1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD – 1545/2021
640a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 640) v druhom čítaní
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 21. septembra 2021 č. 918 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 640) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
2
II.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
III.
K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 640) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny o návrhu zákona nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 372 zo 14. októbra 2021,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 233 z 18. októbra 2021
a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport v uznesení č. 109 z 13. októbra 2021
zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy.
IV.
Z uznesení výborov uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
K čl. I
1.V bode 7 v § 2 písm. ac) sa slová „uskutočňuje sa“ nahrádzajú slovami „medzinárodný program sa uskutočňuje“.
Formulácia ustanovenia sa precizuje tak, aby bolo zrejmé, k čomu sa viažu slová „uskutočňuje sa“ vzhľadom na predchádzajúci text.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3
2.V bode 17 v § 6 ods. 6 písm. b) sa spojka „alebo“ nahrádza spojkou „a“.
Spresnenie v nadväznosti na záväznosť ŠVP pre všetky dokumenty.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V bode 22 v § 9 ods. 2 písm. b) sa slová „vyššie stredné“ nahrádzajú slovami „vyššie odborné“.
Ustanovenie sa terminologicky zosúlaďuje s § 16 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z., v ktorom sa používa spojenie „vyššie odborné vzdelanie“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V bode 24 sa za slová „Poznámky pod čiarou k odkazom 9b 9d“ vkladajú slová „a 10“.
Vypúšťa sa aj poznámka pod čiarou k odkazu 10, keďže odkaz 10 v navrhovanom novom znení § 11 nie je použitý a nepoužíva sa ani v ďalšom texte zákona č. 245/2008 Z. z.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V bode 29 § 12 ods. 7 sa slová „tohto zákona“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
Spresnenie definície cudzieho jazyka tak, aby bol definovaný iba na účel bilingválneho vzdelávania.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
4
6.V bode 31 § 13 ods. 2 sa za slová „iné edukačné publikácie“ vkladajú slová „a edukačný softvér“.
Návrhom sa jednoznačne spresňuje, že v školách sa môže používať aj edukačný softvér. Zároveň edukačný softvér nebude ministerstvo školstva schvaľovať.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.V bode 31 § 13 ods. 8 sa vypúšťajú slová „podľa edičného plánu“.
Navrhovaná úprava reflektuje otvorenie trhu s učebnicami a nový mechanizmus vedenia registra edukačných publikácii, keďže nová právna úprava nepočíta s edičným plánom.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.V bode 31 § 13a ods. 5 sa vypúšťajú slová „o ich evidencii“.
Navrhovaná úprava reflektuje otvorenie trhu s učebnicami a nový mechanizmus vedenia registra edukačných publikácii, keďže nová právna úprava nepočíta s edičným plánom.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
9.Za bod 31 sa vkladá nový bod 32, ktorý znie:
„32. Za § 13b sa vkladá § 13c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13c
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia
(1)Ministerstvo školstva môže obstarať materiálno-technické vybavenie pre školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.
(2) Ministerstvo školstva bezodplatne prevedie ním obstarané materiálno-technické vybavenie do
a) správy materskej školy, základnej školy alebo strednej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu miestnej štátnej správy v školstve alebo materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy alebo
b) vlastníctva
1. obce alebo samosprávneho kraja a do správy nimi zriadenej materskej školy, ktorá je právnickou osobou, základnej školy, ktorá je právnickou osobou, alebo strednej školy výlučne na účel výchovy a vzdelávania v príslušnej materskej
5
škole, základnej škole alebo strednej škole,
2. materskej školy, ktorá je právnickou osobou, základnej školy, ktorá je právnickou osobou, alebo strednej školy, ktoré nie zriadené obcou, samosprávnym krajom alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve, alebo
3. zriaďovateľa materskej školy, ktorá nie je právnickou osobou, alebo základnej školy, ktorá nie je právnickou osobou výlučne na účel výchovy a vzdelávania v príslušnej materskej škole alebo príslušnej základnej škole.
(3) K prevodu správy alebo vlastníctva materiálno-technického vybavenia obstaraného ministerstvom školstva do správy alebo vlastníctva príslušného subjektu podľa odseku 2 dochádza dňom jeho odovzdania a prevzatia.
(4) Na nakladanie s materiálno-technickým vybavením obstaraným ministerstvom školstva príslušnou školou sa nevzťahuje osobitný predpis.14b)
(5) Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca dieťaťa alebo neplnoletého žiaka zodpovedá za materiálno-technické vybavenie školy obstarané ministerstvom školstva, ktoré škola poskytla dieťaťu alebo žiakovi do bezplatného užívania, a je povinný nahradiť škole jeho stratu, zničenie alebo poškodenie.
(6) Finančné prostriedky, ktoré škola získa ako náhradu za stratené, zničené alebo poškodené materiálno-technické vybavenie školy, použije na opravu alebo na obnovu materiálno-technického vybavenia školy alebo na zakúpenie ďalšieho materiálno-technického vybavenia školy rovnakého druhu.
(7) Ak žiak prestupuje do inej školy, je povinný vrátiť škole materiálno-technické vybavenie školy poskytnuté do bezplatného užívania.“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novovložený bod 32 nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Úprava sa navrhuje obdobne ako úprava mechanizmu vo vzťahu k edukačným publikáciám (čl. I bod 31 § 13 13b návrhu novely zákona č. 245/2008 Z. z.).
Navrhuje sa, aby ministerstvo obstarávalo materiálno-technické vybavenie školám „priamo“, nie však formou poskytovania finančných prostriedkov na tento účel. Po jeho obstaraní ministerstvo prevedie materiálno-technické vybavenie zriaďovateľom, resp. školám. Mechanizmus sa týka obstarávania napr. elektronických zariadení (počítače), technických zariadení (mikroskopy), ale aj lavíc, zariadenia školskej jedálne a iných potrebných vecí pre školy a školské zariadenie.
6
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
10.Za bod 55 sa vkladá nový bod 56, ktorý znie:
„56. V § 22 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „V odôvodnených prípadoch ministerstvo školstva umožní ukončiť deviaty ročník a získať nižšie stredné vzdelanie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18 rokov veku.“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novovložený bod 56 nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Navrhovaná úprava reaguje na požiadavky aplikačnej praxe, kedy je žiaduce umožniť ukončenie základnej školy aj v neskoršom veku.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
11.V bode 56 24 ods. 3) sa slovo „odporúčania“ nahrádza slovom „odporúčanie“.
Upravuje sa tvar slova vzhľadom na predchádzajúci text ustanovenia § 24 ods. 3 („K žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. a) zákonný zástupca alebo plnoletý žiak priloží vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast“).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
12.V bode 62 (§ 25 ods. 3) sa za slovo „riaditeľ“ vkladá slovo „kmeňovej“.
Vloženie slova sa navrhuje v nadväznosti na znenie prvej vety § 25 ods. 3, podľa ktorej doklad, že žiak navštevuje príslušnú školu, sa predkladá riaditeľovi kmeňovej školy.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
7
Gestorský výbor odporúča schváliť
13.V bode 70 v poznámke pod čiarou k odkazu 28a sa za slová „§ 20“ vkladajú slová „a 20a“.
Vzhľadom na skutočnosť, že odkaz v poznámke pod čiarou odkazovať na úpravu spájania a združovania škôl a školských zariadení, dopĺňa sa do poznámky pod čiarou ustanovenie upravujúce združovanie škôl a školských zariadení.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
14.V bode 83 28b ods. 3) sa slovo „odporúčania“ nahrádza slovom „odporúčanie“.
Upravuje sa tvar slova vzhľadom na predchádzajúci text ustanovenia § 28b ods. 3 („Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. a), prílohou k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast“).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
15.V bode 90 29 ods. 16) sa za slová „aj nižší počet žiakov v triede“ vkladá čiarka a slová „ako je počet žiakov“.
Dopĺňajú sa chýbajúce slová, ktoré v platnom znení § 29 ods. 15 zákona č. 245/2008 Z. z.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
16.Body 92 a 93 znejú:
„92. V § 29 ods. 17 sa slová „Ustanovenie odseku 7 písm. a) c) sa nevzťahuje“ nahrádzajú slovami „Ustanovenia odsekov 7 a 8 sa nevzťahujú“.
8
93. V § 29 ods. 18 sa slová „Ustanovenie odseku 7 sa nevzťahuje“ nahrádzajú slovami „Ustanovenia odsekov 7 a 8 sa nevzťahujú“.“.
Vzhľadom na doplnenie vnútorného odkazu o ďalší odsek je potrebné slová „Ustanovenie“ a „sa nevzťahuje“ uviesť v množnom čísle.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
17.V bode 98 v § 31 ods. 1 sa za slová „odporúčania zariadenia“ vkladá slovo „poradenstva“.
Dopĺňa sa chýbajúce slovo v označení zariadenia poradenstva a prevencie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
18.V bode 102 v § 31a ods. 5 písm. a) sa za slovo „program“ vkladá slovo „vzdelávania“.
Zosúladenie terminológie používanej v navrhovanom § 31a. V § 31a ods. 2 4 sa používa spojenie „program vzdelávania podľa odseku 1“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
19.V bode 130 § 53 ods. 7 sa slová „príspevku podľa prvej vety“ nahrádzajú slovami „školného a zápisného“.
Terminologická úprava za účelom zosúladenia s prvou vetou uvedeného ustanovenia.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
9
20.V bode 139 v § 55 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. b) sa slovo „kombináciou“ nahrádza slovom „kombinácie“.
Tvar slova sa upravuje v nadväznosti na úvodné vety ustanovení § 55 ods. 3 a 4 („Súhrnné hodnotenie ... sa vykonáva formou“).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
21.Za bod 150 sa vkladá nový bod 151, ktorý znie:
„151. V § 59a ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Dieťa so zdravotným znevýhodnením môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie v rozsahu menej ako štyri hodiny denne na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia; zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný k žiadosti priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.“.“.
Novovložený bod 151 nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
V § 59a ods. 5 školského zákona je ustanovená povinnosť dieťaťa plniť predprimárne vzdelávanie formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne. Návrhom sa upravuje táto povinnosť vo vzťahu k deťom so zdravotným znevýhodnením s ohľadom na § 144 ods. 2 školského zákona ako aj na situácie, ak školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie odporučilo rozsah hodín na menej ako 4 hodiny.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
22. V bode 170 § 68 ods. 1 sa za slovo „zverejní“ vkladajú slová „na výveske školy a na webovom sídle školy“.
Doplnenie chýbajúcej informácie, kde je riaditeľ strednej školy povinný zverejniť zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania.
10
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
23. Za bod 178 sa vkladá nový bod 179, ktorý znie:
„179. V § 74 ods. 6 sa vypúšťajú slová „Spoločného európskeho“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Novovložený bod 179 nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na navrhovanú úpravu v čl. I bode 49, v ktorej sa v § 17a ods. 2 pre Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky zavádza legislatívna skratka „referenčný rámec“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
24.V bode 194 sa za slová „až 85“ vkladajú slová „vrátane nadpisu nad § 83“.
Legislatívno-technická úprava. Vzhľadom na vypustenie § 83 85 je potrebné vypustiť aj nadpis nad § 83.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
25.V bode 197 § 87 ods. 2 sa slová „príslušného člena skúšobnej komisie“ nahrádzajú slovami „majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe, ktorý je členom skúšobnej komisie,“.
Navrhovanou úpravou sa konkretizuje člen, na návrh ktorého sa vykonáva klasifikácia pri záverečnej skúške.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
11
26.V bode 267 § 150a ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „materskej školy“.
Legislatívno-technická úprava spočívajúca vo vypustení nadbytočných slov.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
27.V bode 281 § 155 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „žiadosť sa podáva orgánu miestnej štátnej správy v školstve.“.
Na účel spresnenia uvedeného ustanovenia sa presne vymedzuje subjekt, ktorému doručuje žiadosť fyzická osoba, ktorá je mimo systému, avšak záujem absolvovať externé testovanie.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
28.Za bod 288 sa vkladá nový bod 289, ktorý znie:
„289. V § 157 ods. 14 sa slová „desiateho a dvanásteho“ nahrádzajú slovami „jedenásteho a trinásteho“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Novovovložený bod 289 nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov v nadväznosti na vloženie nového bodu 8 v § 157 ods. 3 písm. a) a s tým súvisiace prečíslovanie doterajších bodov osem devätnásť v čl. I bode 282 návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
29.V bode 294 v § 161n ods. 5 sa slovo „stane“ nahrádza slovom „stanú“.
Tvar slova sa upravuje v nadväznosti na úvodnú časť vety („Ak sa priestory...“).
12
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
K čl. II
30. Za bod 5 sa vkladá nový bod 6, ktorý znie:
„6. Poznámka pod čiarou k odkazu 40d znie:
40d) § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Súčasne sa v doterajšom čl. II bode 6 vypúšťa text: „Poznámka pod čiarou k odkazu 40d znie:
40d) § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.“.
Novovovložený bod 6 nadobúda účinnosť 1. apríla 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Legislatívno-technická úprava. V čl. II bode 6 novelizovaný text neobsahuje odkaz na poznámku pod čiarou 40d, preto je potrebné jej nové znenie upraviť v samostatnom novelizačnom bode.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
K čl. III
31.V bode 11 v § 13 ods. 14 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania“.
Navrhované ustanovenie sa dopĺňa v súlade s navrhovaným ustanovením § 14a ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. (čl. I bod 38), tak aby bolo zrejmé, vo vzťahu k čomu sa kontrolovať súlad používania katalógu výsledkov experimentálneho overovania a inovácií vo výchove a vzdelávaní.
13
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
32.V bode 20 § 15 ods. 4 písm. f) a bode 21 § 18 ods. 9 celom texte sa slová „združenie škôl“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „združenie škôl a školských zariadení“ v príslušnom tvare.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na skutočnosť, že členom združenia môžu byť aj školské zariadenia.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
33.V bode 26 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „vrátane nadpisu“.
Legislatívno-technická úprava. Navrhovaný § 20a nemá nadpis.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
34.V bode 26 v § 20a ods. 3 písm. e) sa na začiatok vkladá slovo „upravia“.
Dopĺňa sa chýbajúce slovo.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
35.V bode 29 sa text:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 61 znie:
61) § 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.“.“.
označuje ako novelizačný bod 30.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Nový bod 30 nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
14
Legislatívno-technická úprava. V čl. III bode 29 novelizovaný text neobsahuje odkaz na poznámku pod čiarou 61, preto je potrebné jej nové znenie upraviť v samostatnom novelizačnom bode.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
36.V bode 36 § 38 ods. 5 prvej vete sa za slovo „rozhodnutiu“ vkladá slovo „riaditeľa“.
Spresnenie ustanovenia vo vzťahu k určeniu, o rozhodnutie ktorého subjektu ide.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
37.V bode 39 § 39hf druhej vete sa slovo „zariadenia“ nahrádza slovami „školského zariadenia výchovného“ a slová „31. decembra 2022“ sa nahrádzajú slovami „31. decembra 2021“.
Návrhom sa spresňuje označenie druhu príslušných školských zariadení, vzhľadom na to, že ak bola žiadosť podaná do 31. 12. 2021, bola ešte podaná vo vzťahu k školskému zariadeniu výchovného poradenstva a prevencie.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
K čl. IV
38.V bode 2 sa text:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
20b) § 13 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.“. označuje ako novelizačný bod 3.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Nový bod 3 nadobúda účinnosť 2. januára 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
15
Legislatívno-technická úprava. V čl. IV bode 2 novelizované slová neobsahujú odkaz na poznámku pod čiarou 20b, preto je potrebné jej nové znenie upraviť v samostatnom novelizačnom bode.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
39.Za bod 6 sa vkladajú nové body 7 až 9, ktoré znejú:
„7. V § 4d odsek 1 znie:
„(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva účelovo viazané finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu najviac do výšky
a)10 000 eur, ak ide o rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania v škole a školskom zariadení alebo na rozvoj služieb spojených s výchovou a vzdelávaním poskytovaných školskými účelovými zariadeniami,
b)30 000 eur, ak ide o rozvojový projekt zameraný na zlepšenie materiálno technického zabezpečenia škôl a školských zariadení.“.
8. V § 4d sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Suma finančných prostriedkov uvedená v odseku 1 sa vzťahuje na jednu školu alebo na jedno školské zariadenie.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
9. V § 4d ods. 4 úvodnej vete sa číslo „2“ nahrádza číslom „3“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novovložené body 7 9 nadobúdajú účinnosť 2. januára 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Navrhuje sa vytvorenie dvoch druhov rozvojových projektov do sumy 10 000 eur by boli ponechané projekty v rámci súčasného účelu a bol by vytvorený nový účel materiálno-technické zabezpečenie, kde by pri rozvojovom projekte bola zvýšená horná hranica finančných prostriedkov na 30 000 eur.
Zároveň sa z dôvodu jednoznačnosti spresňuje, že poskytovaná suma finančných prostriedkov sa netýka viacerých škôl a školských zariadení, ale poskytuje sa vždy na jednu školu alebo na jedno školské zariadenie.
Vzhľadom na všeobecnú účinnosť návrhu
16
zákona k 1. 1. 2022 je v pozmeňujúcom návrhu zohľadnené vytvorenie regionálnych úradov školskej správy, preto sa aj úvodná veta § 4d ods. 1 týka len rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
40.V bode 10 sa v nadpise § 9m slová „1. januára“ nahrádzajú slovami „2. januára“, v § 9m ods. 1 sa slová „31. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „1. januára 2022“ a v § 9m ods. 2 sa slová „1. januára“ nahrádzajú slovami „2. januára“ a slová „31. decembra 2021“ sa nahrádzajú slovami „1. januára 2022“.
Podľa čl. V návrhu zákona čl. IV nadobudnúť účinnosť 2. januára 2022, je preto potrebné v súlade s tým upraviť aj príslušné dátumy v prechodných ustanoveniach v čl. IV bode 10.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
K čl. V
41.V čl. V sa za slová „1. apríla 2022,“ vkladajú slová „čl. I bodu 227, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2022,“ a slová „38, ktorý nadobúda“ sa nahrádzajú slovami „38 a čl. III bodu 11 § 13 ods. 14 písm. c), ktoré nadobúdajú“.
Upravený počet detí v ŠKD by sa mal vzťahovať na nový školský rok, preto sa primerane upravuje účinnosť príslušného novelizačného bodu 227 v čl. I. Zároveň sa zosúlaďuje účinnosť kontroly katalógu inovácií zo strany ŠSI [čl. III bod 11 § 13 ods. 14 písm. c)] vzhľadom na účinnosť katalógu v školskom zákone.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 41 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
17
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 640) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 19. októbra 2021 č. 119.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Richarda Vašečku (náhradník Radovana Marcinčina), aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Bratislava október 2021
Richard Vašečka v. r.
predseda
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport