Postavenie a právomoci Vytlačiť stránku / Print page

Druhý najvyšší ústavný činiteľ

Predseda NR SR je po prezidentovi Slovenskej republiky druhým najvyšším ústavným činiteľom. Reprezentuje Národnú radu Slovenskej republiky a vykonáva svoju pôsobnosť podľa ústavy.

Podpredsedovia Národnej rady Slovenskej republiky riadia a organizujú úseky činnosti národnej rady podľa poverenia predsedom národnej rady, zastupujú predsedu národnej rady v určenom poradí a v plnení jednotlivých úloh, ktorými ich poverí a vykonávajú ďalšiu činnosť podľa Rokovacieho poriadku NR SR a ďalších zákonov.

Predsedu a podpredsedov národnej rady volí a odvoláva v tajnom hlasovaní národná rada nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. Predseda je zodpovedný len Národnej rade Slovenskej republiky. Vo svojej funkcii zostáva aj po uplynutí volebného obdobia, kým si Národná rada Slovenskej republiky nezvolí nového predsedu. To platí aj o podpredsedoch Národnej rady.

Pôsobnosť predsedu NR SR

Predseda národnej rady vykonáva svoju pôsobnosť podľa Ústavy SR tým, že:

  • zastupuje národnú radu navonok,
  • zvoláva a riadi schôdze národnej rady,
  • podpisuje ústavu, ústavné zákony a zákony, ako aj uznesenia národnej rady,
  • prijíma sľub poslancov,
  • vyhlasuje voľby do národnej rady a orgánov územnej samosprávy a voľbu prezidenta Slovenskej republiky,
  • vyhlasuje ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky,
  • ak to povaha veci vyžaduje, predseda národnej rady zvoláva poradu predsedov výborov,
  • plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí národná rada alebo ak to ustanovuje zákon.

Predseda NR SR reprezentuje zahraničnopolitické záujmy Slovenska

Predseda NR SR aktívne vykonáva svoje právomoci nielen v domácej ale aj v zahraničnopolitickej oblasti. Popri realizovaní legislatívnej a kontrolnej činnosti reprezentuje postoje Slovenska pri oficiálnych prijatiach a stretnutiach s domácimi aj zahraničnými predstaviteľmi politického, hospodárskeho a verejného života. Pri svojich oficiálnych a pracovných zahraničných cestách sa orientuje na budovanie medziparlamentnej spolupráce, reprezentuje a komunikuje národné postoje v oblasti susedskej, európskej aj svetovej politiky. Vytvára tak predpoklady pre budovanie bilaterálnych aj multilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a zahraničím. Predseda NR SR zastupuje záujmy a prezentuje postoje Slovenska v rámci európskych inštitúcií. Predseda NR SR aktívne vystupuje aj v rámci zoskupenia krajín V-4 a krajín Regionálneho partnerstva.

Konferencia predsedov parlamentov krajín Európskej únie

Predseda NR SR od júla 2006 vedie vrcholné združenie predsedov európskych parlamentov – Konferenciu predsedov parlamentov Európskej únie. Míľnikom dejín slovenského parlamentarizmu sa stalo vrcholné stretnutie 44 predsedov parlamentov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 24. – 27. mája 2007 v Bratislave.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí podujatia, ktorých sa zúčastnil predseda NR SR, pre daný deň.