Vyhľadávanie v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
48 26.10.2021
11:20:42
138 733 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava URBANA na vydanie zákona. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 733) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 138
48 26.10.2021
11:19:30
137 728 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša VALÁŠKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 728) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 137
48 26.10.2021
11:18:22
136 727 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša VALÁŠKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov a ktorým sa dopĺňajú niektoré ďalšie zákony (tlač 727) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 136
48 26.10.2021
11:17:14
135 726 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša VALÁŠKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 726) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 135
48 26.10.2021
11:15:45
134 729 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša VALÁŠKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 729) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 134
48 26.10.2021
11:14:19
133 697 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda KOČIŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle (tlač 697) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 133
48 26.10.2021
11:12:54
132 698 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda KOČIŠA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v zneni neskorších predpisov (tlač 698) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 132
48 26.10.2021
11:11:48
131 646 Správa za rok 2020 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2022 (tlač 646). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 131
48 26.10.2021
11:10:41
130 584 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 584) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 130
48 26.10.2021
11:09:49
129 584 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 584) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 129
48 26.10.2021
11:09:04
128 584 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 584) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. Viskupič. Hlasovanie č. 128
48 26.10.2021
11:07:14
127 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Žitňanskej o vypustení tlače č. 658 (bod 74) z programu 48. schôdze a jeho prerokovaní na najbližšej riadnej schôdze NR SR. Hlasovanie č. 127
48 22.10.2021
11:19:23
125 489 Správa o činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti za obdobie od 1. januára 2020 do 28. februára 2021 (tlač 489). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 125
48 22.10.2021
11:18:29
124 461 Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2020 a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie na rok 2021 (tlač 461). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 124
48 22.10.2021
11:16:58
123 609 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej (tlač 609) - druhé a tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 123
48 22.10.2021
11:14:51
122 490 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Partnerskou dohodou o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej (tlač 490) - druhé a tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 122
48 22.10.2021
11:13:16
121 713 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Mareka KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA a Petra KRUPU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov (tlač 713) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 121
48 22.10.2021
11:11:51
120 712 Návrh poslancov Narodnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Martina BELUSKÉHO a Rastislava SCHLOSÁRA na vydanie ústavného zakona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zakon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (tlač 712) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 120
48 22.10.2021
11:10:43
119 711 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Martina BELUSKÉHO, Stanislava MIZÍKA a Magdalény SULANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 711) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 119
48 22.10.2021
11:09:26
118 710 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Martina BELUSKÉHO, Stanislava MIZÍKA a Magdalény SULANOVEJ na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 710) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 118

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.