(návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z ... 2021,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 218/2017 Z. z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 13a ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2021 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 218/2017 Z. z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch sa mení takto:
1.V § 1 písm. a) sa slová „schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc (ďalej len „didaktický prostriedok“)“ nahrádzajú slovami „edukačných publikácií s vydanou doložkou (ďalej len „edukačná publikácia“).“.
2.V § 3 ods. 1 sa slová „Schválené učebnice, schválené učebné texty a odporúčané učebnice (ďalej len „učebnica“) pre prvý ročník základnej školy a schválené pracovné zošity“ nahrádzajú slovami „Učebnice s vydanou doložkou a učebné texty s vydanou doložkou (ďalej len „učebnica“) pre prvý ročník základnej školy a pracovné zošity s vydanou doložkou“.
3.Slová „didaktický prostriedok“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky okrem § 1 písm. a) nahrádzajú slovami „edukačná publikácia“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022.