Rozpočet a záverečný účet Kancelárie NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Rozpočet

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu kapitoly 01 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky na rok 2024 v eurách.

 

Ukazovateľ Schválený rozpočet
I.Príjmy kapitoly 1 400 000
II.Výdavky kapitoly celkom (A+B+C) 48 393 154
  A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov EÚ a prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti 48 393 154
z toho: A.1rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H+11A+131) 48 393 154
  A.2prostriedky na spolufinancovanie 0
  A.3.mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111+11H+11UA) 22 626 313
    z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H+11UA) 22 626 313
    Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 712/2023 571 osôb
    z toho: aparát ústredného orgánu 571 osôb
  A.4.Kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie), (kód zdroja 111) 2 601 719
  A.5.Plán obnovy a odolnosti - prostriedky na úhradu DPH 0
  B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 0
  C. Prostriedky rozpočtu Európskej únie a prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti spolu 0
  D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR 48 393 154
    06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu 45 474 829
    0EK01 Informačné technológie financované zo ŠR - Kancelária NR SR 2 918 325

 

Záverečný účet

Na stiahnutie: súbor typu PDF Návrh záverečného účtu K NR SR za rok 2022 (842 KB)
Návrh štátneho záverečného účtu SR prerokovala Národná rada SR na 94. schôdzi avšak na hlasovaní 28.6.2023 k nemu neprijala navrhované uznesenie.

Na stiahnutie: súbor typu PDF Návrh záverečného účtu K NR SR za rok 2021 (905 KB)

Na stiahnutie: súbor typu PDF Návrh záverečného účtu K NR SR za rok 2020 (814 KB)

Na stiahnutie: súbor typu PDF Návrh záverečného účtu K NR SR za rok 2019 (763 KB)

Na stiahnutie: súbor typu PDF Návrh záverečného účtu K NR SR za rok 2018 (762 KB)

Na stiahnutie: súbor typu PDF Návrh záverečného účtu K NR SR za rok 2017 (761 KB)

Deň v parlamente

<- ->