Návrhy zákonov predložené Národnej rade Slovenskej republiky Vytlačiť stránku / Print page

1234
Návrh zákonaČPTDátum doručenia
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 284 24. 4. 2024
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 282 24. 4. 2024
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána VISKUPIČA, Branislava GRÖHLlNGA, Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ a Vladimíra LEDECKÉHO na vydanie ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečeni v starobe 280 23. 4. 2024
Vládny návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase a o zmene niektorých zákonov 278 24. 4. 2024
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 275 19. 4. 2024
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 273 17. 4. 2024
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 272 17. 4. 2024
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 270 19. 4. 2024
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 264 15. 4. 2024
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 260 12. 4. 2024
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry MARCINKOVEJ a Vladimíra LEDECKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 257 27. 3. 2024
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra LEDECKÉHO, Vladimíry MARCINKOVEJ a Mariána VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 256 27. 3. 2024
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pauly PUŠKÁROVEJ, Jozefa HABÁNIKA a Karola JANASA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 255 27. 3. 2024
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa HABÁNIKA, Pauly PUŠKÁROVEJ a Karola JANASA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 254 27. 3. 2024
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 253 27. 3. 2024
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 252 27. 3. 2024
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa HULIAKA a Zuzany MATEJIČKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 250 27. 3. 2024
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Tiny GAŽOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 249 27. 3. 2024
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja DANKA, Rudolfa HULIAKA, Dagmar KRAMPLOVEJ a Adama LUČANSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov 248 27. 3. 2024
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra STACHURU a Františka MAJERSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 247 27. 3. 2024
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Adama LUČANSKÉHO, Milana GARAJA a Rudolfa HULIAKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 246 27. 3. 2024
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa HULIAKA, Dagmar KRAMPLOVEJ, Milana GARAJA a Adama LUČANSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 245 27. 3. 2024
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra BALÁŽA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 244 27. 3. 2024
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠTEVULOVEJ a Lucie PLAVÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 243 27. 3. 2024
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Simony PETRÍK a Beáty JURÍK na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 242 27. 3. 2024
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Simony PETRÍK na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 241 27. 3. 2024
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Lucie PLAVÁKOVEJ, Simony PETRÍK, Beáty JURÍK a Zuzany ŠTEVULOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 240 27. 3. 2024
Vládny návrh ústavného zákona o ochrane pred útokmi chráneného živočícha 239 27. 3. 2024
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Beáty JURÍK, Lucie PLAVÁKOVEJ, Zuzany ŠTEVULOVEJ a Simony PETRÍK na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 238 27. 3. 2024
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Martiny HOLEČKOVEJ a Andrey TURČANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov 237 27. 3. 2024
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov 236 27. 3. 2024
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 235 27. 3. 2024
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ a Tomáša SZALAYA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 18. apríla 2024 svoj návrh zákona späť.) 234 27. 3. 2024
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HARGAŠA, Michala TRUBANA, Štefana KIŠŠA a Dariny LUŠČÍKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 233 27. 3. 2024
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky VESLÁROVEJ a Jany HANULIAKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 232 27. 3. 2024
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 231 27. 3. 2024
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov 230 27. 3. 2024
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 229 27. 3. 2024
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 228 27. 3. 2024
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja KRÚPU na vydanie zákona, ktorym sa mení zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorych zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov 227 22. 3. 2024
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja KRÚPU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 487/2013 Z. z. o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v znení zákona č. 338/2020 Z. z. 226 22. 3. 2024
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 225 27. 3. 2024
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 224 27. 3. 2024
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 220 27. 3. 2024
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 219 27. 3. 2024
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 218 26. 3. 2024
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 217 26. 3. 2024
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 216 26. 3. 2024
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov 215 26. 3. 2024
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 214 26. 3. 2024
1234

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.