Postup pri vybavovaní sťažností Vytlačiť stránku / Print page

Miesto, čas a spôsob, akým možno podať sťažnosť

Prešetrovanie a vybavovanie sťažností sa riadi zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z..

Sťažnosť možno podať:

a) písomne poštou na adresu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1 alebo osobne na tej istej adrese doručením (donesením) do podateľne v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.;

b) ústne do zápisu na adrese Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Župné námestie 12, 811 03 Bratislava v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. po dohode s pracovníkom referátu pre petície a sťažnosti.

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky je povinná prešetriť a vybaviť sťažnosť, ku ktorej je vecne príslušná, do 60 pracovných dní od jej doručenia. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, možno lehotu predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní. 

Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznamuje sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.

Proti vybavovaniu sťažnosti alebo proti odloženiu sťažnosti je možné podať novú sťažnosť.

Prijatá sťažnosť, na vybavenie ktorej Národná rada Slovenskej republiky alebo Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky nie sú vecne príslušné, je v lehote 10 dní postúpená tomu orgánu verejnej správy, ktorý je na jej vybavenie vecne príslušný. O tomto kroku je zároveň upovedomený aj sťažovateľ.

 

Deň v parlamente

<- ->