Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 618).
Dátum 19. 9. 2017 
Číslo schôdze 19 
Bod programu: -  
Číslo tlače: 618 
   
   
   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa KOLLÁRA, Milana KRAJNlAKA, Petra PČOLINSKÉHO, Adriany PČOLlNSKEJ a Petra ŠTARCHOŇA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 667) - prvé čítanie.
Dátum 19. 9. 2017 
Číslo schôdze 19 
Bod programu: 79  
Číslo tlače: 667 
Uviedol:   
Spravodajca:  Peter Osuský (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 131
Za 33
Proti 14
Zdržali sa 84
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana KRAJNIAKA, Petra PČOLINSKÉHO a Adriany PČOLlNSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 666) - prvé čítanie.
Dátum 19. 9. 2017 
Číslo schôdze 19 
Bod programu: 78  
Číslo tlače: 666 
Uviedol:   
Spravodajca:  Peter Štarchoň (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 132
Za 31
Proti 14
Zdržali sa 87
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ a Borisa KOLLÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 642) - prvé čítanie.
Dátum 19. 9. 2017 
Číslo schôdze 19 
Bod programu: 77  
Číslo tlače: 642 
Uviedol:   
Spravodajca:  Jozef Mihál (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 132
Za 55
Proti 9
Zdržali sa 68
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Zuzany ŠEBOVEJ a Borisa KOLLÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 641) - prvé čítanie.
Dátum 19. 9. 2017 
Číslo schôdze 19 
Bod programu: 76  
Číslo tlače: 641 
Uviedol:   
Spravodajca:  Jozef Mihál (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 130
Za 32
Proti 9
Zdržali sa 84
Nehlasovali 5
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava GRÖHLlNGA, Eugena JURZYCU, Karola GALEKA a Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov (tlač 680) - prvé čítanie.
Dátum 19. 9. 2017 
Číslo schôdze 19 
Bod programu: 75  
Číslo tlače: 680 
Uviedol:   
Spravodajca:  Miroslav Sopko (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 131
Za 18
Proti 32
Zdržali sa 81
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola GALEKA, Jany KIŠŠOVEJ a Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 670) - prvé čítanie.
Dátum 19. 9. 2017 
Číslo schôdze 19 
Bod programu: 74  
Číslo tlače: 670 
Uviedol:   
Spravodajca:  Eduard Heger (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 131
Za 52
Proti 14
Zdržali sa 64
Nehlasovali 1
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany KIŠŠOVEJ, Ľubomíra GALKA, Eugena JURZYCU a Jozefa RAJTÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 668) - prvé čítanie.
Dátum 19. 9. 2017 
Číslo schôdze 19 
Bod programu: 73  
Číslo tlače: 668 
Uviedol:   
Spravodajca:  Peter Štarchoň (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 131
Za 42
Proti 12
Zdržali sa 77
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra GALKA, Natálie BLAHOVEJ a Juraja DROBU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 646) - prvé čítanie.
Dátum 19. 9. 2017 
Číslo schôdze 19 
Bod programu: 72  
Číslo tlače: 646 
Uviedol:   
Spravodajca:  Milan Krajniak (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 128
Za 41
Proti 3
Zdržali sa 84
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO, Ondreja DOSTÁLA, Zuzany ZIMENOVEJ a Viery DUBAČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (tlač 633) - prvé čítanie.
Dátum 19. 9. 2017 
Číslo schôdze 19 
Bod programu: 68  
Číslo tlače: 633 
Uviedol: 
  • Peter Osuský (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Simona Petrík (viac) 
Rečníci:  Stanislav Drobný (poslanec NR SR) (viac), Natália Grausová (poslankyňa NR SR) (viac), Peter Osuský (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 130
Za 31
Proti 42
Zdržali sa 56
Nehlasovali 1
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO a Jozefa MIHÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 686) - prvé čítanie.
Dátum 19. 9. 2017 
Číslo schôdze 19 
Bod programu: 84  
Číslo tlače: 686 
Uviedol: 
  • Miroslav Beblavý (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Alena Bašistová (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 132
Za 56
Proti 18
Zdržali sa 58
Nehlasovali 0
Správa Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2017 (tlač 644).
Dátum 19. 9. 2017 
Číslo schôdze 19 
Bod programu: 89  
Číslo tlače: 644 
Uviedol:   
Spravodajca:  Eduard Heger (viac) 
Rečník:  Gábor Grendel (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 132
Za 108
Proti 0
Zdržali sa 24
Nehlasovali 0
Správa Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2017 (tlač 643).
Dátum 19. 9. 2017 
Číslo schôdze 19 
Bod programu: 88  
Číslo tlače: 643 
Uviedol:   
Spravodajca:  Gábor Grendel (viac) 
Rečník:  Gábor Grendel (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 131
Za 106
Proti 0
Zdržali sa 25
Nehlasovali 0
Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2017 (tlač 628).
Dátum 19. 9. 2017 
Číslo schôdze 19 
Bod programu: 87  
Číslo tlače: 628 
Uviedol:   
Spravodajca:  Peter Šuca (viac) 
Rečník:  Gábor Grendel (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 131
Za 106
Proti 0
Zdržali sa 25
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Simony PETRÍK, Jozefa MIHÁLA a Lucie ĎURIŠ NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 684) - prvé čítanie.
Dátum 19. 9. 2017 
Číslo schôdze 19 
Bod programu: 82  
Číslo tlače: 684 
Uviedol: 
  • Simona Petrík (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Alena Bašistová (viac) 
Rečník:  Simona Petrík (poslankyňa NR SR) (viac) 
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 130
Za 43
Proti 10
Zdržali sa 74
Nehlasovali 3
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ota ŽARNAYA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 638) - prvé čítanie.
Dátum 19. 9. 2017 
Číslo schôdze 19 
Bod programu: 81  
Číslo tlače: 638 
Uviedol: 
  • Oto Žarnay (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Miroslav Sopko (viac) 
Rečník:  Oto Žarnay (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 130
Za 37
Proti 15
Zdržali sa 78
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Milana UHRÍKA a Martina BELUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 671) - prvé čítanie.
Dátum 19. 9. 2017 
Číslo schôdze 19 
Bod programu: 80  
Číslo tlače: 671 
Uviedol: 
  • Milan Uhrík (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Eduard Heger (viac) 
Rečníci:  Milan Uhrík (poslanec NR SR) (viac), Stanislav Drobný (poslanec NR SR) (viac), Martin Beluský (poslanec NR SR) (viac), Marian Kotleba (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 122
Za 21
Proti 46
Zdržali sa 46
Nehlasovali 9
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa MIHÁLA a Simony PETRÍK na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 688) - prvé čítanie.
Dátum 14. 9. 2017 
Číslo schôdze 19 
Bod programu: 86  
Číslo tlače: 688 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa MIHÁLA, Lucie ĎURIŠ NICHOLSONOVEJ a Simony PETRÍK na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 687) - prvé čítanie.
Dátum 14. 9. 2017 
Číslo schôdze 19 
Bod programu: 85  
Číslo tlače: 687 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa KOLLÁRA, Milana KRAJNlAKA, Petra PČOLINSKÉHO, Adriany PČOLlNSKEJ a Petra ŠTARCHOŇA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 667) - prvé čítanie.
Dátum 14. 9. 2017 
Číslo schôdze 19 
Bod programu: 79  
Číslo tlače: 667 
Uviedol: 
  • Peter Pčolinský (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Jozef Lukáč (viac) 
Rečník:  Peter Pčolinský (poslanec NR SR) (viac) 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.