0
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 155) - prvé čítanie.
Dátum 24. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 44  
Číslo tlače: 155 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ján Podmanický (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 144
Za 102
Proti 0
Zdržali sa 41
Nehlasovali 1
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 154) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 24. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 42  
Číslo tlače: 154 
Uviedol:   
Spravodajca:  Peter Náhlik (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 145
Za 79
Proti 63
Zdržali sa 1
Nehlasovali 2
Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže (tlač 135) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 24. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 40  
Číslo tlače: 135 
Uviedol:   
Spravodajca:  Igor Šimko (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 142
Za 140
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 2
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 213) - prvé čítanie.
Dátum 24. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 15  
Číslo tlače: 213 
Uviedol:   
Spravodajca:  Igor Šimko (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 144
Za 79
Proti 54
Zdržali sa 10
Nehlasovali 1
Vládny návrh zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 53) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 24. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 14  
Číslo tlače: 53 
Uviedol:   
Spravodajca:  Igor Šimko (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 145
Za 97
Proti 0
Zdržali sa 48
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 224) - prvé čítanie.
Dátum 24. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 32  
Číslo tlače: 224 
Uviedol:   
Spravodajca:  Igor Šimko (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 145
Za 90
Proti 25
Zdržali sa 29
Nehlasovali 1
Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Dátum 24. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 114  
Číslo tlače:  
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 129
Za 129
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 229) - prvé čítanie.
Dátum 24. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 24  
Číslo tlače: 229 
Uviedol:   
Spravodajca:  Jozef Cech (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 145
Za 145
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 199) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 24. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 112  
Číslo tlače: 199 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ľubomír Vážny (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 141
Za 77
Proti 23
Zdržali sa 40
Nehlasovali 1
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Ženevským aktom Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (tlač 201) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 24. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 27  
Číslo tlače: 201 
Uviedol: 
Spravodajca:  Justín Sedlák (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 138
Za 138
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa HULIAKA, Dagmar KRAMPLOVEJ, Milana GARAJA a Adama LUČANSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 245) - prvé čítanie.
Dátum 24. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 45  
Číslo tlače: 245 
Uviedol:   
Spravodajca:  Roman Michelko (viac) 
Rečníci:  Mária Kolíková (poslankyňa NR SR) (viac), Ondrej Prostredník (poslanec NR SR) (viac), Viera Kalmárová (poslankyňa NR SR) (viac), Gábor Grendel (poslanec NR SR) (viac), Marián Čaučík (poslanec NR SR) (viac) 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.