Parlamentný výskum a vzdelávanie Vytlačiť stránku / Print page

Parlamentný inštitút Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania

Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania plní najmä nasledujúce úlohy:

1.   Poskytuje predsedovi a podpredsedom národnej rady, jej výborom, poslancom a útvarom kancelárie poradenskú a konzultačnú službu k odborným, vecným problémom prerokúvaným v národnej rade a jej výboroch. Za týmto účelom spracúva analýzy a výsledky vedeckého výskumu alebo sprostredkúva informácie.

2.   Plní úlohy výskumu v oblasti parlamentarizmu a vedie dokumentačné centrum parlamentného výskumu.

3.   Spracováva analýzy a komparácie vybraných právnych problémov súvisiacich s legislatívnou a kontrolnou činnosťou Národnej rady Slovenskej republiky.

4.   Spolupracuje na činnosti odborných komisií zriadených národnou radou a výbormi, na konzultovaní otázok a na príprave stanovísk k veciam, ktoré patria do ich pôsobnosti.

5.   Spolupracuje pri príprave materiálov a úvodných inštruktáží o činnosti NR SR pre poslancov v súvislosti s novým volebným obdobím.

6.   Analyzuje a spracúva informácie týkajúce sa činnosti Rady Európy, NATO, OBSE, OECD, OSN a ostatných medzinárodných inštitúcií a organizácií vo vzťahu ku NR SR.

7.   Vypracúva odborné analýzy a informácie na požiadanie medzinárodných organizácií, národných parlamentov a iných inštitúcií o činnosti národnej rady, legislatíve Slovenskej republiky a ďalších ekonomických, spoločenských a politických reáliách Slovenska.

8.   Spolupracuje a udržiava kontakty s odbornými inštitúciami Európskej únie, a s partnerskými zahraničnými parlamentnými kanceláriami.

9.   Spolupracuje s Európskym centrom pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD), ktorého je súčasťou (jedno z pracovísk centra) a spracováva informácie pre parlamenty 45-tich členských krajín ECPRD.

10.  Zabezpečuje koncepciu, obsah a organizáciu stážových pobytov vysokoškolských študentov v kancelárii národnej rady.

11.  Vkladá údaje súvisiace s vykonávanou činnosťou oddelenia do počítačového systému intranetu a internetu NR SR.

12.  Sleduje vývoj v oblasti jednotlivých politík EÚ a zodpovedajúcu národnú agendu.

13.  Spolupracuje s výbormi národnej rady pri prerokúvaní návrhov zákonov a iných materiálov a na ten účel najmä:

a)     poskytuje výborom odborné podklady k obsahu a kontextu prerokúvaných návrhov zákonov a materiálov, odbornú spoluprácu pri kontrolnej a prieskumnej činnosti výborov;

b)    spolupracuje pri získavaní stanovísk verejných inštitúcií, občianskych združení, odborových organizácií i jednotlivých odborníkov potrebných na vecné posúdenie predložených návrhov;

c)     zúčastňuje sa procesu prerokovania a schvaľovania štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a ostatných verejných rozpočtov schvaľovaných v Národnej rade, vypracúva v spolupráci s gestorským výborom od ich podania až po schválenie a zapracovanie, je zodpovedný za korektúru príloh zákona o štátnom rozpočte v Zbierke zákonov;

d)    zúčastňuje sa procesu prerokovania programového vyhlásenia vlády a ďalších koncepčných materiálov vlády z oblasti vnútornej, medzinárodnej, hospodárskej, finančnej, sociálnej a inej politiky prerokovávaných v národnej rade vrátane spolupráce na spracovaní spoločných správ a návrhov uznesení národnej rady k týmto materiálom.

14.  V spolupráci s odborom zahraničných vzťahov a agendy EÚ:

a)     spracúva odborné materiály súvisiace s prácou stálych parlamentných delegácií v multilaterálnych parlamentných zhromaždeniach;

b)    podieľa sa na odbornom zabezpečení študijných pobytov a stáží realizovaných kanceláriou v rámci zahraničnej pomoci.

Ďalšie informácie

Deň v parlamente

<- ->