Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1032) - prvé čítanie.
Dátum 25. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 86  
Číslo tlače: 1032 
Uviedol:   
Spravodajca:  Martin Beluský (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 131
Za 68
Proti 16
Zdržali sa 47
Nehlasovali 0
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskoršlch predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 973) - prvé čítanie.
Dátum 25. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 89  
Číslo tlače: 973 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ondrej Dostál (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 132
Za 62
Proti 24
Zdržali sa 45
Nehlasovali 1
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky REMIŠOVEJ, Igora MATOVIČA, Gábora GRENDELA a Eduarda HEGERA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 972) - prvé čítanie.
Dátum 25. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 88  
Číslo tlače: 972 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ondrej Dostál (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh ústavného zákona do druhého čítania.
Prítomní 131
Za 61
Proti 28
Zdržali sa 42
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana LAURENČÍKA, Ondreja DOSTÁLA, Petra OSUSKÉHO a Martina POLlAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (tlač 1009) - prvé čítanie.
Dátum 25. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 45  
Číslo tlače: 1009 
Uviedol:   
Spravodajca:  Jana Cigániková (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 132
Za 61
Proti 18
Zdržali sa 53
Nehlasovali 0
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 974) - prvé čítanie.
Dátum 25. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 90  
Číslo tlače: 974 
Uviedol:   
Spravodajca:  Alena Bašistová (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 131
Za 42
Proti 3
Zdržali sa 85
Nehlasovali 1
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 958) - prvé čítanie.
Dátum 25. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 87  
Číslo tlače: 958 
Uviedol:   
Spravodajca:  Radoslav Pavelka (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 131
Za 60
Proti 16
Zdržali sa 55
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 25. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 33  
Číslo tlače: 966 
Uviedol:   
Spravodajca:  Edita Pfundtner (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 131
Za 93
Proti 17
Zdržali sa 20
Nehlasovali 1
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1031) - prvé čítanie.
Dátum 25. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 85  
Číslo tlače: 1031 
Uviedol:   
Spravodajca:  Natália Milanová (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 131
Za 63
Proti 20
Zdržali sa 48
Nehlasovali 0
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Aleny BAŠISTOVEJ, Jany VAĽOVEJ a Magdalény KUClAŇOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1028) - prvé čítanie.
Dátum 25. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 40  
Číslo tlače: 1028 
Uviedol:   
Spravodajca:  Erik Tomáš (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 130
Za 114
Proti 0
Zdržali sa 16
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina POLlAČIKA a Mareka MAĎARIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1014) - prvé čítanie.
Dátum 25. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 54  
Číslo tlače: 1014 
Uviedol:   
Spravodajca:  Dušan Tittel (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 128
Za 31
Proti 32
Zdržali sa 64
Nehlasovali 1
Výročná správa o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2017 (tlač 989).
Dátum 25. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 95  
Číslo tlače: 989 
Uviedol:   
Spravodajca:  Anna Verešová (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 131
Za 79
Proti 31
Zdržali sa 19
Nehlasovali 2
Výročná správa Slovenského pozemkového fondu za rok 2017 (tlač 942).
Dátum 25. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 94  
Číslo tlače: 942 
Uviedol:   
Spravodajca:  Dušan Muňko (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 129
Za 65
Proti 36
Zdržali sa 28
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Edity PFUNDTNER na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 975) - druhé čítanie.
Dátum 25. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 34  
Číslo tlače: 975 
Uviedol:   
Spravodajca:  Maroš Kondrót (viac) 
Rečníci:   
Výročná správa o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2017 (tlač 989).
Dátum 22. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 95  
Číslo tlače: 989 
Uviedol: 
  • Ján Pálffy (podpredseda Správnej rady Ústavu pamäti národa) (viac)
Spravodajca:  Anna Verešová (viac) 
Rečníci:  Anna Verešová (poslankyňa NR SR) (viac), Ján Pálffy (podpredseda Správnej rady Ústavu pamäti národa) (viac), Anna Verešová (poslankyňa NR SR) (viac) 
Výročná správa Slovenského pozemkového fondu za rok 2017 (tlač 942).
Dátum 22. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 94  
Číslo tlače: 942 
Uviedol: 
  • Adriana Šklíbová (generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu) (viac)
Spravodajca:  Dušan Muňko (viac) 
Rečníci:  Anna Zemanová (poslankyňa NR SR) (viac), Martin Fecko (poslanec NR SR) (viac), Lucia Ďuriš Nicholsonová (podpredsedníčka NR SR) (viac), Edita Pfundtner (poslankyňa NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskoršlch predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 973) - prvé čítanie.
Dátum 21. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 89  
Číslo tlače: 973 
Uviedol: 
  • Gábor Grendel (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Ondrej Dostál (viac) 
Rečník:  Gábor Grendel (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky REMIŠOVEJ, Igora MATOVIČA, Gábora GRENDELA a Eduarda HEGERA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 972) - prvé čítanie.
Dátum 21. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 88  
Číslo tlače: 972 
Uviedol: 
  • Gábor Grendel (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Ondrej Dostál (viac) 
Rečník:  Gábor Grendel (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Edity PFUNDTNER na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 975) - druhé čítanie.
Dátum 21. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 34  
Číslo tlače: 975 
Uviedol: 
  • Edita Pfundtner (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Maroš Kondrót (viac) 
Rečníci:  Eduard Heger (poslanec NR SR) (viac), Alojz Baránik (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana LAURENČÍKA, Ondreja DOSTÁLA, Petra OSUSKÉHO a Martina POLlAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (tlač 1009) - prvé čítanie.
Dátum 21. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 45  
Číslo tlače: 1009 
Uviedol: 
  • Milan Laurenčík (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Jana Cigániková (viac) 
Rečník:  Milan Laurenčík (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 974) - prvé čítanie.
Dátum 21. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 90  
Číslo tlače: 974 
Uviedol: 
  • Igor Matovič (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Alena Bašistová (viac) 
Rečníci:  Igor Matovič (poslanec NR SR) (viac), Alena Bašistová (poslankyňa NR SR) (viac) 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.