Materiály doručené NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Zoznam obsahuje materiály, ktoré ešte neboli zaradené na schôdze NR SR; materiály zaradené na schôdze NR SR sa nachádzajú v časti Program schôdzí.

ČPTDátum doručeniaNázov parlamentnej tlačeTyp tlače
75 20. 11. 2023 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov Návrh zákona
74 20. 11. 2023 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k zavedeniu štátnej bonifikácie hypotekárnych úverov Návrh zákona
73 20. 11. 2023 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa a zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov Návrh zákona
72 20. 11. 2023 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
71 20. 11. 2023 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
70 20. 11. 2023 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k členstvu Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancii Iný typ
69 20. 11. 2023 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa pripája k záverom zo zasadnutia Európskej rady z dní 26. a 27. októbra 2023, ktoré za Slovenskú republiku podporil predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico vo veci odsúdenia útočnej vojny Ruska proti Ukrajine a odsúdenia Hamasu za brutálne a nerozlišujúce teroristické útoky v Izraeli Iný typ
68 20. 11. 2023 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k porušovaniu základných práv a slobôd z dôvodu rasy, farby pleti a príslušnosti k národnosti či etnickej skupine garantovaných Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami Iný typ
67 20. 11. 2023 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k členstvu Slovenskej republiky v Európskej únii Iný typ
66 20. 11. 2023 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k cenám energií Iný typ
65 20. 11. 2023 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Simony PETRÍK a Lucie PLAVÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov Návrh zákona
64 20. 11. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra POLLÁKA, Lukáša BUŽA, Anežky ŠKOPOVEJ a Viliama TANKÓA na vydanie zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
63 20. 11. 2023 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov Návrh zákona
62 20. 11. 2023 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
61 20. 11. 2023 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
60 20. 11. 2023 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána SALOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
59 20. 11. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie KOLÍKOVEJ, Juraja KRÚPU, Branislava GRÖHLlNGA a Ondreja DOSTÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov Návrh zákona
58 20. 11. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie KOLÍKOVEJ, Juraja KRÚPU a Ondreja DOSTÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
56 20. 11. 2023 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
55 20. 11. 2023 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Iný typ
54 20. 11. 2023 Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne Iný typ
53 20. 11. 2023 Vládny návrh zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov Návrh zákona
52 20. 11. 2023 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Návrh zákona
51 20. 11. 2023 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Návrh zákona
50 20. 11. 2023 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov Návrh zákona
49 20. 11. 2023 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov Iný typ
36 20. 11. 2023 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Saudskoarabským kráľovstvom o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku Medzinárodná zmluva
35 20. 11. 2023 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o zamedzení dvojitému zdaneniu v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam Medzinárodná zmluva
34 20. 11. 2023 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Azerbajdžanskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovým únikom v oblasti daní z príjmov Medzinárodná zmluva
33 20. 11. 2023 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam Medzinárodná zmluva
57 16. 11. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána MAŽGÚTA a Erika KALlŇÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov Návrh zákona
48 16. 11. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZÁBORSKEJ a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov Návrh zákona
47 16. 11. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZÁBORSKEJ, Richarda VAŠEČKU a Gábora GRENDELA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 22. novembra 2023 o preloženie tohto návrhu zákona na program prvej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) Návrh zákona
46 16. 11. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZÁBORSKEJ a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 22. novembra 2023 o preloženie tohto návrhu zákona na program prvej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) Návrh zákona
45 16. 11. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU a Anny ZÁBORSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 22. novembra 2023 o preloženie tohto návrhu zákona na program prvej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) Návrh zákona
44 16. 11. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZÁBORSKEJ a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 22. novembra 2023 o preloženie tohto návrhu zákona na program prvej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) Návrh zákona
43 16. 11. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU a Anny ZÁBORSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 22. novembra 2023 o preloženie tohto návrhu zákona na program prvej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) Návrh zákona
42 16. 11. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZÁBORSKEJ a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona o príspevku pre tehotné absolventky štúdia (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 22. novembra 2023 o preloženie tohto návrhu zákona na program prvej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) Návrh zákona
41 16. 11. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry MARCINKOVEJ, Vladimíra LEDECKÉHO, Ondreja DOSTÁLA, Mariána VISKUPIČA a Branislava GRÖHLlNGA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
24 16. 11. 2023 Návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2022 Iný typ
40 15. 11. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry MARCINKOVEJ a Vladimíra LEDECKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
39 15. 11. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry MARCINKOVEJ, Vladimíra LEDECKÉHO a Branislava GRÖHLlNGA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
37 15. 11. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ a Tomáša SZALAYA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
38 14. 11. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána VISKUPIČA a Branislava GRÖHLlNGA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty vznení neskorších predpisov Návrh zákona
22 10. 11. 2023 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
23 6. 11. 2023 Návrh rozpočtu Ústavu pamäti národa na rok 2024 Iný typ
21 6. 11. 2023 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2024 Iný typ
20 19. 10. 2023 Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2024 a rozpočtový výhľad na roky 2025 a 2026 Iný typ

Deň v parlamente

<- ->