Ako a kde podať žiadosť Vytlačiť stránku / Print page

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Zo žiadosti o sprístupnenie informácií musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť o sprístupnenie informácií nemá predpísané náležitosti podľa § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií, zodpovedný zamestnanec odboru komunikácie zabezpečí jej doplnenie podľa § 14 ods. 3 zákona o slobode informácií. Lehota na doplnenie, určená vo výzve na doplnenie žiadosti, nesmie byť kratšia ako 7 dní. Výzva obsahuje aj poučenie ako treba doplnenie urobiť. Ak žiadateľ napriek výzve žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, odbor komunikácie žiadosť odloží bez vydania rozhodnutia.

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:

a) písomne poštou na adresu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1 alebo osobne na tej istej adrese doručením (donesením) do podateľne v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.;

b) ústne osobne v Národnej rade Slovenskej republiky alebo telefonicky na číslach +421 2 5972 2463, +421 2 5972 2450 v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.;

c) faxom na číslo 421 2 5443 0658;

d) elektronickou poštou (e-mailom na info@nrsr.sk alebo prostredníctvom elektronického formulára prístupného na http://www.nrsr.sk/web/?sid=infoziadost);

e) iným technicky vykonateľným spôsobom.

 

Deň v parlamente

<- ->