Poslanecké návrhy zákonov Vytlačiť stránku / Print page

12
Návrh zákonaČPTDátum doručeniaDátum schválenia
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov 151 11. 1. 2024 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 154 11. 1. 202424. 4. 2024
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ Roman Michelko požiadal listom z 9. apríla 2024 o preloženie rokovania o tomto návrhu zákona na program schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 11. júna 2024.) 152 11. 1. 2024 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ Roman Michelko požiadal listom z 9. apríla 2024 o preloženie rokovania o tomto návrhu zákona na program schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 11. júna 2024.) 153 11. 1. 2024 
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána SALOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 60 20. 11. 202313. 2. 2024
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ a Tomáša SZALAYA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 37 13. 11. 2023 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána VISKUPIČA a Branislava GRÖHLlNGA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty vznení neskorších predpisov 38 13. 11. 2023 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry MARCINKOVEJ, Vladimíra LEDECKÉHO a Branislava GRÖHLlNGA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 18. decembra 2023 svoj návrh zákona späť.) 39 15. 11. 2023 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry MARCINKOVEJ a Vladimíra LEDECKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 40 15. 11. 2023 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry MARCINKOVEJ, Vladimíra LEDECKÉHO, Ondreja DOSTÁLA, Mariána VISKUPIČA a Branislava GRÖHLlNGA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 41 16. 11. 2023 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZÁBORSKEJ a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona o príspevku pre tehotné absolventky štúdia (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 22. novembra 2023 o preloženie tohto návrhu zákona na program prvej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 10. januára 2024 o preloženie tohto návrhu zákona na program druhej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 11. apríla 2024 o preloženie rokovania o tomto návrhu zákona na program schôdze Národnej rady Slovenskej republiky začínajúcej 11. júna 2024.) 42 16. 11. 2023 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU a Anny ZÁBORSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 22. novembra 2023 o preloženie tohto návrhu zákona na program prvej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) 43 16. 11. 2023 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZÁBORSKEJ a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 22. novembra 2023 o preloženie tohto návrhu zákona na program prvej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 10. januára 2024 o preloženie tohto návrhu zákona na program druhej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) 44 16. 11. 2023 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU a Anny ZÁBORSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 22. novembra 2023 o preloženie tohto návrhu zákona na program prvej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 10. januára 2024 o preloženie tohto návrhu zákona na program druhej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 11. apríla 2024 o preloženie rokovania o tomto návrhu zákona na program schôdze Národnej rady Slovenskej republiky začínajúcej 11. júna 2024.) 45 16. 11. 2023 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZÁBORSKEJ a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 22. novembra 2023 o preloženie tohto návrhu zákona na program prvej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 10. januára 2024 o preloženie tohto návrhu zákona na program druhej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 11. apríla 2024 o preloženie rokovania o tomto návrhu zákona na program schôdze Národnej rady Slovenskej republiky začínajúcej 11. júna 2024.) 46 16. 11. 2023 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZÁBORSKEJ, Richarda VAŠEČKU a Gábora GRENDELA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (Navrhovatelia vzali listom z 10. januára 2024 svoj návrh zákona späť.) 47 16. 11. 2023 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZÁBORSKEJ a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov 48 16. 11. 2023 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána MAŽGÚTA a Erika KALlŇÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 15. februára 2024 svoj návrh zákona späť.) 57 16. 11. 2023 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie KOLÍKOVEJ, Juraja KRÚPU a Ondreja DOSTÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 58 20. 11. 2023 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie KOLÍKOVEJ, Juraja KRÚPU, Branislava GRÖHLlNGA a Ondreja DOSTÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 59 20. 11. 2023 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 61 20. 11. 2023 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 62 20. 11. 2023 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 63 20. 11. 2023 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra POLLÁKA, Lukáša BUŽA, Anežky ŠKOPOVEJ a Viliama TANKÓA na vydanie zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 64 20. 11. 2023 
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Simony PETRÍK a Lucie PLAVÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 65 20. 11. 2023 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 71 20. 11. 2023 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 72 20. 11. 2023 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa a zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 73 20. 11. 2023 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov 75 20. 11. 2023 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava VANČA, Lucie PLAVÁKOVEJ a Zuzany ŠTEVULOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 113 6. 12. 2023 
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Oskara DVOŘÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 114 6. 12. 2023 
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Oskara DVOŘÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohl'ade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 115 6. 12. 2023 
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činitel'ov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ Igor Matovič oznámil listom z 19. decembra 2023 späťvzatie svojho návrhu zákona.) 122 18. 12. 2023 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra STACHURU a Františka MAJERSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 143 10. 1. 2024 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra STACHURU a Františka MAJERSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 144 10. 1. 2024 
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Martiny HOLEČKOVEJ a Andrey TURČANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov 149 11. 1. 2024 
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Martiny HOLEČKOVEJ a Andrey TURČANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 150 11. 1. 2024 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 155 11. 1. 2024 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 157 12. 1. 2024 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o preukazovaní pôvodu príjmov a majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 158 12. 1. 2024 
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Lucie PLAVÁKOVEJ a Simony PETRÍK na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov a ktorým sa dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 159 12. 1. 2024 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie PLAVÁKOVEJ, Zuzany ŠTEVULOVEJ a Tomáša HELLEBRANDTA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia požiadali listom z 13. februára 2024 o jeho preloženie na program ďalšej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 16. apríla 2024.) (Navrhovateľka požiadala listom z 15. apríla 2024 o preloženie rokovania o tomto návrhu zákona na program ďalšej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 11. júna 2024.) 160 12. 1. 2024 
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša VALÁŠKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov 161 12. 1. 2024 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o školskom ombudsmanovi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 162 12. 1. 2024 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 163 12. 1. 2024 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie 164 12. 1. 2024 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 165 12. 1. 2024 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠTEVULOVEJ, Lucie PLAVÁKOVEJ a Branislava VANČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) 166 12. 1. 2024 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Michala TRUBANA, Ivana ŠTEFUNKA, Štefana KIŠŠA, Jána HARGAŠA a Dariny LUŠČÍKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 167 12. 1. 2024 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana KIŠŠA, Michala TRUBANA, Ivana ŠTEFUNKA, Jána HARGAŠA a Dariny LUŠČÍKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 168 12. 1. 2024 
12

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.