597/2003 Z. z.
ZÁKON
zo 6. novembra 2003
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1) Tento zákon upravuje
a) financovanie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, 1) a financovanie materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 2a) a školských zariadení 4) zriadených regionálnymi úradmi školskej správy (ďalej len „regionálny úrad“), ktoré sú zaradené do siete podľa osobitného predpisu 5) (ďalej len "regionálne školstvo"),
b) poskytovanie
1. príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl2b) zaradených do siete podľa osobitného predpisu,5) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré členmi domácnosti,5b) ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi5c) a zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukáže riaditeľovi materskej školy (ďalej len "príspevok na výchovu a vzdelávanie"),
2. príspevku na záujmové vzdelávanie pre žiakov škôl, 1) ktoré sú zaradené do siete podľa osobitného predpisu, 5)
3. príspevku na špecifiká,
4. finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov,
5. dotácií.
(2) V školách zriaďovaných podľa osobitných predpisov 6) okrem žiakov prijatých nad rozsah určený podľa osobitného predpisu 7) (ďalej len "verejná škola") sa zo štátneho rozpočtu podľa tohto zákona
a) zabezpečuje financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky, riešenia havarijných situácií, rekonštrukcií a modernizácií školských objektov a ich vybavenia,
b) prispieva na financovanie rozvoja,
c) prispieva na prístavbu a výstavbu škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. 1)
(3) Zo štátneho rozpočtu sa zabezpečuje financovanie škôl 1) zriadených štátom uznanými cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami (ďalej len "cirkevná škola") a financovanie škôl 1) zriadených inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami (ďalej len "súkromná škola") rovnako ako pri verejných školách ( § 4 § 4e), ak tento zákon neustanovuje inak. Na účely tohto
zákona sa zriaďovateľ materskej školy, ktorým je vysoká škola alebo ústredný orgán štátnej správy nepovažuje za inú právnickú
osobu.
(4) Zo štátneho rozpočtu sa prispieva na financovanie školských zariadení podľa osobitného predpisu 10) v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnych úradov (ďalej len "štátne školské zariadenie") a na financovanie materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 2a) v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnych úradov (ďalej len "štátna materská škola").
(5) Zo štátneho rozpočtu možno prispievať aj na financovanie školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, samosprávneho kraja, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, inej právnickej osoby, ktorá v predchádzajúcom kalendárnom roku nevytvorila zisk, alebo fyzickej osoby na účel zverejnený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
(6) Zo štátneho rozpočtu sa zabezpečuje financovanie príspevku na výchovu a vzdelávanie zriaďovateľom materských škôl 2b) okrem materských škôl 2b) pri zdravotníckych zariadeniach.
(7) V cirkevných školách a súkromných školách sa vzdelávanie a ďalšie služby môžu poskytovať za úhradu. 12)
(8) Tento zákon sa nevzťahuje na školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a školy v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
§ 2
Zdroje financovania regionálneho školstva
(1) Zdroje financovania verejných škôl, štátnych materských škôl a štátnych školských zariadení sú
a) prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 13) (ďalej len "kapitola ministerstva") podľa § 3,
b) prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov vyšších územných celkovsamosprávnych krajov, 14)
c) prostriedky od iných fyzických osôb a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces, 15)
d) zisk z podnikateľskej činnosti, 16)
e) príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie16a) v materských školách, školských kluboch detí a centrách voľného času,
f) príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním v školských internátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského stravovania,17)
g) príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov, 17a)
h) príspevky a dary,
i) iné zdroje podľa osobitného predpisu. 18)
(2) Zdroje financovania cirkevných škôl a súkromných škôl sú:
a) prostriedky zo štátneho rozpočtu v kapitole ministerstva 19) podľa § 3,
b) prostriedky od iných fyzických osôb a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces,
c) zisk z podnikateľskej činnosti,
d) príspevky od zriaďovateľov,
e) príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie,
f) príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov, 17a)
g) príspevky a dary,
h) iné zdroje podľa osobitného predpisu. 20)
(3) Školy, štátne materské školy a štátne školské zariadenia použijú finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu podľa § 4 a 5 na financovanie nákladov na mzdy a platy vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, prevádzky, modernizácie učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok a na riešenie havarijných situácií.
(4) Verejné školy, štátne materské školy a štátne školské zariadenia použijú zdroje financovania podľa
a) odseku 1 písm. b) d), h) a i) ako doplnkový zdroj na účely podľa odseku 3; štátne materské školy a štátne školské zariadenia aj ako doplnkový zdroj na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu,
b) odseku 1 písm. e) g) ako doplnkový zdroj na financovanie rozvoja a skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu; štátne materské školy a štátne školské zariadenia aj ako doplnkový zdroj na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a na riešenie havarijných situácií,
c) zrušené od 1.9.2015.
(5) Cirkevné školy a súkromné školy použijú zdroje financovania podľa odseku 2 písm. e) na účel podľa odseku 3 a zdroje financovania podľa odseku 2 písm. b) d) a f) h) na financovanie rozvoja. Cirkevné školy a súkromné školy môžu použiť zdroj financovania podľa odseku 2 písm. e) aj na kapitálové výdavky na modernizáciu učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok, kompenzačných pomôcok a na riešenie havarijných situácií.
(6) Zriaďovateľ cirkevnej školy a zriaďovateľ súkromnej školy prerokujú s radou školy a s riaditeľom školy výšku príspevku podľa odseku 2 písm. e). Riaditeľ súkromnej školy a riaditeľ cirkevnej školy povinní na žiadosť zákonného zástupcu žiaka poskytnúť informácie o použití finančných prostriedkov prijatých podľa odseku 2 písm. e).
(7) Zriaďovateľ školy je povinný zabezpečiť v školách, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, 1) použitie finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu podľa § 4 ods. 5 pre školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, 1) na financovanie nákladov na mzdy a platy vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie. Tieto finančné prostriedky môže škola vo výnimočných prípadoch použiť na financovanie nákladov na prevádzku, modernizáciu učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok a na riešenie havarijných situácii len so súhlasom zriaďovateľa školy na návrh riaditeľa školy.
§ 3
Štruktúra finančných prostriedkov v kapitole ministerstva
(1) Financovanie regionálneho školstva, príspevku na výchovu a vzdelávanie, príspevku na záujmové vzdelávanie, príspevku na špecifiká a financovanie rozvojových projektov sa uskutočňuje zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva.
(2) V kapitole ministerstva sa rozpočtujú finančné prostriedky
a) pre obce, vyššie územné celkysamosprávne kraje, štátom uznanú cirkev alebo náboženskú spoločnosť, inú právnickú osobu
alebo fyzickú osobu a pre regionálny úrad na
1. výchovno-vzdelávací proces a prevádzku škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie podľa § 4, štátnych materských škôl a štátnych školských zariadení podľa § 5,
2. osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
3. príspevok na dopravu,
4. príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode,
5. príspevok na školu v prírode,
6. príspevok na záujmové vzdelávanie,
7. príspevok na špecifiká,
8. financovanie mimoriadnych výsledkov žiaka,
9. riešenie havarijných situácií,
10. rozvojové projekty,
11. financovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
12. príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl,
13. kapitálové výdavky podľa § 7 ods. 9,
14. odchodné,
15. úhradu nákladov súvisiacich so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca školy na úhradu vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a typu B,
16. dohodovacie konanie,
b) na dotácie podľa § 6c,
c) na tvorbu a vydávanie edukačných publikácií učebníc, učebných textov a pracovných zošitov financovaných Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), na tvorbu a vydávanie metodických pomôcok a na poskytnutie príspevku školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na zakúpenie edukačných publikácií s vydanou doložkouschválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov,
odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov (ďalej len „príspevok na učebniceedukačné publikácie“) podľa
osobitného predpisu,20b)
d) na zabezpečenie okresných kôl, krajských kôl a celoštátnych kôl súťaží a predmetových olympiád detí a žiakov škôl a školských zariadení,
e) pre zriaďovateľov materských škôl, ktorými vysoké školy a ústredné orgány štátnej správy, na príspevok na výchovu a
vzdelávanie.
(3) Finančné prostriedky prideľuje ministerstvo zriaďovateľom v štruktúre podľa odseku 2.
(4) Finančné prostriedky sa poskytujú zriaďovateľovi z kapitoly ministerstva prostredníctvom regionálneho úradu podľa sídla zriaďovateľa v objeme určenom ministerstvom.
(5) Rozdelenie finančných prostriedkov na účely podľa odseku 2 písm. b) d) určuje ministerstvo na základe edičného plánu, plánu súťaží a aktuálnych potrieb.
(6) Finančné prostriedky z kapitoly ministerstva poskytnuté zriaďovateľom možno použiť len na účely ustanovené týmto zákonom.
§ 4
Financovanie verejných škôl
(1) Rozpis finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva zriaďovateľom verejných škôl na kalendárny rok vychádza z normatívne určených objemov finančných prostriedkov pre jednotlivé školy v pôsobnosti zriaďovateľa (ďalej len "normatívny príspevok pre školu na kalendárny rok").
(2) Normatívny príspevok pre školu na kalendárny rok je určený počtom jej žiakov a normatívnym objemom finančných prostriedkov prislúchajúcim na jedného žiaka školy na bežný kalendárny rok (ďalej len "normatív"). Normatívny príspevok pre školu na kalendárny rok sa skladá z normatívneho príspevku pre školu na bežný školský rok a normatívneho príspevku pre školu na nový školský rok.
(3) Normatívny príspevok pre školu na bežný školský rok sa určí ako dve tretiny súčinu normatívu a počtu žiakov školy v školskom roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku. Normatívny príspevok pre školu na nový školský rok sa určí ako jedna tretina súčinu normatívu a počtu žiakov školy v školskom roku, ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku. Dátum rozhodujúci pre počet žiakov použitý pri určovaní normatívneho príspevku určí ministerstvo podľa § 7 ods. 4.
(4) Normatív je súčtom mzdového normatívu a prevádzkového normatívu.
(5) Mzdový normatív vyjadruje normované ročné náklady na mzdy a platy vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní (ďalej len "osobné náklady") zamestnancov, ktorí zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces, a
zamestnancov, ktorí zabezpečujú prevádzku školy, pripadajúce na jedného žiaka. Mzdový normatív sa určuje v závislosti od druhu školy, typu školy, zaradenia pedagogických zamestnancov do platových tried, dĺžky praxe pedagogických zamestnancov, personálnej náročnosti študijného odboru alebo učebného odboru, formy štúdia a vyučovacieho jazyka. Pri určovaní normatívu pre základné školy sa zohľadní aj veľkosť školy. Z dôvodu veľkosti možno normatív zvýšiť najviac na dvojnásobok.
(6) Prevádzkový normatív vyjadruje normované ročné náklady na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku školy bez osobných nákladov (ďalej len "prevádzkové náklady") pripadajúce na jedného žiaka. Prevádzkový normatív sa určuje v závislosti od druhu školy, typu školy, ekonomickej náročnosti študijného odboru alebo učebného odboru, formy štúdia, vyučovacieho jazyka a teplotných podmienok v mieste školy. Pri určovaní normatívu pre základné školy sa zohľadní aj veľkosť školy. Z dôvodu veľkosti možno normatív zvýšiť najviac na dvojnásobok.
(7) Regionálny úrad oznámi najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte zriaďovateľovi verejnej školy výšku normatívnych príspevkov pre verejné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok podľa odseku 2 určených podľa odseku 3. Pre výpočet normatívneho príspevku pre školu na nový školský rok sa použije počet žiakov školy v školskom roku, ktorý začal v predchádzajúcom kalendárnom roku nahlásený zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4.
(8) Regionálny úrad oznámi najneskôr do 30. októbra bežného roka zriaďovateľovi verejnej školy úpravu výšky normatívnych príspevkov pre verejné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok podľa odseku 7. Úprava zodpovedá rozdielu normatívnych príspevkov pre verejné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok určenému podľa odseku 3 zo skutočných počtov žiakov v novom školskom roku nahlásených zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 a normatívnych príspevkov pre verejné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa určených podľa odseku 3 z počtov žiakov nahlásených zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 v minulom kalendárnom roku.
(9) Zriaďovateľ verejnej školy do 15 dní po doručení oznámenia regionálneho úradu podľa odseku 7 rozpíše finančné prostriedky na kalendárny rok pre jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Zriaďovateľ verejnej školy pridelí na kalendárny rok každej zo škôl finančné prostriedky najmenej v sume určenej ustanoveným percentuálnym podielom z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok podľa odseku 2 zodpovedajúcej osobným nákladom a ustanoveným percentuálnym podielom z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok podľa odseku 2 zodpovedajúcej prevádzkovým nákladom. Rozdiel medzi sumou poskytnutou ministerstvom prostredníctvom regionálneho úradu a medzi sumou určenou ustanovenými minimálnymi percentuálnymi podielmi z normatívnych príspevkov pre školy na kalendárny rok prerozdelí zriaďovateľ najneskôr do konca kalendárneho roku jednotlivým školám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa svojho rozhodnutia zohľadňujúceho ich potreby a úpravu podľa odseku 10.
(10) Zriaďovateľ verejnej školy do 15 dní po doručení oznámenia regionálneho úradu podľa odseku 8 upraví finančné prostriedky na nový školský rok pre jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Každá zo škôl musí mať po vykonanej úprave pridelené finančné prostriedky najmenej v sume určenej ustanoveným percentuálnym podielom podľa odseku 9 z časti upraveného normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok podľa odseku 8 zodpovedajúcej osobným nákladom a ustanoveným percentuálnym podielom podľa odseku 9 z časti upraveného normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok podľa odseku 8 zodpovedajúcej prevádzkovým nákladom.
(11) Zriaďovatelia verejných škôl spolupracujú pri rozpise finančných prostriedkov podľa odsekov 9 a 10 so štatutárnymi zástupcami škôl a školských zariadení. Výšku finančných prostriedkov rozpísaných jednotlivým verejným školám zriaďovatelia oznámia do 15 dní po rozpise regionálnemu úradu, ktorý ju zverejní na svojom webovom sídle do 15 dní od doručenia rozpisu.
(12) Ministerstvo prostredníctvom regionálneho úradu poskytuje zriaďovateľovi verejnej školy finančné prostriedky z kapitoly ministerstva pridelené podľa odsekov 1 až 11 a § 4a až 4e v priebehu roka podľa osobitného predpisu. 22)
(13) Financovanie škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 22a) a školských zariadení ustanoví nariadenie vlády.
(14) Zriaďovateľovi základnej školy spojenej s materskou školou, ktorým je obec, pridelí ministerstvo normatívny príspevok zodpovedajúci len žiakom základnej školy.
(15) Ministerstvo každoročne určuje a zverejňuje na svojom webovom sídle v mesiaci december na nasledujúci kalendárny rok percentuálny podiel z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok zodpovedajúci osobným nákladom a percentuálny podiel z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok zodpovedajúci prevádzkovým nákladom, ktorý je zriaďovateľ povinný prideliť škole podľa odseku 9.
(16) Stredné odborné školy sa financujú podľa kategórií stredných odborných škôl. Do kategórií stredných odborných škôl zaradené študijné odbory a učebné odbory podľa personálnej náročnosti a prevádzkovej náročnosti študijného odboru a učebného odboru vyjadrenej v štátnom vzdelávacom programe a normatíve materiálno-technického a priestorového zabezpečenia. Zoznam študijných odborov a učebných odborov stredných odborných škôl zaradených do príslušných kategórií stredných odborných škôl zverejňuje a aktualizuje ministerstvo každoročne na svojom webovom sídle v priebehu kalendárneho roka.
(17) Na účely podľa odsekov 1 až 16 sa za žiaka považuje aj účastník výchovy a vzdelávania.22aa)
§ 4a
Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva na žiadosť zriaďovateľa verejnej školy finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
(2) Žiadosť zriaďovateľa o pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením obsahuje najmä
a) počet žiakov so zdravotným znevýhodnením,
b) druh, stupeň a mieru postihnutia žiakov,22b)
c) počet asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, na ktorých sa požadujú finančné prostriedky.
(3) Žiadosť podľa odseku 2 na nový školský rok predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného regionálneho úradu najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka.
(4) Ministerstvo prideľuje zriaďovateľovi verejnej školy finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa
a) počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením,
b) druhu, stupňa a miery postihnutia žiakov so zdravotným znevýhodnením,
c) skutočnosti, či boli zriaďovateľovi školy pridelené finančné prostriedky v predchádzajúcom kalendárnom roku,
d) bariér, ktoré žiak nedokáže prekonať bez pomoci z dôvodu zdravotného znevýhodnenia; za bariéry sa považujú najmä dorozumievacie ťažkosti, problémy s orientáciou v priestore, stavebné prekážky a neschopnosť adaptácie.
(5) Ak asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením skončil činnosť v škole pred uplynutím obdobia, na ktoré boli zriaďovateľovi poskytnuté finančné prostriedky, zriaďovateľ školy predloží regionálnemu úradu zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov do desiatich dní od skončenia činnosti asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v škole a nevyčerpané finančné prostriedky vráti. Regionálny úrad do piatich dní od predloženia zúčtovania zriaďovateľom oznámi ministerstvu návrh na pridelenie vrátených finančných prostriedkov. Ministerstvo pridelí tieto finančné prostriedky ďalšiemu žiadateľovi podľa odseku 4.
(6) Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, a výšku pridelených finančných prostriedkov na svojom webovom sídle najneskôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka.
§ 4aa
Príspevok na dopravu
(1) Ministerstvo pridelí z kapitoly ministerstva príspevok na dopravu na žiadosť zriaďovateľa verejnej školy, materskej školy zriadenej obcou, štátnej materskej školy, cirkevnej školy alebo zriaďovateľa cirkevnej materskej školy; to neplatí, ak obec alebo vyšší územný celoksamosprávny kraj zabezpečuje bezplatnú autobusovú dopravu dieťaťa, pre ktoré je predprimárne
vzdelávanie povinné, alebo žiaka formou zmluvy o službách vo verejnom záujme 22ba) z dotácie na financovanie bezplatnej autobusovej dopravy detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, žiakov základných škôl alebo žiakov stredných škôl poskytnutej podľa osobitného predpisu.22bb)
(2) Škola, ktorú dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo žiak navštevuje, mesačne uhrádza jeho zákonnému zástupcovi cestovné náklady na dopravu takého dieťaťa alebo takého žiaka z obce jeho trvalého pobytu do školy a späť vo výške najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave, ak zriaďovateľ nezabezpečí dopravu takého dieťaťa alebo takého žiaka inak.
(3) Zákonný zástupca dieťaťa verejnej školy, materskej školy zriadenej obcou, štátnej materskej školy, cirkevnej školy alebo cirkevnej materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a zákonný zástupca žiaka verejnej školy alebo cirkevnej školy majú právo na úhradu cestovných nákladov na dopravu dieťaťa alebo žiaka podľa odseku 2 z obce jeho trvalého pobytu do
a) verejnej školy v spoločnom školskom obvode,22d) v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, a späť, ak obec, v ktorej žiak trvalý pobyt, na účel zabezpečenia plnenia povinnej školskej dochádzky nezriadi základnú školu,
b) materskej školy, v ktorej dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie, a späť, ak obec, v ktorej dieťa trvalý pobyt, na účel zabezpečenia povinného predprimárneho vzdelávania nezriadi materskú školu,
c) najbližšej cirkevnej základnej školy a späť, ak v obci, v ktorej má žiak trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola,
d) najbližšej cirkevnej materskej školy a späť, ak v obci, v ktorej dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola,
e) najbližšej základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním a späť, ak ide o žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a v obci, v ktorej žiak trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním,
f) najbližšej materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním a späť, ak ide o dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a v obci, v ktorej dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním,
g) najbližšej základnej školy s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny a späť, ak ide o žiaka základnej školy s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny, a v obci alebo v školskom obvode, v ktorom žiak patriaci k národnostnej menšine trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny,
h) najbližšej materskej školy s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny a späť, ak ide o dieťa materskej školy s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a v obci, v ktorej dieťa patriace k národnostnej menšine, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny,
i) školy a späť do miesta jeho trvalého pobytu iným dopravným prostriedkom ako hromadnou dopravou za obdobie trvania zdravotného stavu žiaka, ktorý neumožňuje jeho prepravu do školy prostredníctvom hromadnej dopravy za podmienok podľa písmen a), c), e) a g),
j) školy a späť do miesta jeho trvalého pobytu iným dopravným prostriedkom ako hromadnou dopravou za obdobie trvania zdravotného stavu dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ktorý neumožňuje jeho prepravu do materskej školy prostredníctvom hromadnej dopravy za podmienok podľa písmen b), d), f) a h).
(4) Úhrada cestovných nákladov na dopravu žiaka z obce jeho trvalého pobytu do najbližšej školy a späť podľa odseku 3 písm. g) platí rovnako aj pre žiaka so slovenskou národnosťou, ak v obci alebo v školskom obvode, v ktorom žiak trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola s vyučovacím jazykom slovenským.
(5) Úhrada cestovných nákladov na dopravu dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z obce jeho trvalého pobytu do najbližšej materskej školy a späť podľa odseku 3 písm. h) platí rovnako aj pre dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, so slovenskou národnosťou, ak v obci, v ktorej dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola s vyučovacím jazykom slovenským.
(6) Doba trvania zdravotného stavu dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo zdravotného stavu žiaka, ktorý neumožňuje jeho prepravu do školy hromadnou dopravou, sa preukazuje potvrdením lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast.
(7) Žiadosť o príspevok na dopravu predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného regionálneho úradu najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.
(8) Žiadosť o príspevok na dopravu obsahuje údaje o výške denných cestovných nákladov na dopravu detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo žiakov do školy z miesta trvalého pobytu a späť v cene najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave a počte dochádzajúcich detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo počte dochádzajúcich žiakov.
(9) Výška príspevku na dopravu na dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo na žiaka na kalendárny rok sa určí ako súčin denných cestovných nákladov a počtu dní prítomnosti dieťaťa alebo žiaka v škole; ak ide o dieťa alebo o žiaka školy, ktorej súčasťou je školský internát, a dieťa alebo žiak býva v školskom internáte, vo výške dvoch ciest mesačne do školy z miesta trvalého pobytu a späť v cene najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave.
§ 4ab
Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode
(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi verejnej školy príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov ministerstva.
(2) Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode môže verejná škola použiť na toho istého žiaka iba jedenkrát počas jeho štúdia v príslušnom druhu školy. Stredná škola s osemročným vzdelávacím programom môže použiť príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode na toho istého žiaka jedenkrát počas jeho štúdia v prvom štvrtom ročníku a jedenkrát počas jeho štúdia v piatom až ôsmom ročníku.
(3) Ministerstvo určuje a zverejňuje na svojom webovom sídle výšku a spôsob pridelenia príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode na žiaka.
§ 4ac
Príspevok na školu v prírode
(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi verejnej školy príspevok na školu v prírode na žiaka prvého štvrtého ročníka základnej školy a žiaka prvého štvrtého ročníka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov ministerstva.
(2) Príspevok na školu v prírode môže verejná škola použiť na toho istého žiaka iba jedenkrát počas jeho štúdia.
(3) Ministerstvo určuje a zverejňuje na svojom webovom sídle výšku a spôsob pridelenia príspevku na školu v prírode na žiaka.
§ 4ad
Príspevok na učebnice edukačné publikácie
(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi verejnej školy príspevok na edukačné publikácieučebnice, ktoré uvedené v registri edukačných publikácií s vydanou doložkouschválených
učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných
zošitov podľa osobitného predpisu.22da)
(2) Príspevok na učebnice edukačné publikácie sa prideľuje podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy podľa stavu
k 15. septembru bežného školského roka alebo podľa stavu k 15. septembru nového školského roka a výšky príspevku na učebnice edukačné publikácie na žiaka príslušného ročníka a druhu školy určeného a zverejneného ministerstvom na webovom
sídle ministerstva v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov ministerstva.
§ 4ae
Príspevok na záujmové vzdelávanie
(1) Ministerstvo pridelí z kapitoly ministerstva zriaďovateľovi školy a zriaďovateľovi školského zariadenia príspevok na záujmové vzdelávanie podľa počtu prijatých vzdelávacích poukazov a hodnoty vzdelávacieho poukazu. Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.1)
(2) Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom základné školy a stredné školy najneskôr do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a vzdelávacie poukazy prijímajú školy a školské zariadenia, ktoré tvoria sústavu škôl a sústavu školských zariadení podľa osobitného predpisu,24b) najneskôr do 25. septembra príslušného kalendárneho roka.
(3) Ministerstvo určuje a zverejňuje na svojom webovom sídle hodnotu vzdelávacieho poukazu na príslušný kalendárny rok.
(4) Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam škôl, školských zariadení a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie.
§ 4af
Príspevok na špecifiká
(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi školy alebo zriaďovateľovi školského zariadenia príspevok na úhradu nákladov, ktoré nemožno predvídať alebo majú špecifický
charaktervzhľadom na ich špecifický charakter nemožno predvídať.
(2) Ministerstvo každoročne zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky podľa odseku 1, ich výšku, konkrétny účel a názvy príslušných škôl a školských zariadení.
(3) Finančné prostriedky podľa odseku 1 možno použiť len na účel podľa odseku 2.
§ 4b
Financovanie mimoriadnych výsledkov žiakov
(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva zriaďovateľovi verejnej školy v priebehu kalendárneho roka finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach, predmetových olympiádach a za účasť školy v medzinárodných projektoch alebo programoch.
(2) Zoznam súťaží, predmetových olympiád, medzinárodných projektov a programov na nový školský rok zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle najneskôr do 15. júna príslušného kalendárneho roka.
(3) Ministerstvo pridelí finančné prostriedky zriaďovateľovi verejnej školy podľa
a) počtu umiestnení žiakov na prvých troch miestach celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád, počtu umiestnení žiakov na prvých troch miestach medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád a počtu umiestnení v súťažiach, v ktorých sa poradie neurčuje; v tej istej súťaži alebo predmetovej olympiáde sa zohľadní najvyššie umiestnenie žiaka,
b) počtu účastí škôl v medzinárodných projektoch alebo programoch.
(4) Objem finančných prostriedkov za prvé miesto, druhé miesto, tretie miesto a za umiestnenie v súťažiach, v ktorých sa nevyhodnocuje umiestnenie, a za účasť škôl v medzinárodných projektoch alebo programoch určuje ministerstvo.
(5) Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam škôl, ktorým boli pridelené finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov do 15. novembra príslušného kalendárneho roka.
(6) Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi podľa odseku 1 možno použiť na aktivity súvisiace s prípravou žiakov na súťaže a predmetové olympiády a na úhradu nákladov súvisiacich s účasťou školy v medzinárodných projektoch a programoch uvedených v zozname podľa odseku 2, a to na
a) odmeňovanie zamestnancov školy podľa osobitného predpisu, 22e) ktorí
1. pripravovali žiakov na súťaže a predmetové olympiády alebo
2. sa zúčastňovali na realizácii medzinárodného projektu alebo programu,
b) nákup
1. didaktickej techniky,
2. učebných pomôcok,
3. kompenzačných pomôcok,
c) úhradu nákladov súvisiacich s pobytom žiakov školy na súťažiach, predmetových olympiádach alebo v medzinárodných projektoch a programoch,
d) úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri príprave žiakov na súťaže, predmetové olympiády alebo na aktivity súvisiace s účasťou školy v medzinárodných projektoch a programoch.
§ 4c
Financovanie havarijných situácií
(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva v priebehu roka na základe skutočnej potreby zriaďovateľovi verejnej školy, zriaďovateľovi štátnej materskej školy a zriaďovateľovi štátneho školského zariadenia, ktorý o to požiada, účelovo finančné prostriedky na bežné výdavky na riešenie vzniknutých havarijných situácií a na kapitálové výdavky na riešenie vzniknutých havarijných situácií. Žiadosť predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného regionálneho úradu v priebehu roka. Havarijné situácie sú:
a) udalosť, ktorou boli vážne ohrozené životy a zdravie osôb,
b) udalosť, ktorou bola na majetku školy alebo majetku školského zariadenia spôsobená škoda ohrozujúca jej prevádzku.
(2) Havarijnou situáciou nie je udalosť podľa odseku 1 písm. b), ktorá vznikla porušením povinnosti zriaďovateľa verejnej školy, zriaďovateľa štátneho školského zariadenia, riaditeľa verejnej školy s právnou subjektivitou alebo riaditeľa štátneho školského zriadenia s právnou subjektivitou, ak majetok, na ktorom vznikla havarijná situácia, je vo vlastníctve tejto školy alebo školského zariadenia, postupovať v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starostlivosti pri riadnom hospodárení s majetkom školy alebo majetkom školského zariadenia podľa osobitných predpisov.22f)
(3) Žiadosť zriaďovateľa obsahuje najmä
a) podrobný popis vzniknutej havarijnej situácie a príčiny jej vzniku,
b) predpokladané nevyhnutné náklady na odstránenie havarijnej situácie.
(4) Ak na základe popisu vzniknutej havarijnej situácie a príčin jej vzniku podľa odseku 3 písm. a) nie je možné určiť, či došlo k porušeniu povinnosti podľa odseku 2, ministerstvo vyzve zriaďovateľa prostredníctvom regionálneho úradu na predloženie
a) dokladu o odbornom posúdení vzniknutej havarijnej situácie a príčin jej vzniku znalcom v príslušnom odbore alebo odvetví,22fa)
b) dokladu o vykonaní technickej kontroly alebo servisu,
c) dokladu o vykonaní opravy, údržby alebo obnovy majetku školy alebo majetku školského zariadenia, na ktorom vznikla havarijná situácia,
d) iného dokladu preukazujúceho plnenie povinností pri riadnom hospodárení s majetkom školy alebo majetkom školského zariadenia, na ktorom vznikla havarijná situácia.22fb)
(5) Ministerstvo pridelí zriaďovateľom finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií najmä podľa
a) charakteru havárie,
b) miery možného ohrozenia životov a zdravia osôb alebo prevádzky,
c) rozsahu vzniknutých škôd, či nebezpečenstva vzniku ďalších škôd.
(6) Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na účely podľa odseku 1, a výšku pridelených finančných prostriedkov na svojom webovom sídle. Tento zoznam aktualizuje ministerstvo najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku.
§ 4d
Financovanie rozvojových projektov
(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva účelovo viazané finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu najviac do výšky 10 000 eur. Rozvojový projekt je projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním poskytovaných školskými účelovými zariadeniami.
(2) Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia ministerstvu prostredníctvom príslušného regionálneho úradu alebo priamo ministerstvu. Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle v priebehu kalendárneho roka
a) zoznam oblastí rozvojových projektov,
b) výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu a
c) informáciu o tom, či sa žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá ministerstvu prostredníctvom regionálneho úradu alebo priamo ministerstvu.
(3) Žiadosť podľa odseku 2 obsahuje najmä
a) cieľ projektu,
b) charakteristiku projektu,
c) časový harmonogram realizácie projektu,
d) analýzu finančného zabezpečenia realizácie projektu,
e) doklad o spoluúčasti zriaďovateľa, inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(4) Výšku spoluúčasti zriaďovateľa, inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby na realizácii rozvojového projektu určuje ministerstvo vo výzve z výšky finančných prostriedkov pridelených ministerstvom na realizáciu rozvojového projektu.
(5) Ministerstvo prideľuje finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu podľa využitia rozvojového projektu
a) vo výchove a vzdelávaní v školách a školských zariadeniach alebo v službách spojených s výchovou a vzdelávaním poskytovaných školskými účelovými zariadeniami,
b) v mieste sídla žiadateľa o financovanie rozvojového projektu, v územnej pôsobnosti okresu alebo v územnej pôsobnosti kraja.
(6) Ministerstvo každoročne zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam škôl, školských zariadení a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu, a výšku pridelených finančných prostriedkov. Tento zoznam ministerstvo aktualizuje najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku.
§ 4e
Financovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva zriaďovateľovi základnej školy v priebehu kalendárneho roka príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
(2) Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa odseku 1 sa pridelí podľa počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a výšky príspevku na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia. Výška príspevku na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia na kalendárny rok sa určí ako podiel objemu finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel a počtu všetkých žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách v Slovenskej republike podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
(3) Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre základnú školu na kalendárny rok pozostáva z príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre základnú školu na bežný školský rok a z príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre základnú školu na nový školský rok.
(4) Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre základnú školu na bežný školský rok sa určí ako súčin výšky príspevku na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia na kalendárny rok a dvoch tretín počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základnej škole v školskom roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku. Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre základnú školu na nový školský rok sa určí ako súčin výšky príspevku na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia na kalendárny rok a jednej tretiny počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základnej škole v školskom roku, ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku. Dátum rozhodujúci pre počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia použitý pri určovaní príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je podľa § 7 ods. 4.
(5) Regionálny úrad oznámi najneskôr
a) do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte zriaďovateľovi základnej školy podľa odseku 1 výšku príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre základné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa odseku 3 a určeného podľa odseku 4; pre výpočet príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre základnú školu na nový školský rok sa použije počet žiakov v školskom roku, ktorý začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, oznámený zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4,
b) do 30. októbra zriaďovateľovi základnej školy podľa odseku 1 úpravu výšky príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre základné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa odseku 6 písm. a); úprava zodpovedá rozdielu príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok určenému podľa odseku 4 zo skutočných počtov žiakov v novom školskom roku oznámených zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 a príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre základné školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok určenému podľa odseku 4 z počtov žiakov oznámený zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(6) Zriaďovateľ základnej školy podľa odseku 1 do 15 dní po doručení oznámenia regionálneho úradu podľa
a) odseku 5 písm. a) rozpíše príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na kalendárny rok pre jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
b) odseku 5 písm. b) upraví príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na nový školský rok pre jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
(7) Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa poskytuje podľa počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí nie vzdelávaní v špeciálnej triede alebo formou školskej integrácie, na úhradu nákladov na
a) osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo sociálneho pedagóga,
b) vybavenie didaktickou technikou a učebnými pomôckami,
c) účasť žiakov na aktivitách podľa osobitného predpisu,22g)
d) výchovu a vzdelávanie žiakov v špecializovaných triedach,
e) zabránenie prenosu nákazy prenosného ochorenia,
f) príplatok za prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia,22h)
g) zabezpečenie chýbajúcich pomôcok pre žiakov nad rámec dotácie na školské potreby poskytnutej podľa osobitného predpisu.22i)
(8) Zriaďovateľ základnej školy, v ktorej sa vzdeláva viac ako 50 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, je povinný použiť najmenej 50% z celkového príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre základnú školu na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo sociálneho pedagóga.
(9) Výšku príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia každoročne zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.
(10) Na účely poskytovania príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa považuje za žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia aj žiak, ktorý je členom domácnosti,5b) ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi5c) a zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť preukáže riaditeľovi základnej školy.
§ 5
Financovanie štátnych materských škôl a štátnych školských zariadení
(1) Rozpis finančných prostriedkov zriaďovateľom štátnych materských škôl a štátnych školských zariadení na kalendárny rok vychádza z objemov finančných prostriedkov určených pre štátne materské školy a pre jednotlivé štátne školské zariadenia.
(2) Objemy finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre štátne materské školy a pre verejné školské internáty 23) sa určujú ako pre verejné školy podľa § 4 ods. 2 až 6.
(3) Pri určovaní objemu finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre štátne školské zariadenia okrem školských internátov a zariadení školského stravovania 23a)