Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Vládny návrh zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 199) - druhé čítanie.
Dátum 18. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 112  
Číslo tlače: 199 
Uviedol: 
 • Jozef Ráž (minister dopravy SR) (viac)
Spravodajca:  Ľubomír Vážny (viac) 
Rečníci:  Ivan Štefunko (poslanec NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Jozef Hajko (poslanec NR SR) (viac), Ján Hargaš (poslanec NR SR) (viac) 
Hodina otázok.
Dátum 18. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: -  
Číslo tlače:  
   
   
   
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 229) - prvé čítanie.
Dátum 18. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 24  
Číslo tlače: 229 
Uviedol: 
 • Erik Tomáš (minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR) (viac)
Spravodajca:  Jozef Cech (viac) 
Rečník:  Vladimíra Marcinková (poslankyňa NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ a Tomáša SZALAYA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov (tlač 234) - prvé čítanie.
Dátum 18. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 69  
Číslo tlače: 234 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 228) - prvé čítanie.
Dátum 18. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 23  
Číslo tlače: 228 
Uviedol: 
 • Erik Tomáš (minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR) (viac)
Spravodajca:  Alena Nováková (viac) 
Rečníci:   
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 264) - prvé čítanie.
Dátum 18. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 20  
Číslo tlače: 264 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ján Richter (viac) 
Rečníci:   
NR SR
Prítomní 146
Za 146
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 260) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 18. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 110  
Číslo tlače: 260 
Uviedol:   
Spravodajca:  Daniel Karas (viac) 
Rečníci:   
NR SR
Prítomní 145
Za 144
Proti 0
Zdržali sa 1
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona o centrálnom informačnom systéme štátnej služby a o zmene a doplnení zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 141) - druhé čítanie.
Dátum 18. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 22  
Číslo tlače: 141 
Uviedol: 
 • Erik Tomáš (minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR) (viac)
Spravodajca:  Jozef Cech (viac) 
Rečníci:  Ján Horecký (poslanec NR SR) (viac), Ján Hargaš (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 137) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 18. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 21  
Číslo tlače: 137 
Uviedol:   
Spravodajca:  Zdenka Mačicová (viac) 
Rečníci:  Ján Richter (poslanec NR SR) (viac), Vladimír Ledecký (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR
Prítomní 146
Za 104
Proti 4
Zdržali sa 38
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 231) - prvé čítanie.
Dátum 18. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 31  
Číslo tlače: 231 
Uviedol: 
 • Peter Kmec (podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomniku) (viac)
Spravodajca:  Viliam Zahorčák (viac) 
Rečník:  Ján Hargaš (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR
Prítomní 144
Za 77
Proti 0
Zdržali sa 67
Nehlasovali 0
Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2023 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2024 (tlač 182).
Dátum 18. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 30  
Číslo tlače: 182 
Uviedol: 
 • Peter Kmec (podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomniku) (viac)
Spravodajca:  Richard Eliáš (viac) 
Rečníci:   
NR SR
Prítomní 146
Za 130
Proti 0
Zdržali sa 15
Nehlasovali 1
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2023 Z. z. (tlač 103) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 18. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 29  
Číslo tlače: 103 
Uviedol: 
 • Peter Kmec (podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomniku) (viac)
Spravodajca:  Igor Šimko (viac) 
Rečníci:  Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Ivan Štefunko (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR
Prítomní 147
Za 89
Proti 43
Zdržali sa 15
Nehlasovali 0
Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, voľbu overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky a vymenovanie náhradného člena stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 271).
Dátum 18. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 111  
Číslo tlače: 271 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
NR SR
Prítomní 146
Za 93
Proti 32
Zdržali sa 21
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 137) - druhé čítanie.
Dátum 17. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 21  
Číslo tlače: 137 
Uviedol: 
 • Erik Tomáš (minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR) (viac)
Spravodajca:  Zdenka Mačicová (viac) 
Rečníci:  Vladimír Ledecký (poslanec NR SR) (viac), Zdenka Mačicová (poslankyňa NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 264) - prvé čítanie.
Dátum 17. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 20  
Číslo tlače: 264 
Uviedol: 
 • Erik Tomáš (minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR) (viac)
Spravodajca:  Ján Richter (viac) 
Rečníci:  Jana Vaľová (poslankyňa NR SR) (viac), Beáta Jurík (poslankyňa NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 260) - druhé čítanie.
Dátum 17. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 110  
Číslo tlače: 260 
Uviedol: 
 • Juraj Blanár (minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR) (viac)
Spravodajca:  Daniel Karas (viac) 
Rečníci:  Marek Lackovič (poslanec NR SR) (viac), Jozef Hajko (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 263).
Dátum 17. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 19  
Číslo tlače: 263 
Uviedol: 
 • Erik Tomáš (minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR) (viac)
Spravodajca:  Ján Richter (viac) 
Rečník:  Beáta Jurík (poslankyňa NR SR) (viac) 
NR SR
Prítomní 143
Za 142
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 1
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 225) - prvé čítanie.
Dátum 17. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 18  
Číslo tlače: 225 
Uviedol: 
Spravodajca:  Samuel Migaľ (viac) 
Rečník:  Zuzana Števulová (poslankyňa NR SR) (viac) 
NR SR
Prítomní 144
Za 94
Proti 0
Zdržali sa 49
Nehlasovali 1
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o štátnej hranici (tlač 196) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 17. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 17  
Číslo tlače: 196 
Uviedol: 
Spravodajca:  Michal Bartek (viac) 
Rečníci:   
NR SR
Prítomní 144
Za 143
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 1
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 136) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 17. 4. 2024 
Číslo schôdze 12 
Bod programu: 16  
Číslo tlače: 136 
Uviedol: 
Spravodajca:  Viliam Zahorčák (viac) 
Rečníci:   
NR SR
Prítomní 143
Za 143
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.