Postup pri vybavovaní petícií Vytlačiť stránku / Print page

Miesto, čas a spôsob, akým možno podať petíciu

Prešetrovanie a vybavovanie petícií sa riadi ustanoveniami §§ 133 a 134 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a primerane ustanoveniami zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Petíciu možno podať:

a) Písomne, a to poštou na adresu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1, alebo osobne na tej istej adrese po upovedomení Kancelárie NR SR doručením (odovzdaním petície) do podateľne, prípadne tiež súbežne do informačného centra pracovníkovi referátu pre petície a sťažnosti v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod., od 13:00 hod. do 15:00 hod.;

b) elektronicky v prípade, ak je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom osoby podávajúcej petíciu a

c) prípadne tiež prostredníctvom petičného systému, pokiaľ bude tento zriadený a platne osvedčený príslušným orgánom (Úradom vlády Slovenskej republiky).

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky preverí súlad doručenej petície so zákonmi Slovenskej republiky, prípadnú vecnú príslušnosť a zistené skutočnosti oznámi predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby ju predseda do 30 pracovných dní od jej doručenia mohol postúpiť na prerokovanie a zaujatie stanoviska gestorskému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Petíciu, ktorú podpísalo aspoň 100 000 občanov, prerokuje Národná rada Slovenskej republiky v pléne.  

Proti vybavovaniu petície je možné podať sťažnosť.

 

Deň v parlamente

<- ->