TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica EP a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011, o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a boji proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV
1. Návrh zákona č. .../2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
2. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. novembra 2013 č. S08305-OL-2013, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Predpis
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 23
O: 1
Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, ako je vzdelávanie a odborná príprava, odrádzajúce od dopytu a znižujúce dopyt, ktorý stimuluje všetky formy sexuálneho vykorisťovania detí.
N
Zákon č. 245/2008 Z. z. a Zákon č. .../2021 Z. z.
Zákon č. 245/2008 Z. z. a Zákon č. .../2021 Z. z.
§ 3
P: n)
P: p)
§ 4
P: h)
Výchova a vzdelávanie podľa tohto zákona sú založené na princípoch
n) posilnenia výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom všetkých vyučovacích predmetov, ale aj špecifickými výchovnými zamestnaniami zameranými na rozvoj citov a emócií, motivácie a záujmov, socializácie a komunikácie, na sebakontrolu a sebariadenie, na mravné hodnoty a tvorivosť,
p) zákazu poskytovania alebo sprístupňovania informácií alebo zneužívania informačných prostriedkov, ktoré by mohli viesť k narušovaniu mravnosti 3) alebo k podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti 4) alebo k ďalším formám intolerancie,
3) § 372 Trestného zákona.
4) § 424 Trestného zákona.
Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť dieťaťu alebo žiakovi
h) získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 5) ako aj úctu k zákonom a osobitne vzťah k prevencii a zamedzeniu vzniku a šírenia kriminality a inej protispoločenskej činnosti,
Ú
Strana 2 z 10
Zákon č. .../2021 Z. z.
Zákon č. .../2021 Z. z.
Zákon č. 245/2008 Z. z.
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. novembra 2013 č. S08305-OL-2013
§ 7
O: 3
§ 8
O:4
§ 144
O: 1
P: k)
Príloha č. 1 prvý bod MINIMÁLNE ŠTANDARD
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
5) Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb. o dojednaní Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Protokolov na tento Dohovor nadväzujúcich.
(3) Školský vzdelávací program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a príslušným štátnym vzdelávacím programom. Ak škola poskytuje vzdelanie viacerých stupňov podľa § 16 a 17, môže vypracovať pre všetky stupne vzdelania jeden súhrnný školský vzdelávací program, ktorý je v súlade so štátnymi vzdelávacími programami pre príslušné stupne vzdelania a príslušné odbory vzdelávania. Ak je súčasťou školy školské výchovno-vzdelávacie zariadenie podľa § 113 písm. a) alebo písm. c), výchovný program tohto školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia môže byť súčasťou školského vzdelávacieho programu školy.
(4) Výchovný program školského zariadenia musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania.
(1) Dieťa alebo žiak má právo na
k) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
9. práva dieťaťa, práva osôb so zdravotným postihnutím, identifikácia násilia páchaného na dieťati vo všetkých jeho formách vrátane sexuálneho zneužívania dieťaťa a sexuálneho vykorisťovania dieťaťa, spolupráca s príslušnými štátnymi orgánmi.
Strana 3 z 10
Y PRE ŠPECIALIZAČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY v MINIMÁLNOM ŠTANDARDE PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE DETSCHIRURGIA písm. b) položka 1 časť A deviaty bod
Strana 4 z 10
Príloha č. 1 prvý bod MINIMÁLNE ŠTANDARDY PRE ŠPECIALIZAČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY v MINIMÁLNOM ŠTANDARDE PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍC
17. práva dieťaťa, práva osôb so zdravotným postihnutím, identifikácia násilia páchaného na dieťati vo všetkých jeho formách vrátane sexuálneho zneužívania dieťaťa a sexuálneho vykorisťovania dieťaťa, spolupráca s príslušnými štátnymi orgánmi.
Strana 5 z 10
TVO písm. b) položka 1 časť A, sedemnásty bod
Príloha
_. 1
prvý
bod
MINIM
ÁLNE
ŠTAN
DARD
Y PRE
ŠPECI
ALIZA
_NÉ
ŠTUDI
JNÉ
PROG
RAMY
MINIM
ÁLNY
ŠTAN
DARD
PRE
ŠPECI
ALIZA
_NÝ
ŠTUDI
JNÝ
3. násilie páchané na dieťati vo všetkých jeho formách vrátane sexuálneho zneužívania dieťaťa a sexuálneho vykorisťovania dieťaťa príznaky, diagnostika a identifikácia, fyzické a psychologické zotavenie, sociálna reintegrácia dieťaťa, spolupráca s príslušnými štátnymi orgánmi,
Strana 6 z 10
PROG
RAM
V
ŠPECI
ALIZOVANOM
ODBO
RE
PEDIA
TRIA
písm.
b)
položka
1 tretí
bod
Príloha č. 4 prvý bod MINIMÁLNE ŠTANDARDY PRE ŠPECIALIZAČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY v MINIMÁLNOM ŠTANDARDE PRE
8. týrané a zneužívané dieťa, práva dieťaťa, práva osôb so zdravotným postihnutím, identifikácia násilia páchaného na dieťati vo všetkých jeho formách vrátane sexuálneho zneužívania dieťaťa a sexuálneho vykorisťovania dieťaťa, spolupráca s príslušnými štátnymi orgánmi,
Strana 7 z 10
ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE OŠETROVATEĽSSTAROSTLIVOSŤ V PEDIATRII písm. b) položka 1 ôsmy bod
Príloha č. 5 prvý bod MINIMÁLNE ŠTANDARDY PRE ŠPECIALIZ
2. verejné, environmentálne, reprodukčné zdravie, psycho - sociálne a ošetrovateľské princípy podpory zdravia žien, matiek a rodiny z vybraných komunít: rómska komunita, drogovo závislé ženy, sociálne znevýhodnené ženy, týrané ženy, mladistvé ženy a seniorky, práva dieťaťa, práva osôb so zdravotným postihnutím, identifikácia násilia páchaného na dieťati vo všetkých jeho formách vrátane sexuálneho zneužívania dieťaťa a sexuálneho vykorisťovania dieťaťa, spolupráca s príslušnými štátnymi orgánmi,
Strana 8 z 10
AČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY v MINIMÁLNOM ŠTANDARDE PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE PÔRODNÁ ASISTENCIA A STAROSTLIVOSŤ O ŽENU V RODINE A KOMUNITE písm.
Strana 9 z 10
b) položka 1 druhý bod
Príloha č. 14 prvý bod MINIMÁLNE ŠTANDARDY PRE ŠPECIALIZAČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY v MINIMÁLNOM ŠTANDARDE PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBO
8. pojem duševného zdravia, špeciálne otázky duševného zdravia a jeho nedostatkov v detstve, adolescencii, dospelosti a starobe, psychosexuálna problematika, práva dieťaťa, identifikácia sexuálneho zneužívania dieťaťa a sexuálneho vykorisťovania dieťaťa, spolupráca s príslušnými štátnymi orgánmi,
Strana 10 z 10
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani čiastková ani úplná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
RE KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA písm. b) položka 1 ôsmy bod