Opravné prostriedky Vytlačiť stránku / Print page

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby; požiadavky, ktoré musia byť splnené

Proti rozhodnutiu odboru komunikácie o odmietnutí sprístupniť informácie alebo rozhodnutiu o čiastočnom odmietnutí sprístupniť informácie možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie podľa § 17 zákona o slobode informácií rozklad na adresu: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1. Ak lehota na vybavenie žiadosti uplynula a povinná osoba ostala nečinná (nesprístupnila informácie ani nevydala písomné rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť informácie alebo písomné rozhodnutie o čiastočnom odmietnutí sprístupniť informácie), má sa za to, že vydala rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť informácie alebo rozhodnutie o čiastočnom odmietnutí sprístupniť informácie. Ide o tzv. fiktívne rozhodnutie. Za deň doručenia tohto fiktívneho rozhodnutia sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

Odbor komunikácie môže o rozklade rozhodnúť sám, ak rozkladu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania (ako žiadateľa, ktorý podal rozklad) alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia.

V prípade, ak sa neuplatní predchádzajúci postup, predloží odbor komunikácie rozklad vedúcemu kancelárie spolu s kompletným spisovým materiálom a tzv. predkladacou správou, ktorá obsahuje výsledky doplneného konania a stanovisko k podanému rozkladu, a to najneskôr do 30 dní od doručenia rozkladu kancelárii a upovedomí o tom žiadateľa.

O rozklade proti rozhodnutiu odboru komunikácie rozhoduje vedúci kancelárie na základe návrhu ním ustanovenej rozkladovej komisie. Vedúci kancelárie rozhodne o rozklade do 15 dní od jeho doručenia kancelárii. Rozhodnutie vedúceho kancelárie možno preskúmať súdom na základe žaloby, ktorú je možné podať v lehote 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia.

Rozklad musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré vyžaduje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Musí byť z neho jasné, kto ho podáva, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, malo by obsahovať zdôvodnenie, prečo sa rozklad podáva (to však žiadateľ môže doplniť aj neskôr po podaní rozkladu) a návrh, ako má druhostupňový orgán rozhodnúť.

 

Deň v parlamente

<- ->