Zoznam utajovaných skutočností Vytlačiť stránku / Print page

V súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a podľa § 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností, vydávam zoznam utajovaných skutočností v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“) v oblastiach:

a) zachovania bezpečnosti a zabezpečenia obrany Slovenskej republiky

Por. číslo Oblasť v zmysle § 1 Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z. Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia Odôvodnenie – jedná sa o utajovanú skutočnosť podľa
1. a/1 Dokumentácia v oblasti bezpečnosti a zabezpečenia obrany Slovenskej republiky. PT, T, D, V § 3 ods. 3, 4, 5 alebo 6 zákona
2. a/2 Plán krízového riadenia kancelárie. (bez príloh) V § 3 ods. 6 zákona
3. a/3 Dislokácia záložného miesta Národnej rady Slovenskej republiky a Parlamentnej rady Slovenskej republiky. V (utajovaná skutočnosť iba do doby aktivácie záložného miesta) § 3 ods. 6 zákona
4. a/4 Rokovania, ktorých obsahom sú  utajované skutočnosti v uvedenej oblasti a s týmito súvisiaca dokumentácia. PT, T, D, V § 3 ods. 3, 4, 5 alebo 6 zákona

b) zabezpečenia vnútorného poriadku a bezpečnosti Slovenskej republiky

Por. číslo Oblasť v zmysle § 1 Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z. Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia Odôvodnenie – jedná sa o utajovanú skutočnosť podľa
5. b/1 Dokumentácia a písomné materiály predkladané NR SR, Výborom NR SR, súvisiace so zachovaním vnútorného poriadku a bezpečnosti Slovenskej republiky. PT,T, D, V § 3 ods. 3, 4, 5 alebo 6 zákona
6. b/2 Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti v uvedenej oblasti a s týmito súvisiaca dokumentácia. PT,T, D, V § 3 ods. 3, 4, 5 alebo 6 zákona

c) ochrany života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb pred protiprávnym konaním

Por. číslo Oblasť v zmysle § 1 Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z. Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia Odôvodnenie – jedná sa o utajovanú skutočnosť podľa
7. c/1 Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti v uvedenej oblasti a s týmito súvisiaca dokumentácia. PT,T, D, V § 3 ods. 3, 4, 5 alebo 6 zákona

d) ochrany určených osôb a ochrany chránených osôb

Por. číslo Oblasť v zmysle § 1 Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z. Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia Odôvodnenie – jedná sa o utajovanú skutočnosť podľa
8. d/1 Súhrnné údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany predsedu NR SR, určených osôb a zahraničných delegácií. D § 3 ods. 5 zákona
9. d/2 Vybrané údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany predsedu NR SR, určených osôb a zahraničných delegácií.  V § 3 ods. 6 zákona
10. d/3 Vybrané aktivity z programu predsedu NR SR, podpredsedov NR SR, ak to vyžaduje ochrana života, zdravia a bezpečnosti chránenej osoby. V § 3, ods. 6 zákona
11. d/4 Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti v uvedenej oblasti a s týmito súvisiaca dokumentácia. D, V § 3 ods. 5 alebo 6 zákona

e) ochrany predmetov a objektov, ochrany určených objektov

Por. číslo Oblasť v zmysle § 1 Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z. Utajovaná skutočnosť. Stupeň utajenia Odôvodnenie – jedná sa o utajovanú skutočnosť podľa
12. e/1 Vybrané údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany určených objektov kancelárie.  V § 3 ods. 6 zákona
13. e/2 Organizovanie súčinnosti pri ochrane určených objektov kancelárie a objektov vyčlenených pre zahraničné delegácie. D, V § 3 ods. 5 alebo 6 zákona
14. e/3 Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti na ochranu objektov a priestorov kancelárie. D, V § 3 ods. 5 alebo 6 zákona
15. e/4 Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti v uvedenej oblasti a s týmito súvisiaca dokumentácia. D, V § 3 ods. 5 alebo 6 zákona

f) štátnych hmotných rezerv

Por. číslo Oblasť v zmysle § 1 Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z. Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia Odôvodnenie – jedná sa o utajovanú skutočnosť podľa
16. f/1 Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti v uvedenej oblasti a s týmito súvisiaca dokumentácia. PT, T, D, V § 3 ods. 3, 4, 5 alebo 6 zákona

g) dovozu a vývozu vojenského materiálu

Por. číslo Oblasť v zmysle § 1 Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z. Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia Odôvodnenie – jedná sa o utajovanú skutočnosť podľa
17. g/1 Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti v uvedenej oblasti a s týmito súvisiaca dokumentácia. PT, T, D, V § 3 ods. 3, 4, 5 alebo 6 zákona

h) ochrany jadrovej bezpečnosti, bezpečnosti jadrových zariadení, prepravy a ukladania jadrových materiálov a bezpečnosti chemických zariadení a nebezpečných látok pred protiprávnym konaním

Por. číslo Oblasť v zmysle § 1 Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z. Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia Odôvodnenie – jedná sa o utajovanú skutočnosť podľa
18. h/1 Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti v uvedenej oblasti a s týmito súvisiaca dokumentácia. PT, T, D, V § 3 ods. 3, 4, 5 alebo 6 zákona

i) organizácie, foriem, metód a výsledkov činnosti spravodajských služieb, ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a Národného bezpečnostného úradu a prostriedkov ich utajenia

Por. číslo Oblasť v zmysle § 1 Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z. Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia Odôvodnenie – jedná sa o utajovanú skutočnosť podľa
19. i/1 Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti v uvedenej oblasti a s týmito súvisiaca dokumentácia. PT, T, D, V § 3 ods. 3, 4, 5 alebo 6 zákona

j) používania informačno-technických prostriedkov a informačno-operatívnych prostriedkov a prostriedkov operatívno-pátracej činnosti

Por. číslo Oblasť v zmysle § 1 Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z. Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia Odôvodnenie – jedná sa o utajovanú skutočnosť podľa
20. j/1 Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti v uvedenej oblasti a s týmito súvisiaca dokumentácia. PT, T, D, V § 3 ods. 3, 4, 5 alebo 6 zákona

k) výskumu, vývoja a výroby zbraňových systémov a zariadení

Por. číslo Oblasť v zmysle § 1 Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z. Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia Odôvodnenie – jedná sa o utajovanú skutočnosť podľa
21. k/1 Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti v uvedenej oblasti a s týmito súvisiaca dokumentácia. PT, T, D, V § 3 ods. 3, 4, 5 alebo 6 zákona

l) vedecko-technických a technologických postupov, výroby, výskumu a vývoja materiálov a technických prostriedkov

Por. číslo Oblasť v zmysle § 1 Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z. Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia Odôvodnenie – jedná sa o utajovanú skutočnosť podľa
22. l/1 Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti v uvedenej oblasti a s týmito súvisiaca dokumentácia. PT, T, D, V § 3 ods. 3, 4, 5 alebo 6 zákona

m) zabezpečenia ochrany a bezpečnosti komunikačných a informačných systémov

Por. číslo Oblasť v zmysle § 1 Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z. Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia Odôvodnenie – jedná sa o utajovanú skutočnosť podľa
23. m/1 Súhrnné údaje o organizácii a prevádzke utajovanej komunikácie, prevádzke špeciálneho spojenia vrátane kódovacej tabuľky. T § 3 ods. 4 zákona
24. m/2 Čiastkové údaje o druhu a umiestnení špeciálnych telekomunikačných zariadení v objektoch kancelárie a objektoch určených pre predsedu NR SR. V § 3 ods. 6 zákona
25. m/3 Čiastkové údaje o spojení pri plnení zvláštnych úloh a za krízových situácií. V § 3 ods. 6 zákona
26. m/4 Bezpečnostná dokumentácia technických prostriedkov pre stupeň utajenia Prísne tajné a Tajné. D § 3 ods. 5 zákona
27. m/5 Bezpečnostná dokumentácia technických prostriedkov pre stupeň utajenia Dôverné a Vyhradené. V § 3 ods. 6 zákona
28. m/6 Bezpečnostný projekt informačného systému kancelárie. D § 3 ods. 5  zákona
29. m/7 Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti v uvedenej oblasti a s týmito súvisiaca dokumentácia. T, D, V § 3 ods. 4, 5 alebo 6 zákona

n) prípravy amnestie udeľovanej prezidentom republiky

Por. číslo Oblasť v zmysle § 1 Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z. Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia Odôvodnenie – jedná sa o utajovanú skutočnosť podľa
30. n/1 Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti v uvedenej oblasti a s týmito súvisiaca dokumentácia. D, V § 3 ods. 5 alebo 6 zákona

o) výskumu, vývoja, výroby a používania prostriedkov na ochranu utajovaných skutočností

Por. číslo Oblasť v zmysle § 1 Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z. Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia Odôvodnenie – jedná sa o utajovanú skutočnosť podľa
31. o/1 Analytické, koncepčné a plánovacie materiály, týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností. D, V § 3 ods. 5 alebo 6 zákona
32. o/2 Súhrnné údaje a dokumentácia prostriedkov na ochranu utajovaných skutočností. D, V § 3 ods. 5 alebo 6 zákona
33. o/3 Čiastkové údaje a dokumentácia prostriedkov na ochranu utajovaných skutočností. V § 3 ods. 6 zákona
34. o/4 Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti v uvedenej oblasti a s týmito súvisiaca dokumentácia. D, V § 3 ods. 5 alebo 6 zákona

p) medzinárodných rokovaní a ich prípravy vrátane medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch, ak to ich povaha vyžaduje a medzinárodných zmlúv a ich plnenia, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú

Por. číslo Oblasť v zmysle § 1 Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z. Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia Odôvodnenie – jedná sa o utajovanú skutočnosť podľa
35. p/1 Medzinárodné rokovania a ich príprava vrátane medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch, ak to ich povaha vyžaduje a medzinárodných zmlúv a ich plnenia, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú. T, D, V § 3 ods. 4, 5 alebo 6 zákona
36. p/2 Príprava medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentov, ak to ich povaha vyžaduje. T, D, V § 3 ods. 4, 5 alebo 6 zákona
37. p/3 Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti v uvedenej oblasti a s týmito súvisiaca dokumentácia. T, D, V § 3 ods. 4, 5 alebo 6 zákona

r) rozhodnutí, návrhov, žiadostí a informácií súvisiacich s úkonmi v trestnom konaní, ktoré by mohli ohroziť životy alebo bezpečnosť jednotlivých fyzických osôb alebo by mohli viesť k mareniu trestného konania

Por. číslo Oblasť v zmysle § 1 Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z. Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia Odôvodnenie – jedná sa o utajovanú skutočnosť podľa
38. r/1 Rozhodnutia, návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi v trestnom konaní, ktoré by mohli ohroziť životy alebo bezpečnosť jednotlivých fyzických osôb alebo by mohli viesť k mareniu trestného konania. PT,T, D, V § 3 ods. 3, 4, 5 alebo 6 zákona
39. r/2 Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti v uvedenej oblasti a s týmito súvisiaca dokumentácia. PT,T, D, V § 3 ods. 3, 4, 5 alebo 6 zákona

s) zabezpečovania zahraničnej politiky Slovenskej republiky a vzťahov Slovenskej republiky k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám a ochrany zastupiteľských úradov a diplomatických misií v Slovenskej republike

Por. číslo Oblasť v zmysle § 1 Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z. Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia Odôvodnenie – jedná sa o utajovanú skutočnosť podľa
40. s/1 Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti v uvedenej oblasti a s týmito súvisiaca dokumentácia. T, D, V § 3 ods. 4, 5 alebo 6 zákona

t) vzájomnej spolupráce ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu a ich spolupráce s príslušnými službami, zbormi alebo orgánmi cudzej moci

Por. číslo Oblasť v zmysle § 1 Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z. Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia Odôvodnenie – jedná sa o utajovanú skutočnosť podľa
41. t/1 Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti v uvedenej oblasti a s týmito súvisiaca dokumentácia. T, D, V § 3 ods. 4, 5 alebo 6 zákona

u) menovej politiky a peňažného obehu

Por. číslo Oblasť v zmysle § 1 Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z. Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia Odôvodnenie – jedná sa o utajovanú skutočnosť podľa
42. u/1 Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti v uvedenej oblasti a s týmito súvisiaca dokumentácia. D, V § 3 ods. 5 alebo 6 zákona

v) dokumentácie týkajúcej sa vynálezov dôležitých pre obranu alebo bezpečnosť štátu alebo pre iný dôležitý záujem podľa § 3 ods. 3 až 6 zákona

Por. číslo Oblasť v zmysle § 1 Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z. Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia Odôvodnenie – jedná sa o utajovanú skutočnosť podľa
43. v/1 Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti v uvedenej oblasti a s týmito súvisiaca dokumentácia. T, D, V § 3 ods. 4, 5 alebo 6 zákona

Zrušuje sa Zoznam utajovaných skutočností v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky č. p. OOBO-795/2007 vrátane vydaného dodatku č. 1/2008. Zoznam utajovaných skutočností v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. marca 2011.

Stupne utajenia

Prísne tajné

podľa § 3 ods. 3 zákona sa stupňom utajenia Prísne tajné označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohlo byť vážne ohrozené zachovanie ústavnosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti štátu alebo by mohli vzniknúť nenahraditeľné a vážne škody v oblasti obrany, bezpečnosti, ekonomických záujmov, zahraničnej politiky alebo medzinárodných vzťahov, a tým mohla vzniknúť mimoriadne vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky,

Tajné

podľa § 3 ods. 4 zákona sa stupňom utajenia Tajné označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohlo byť ohrozené zahraničnopolitické postavenie, obrana, bezpečnosť a záujmy štátu v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky,

Dôverné

podľa § 3 ods. 5 zákona sa stupňom utajenia Dôverné označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátneho orgánu, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky,

Vyhradené

podľa § 3 ods. 6 zákona sa stupňom utajenia Vyhradené označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by neoprávnená manipulácia s ňou mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

Vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
Mag. Michal Nižňan

Bratislava, 28. 02. 2011
Číslo: CRD–667/2011/OOBO  

Deň v parlamente

<- ->