(návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z ....... 2021
o maturitných komisiách, skúšobných komisiách pre záverečnú skúšku a skúšobných komisiách pre absolventskú skúšku
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa
§ 82 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 273/2021 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a)zložení maturitných komisií, skúšobných komisií pre záverečnú skúšku a skúšobných komisií pre absolventskú skúšku,
b)pôsobnosti maturitných komisií, skúšobných komisií pre záverečnú skúšku a skúšobných komisií pre absolventskú skúšku a
c)predpokladoch na výkon činnosti člena maturitnej komisie, skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku.
§ 2
Ústredná maturitná komisia
(1)Ústrednú maturitnú komisiu tvorí predseda a ďalší členovia vymenovaní a odvolávaní ministrom školstva, vedy, výskumu a športu.
(2)Ústredná maturitná komisia
a)sa vyjadruje k harmonogramu maturitných skúšok,
b)sa vyjadruje k požiadavkám a obsahu externej časti maturitnej skúšky,
c)sa vyjadruje k požiadavkám a obsahu písomnej formy internej časti maturitnej skúšky,
d)vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v § 76 ods. 4 zákona,
e)predkladá ministerstvu školstva výročnú správu o priebehu a realizácii maturitnej skúšky.
(3) Predsedom predmetovej maturitnej komisie môže byť len pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie daného predmetu.
§ 3
Školská maturitná komisia
(1)Školskú maturitnú komisiu tvorí
a)predseda,
b)riaditeľ školy a
c)predsedovia predmetových maturitných komisií.
(2)Dohľad nad priebehom maturitných skúšok vykonáva predseda školskej maturitnej komisie.
(3)Predsedu školskej maturitnej komisie a predsedu predmetovej maturitnej komisie vymenúva do 1. marca príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve1)na základe návrhov riaditeľov stredných škôl na obdobie jedného roka odo dňa vymenovania. Predseda predmetovej maturitnej komisie môže súčasne vykonávať aj funkciu predsedu školskej maturitnej komisie.
(4)Predsedu školskej maturitnej komisie v triedach s bilingválnym vzdelávaním, ktoré vznikli na základe medzinárodnej dohody, vymenúva ministerstvo školstva do 15. marca. Predseda školskej maturitnej komisie môže súčasne vykonávať aj funkciu predsedu predmetovej maturitnej komisie.
(5)Podpredseda školskej maturitnej komisie v triedach s bilingválnym vzdelávaním, ktoré vznikli na základe medzinárodnej dohody, sa vymenúva do 15. marca zahraničnou stranou.
(6)Predsedom školskej maturitnej komisie, môže byť len pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady a ktorý má najmenej štyri roky pedagogickej praxe.
(7)Predsedu školskej maturitnej komisie a predsedu predmetovej maturitnej komisie nemožno vymenovať z pedagogických zamestnancov školy, na ktorej sa maturitná skúška koná.
(8)Predsedom školskej maturitnej komisie v triedach s bilingválnym vzdelávaním môže byť len pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady a
a) má štátnu jazykovú skúšku z druhého vyučovacieho jazyka alebo
b) jeho druhý vyučovací jazyk je jeho materinský jazyk.
§ 4
Zloženie predmetovej maturitnej komisie
(1) Maturitné skúšky sa z jednotlivých vyučovacích predmetov konajú pred predmetovými maturitnými komisiami.
(2) Odborná zložka maturitnej skúšky v študijnom odbore sa koná pred predmetovou maturitnou komisiou pre
a)teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a
b)praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky.
1) § 10 ods. 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(3) Predsedom predmetovej maturitnej komisie môže byť len pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie daného predmetu.
(4) Predmetovú maturitnú komisiu pre odbornú zložku maturitnej skúšky tvorí
a)predseda,
b)skúšajúci učitelia odborných predmetov a
c)skúšajúci zástupca príslušnej inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa osobitného predpisu2) (ďalej len "stavovská organizácia"), ak ho stavovská organizácia deleguje,
d)skúšajúci majster odbornej výchovy v príslušnom študijnom odbore, v ktorom sa vykonáva odborný výcvik, pričom počet skúšajúcich učiteľov odborných vyučovacích predmetov určí riaditeľ školy podľa náročnosti a špecifík príslušného študijného odboru.
(5) Predmetovú maturitnú komisiu pre odbornú zložku maturitnej skúšky žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, tvorí
a)predseda,
b)skúšajúci učitelia odborných vyučovacích predmetov a
c)skúšajúci zástupca zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje, v príslušnom študijnom odbore,
d)skúšajúci majster odbornej výchovy, v ktorom sa vykonáva odborný výcvik, pričom počet skúšajúcich učiteľov odborných vyučovacích predmetov určí riaditeľ školy podľa náročnosti a špecifík príslušného študijného odboru.
(6) Skúšajúcich predmetovej maturitnej komisie vymenúva do 30. apríla riaditeľ školy z pedagogických zamestnancov školy; v osobitných prípadoch, najmä ak škola nemá dostatočný počet skúšajúcich predmetovej maturitnej komisie, môže skúšajúcich vymenovať aj z pedagogických zamestnancov inej školy s ich súhlasom a po dohode s jej riaditeľom.
(7) Skúšajúceho predmetovej maturitnej komisie, ktorého delegovala stavovská organizácia a skúšajúceho predmetovej maturitnej komisie, ktorým je zástupca zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, vymenuje riaditeľ školy do 30. apríla.
(8) V jednom skúšobnom období môže byť v škole ustanovených aj viac predmetových maturitných komisií.
(9) O počte predmetových maturitných komisií pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a predmetových maturitných komisií pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, o mieste a dátume konania teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky orgán miestnej štátnej správy v školstve písomne informuje stavovské organizácie do 8. marca.
(10)Predsedom predmetovej maturitnej komisie v triedach s bilingválnym vzdelávaním v predmetoch, z ktorých sa koná skúška v druhom vyučovacom jazyku, môže byť len pedagogický zamestnanec, ktorý
a)spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie daného predmetu a úspešne vykonal štátnu jazykovú skúšku z druhého vyučovacieho jazyka alebo
2) § 11 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.
b)spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie daného predmetu a druhý vyučovací jazyk je jeho materinský jazyk alebo
c)úspešne vykonal štátnu jazykovú skúšku z druhého vyučovacieho jazyka alebo druhý vyučovací jazyk je jeho materinským jazykom.
(11)Skúšajúcim predmetovej maturitnej komisie môže byť len pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu, z ktorého sa skúška vykonáva.
(12)Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie v triedach s bilingválnym vzdelávaním v predmetoch, ktorých skúška sa koná v druhom vyučovacom jazyku, môže byť len pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu, z ktorého sa skúška koná a z ktorých aspoň jeden štátnu jazykovú skúšku z druhého vyučovacieho jazyka alebo druhý vyučovací jazyk je jeho materinský jazyk.
(13)Skúšajúci zástupca stavovskej organizácie a skúšajúci zástupca zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, musí spĺňať tieto predpoklady
a) najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore a
b)vykonával najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi príslušného študijného odboru.
(14) Riaditeľ školy môže na odbornú zložku maturitnej skúšky prizvať so súhlasom predsedu predmetovej maturitnej komisie odborníka z praxe. Odborník z praxe môže so súhlasom predsedu predmetovej maturitnej komisie dávať žiakovi otázky. Odborník z praxe žiaka nehodnotí.
§ 5
Predseda školskej maturitnej komisie a predseda predmetovej maturitnej komisie
(1)Predseda školskej maturitnej komisie
a)kontroluje pripravenosť a organizáciu maturitnej skúšky,
b)kontroluje správnosť protokolu o maturitnej skúške,
c)podpisuje vysvedčenie o maturitnej skúške,
d)vypracuje správu o priebehu a celkovej úrovni maturitnej skúšky, ktorú odovzdá príslušnému orgánu štátnej správy v školstve.
(2)Predseda predmetovej maturitnej komisie
a)riadi prácu predmetovej maturitnej komisie,
b)kontroluje pripravenosť a organizáciu maturitnej skúšky z príslušného predmetu,
c)zodpovedá za priebeh a hodnotenie externej časti maturitnej skúšky z predmetu maturitnej skúšky,
d)zodpovedá za správnosť protokolu o externej časti maturitnej skúšky,
e)schvaľuje do 30. apríla maturitné zadania alebo témy ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z príslušného predmetu a ak pochybnosti, požiada o stanovisko Štátnu školskú inšpekciu, ak ide o stredné zdravotnícke školy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
f)kontroluje hodnotenie písomnej formy internej časti maturitných skúšok,
g)podieľa sa na skúšaní a klasifikácii žiaka,
h)zodpovedá za klasifikáciu žiaka,
i)vypracúva správu o priebehu a celkovej úrovni maturitnej skúšky z predmetu maturitnej skúšky, ktorú odovzdá predsedovi školskej maturitnej komisie.
(3)Ak predseda školskej maturitnej komisie nemôže z vážnych dôvodov funkciu vykonávať, zastúpi ho riaditeľ školy, ak nie je vymenovaný nový predseda.
(4)Ak predseda predmetovej maturitnej komisie nemôže z vážnych dôvodov funkciu vykonávať, zastúpi ho riaditeľ školy alebo zástupca riaditeľa školy, ak nie je vymenovaný nový predseda.
§ 6
Skúšobná komisia pre záverečnú skúšku
(1)Organizáciu a priebeh záverečnej skúšky zabezpečuje skúšobná komisia pre záverečnú skúšku.
(2)Skúšobná komisia pre záverečnú skúšku má stálych členov a ďalších členov.
(3)Stálych členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku tvorí
a)predseda komisie,
b)podpredseda komisie,
c)triedny učiteľ žiaka.
(4)Ďalších členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku tvorí
a)majster odbornej výchovy a učiteľ teoretických odborných vyučovacích predmetov alebo učiteľ odbornej praxe a učiteľ teoretických odborných vyučovacích predmetov,
b)skúšajúci zástupca zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
c)skúšajúci zástupca stavovskej organizácie, ak ho stavovská organizácia deleguje;.
(5)Predsedom skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a podpredsedom skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku môže byť pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu3) a ktorý vykonáva pedagogickú činnosť pedagogického zamestnanca.
(6)Členom skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku podľa odseku 4 písm. b) a c) môže byť osoba, ktorá
a) najmenej stredné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore alebo v príbuznom učebnom odbore a
3) § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
b)vykonávala najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi príslušného učebného odboru.
(7)Riaditeľ školy môže so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku prizvať na záverečnú skúšku odborníka z praxe. Odborník z praxe môže so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku dávať žiakovi otázky. Odborník z praxe žiaka nehodnotí.
§ 7
Skúšobná komisia pre absolventskú skúšku
(1)Organizáciu a priebeh absolventskej skúšky zabezpečuje skúšobná komisia pre absolventskú skúšku.
(2)Skúšobná komisia pre absolventskú skúšku má stálych členov a ďalších členov.
(3)Stálych členov skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku tvorí
a)v strednej odbornej škole
1.predseda,
2.podpredseda,
3.triedny učiteľ žiaka,
b)v konzervatóriu
1.predseda,
2.podpredseda,
3.vedúci oddelenia,
c)v škole umeleckého priemyslu
1.predseda,
2.podpredseda,
3.vedúci odboru.
(4)Ďalších členov skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku tvorí
a)v strednej odbornej škole
1.učiteľ odborných vyučovacích predmetov,
2.prísediaci učiteľ,
3.skúšajúci zástupca alebo zástupcovia zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
4.skúšajúci zástupca stavovskej organizácie, ak ho stavovská organizácia deleguje,
b)v konzervatóriu a v škole umeleckého priemyslu
1.učiteľ odborných vyučovacích predmetov,
2.prísediaci učiteľ.
(5)Predsedom skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku môže byť pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisua,3) ktorý
najmenej štyri roky pedagogickej praxe; v strednej zdravotníckej škole aj dva roky odbornej zdravotníckej praxe.
(6)Podpredsedom skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku môže byť pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu3) a ktorý má najmenej štyri roky pedagogickej praxe.
(7)Členom skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku podľa odseku 4 písm. a) tretieho a štvrtého bodu môže byť len osoba, ktorá
a) najmenej vyššie odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore a
b)vykonávala najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi príslušného študijného odboru.
(8)Prísediaci učiteľ spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu.3)
(9)Riaditeľ školy môže so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku prizvať na absolventskú skúšku odborníka z praxe. Odborník z praxe môže so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku dávať žiakovi otázky. Odborník z praxe žiaka nehodnotí.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
minister