(návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z .... 2021
o zariadeniach poradenstva a prevencie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 133 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2021 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o činnosti a vnútornej organizácii zariadení poradenstva. a prevencie.
Činnosť zariadení poradenstva a prevencie
§ 2
(1) Centrum poradenstva a prevencie, ktorého zriaďovateľ je regionálny úrad školskej správy, poskytuje činnosti v rámci územnej pôsobnosti príslušného regionálneho úradu školskej správy podľa § 131 ods. 4 a 5 zákona
a) deťom od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie s adresou bydliska v územnej pôsobnosti regionálneho úradu školskej správy,
b) deťom od prijatia na predprimárne vzdelávanie a žiakom do ukončenia prípravy na povolanie v školách, ktoré sa nachádzajú v územnej pôsobnosti regionálneho úradu školskej správy,
c) zákonným zástupcom detí a žiakov podľa písmen a) a b),
d) pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom a školským podporným tímom škôl v územnej pôsobnosti príslušného regionálneho úradu školskej správy.
(2) Ak v zriaďovateľskej pôsobnosti príslušného regionálneho úradu školskej správy nevykonáva odbornú činnosť nevyhnutnú na zabezpečenie starostlivosti o dieťa žiadne centrum poradenstva a prevencie, odbornú a poradenskú činnosť nevyhnutnú na zabezpečenie starostlivosti o dieťa poskytuje iné centrum poradenstva a prevencie mimo územnej pôsobnosti príslušného regionálneho úradu školskej správy, ktoré požiada plnoleté dieťa, zákonný zástupca neplnoletého dieťaťa alebo zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody.
(3) Centrum poradenstva a prevencie, ktorého zriaďovateľ je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba poskytuje činnosti podľa odsekov 1 a 2.
(4) Špecializované centrum poradenstva a prevencie poskytuje činnosť podľa § 131 ods. 6 zákona v rámci územia Slovenskej republiky.
(5) Plnoletému dieťaťu, zákonnému zástupcovi neplnoletého dieťaťa a zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody poskytuje činnosti podľa § 131 ods. 1 až 6 zariadenie poradenstva a prevencie podľa vlastného výberu.
§ 3
(1) Centrum poradenstva a prevencie metodicky usmerňuje činnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v školách a školských zariadeniach a školský podporný tím.
(2) Špecializované centrum poradenstva a prevencie spravidla metodicky usmerňuje činnosť centier poradenstva a prevencie a pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v školách a školských zariadeniach a školský podporný tím a špeciálnych pedagógov v školách a školských zariadeniach v oblasti svojej špecializácie.
§ 4
(1) Zariadenie poradenstva a prevencie poskytuje dieťaťu alebo žiakovi, ak si to vyžaduje záujem dieťaťa alebo žiaka, odborné činnosti alebo poradenské činnosti na odporúčanie školy alebo školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka.
(2) Zariadenie poradenstva a prevencie poskytuje odborné činnosti a poradenské činnosti na základe
a) žiadosti plnoletého dieťaťa,
b) žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia,
c) žiadosti školy alebo školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, ak ide o preventívnu činnosť, metodickú činnosť, vzdelávaciu činnosť alebo o supervíznu činnosť alebo
d) rozhodnutia orgánu verejnej moci podľa osobitného predpisu.
(3) Odborné činnosti a poradenské činnosti, ktoré sa poskytujú vo vzťahu k dieťaťu, možno poskytnúť len na základe vopred daného informovaného súhlasu jeho zákonného zástupcu, zástupcu zariadenia alebo plnoletého dieťaťa. Informovaný súhlas obsahuje v zrozumiteľnej forme
a) informácie o potrebnej odbornej činnosti, najmä o jej povahe, rozsahu, trvaní, cieľoch a postupoch,
b) predvídateľné dôsledky, ktoré môžu vyplynúť z poskytovania odbornej činnosti alebo poradenskej činnosti a možné následky ich neposkytnutia a
c) informácie o právach a povinnostiach dieťaťa alebo zákonného zástupcu spojených s poskytovaním odbornej činnosti alebo poradenskej činnosti.
(4) Odborné činnosti a poradenské činnosti sa vykonávajú ambulantne alebo v prirodzenom prostredí dieťaťa, spravidla v rodine, škole alebo v školskom zariadení alebo formou krátkodobého pobytu v špecializovanom centre poradenstva a prevencie, ktorého dĺžka nepresiahne päť pracovných dní.
(5) Odborná činnosť a poradenská činnosť sa na základe žiadosti podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b) začne poskytovať v termíne určenom vo výkonových a obsahových štandardoch; v situácii ohrozujúcej zdravie alebo bezpečnosť sa poskytuje bezodkladne po prijatí žiadosti. Ak zariadenie poradenstva a prevencie z prevádzkových dôvodov nedokáže poskytnúť potrebnú činnosť v lehote podľa prvej vety, je povinné o tom bezodkladne informovať žiadateľa.
Vnútorná organizácia zariadení poradenstva a prevencie
§ 5
(1) Odbornými zamestnancami zariadenia poradenstva a prevencie podľa § 130 ods. 6 zákona najmenej dvaja psychológovia, dvaja špeciálni pedagógovia a jeden liečebný pedagóg, sociálny pedagóg alebo logopéd.
(2) Centrum poradenstva a prevencie sa môže členiť na oddelenia.
(3) Odbornými zamestnancami špecializovaného centra poradenstva a prevencie podľa § 130 ods. 6 zákona najmenej jeden psychológ, jeden špeciálny pedagóg a jeden liečebný pedagóg, sociálny pedagóg alebo logopéd.
(4) Špecializované centrum poradenstva a prevencie sa môže členiť na úseky podľa hlavného zamerania ich činnosti, napríklad úsek raného poradenstva, úsek psychologickej činnosti, úsek sociálnej činnosti, alebo na úseky podľa druhu zdravotného postihnutia alebo vývinových porúch.
(5) Špecializované centrum poradenstva a prevencie sa môže špecializovať len na jeden druh zdravotného postihnutia alebo vývinovej poruchy.
(6) Na zabezpečovaní činností zariadenia poradenstva a prevencie sa môžu podieľať aj ďalší odborní zamestnanci.
§ 6
Na zabezpečenie plnenia svojich činností môže zariadenie poradenstva a prevencie vytvoriť mimo svojho sídla pracovisko, v ktorom bude vykonávať niektoré činnosti, v záujme priblíženia starostlivosti deťom podľa ich potrieb.
§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť .... 2021.