Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a na voľbu predsedu skupiny priateľstva v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie (tlač 695).
Dátum 27.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 88  
Číslo tlače: 695 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh uznesenia.
Prítomní 136
Za 66
Proti 1
Zdržali sa 66
Nehlasovali 3
Návrh na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (tlač 741) – nová voľba.
Dátum 27.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 89  
Číslo tlače: 741 
Uviedol:   
Spravodajca:  Róbert Halák (viac) 
Rečníci:   
Vládny návrh zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 706) - prvé čítanie.
Dátum 27.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 71  
Číslo tlače: 706 
Uviedol: 
  • Vladimír Lengvarský (minister zdravotníctva SR) (viac)
Spravodajca:  Jana Bittó Cigániková (viac) 
Rečníci:  Martin Beluský (poslanec NR SR) (viac), Richard Raši (poslanec NR SR) (viac), Jana Bittó Cigániková (poslankyňa NR SR) (viac), Martin Beluský (poslanec NR SR) (viac), Miroslav Urban (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689) - prvé čítanie.
Dátum 27.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 77  
Číslo tlače: 689 
Uviedol: 
  • Andrej Doležal (minister dopravy a výstavby SR) (viac)
Spravodajca:  Miriam Šuteková (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 135
Za 86
Proti 8
Zdržali sa 41
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 688) - prvé čítanie.
Dátum 27.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 75  
Číslo tlače: 688 
Uviedol: 
  • Andrej Doležal (minister dopravy a výstavby SR) (viac)
Spravodajca:  Radovan Kazda (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 135
Za 135
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 744).
Dátum 27.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 15  
Číslo tlače: 744 
Uviedol: 
  • Andrej Doležal (minister dopravy a výstavby SR) (viac)
Spravodajca:  Milan Kuriak (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh uznesenia.
Prítomní 133
Za 9
Proti 21
Zdržali sa 103
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 555) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 27.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 69  
Číslo tlače: 555 
Uviedol: 
  • Andrej Doležal (minister dopravy a výstavby SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Vons (viac) 
Rečníci:  Miloš Svrček (poslanec NR SR) (viac), Tomáš Lehotský (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 134
Za 119
Proti 0
Zdržali sa 13
Nehlasovali 2
Vládny návrh zákona o elektronických komunikáciách (tlač 645) - druhé čítanie.
Dátum 27.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 68  
Číslo tlače: 645 
Uviedol: 
Spravodajca:  Miriam Šuteková (viac) 
Rečníci:  Radovan Kazda (poslanec NR SR) (viac), Miloš Svrček (poslanec NR SR) (viac), Peter Kremský (poslanec NR SR) (viac), Viliam Zahorčák (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona ktorým sa dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(tlač 738) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 27.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 92  
Číslo tlače: 738 
Uviedol: 
Spravodajca:  Peter Vons (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 136
Za 119
Proti 8
Zdržali sa 9
Nehlasovali 0
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Richardovi Sulíkovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (tlač 747).
Dátum 27.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 32  
Číslo tlače: 747 
Uviedol:   
Spravodajca:  Radovan Kazda (viac) 
Rečníci:  Marian Kotleba (poslanec NR SR) (viac), Milan Mazurek (poslanec NR SR) (viac), Erik Tomáš (poslanec NR SR) (viac), Radovan Kazda (poslanec NR SR) (viac), Roman Foltin (poslanec NR SR) (viac), Richard Sulík (viac), Richard Sulík (viac) 
NR SR neschválila návrh uznesenia.
Prítomní 136
Za 50
Proti 84
Zdržali sa 1
Nehlasovali 1
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 627) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 27.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 82  
Číslo tlače: 627 
Uviedol: 
  • Igor Matovič (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Kremský (viac) 
Rečník:  Peter Kremský (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 130
Za 80
Proti 11
Zdržali sa 39
Nehlasovali 0
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava URBANA na vydanie zákona. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 733) - prvé čítanie.
Dátum 26.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 66  
Číslo tlače: 733 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ján Kerekréti (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 129
Za 44
Proti 37
Zdržali sa 47
Nehlasovali 1
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša VALÁŠKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 728) - prvé čítanie.
Dátum 26.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 64  
Číslo tlače: 728 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ján Kerekréti (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 126
Za 46
Proti 15
Zdržali sa 64
Nehlasovali 1
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša VALÁŠKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov a ktorým sa dopĺňajú niektoré ďalšie zákony (tlač 727) - prvé čítanie.
Dátum 26.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 63  
Číslo tlače: 727 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ján Kerekréti (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 126
Za 12
Proti 38
Zdržali sa 76
Nehlasovali 0
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša VALÁŠKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 726) - prvé čítanie.
Dátum 26.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 62  
Číslo tlače: 726 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ján Kerekréti (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 129
Za 45
Proti 20
Zdržali sa 64
Nehlasovali 0
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša VALÁŠKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 729) - prvé čítanie.
Dátum 26.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 65  
Číslo tlače: 729 
Uviedol:   
Spravodajca:  Miroslav Kollár (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 125
Za 3
Proti 51
Zdržali sa 70
Nehlasovali 1
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda KOČIŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle (tlač 697) - prvé čítanie.
Dátum 26.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 59  
Číslo tlače: 697 
Uviedol:   
Spravodajca:  Zita Pleštinská (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 130
Za 25
Proti 29
Zdržali sa 76
Nehlasovali 0
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda KOČIŠA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v zneni neskorších predpisov (tlač 698) - prvé čítanie.
Dátum 26.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 58  
Číslo tlače: 698 
Uviedol:   
Spravodajca:  Juraj Šeliga (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 130
Za 26
Proti 25
Zdržali sa 77
Nehlasovali 2
Správa za rok 2020 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2022 (tlač 646).
Dátum 26.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 31  
Číslo tlače: 646 
Uviedol:   
Spravodajca:  Marián Kéry (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 131
Za 127
Proti 0
Zdržali sa 4
Nehlasovali 0
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Navrhovateľ požiadal o presun rokovania o jeho návrhu zákona na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom dňa 19. októbra 2021.) (tlač 584) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 26.10.2021 
Číslo schôdze 48 
Bod programu: 33  
Číslo tlače: 584 
Uviedol:   
Spravodajca:  Jana Žitňanská (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 131
Za 95
Proti 0
Zdržali sa 36
Nehlasovali 0

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.