Parlamentné tlače Vytlačiť stránku / Print page

ČPTDátum doručeniaNázov tlačeTyp tlače
741 20. 10. 2021Návrh na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republikyIný typ
750 19. 10. 2021Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Richardovi SULÍKOVI, poverenému riadenim Ministerstva hospodárstva Slovenskej republikyIný typ
748 19. 10. 2021Návrh na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstvaIný typ
746 18. 10. 2021Návrh na voľbu člena Rady pre štátnu službuIný typ
745 18. 10. 2021Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisovNávrh zákona
744 18. 10. 2021Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisovIný typ
735 18. 10. 2021Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou o sídle medzi vládou Slovenskej republiky a Európskym orgánom práceMedzinárodná zmluva
747 15. 10. 2021Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Richardovi SULÍKOVI, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republikyIný typ
743 15. 10. 2021Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2022 až 2024 Iný typ
740 15. 10. 2021Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2022 Iný typ
738 15. 10. 2021Vládny návrh zákona ktorým sa dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
737 15. 10. 2021Vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
696 15. 10. 2021Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2022 a rozpočtový výhľad na roky 2023 a 2024 Iný typ
632 15. 10. 2021Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024)Návrh zákona
742 11. 10. 2021Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda TAKÁČA, Ladislava KAMENICKÉHO a Ľuboša BLAHU na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k národno-štátnemu zaujmu Slovenskej republiky prijať nevyhnutné opatrenia na ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fonduIný typ
691 6. 10. 2021Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (CETS 218)Medzinárodná zmluva
734 1. 10. 2021Návrh poslanca Narodnej rady Slovenskej republiky Györgya GYIMESIHO na vydanie zakona o finančnej podpore pre Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - CsemadokNávrh zákona
733 1. 10. 2021Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava URBANA na vydanie zákona. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonovNávrh zákona
732 1. 10. 2021Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU, Štefana KUFFU, Jána PODMANICKÉHO a Filipa KUFFU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zakon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
731 1. 10. 2021Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Jany ŽITŇANSKEJ, Petra KREMSKÉHO a Vladimíra LEDECKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisovNávrh zákona

Vyhľadávanie termínmi Eurovoc-u

Eurovoc Thezaurus

Tezaurus Eurovoc je viacjazyčný polytematický automatizovaný slovník Európskej únie. Vytvorený bol v spolupráci Európskeho parlamentu, Komisie EÚ a Úradu pre oficiálne publikácie EÚ s cieľom prepojiť informačné zdroje parlamentov a informačných inštitúcií jednotným slovníkom tak, aby sa pri spracovaní a vyhľadávaní akéhokoľvek konkrétneho dokumentu používala jednotná terminológia.

Eurovoc existuje v súčasnosti vo všetkých jazykoch členských krajín Európskej únie.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí tlače doručené v daný deň.