Postavenie a právomoci Vytlačiť stránku / Print page

Poslanci národnej rady sú volení zástupcovia občanov Slovenskej republiky. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.

Za poslanca možno zvoliť občana, ktorý má volebné právo, dosiahol vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Na schôdzi národnej rady, na ktorej sa poslanec zúčastňuje po prvý raz skladá sľub, ktorý znie "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života." Poslanec sa ujíma svojej funkcie a začína vykonávať svoj mandát zložením sľubu. Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou má za následok stratu mandátu.

Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou prezidenta republiky, sudcu, prokurátora, verejného ochrancu práv, príslušníka ozbrojených síl a príslušníka ozbrojeného zboru. Ak bol poslanec vymenovaný za člena vlády, štátneho tajomníka, riaditeľa Slovenskej informačnej služby, vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho ústredného orgánu štátnej správy jeho mandát počas výkonu tejto funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje a na jeho miesto nastupuje náhradník.

K základným právam poslanca patrí:

  • právo zákonodarnej iniciatívy,
  • interpelačné právo a právo klásť otázky členom vlády SR,
  • právo vyžadovať od štátnych orgánov potrebné informácie pre svoju prácu,
  • právo zúčastňovať sa na rokovaniach národnej rady a orgánov, do ktorých bol zvolený a hlasovať na nich o všetkých prerokúvaných otázkach,
  • právo voliť a byť volený.

Za hlasovanie v národnej rade alebo jej výboroch poslanca nemožno stíhať, a to ani po zániku jeho mandátu. Za výroky pri výkone funkcie poslanca prednesené v národnej rade alebo jej orgánoch poslanec podlieha len disciplinárnej právomoci národnej rady. Zrušením trestnoprávnej imunity poslancov sa odstránilo podmienenie trestného stíhania poslanca súhlasom národnej rady. Podľa aktuálneho znenia Ústavy SR je potrebný súhlas Národnej rady SR na vzatie poslanca do väzby. Ak príslušný orgán oznámi predsedovi národnej rady, že žiada národnú radu o vydanie súhlasu na vzatie poslanca do väzby, predseda národnej rady požiada o zvolanie mandátového a imunitného výboru. Mandátový a imunitný výbor prerokuje žiadosť príslušného orgánu, pričom umožní poslancovi, ktorého sa žiadosť týka, zúčastniť sa na rokovaní výboru a vyjadriť sa k žiadosti. Mandátový a imunitný výbor následne predloží národnej rade správu o výsledku svojich zistení a súvisiaci návrh na uznesenie. Národná rada rozhodne o žiadosti na vzatie poslanca do väzby na svojej najbližšej schôdzi po predložení správy mandátového a imunitného výboru predsedovi NR SR.

V prípade, že poslanec Národnej rady SR spácha priestupok a nesúhlasí s jeho prejednaním na mieste samom, konajúci orgán o tom vykoná záznam a vec odstúpi vecne a miestne príslušnému správnemu orgánu. Ak konanie poslanca Národnej rady SR, ktoré je priestupkom, prejedná alebo prejednáva príslušný orgán, poslanca už v predmetnej veci nemožno disciplinárne stíhať. Orgán, ktorý priestupok prejednal, nemá povinnosť informovať o tejto skutočnosti Mandátový a imunitný výbor Národnej rady SR.

Ak o to poslanec požiada poskytne mu zamestnávateľ na dobu výkonu funkcie poslanca pracovné voľno. Náhrada mzdy od zamestnávateľa mu v tomto prípade nepatrí.

Poslancovi národnej rady patrí plat vo výške trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok znížený podľa § 2 ods. 2 zákona 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, zaokrúhlený nahor na celé euro, začínajúc dňom zvolenia za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. V závislosti od času výkonu poslaneckého mandátu mu patrí po zániku poslaneckého mandátu ešte plat počas dvoch mesiacov, ak vykonával mandát poslanca najmenej päť mesiacov a menej ako päť rokov, alebo troch mesiacov, ak vykonával mandát poslanca aspoň päť rokov.

Za vykonávanie zákonom určených funkcií v národnej rade a jej orgánoch patrí poslancovi funkčný príplatok a na úhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie poslanca paušálne náhrady vo výške, ktorú určí národná rada uznesením. Na zabezpečenie výkonu poslaneckého mandátu si poslanec zriaďuje primerane vybavenú kanceláriu. Na výkon odborných a administratívnych prác spojených s činnosťou poslaneckej kancelárie poskytuje kancelária národnej rady poslancovi asistenta. Kancelária národnej rady hradí výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie a odmenu asistenta poslanca v súlade s uzneseniami národnej rady.

Ak sa poslanec bez riadneho ospravedlnenia nezúčastní najmenej dvoch rokovacích dní schôdzí národnej rady alebo jej výborov, do ktorých bol zvolený v období jedného kalendárneho mesiaca stráca nárok na polovicu platu, polovicu funkčného príplatku a polovicu paušálnych náhrad, ktoré by mu patrili na nasledujúci mesiac. Ak sa bez riadneho ospravedlnenia nezúčastní najmenej štyroch rokovacích dní národnej rady alebo výborov, do ktorých bol zvolený v období jedného kalendárneho mesiaca stráca nárok na plat, funkčný príplatok a paušálne náhrady, ktoré by mu inak patrili na nasledujúci mesiac.

Deň v parlamente

<- ->