1
(Návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z ....... 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 93 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 273/2021 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z., vyhlášky č. 157/2013 Z. z., vyhlášky
č. 113/2015 Z. z. a vyhlášky č. 142/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „skúšky, záverečnej pomaturitnej“.
2.V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú slová „skúškou, záverečnou pomaturitnou“.
3.Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Príloha č. 4 k vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení neskorších predpisov.“.
4.Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) Príloha č. 1 k vyhláške č. 251/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.V § 2 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej odbornej škole2a), strednej športovej škole2b) alebo v škole umeleckého priemyslu2c),“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2c znejú:
2a) Príloha č. 5 písmen A) a B) k vyhláške č. 251/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2b) Príloha č. 2 k vyhláške č. 251/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2c) Príloha č. 5 písmena A) k vyhláške č. 251/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
2
3) Príloha č. 5 písmene C k vyhláške č. 251/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.V § 2 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
8.V § 2 ods. 5 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo škole umeleckého priemyslu,“.
9.V § 3 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
10.V § 3 ods. 2 sa slovo „ústnej“ nahrádza slovom „teoretickej“.
11.§ 5 sa dopĺňa odsekmi 4 až 8, ktoré znejú:
„(4) Interná časť maturitnej skúšky v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky sa môže konať aj formou
a)ústnou,
b)praktickou,
c)predvedením komplexnej úlohy alebo umeleckého výkonu,
d)obhajoby komplexnej odbornej práce, projektu alebo úspešnej súťažnej práce,
e)realizácie a obhajoby experimentu,
f)kombinácie foriem podľa písmen a) až e).
(5) Interná časť maturitnej skúšky je verejná okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 2 zákona.
(6) Žiak môže vykonať v jeden deň internú časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 2 zákona a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky najviac z troch predmetov.
(7) Žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v priebehu najviac piatich pracovných dní.
(8) Žiak vykoná maturitnú skúšku v jazyku, v ktorom sa predmet vyučoval. Ak si žiak bilingválneho vzdelávania zvolí vykonanie externej časti maturitnej skúšky, vykoná ju rovnakým spôsobom a rovnakom jazyku ako žiak štúdia, ktoré sa uskutočňuje v slovenskom jazyku. Ak sa v bilingválnom vzdelávaní vyučuje predmet súčasne v dvoch vyučovacích jazykoch, žiak vykoná maturitnú skúšku v jazyku v súlade so školským vzdelávacím programom.“.
12. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„6a
Skladba predmetov maturitnej skúšky v školách a triedach, v ktorých sa vyučuje podľa medzinárodných programov
3
Predmety maturitnej skúšky pre školy a triedy, v ktorých sa vyučuje podľa medzinárodných programov, a v ktorých žiak podľa § 74 ods. 9 zákona nevykonal maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, slovenský jazyk a literatúra a predmety maturitnej skúšky vykonanej podľa medzinárodného programu.“.
13.Nadpis § 7 znie: „Skladba predmetov maturitnej skúšky v stredných odborných školách, stredných športových školách, umeleckého priemyslu, a konzervatóriách“.
14.V § 7 ods. 1 sa slová „na strednej odbornej škole“ nahrádzajú slovami „v strednej odbornej škole, strednej športovej škole, škole umeleckého priemyslu“.
15.V § 7 ods. 2 úvodnej vete, ods. 3 úvodnej vete a ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „školy“ vkladá čiarka a slová „stredné športové školy, školy umeleckého priemyslu“.
16.V § 7 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 11, ktoré znejú:
„(6) Predmety maturitnej skúšky pre stredné športové školy v študijnom odbore športové gymnázium sú
...
(7) Predmety maturitnej skúšky pre stredné športové školy s vyučovacím jazykom maďarským v študijnom odbore športové gymnázium
(8) Predmety maturitnej skúšky pre pre stredné športové školy s vyučovacím jazykom ukrajinským v študijnom odbore športové gymnázium
(9) Predmety maturitnej skúšky pre stredné športové školy v študijnom odbore športový manažment sú
...
(10) Predmety maturitnej skúšky pre stredné športové školy s vyučovacím jazykom maďarským v študijnom odbore športový manažment
(11) Predmety maturitnej skúšky pre pre stredné športové školy s vyučovacím jazykom ukrajinským v študijnom odbore športový manažment
…”.
Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 12 až 17.
17.V § 7 ods. 14 sa za slovami „kvalifikačné štúdium“ vypúšťa čiarka a slová „pomaturitné zdokonaľovacie štúdium alebo pomaturitné inovačné štúdium“.
18.V § 7 ods. 15 sa číslo „8“ nahrádza číslom „14“.
4
19.V § 9 ods. 2 prvej vete sa slová „písomnú časť a ústnu“ nahrádzajú slovom „teoretickú“.
20.V § 9 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.
Doterajšie odseky 6 až 14 sa označujú ako odseky 3 až 11.
21.V § 9 ods. 7 sa slovo „ústnu“ nahrádza slovom „teoretickú“.
22.V § 9 ods. 8 a 9 sa slovo „Ústna“ nahrádza slovom „Teoretická“.
23.V § 9 ods. 10 sa vypúšťajú slová „okrem jej písomnej časti“.
24.§ 10 sa vypúšťa.
25.V § 12 ods. 5 písm. bb) sa za slovo „školstva“ vkladá čiarka a slová „vedy, výskumu a športu“.
26.V § 16 písm. a) prvom bode sa slová „písomnej časti skúšky a ústnej“ nahrádzajú slovom „teoretickej“.
27.V § 16 písm. a) druhý bod znie:
„2. na absolventskej skúške v študijných odboroch skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, 86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba III z praktickej časti skúšky z profilového predmetu alebo z absolventského výkonu profilového predmetu stupeň prospechu horší ako výborný a v študijných odboroch skupiny 53 z praktickej skúšky stupeň prospechu horší ako výborný,”.
28.V § 16 písm. b) prvom bode sa slová “písomnej časti skúšky a ústnej” nahrádzajú slovom “teoretickej”.
29.V § 16 písm. b) druhý bod znie:
„2. na absolventskej skúške v študijných odboroch skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, 86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba III z praktickej časti skúšky z profilového predmetu alebo z absolventského výkonu z profilového predmetu stupeň prospechu horší ako chválitebný a v študijných odboroch skupiny 53 z praktickej skúšky stupeň prospechu horší ako chválitebný,”.
30.V § 16 písm. c) prvý bod znie:
„1. na záverečnej skúške z praktickej časti skúšky a teoretickej časti skúšky stupeň prospechu nedostatočný,”.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
minister