DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na základe rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VIII. volebné obdobie a plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021.
Návrh zákona reaguje na požiadavky aplikačnej praxe. Cieľom návrhu zákona je najmä
zefektívnenie procesu prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách,
zosúladenie terminológie a systému hodnotenia žiakov v základných školách a v stredných školách,
rozšírenie dištančného vzdelávania v dennej forme štúdia ako systémové opatrenie,
otvorenie trhu s edukačnými publikáciami,
úprava zdravotnej spôsobilosti žiaka,
spresnenie postupov vo výchove a vzdelávaní v školách s medzinárodným programom,
zmena spôsobu získavania nižšieho stredného vzdelania,
komplexná zmena systému poradenstva a prevencie,
zavedenie pojmu národnostné školy a národnostné školské zariadenia,
zníženie množstva zákonnej úpravy vo vzťahu k pedagogickej dokumentácii a ku komisiám pri ukončovaní výchovy a vzdelávania v stredných školách,
vytvorenie rámca pre väčšiu variabilitu pôsobenia škôl s organizačnými zložkami.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a s právom Európskej únie.
Návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívny vplyv na informatizáciu. Návrh zákona nepredpokladá vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.