Postup pri vybavovaní petícií Vytlačiť stránku / Print page

Miesto, čas a spôsob, akým možno podať petíciu

Prešetrovanie a vybavovanie petícií sa riadi ustanoveniami §§ 133 a 134 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a primerane ustanoveniami zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Petíciu možno podať:

a) písomne poštou na adresu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1 alebo osobne na tej istej adrese doručením (donesením) do podateľne v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.;

b) elektronicky v prípade, ak je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom osoby podávajúcej petíciu a

c) po 31. 12. 2016 prostredníctvom petičného systému, pokiaľ bude tento zriadený a platne osvedčený príslušným orgánom (Úradom vlády Slovenskej republiky).

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky preverí súlad doručenej petície so zákonmi Slovenskej republiky, prípadnú vecnú príslušnosť a zistené skutočnosti oznámi predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby ju predseda do 30 pracovných dní od jej doručenia mohol postúpiť na prerokovanie a zaujatie stanoviska gestorskému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Petíciu, ktorú podpísalo aspoň 100 000 občanov, prerokuje Národná rada Slovenskej republiky v pléne.  

Proti vybavovaniu petície je možné podať sťažnosť.

 

Deň v parlamente

<- ->