Materiály doručené NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Zoznam obsahuje materiály, ktoré ešte neboli zaradené na schôdze NR SR; materiály zaradené na schôdze NR SR sa nachádzajú v časti Program schôdzí.

12
ČPTDátum doručeniaNázov parlamentnej tlačeTyp tlače
1740 1. 6. 2023 Zákon zo 16. mája 2023, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky Iný typ
1723 31. 5. 2023 Správa o finančnej stabilite - máj 2023 Správa
1721 31. 5. 2023 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu Štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2022 Iný typ
1738 26. 5. 2023 Zákon z 9. mája 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky Iný typ
1737 26. 5. 2023 Zákon z 10. mája 2023 o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky Iný typ
1736 26. 5. 2023 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k pristúpeniu Európskej únie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) Iný typ
1735 26. 5. 2023 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Návrh zákona
1734 26. 5. 2023 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k uznaniu hladomoru na Ukrajine v rokoch 1932-1933 za genocídu Iný typ
1733 26. 5. 2023 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava SUJU na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k pôsobnosti a právomociam úradníckej vlády Slovenskej republiky Iný typ
1731 26. 5. 2023 Zákon z 3. mája 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky Iný typ
1730 26. 5. 2023 Zákon z 3. mája 2023 o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky Iný typ
1728 26. 5. 2023 Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2022 Iný typ
1727 26. 5. 2023 Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2022 Iný typ
1732 25. 5. 2023 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina BELUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Návrh zákona
1720 18. 5. 2023 Ročná účtovná závierka Ústavu pamäti národa za rok 2022 Iný typ
1719 18. 5. 2023 Výročná správa o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2022 Správa
1718 18. 5. 2023 Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2022 Iný typ
1715 15. 5. 2023 Program stability Slovenskej republiky na roky 2023 až 2026 Iný typ
1717 11. 5. 2023 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontroly Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky Iný typ
1714 11. 5. 2023 Návrh na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska Iný typ
1713 2. 5. 2023 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Návrh zákona
1705 26. 4. 2023 Správa o stave ochrany osobných údajov za rok 2022 Správa
1704 25. 4. 2023 Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2022 Správa
1607 14. 4. 2023 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Navrhovateľka vzala listom z 26. apríla 2023 svoj návrh zákona späť.) Návrh zákona
1600 14. 4. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Petra PČOLINSKÉHO, Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Zuzany ŠEBOVEJ a Ľuboša KRAJČÍRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Návrh zákona nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, viď. rozhodnutie predsedu NR SR č. 1778.) Návrh zákona
1541 31. 3. 2023 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (Návrh zákona nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, viď. rozhodnutie predsedu NR SR č. 1777.) Návrh zákona
1536 31. 3. 2023 Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2022 Správa
1535 31. 3. 2023 Správa o činnosti Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti za rok 2022 Správa
1516 31. 3. 2023 Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2022 Správa
1527 30. 3. 2023 Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu/Rady pre mediálne služby za rok 2022 Správa
1526 29. 3. 2023 Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022 Správa
1523 29. 3. 2023 Správa o činnosti komisára pre deti za rok 2022 Správa
1521 27. 3. 2023 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2022 Správa
1452 27. 3. 2023 Výročná správa Slovenského pozemkového fondu za rok 2022 Správa
1520 21. 3. 2023 Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2022 Správa
1511 24. 2. 2023 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Návrh zákona nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, viď. rozhodnutie predsedu NR SR č. 1584.) Návrh zákona
1509 24. 2. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Petra DOBEŠA, Dominika DRDULA a Mareka ŠEFČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Návrh zákona nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, viď. rozhodnutie predsedu NR SR č.1582.) Návrh zákona
1508 24. 2. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Lucie DRÁBIKOVEJ, Petra DOBEŠA, Petra LIBU a Mareka ŠEFČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Návrh zákona nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, viď. rozhodnutie predsedu NR SR č. 1582.) Návrh zákona
1496 24. 2. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Petra DOBEŠA, Dominika DRDULA, Mareka ŠEFČÍKA a Michala ŠIPOŠA na vydanie zákona o posilnení práv občanov počas mimoriadnej situácie a o posilnení ich volebného práva (Návrh zákona nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, viď. rozhodnutie predsedu NR SR č. 1582.) Návrh zákona
1488 24. 2. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov (Návrh zákona nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, viď. rozhodnutie predsedu NR SR č. 1582.) Návrh zákona
1434 31. 1. 2023 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky (Navrhovatelia vzali listom z 31. januára 2023 svoj návrh späť.) Iný typ
1339 20. 12. 2022 Správa o finančnej stabilite - november 2022 Správa
1335 8. 12. 2022 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti a ktorým sa mení zákon č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovateľ oznámil listom zo 16. januára 2023 späťvzatie svojho návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona.) Iný typ
1323 16. 11. 2022 Návrh rozpočtu Ústavu pamäti národa na rok 2023 Iný typ
1266 16. 11. 2022 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023 Iný typ
1225 30. 9. 2022 Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na schválenie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií č. VP/160/22/K/SVF zo dňa 28. septembra 2022, ktorým vyslovil stratu verejnej funkcie verejnému funkcionárovi Ing. Jánovi Vidovi, členovi dozornej rady Stredoslovenská energetika Holding, a. s. Žilina Iný typ
1224 30. 9. 2022 Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na schválenie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií č. VP/110/22/K/SVF zo dňa 20. septembra 2022, ktorým vyslovil stratu verejnej funkcie verejnému funkcionárovi Mgr. art. Matejovi Drličkovi, ArtD., generálnemu riaditeľovi Slovenského národného divadla Iný typ
1223 30. 9. 2022 Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na schválenie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií č. VP/108/22/K/SVF zo dňa 20. septembra 2022, ktorým vyslovil stratu verejnej funkcie verejnému funkcionárovi Ing. Petrovi Dratvovi, členovi Rady Slovenského pozemkového fondu Iný typ
1222 30. 9. 2022 Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na schválenie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií č. VP/117/22/K/SVF zo dňa 20. septembra 2022, ktorým vyslovil stratu verejnej funkcie verejnému funkcionárovi MUDr. Daliborovi Gergeľovi, PhD., členovi dozornej rady SPP Infrastructure, a. s. Bratislava Iný typ
1221 30. 9. 2022 Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na schválenie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií č. VP/131/22/K/SVF zo dňa 20. septembra 2022, ktorým vyslovil stratu verejnej funkcie verejnému funkcionárovi Antonovi Maťašekovi, členovi dozornej rady Spp CZ, a. s. Brno Iný typ
12

Deň v parlamente

<- ->