Aktuálna ponuka Vytlačiť stránku / Print page

Stáž v Kancelárii NR SR

Nepremeškajte svoju šancu!

Vážené študentky, vážení študenti,

radi by sme Vám dali do pozornosti úspešný program stáže v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky. Práve teraz máte príležitosť Vy aj Vaši akademickí kolegovia prihlásiť sa do v poradí už 22. ročníka stáže, ktorý sa uskutoční v nasledujúcom študijnom roku 2019 / 2020.

Program stáže v Kancelárii Národnej rady SR je pre Vás jedinečnou študijnou aj profesijnou príležitosťou, najmä ak ste študentkou alebo študentom v odbore politológie, práva, žurnalistiky, ekonómie a taktiež ďalších spoločenských vied, alebo sa len jednoducho neformálne zaujímate o politické dianie okolo nás a radi by ste si takýmto spôsobom rozšírili svoje odborné obzory a získali nové osobné kontakty.

Stáž poskytuje absolventom možnosť pôsobiť nielen na odborných útvaroch Kancelárie parlamentu, ale taktiež aj priamo na pracoviskách Výborov Národnej rady SR, kde sa prerokúvajú jednotlivé legislatívne návrhy. Práve jedinečný charakter týchto pracovísk poskytuje účastníkom stáže unikátnu možnosť prakticky sa spolupodieľať na širokom spektre agendy, či už z hľadiska legislatívnej prípravy, alebo z hľadiska množstva úloh, ktoré zastrešuje Kancelária Národnej rady SR. Práve Kancelária NR SR plní odborné, organizačné a technické úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti národnej rady, jej výborov a komisií, aj v rámci zahraničných vzťahov na medziparlamentnej úrovni a taktiež aj v rámci vzťahov s medzinárodnými inštitúciami.

Prihlásiť sa môžu študenti vysokých škôl študujúci v čase podávania prihlášok aspoň v 2. ročníku vysokoškolského štúdia 1. stupňa.

Prihláška musí obsahovať podpísaný životopis, podpísaný motivačný list, odporúčanie od niektorého z pedagógov univerzity, na ktorej ako uchádzač študujete a súhlas so spracovaním osobných údajov podpísaný uchádzačom.

Veríme, že Vás naša výzva oslovila a Tešíme sa na Vaše prihlášky!

Viac informácií nájdete aj na našich sociálnych sieťach:

Národná rada Slovenskej republiky

ParlamentSR

ParlamentSr

Pozrite si promo video s úspešnými absolventami, ktorým stáž zmenila život!

Praktické informácie k programu stáže v Kancelárii NR SR

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky organizuje každoročne program stáží študentov vysokých škôl.

Cieľom programu je poskytnúť študentom príležitosť spojiť teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a umožniť im oboznámiť sa so základmi činností na rozličných úsekoch agendy Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Pre akademický rok 2019/2020 pripravujeme už dvadsiate druhé pokračovanie tohto úspešného programu.

Program stáží sa zvyčajne uskutočňuje na týchto pracoviskách kancelárie:

 • Sekretariáty parlamentných výborov
 • Odbor zahraničných vzťahov a protokolu
 • Odbor Parlamentný inštitút
  • Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania
  • Oddelenie Parlamentná knižnica
  • Oddelenie Parlamentný archív
 • Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou
 • Odbor pre európske záležitosti
 • Odbor legislatívy a aproximácie práva

Obsah a priebeh stáže:

Povinnosti a úlohy stážistov závisia od charakterov agendy pracoviska, na ktorom študent pôsobí. Študenti spravidla vyhľadávajú, triedia, analyzujú a vyhodnocujú údaje a informácie potrebné pre prácu výborov, funkcionárov a jednotlivých poslancov NR SR, pripravujú podklady pre legislatívne návrhy, prekladajú materiály z cudzích jazykov vyžiadané zahraničnými partnermi, vypomáhajú počas akcií organizovaných Kanceláriou NR SR a pod.

Trvanie stáže:

Program stáže sa v jej XXII. ročníku uskutoční od 23. septembra 2019 do 31. mája 2020. Študenti pracujú cca 15 hodín týždenne podľa rozvrhu dohodnutého s vedúcim organizačného útvaru, na ktorom sú zaradení.

O účasť v programe stáže sa môžu uchádzať študenti vysokých škôl:

 • študujúci v čase podávania prihlášok aspoň v 2. ročníku vysokoškolského štúdia 1. stupňa,
 • s veľmi dobrými aktívnymi znalosťami anglického alebo francúzskeho jazyka; znalosť ďalších cudzích jazykov je vítaná,
 • s neformálnym záujmom o politické dianie na Slovensku a v zahraničí,
 • s dobrými študijnými výsledkami,
 • vo veku do 26 rokov.

Súčasťou prihlášky na stáž je:

Všetky podklady musia byť zaslané poštou (podpísané uchádzačom) a zároveň aj elektronicky na nižšie uvedenú adresu do termínu uzávierky prihlášok (podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov netreba zaslať v elektronickej forme). Prihlášky odoslané po termíne uzávierky nebudú zaradené do ďalšieho výberového konania!

Termín uzávierky prihlášok: 15. mája 2019 (vybraní uchádzači budú písomne pozvaní na interview)

Predbežný termín vstupného interview: jún 2019 (termín bude bližšie špecifikovaný v pozvánke na interview)

Termín úvodného školenia: Úvodné školenie stážistov sa uskutoční v účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky Častá-Papiernička 23. - 24. septembra 2019.

Záujemcovia môžu zasielať svoje prihlášky na adresu:

Parlamentný inštitút Kancelárie NR SR/Department of Parliamentary Institute
Námestie A. Dubčeka 1
812 80 Bratislava
Slovak Republic
e-mail: staz@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->