Príloha č. 2
1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2022
2023
2024
2025
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
318 296
318 296
318 296
318 296
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
318 296
318 296
318 296
318 296
Rozpočtové prostriedky
318 296
318 296
318 296
318 296
EÚ zdroje
0
0
0
0
Spolufinancovanie (20 %)
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
MŠVVaŠ SR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na tovary a služby (630)
318 296
318 296
318 296
318 296
- vplyv na ŠR
318 296
318 296
318 296
318 296
MŠVVaŠ SR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
318 296
318 296
318 296
318 296
Príloha č. 2
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh predstavuje dopad na rozpočet verejnej správy v súvislosti s úpravou hornej hranice výšky úhrady nákladov za pobyt dieťaťa v špeciálnom výchovnom zariadení. Financovanie návrhu nie je zabezpečené v štátnom rozpočte.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Navrhovaná zmena sa týka ustanovenia výšky úhrady nákladov za pobyt dieťaťa v špeciálnom výchovnom zariadení v prípadoch, kedy ide o tzv. „dobrovoľné“ umiestnenie dieťaťa do špeciálneho výchovného zariadenia a v niektorých prípadoch aj ak ide o umiestnenie dieťaťa v rámci výchovných a neodkladných opatrení.
V uvedených prípadoch dochádza k zmene výšky úhrady mesačných nákladov za pobyt dieťaťa, povinným je zákonný zástupca. Doterajšia právna úprava neustanovovala výšku úhrady nákladov za pobyt dieťaťa v špeciálnom výchovnom zariadení, v zmysle návrhu je výška uvedenej úhrady fixovaná na výšku sumy životného minima zaopatreného neplnoletého dieťaťa a nezaopatreného dieťaťa, upraveného Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 244/2021 Z. z. vo výške 99,56 €.
Návrh sa týka zákonných zástupcov detí, umiestnených v
-diagnostickom centre,
-reedukačnom centre a
-liečebno-výchovnom sanatóriu.
Návrh je výsledkom akceptácie zásadnej pripomienky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, uplatnenej v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Pod pojmom aktivita rozumieme v zmysle návrhu počet povinných fyzických osôb zákonných zástupcov dieťaťa, umiestneného v špeciálnom výchovnom zariadení, na ktorého sa vzťahuje povinnosť uhradiť náklady za pobyt dieťaťa v takomto zariadení.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Poradové číslo aktivity / Objem aktivít
2022
2023
2024
2025
1.
Počet povinných fyzických osôb
147*
147*
147*
147*
* Pri určení okruhu dotknutých fyzických osôb je východiskovým údajom priemerný počet detí umiestnených v špeciálnych výchovných zariadeniach 813. Predpokladá sa, že v zmysle
Príloha č. 2
3
návrhu vznikne povinnosť uhrádzať náklady v 147 prípadoch. Odhad je možné vnímať ako kvalifikovaný, nakoľko sa opiera o poznanie doterajšej miery uhrádzať náklady.
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Návrh zakladá nároky na štátny rozpočet z dôvodu zmeny príjmov špeciálnych výchovných zariadení z dôvodu navrhovanej úpravy, Dopad sa prejaví vyššou záťažou rozpočtu verejnej správy spojený s úhradou tovarov a služieb, spojených s pobytom dieťaťa v liečebno-výchovnom zariadení.
Východiská k určeniu dopadov uvádzame v tabuľke 3/1
Tabuľka č. 3/1
súčasný stav
počet povinných
294
doterajšia výška
140
predpokladané príjmy súčasnosť
41160
návrh
99,56
rozdiel
40,44
dopad mesačne
11889,36
dopad ročne
142672,3
dopad ročne zaokrúhlený nahor
71 336
návrh:
počet povinných
147
návrh
99,56
predpokladané príjmy návrh
14635,32
rozdiel
26524,68
dopad mesačne
26524,68
dopad ročne
318296,2
dopad ročne zaokrúhlený nahor
318 296
Príloha č. 2
4
V tabuľke 3 uvádzame výpočet vplyvu opatrenia na rozpočet verejnej správy.
Tabuľka č. 3
*Rozumie sa len rozpočet kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. SR.
Návrh predstavuje negatívne dopady na rozpočet MŠVVŠ SR a nepredstavuje negatívne dopady na rozpočet miest, obcí a vyšších územných celkov.
Návrh nemá vplyv na zamestnanosť.
Vplyv na rozpočet verejnej správy*
poznámka
Výdavky (v eurách)
2022
2023
2024
2025
Bežné výdavky (600)
318 296
318 296
318 296
318 296
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)2
318 296
318 296
318 296
318 296
Bežné transfery (640)2
0
0
0
0
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
318 296
318 296
318 296
318 296