Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií Vytlačiť stránku / Print page

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií,výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

Ústava SR, ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Rokovací poriadok NR SR, zákon č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov

Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach volebného práva a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z

Ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie

Ústavný zákon č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu

Zákon č. 120/1993 Zb. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 566/1992 Z. z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov

Zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších

Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie pravidlá rokovania Národnej rady Slovenskej republiky

Pravidlá hlasovania na schôdzach Národnej rady Slovenskej republiky

Stanoviská Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky k postupu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Volebný poriadok o voľbe a odvolávaní funkcionárov

Informácie o poslaneckých kanceláriách a o službách asistentov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky

Doplňujúce informácie pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky

Elektronická forma podávania a doručovania materiálov Národnej rade Slovenskej republiky

Ako pracuje parlament

Praktický sprievodca prácou poslanca

Organizačný poriadok Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky

Pracovný poriadok Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky

Smernica č. 3/2014 vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky o ochranných opatreniach pre vstup a pohyb osôb, vjazd a parkovanie vozidiel v objektoch Národnej rady Slovenskej republiky

Smernica č. 5/2014 vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky Usmernenia pre zástupcov médií súvisiace s ich prácou v priestoroch Národnej rady SR a Kancelárie Národnej rady SR v budove na Námestí Alexandra Dubčeka č. 1 v Bratislave

 

Deň v parlamente

<- ->