Aktuálna ponuka Vytlačiť stránku / Print page

Stáž v Kancelárii NR SR

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky organizuje každoročne program stáží študentov vysokých škôl.

Cieľom programu je poskytnúť študentom príležitosť spojiť teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a umožniť im oboznámiť sa so základmi činností na rozličných úsekoch agendy Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Pre akademický rok 2019/2020 pripravujeme už dvadsiate druhé pokračovanie tohto úspešného programu.

Program stáží sa zvyčajne uskutočňuje na týchto pracoviskách kancelárie:

 • Sekretariáty parlamentných výborov
 • Odbor zahraničných vzťahov a protokolu
 • Odbor Parlamentný inštitút
  • Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania
  • Oddelenie Parlamentná knižnica
  • Oddelenie Parlamentný archív
 • Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou
 • Odbor pre európske záležitosti
 • Odbor legislatívy a aproximácie práva

Obsah a priebeh stáže:

Povinnosti a úlohy stážistov závisia od charakterov agendy pracoviska, na ktorom študent pôsobí. Študenti spravidla vyhľadávajú, triedia, analyzujú a vyhodnocujú údaje a informácie potrebné pre prácu výborov, funkcionárov a jednotlivých poslancov NR SR, pripravujú podklady pre legislatívne návrhy, prekladajú materiály z cudzích jazykov vyžiadané zahraničnými partnermi, vypomáhajú počas akcií organizovaných Kanceláriou NR SR a pod.

Trvanie stáže:

Program stáže sa v jej XXII. ročníku uskutoční od 23. septembra 2019 do 31. mája 2020. Študenti pracujú cca 15 hodín týždenne podľa rozvrhu dohodnutého s vedúcim organizačného útvaru, na ktorom sú zaradení.

O účasť v programe stáže sa môžu uchádzať študenti vysokých škôl:

 • študujúci v čase podávania prihlášok aspoň v 2. ročníku vysokoškolského štúdia 1. stupňa,
 • s veľmi dobrými aktívnymi znalosťami anglického alebo francúzskeho jazyka; znalosť ďalších cudzích jazykov je vítaná,
 • s neformálnym záujmom o politické dianie na Slovensku a v zahraničí,
 • s dobrými študijnými výsledkami,
 • vo veku do 26 rokov.

Súčasťou prihlášky na stáž je:

Všetky podklady musia byť zaslané poštou (podpísané uchádzačom) a zároveň aj elektronicky na nižšie uvedenú adresu do termínu uzávierky prihlášok (podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov netreba zaslať v elektronickej forme). Prihlášky odoslané po termíne uzávierky nebudú zaradené do ďalšieho výberového konania!

Termín uzávierky prihlášok: 1. mája 2019 (vybraní uchádzači budú písomne pozvaní na interview)

Predbežný termín vstupného interview: jún 2019 (termín bude bližšie špecifikovaný v pozvánke na interview)

Termín úvodného školenia: Úvodné školenie stážistov sa uskutoční v účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky Častá-Papiernička 23. - 24. septembra 2019.

Záujemcovia môžu zasielať svoje prihlášky na adresu:

Parlamentný inštitút Kancelárie NR SR/Department of Parliamentary Institute
Námestie A. Dubčeka 1
812 80 Bratislava
Slovak Republic
e-mail: staz@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->