(Návrh)
VYHLÁŠKA
z..... 2021
o ukončovaní štúdia na základných školách
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa
§ 155 ods. 11
zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 273/2021 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o podmienkach absolvovania externého testovania žiakov.
§ 2
Podmienky na získanie nižšieho stredného vzdelania.
Úspešné absolvovanie externého testovania žiakov základnej školy je možnosťou na dosiahnutie nižšieho stredného vzdelania1) pre žiakov základných škôl2), žiakov stredných škôl s päťročným alebo osemročným vzdelávacím programom3), účastníkov výchovy a vzdelávania4), žiakov škôl s medzinárodným vzdelávacím programom, žiakov škôl s experimentálnym overovaním a pre žiakov s osobitným plnením povinnej školskej dochádzky podľa § 23 školského zákona.
§ 3
Obsah a organizácia externého testovania žiakov
(1) Externým testovaním žiakov sa zisťuje úroveň výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v školách s vyučovacím jazykom
a) slovenským z vyučovacích predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, zo všeobecných študijných predpokladov a dobrovoľne z predmetu anglický jazyk,
b)maďarským alebo ukrajinským z vyučovacích predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika, zo všeobecných študijných predpokladov a dobrovoľne z predmetu anglický jazyk.
(2) Testy z jednotlivých vyučovacích predmetov a zo všeobecných študijných predpokladov sú v papierovej alebo elektronickej podobe. Ich prípravou a vyhodnotením poverí ministerstvo priamo riadenú organizáciu.
(3) Každý deň sa vykoná len jedna písomná skúška. Po jej absolvovaní žiaci pokračujú v daný deň vo vyučovacom procese.
(4) Čas na vykonanie jednej písomnej skúšky je 60 minút.
Počet úloh v písomnej skúške
zo slovenského jazyka je 30,
z matematiky je 30,
z testu všeobecných vedomostí je 30.
(5) Riaditeľ školy
a)poverí na pedagogickej rade úlohou koordinátora člena pedagogického zboru školy s dobrými organizačnými schopnosťami, obvykle svojho zástupcu. Ak to neumožňuje personálne zabezpečenie na škole, môže byť koordinátorom testovania aj riaditeľ školy. Ak má škola elokované pracovisko, riaditeľ školy poverí zodpovednú osobu úlohou koordinátora aj na elokovanom pracovisku.
b)písomne poverí pedagogických zamestnancov, ktorí budú vykonávať externý dozor. Počet osôb na vykonávanie externého dozoru na jednotlivých školách určujú odbory školstva okresného úradu v sídle kraja. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa vysiela externý dozor pri počte aspoň 5 žiakov v testovanej skupine.
(6) Školský koordinátor
a)zabezpečuje priebeh testovania, organizuje testovanie v škole, spolupracuje s vedením školy, administrátormi a učiteľmi školy a riadi sa pokynmi organizácie, zabezpečujúcej Externé testovanie. Výnimočné situácie, pre ktoré z vážnych a objektívnych dôvodov nebolo možné dodržať dané pokyny, zaznamená koordinátor v Protokole z testovania alebo v Dotazníku o priebehu testovania podľa pokynov organizácie, zabezpečujúcej Externé testovanie.
b)určí počet a vyberie administrátorov testovania. Počet potrebných administrátorov určí koordinátor v spolupráci s riaditeľom školy podľa počtu testovaných žiakov (aj pre žiakov elokovaného pracoviska).
(7) Maximálny počet žiakov v jednej skupine počas jedného testu je 15. V prípade, ak je žiakov, vykonávajúcich Externé testovanie viac ako 15, je nutné pomerné rozdelenie žiakov do viacerých testovaných skupín.
(8) Kontrolu objektivity Externého testovania budú vykonávať zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie a odboru školstva okresného úradu v sídle kraja.
§ 4
Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
(1) Žiaci so zdravotným znevýhodnením v jednej učebni musia mať rovnakú skupinu obmedzenia (napr. 1. alebo 2. skupina obmedzenia). Čas trvania a podmienky externého testovania žiaka so zdravotným znevýhodnením nastaví riaditeľ školy spolu s koordinátorom individuálne podľa pokynov poverenej organizácie.
(2) Úpravy sa týkajú týchto oblastí:
a)predĺžený časový limit pri riešení úloh testu a pri ústnej odpovedi
b)úpravy alebo nahradenie niektorých úloh,
c)rôzne grafické úpravy a formáty zadaní s použitím rôznych veľkostí písma, s použitím zmenenej štruktúry textu, využitím inej možnosti záznamu odpovede a počúvania vstupného textu,
d)prítomnosť tlmočníka posunkovej reči, resp. asistenta, zdravotníckeho personálu, špeciálneho pedagóga.
(3) Úpravy testov pri žiakovi so zdravotným znevýhodnením zohľadňujú, či
a) je žiak schopný pracovať pri predĺženom čase s testom pre bežnú populáciu,
b) je potrebné testové úlohy upraviť z formálnej stránky, upraviť veľkosť písma, zvýrazniť text alebo nahradiť testové úlohy vhodnejšími úlohami,
c) vyžaduje postihnutie žiaka pomoc tlmočníka posunkovej reči, resp. asistenta alebo zdravotníckeho personálu či špeciálneho pedagóga pri vypracovaní testov,
d) spôsob testovania a spôsob úpravy testov zohľadňujú spôsob vzdelávania žiaka počas jeho štúdia.
(4) Žiadosť o úpravu skúšky externého testovania podáva len zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak absolvujúci vzdelávací program na získanie nižšieho stredného vzdelávania podľa § 30 ods. 4 riaditeľovi školy. Integrovaným žiakom danej školy sa upravia podmienky skúšky podľa ich platného individuálneho učebného programu.
(5) Žiadosť obsahuje
a)osobné údaje žiaka,
b)odborný lekársky posudok, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce funkčné dôsledky, ktorý sa nevyžaduje od uchádzačov s vývinovými poruchami učenia,alebo
c)odborný posudok centra špeciálno-pedagogického poradenstva, centra pedagogicko-psychologického poradenstva, odborníka na pervazívne vývinové poruchy, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce dôsledky,alebo
d)aktuálny odborný posudok špeciálneho pedagóga a psychológa.
§ 5
Vyhodnotenie externého testovania
(1)Vyhodnotenie odpovedí externého testovania uskutoční poverená priamo riadená organizácia do 15.6. príslušného roka. Výsledky zašle riaditeľstvu školy a žiakom v podobe percenta úspešnosti v jednotlivých testoch.
(2)Ak žiak z jednotlivého testu mal 20 % a viac úspešných odpovedí, test je úspešný. Ak žiak bol úspešný vo všetkých troch testovaniach, riaditeľ školy vydá žiakovi doklad o získaní nižšieho stredného vzdelania na osobitnom dokumente. Jeho vzor zverejní ministerstvo školstva v knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie.
(3)Ak žiak z niektorého testu nezískal minimálne 20 % úspešných odpovedí, test je neúspešný. Žiak sa môže zúčastniť na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka opravného testovania z daného testu.
(4)Riaditeľ školy požiada ministerstvom poverenú priamo riadenú organizáciu o opravný test. Po jeho absolvovaní a vyhodnotení je rozhodnutie o úspešnosti/neúspešnosti konečné.
(5)Nové externé testovanie môže žiak opätovne požiadať školu v ďalšom školskom roku, a to ako externý žiak.
(6) Dobrovoľná skúška z anglického jazyka nemá opravnú formu. Žiak píše test len jedenkrát, a to úspešne alebo neúspešne.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
minister
1) § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
2) § 155 ods. 5 a § 146 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
3) § 155 ods. 8 a § 146 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
4) § 155 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z.