TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Rady 2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o jednotnom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie na území členského štátu pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte
1. Návrh zákona č. .../2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
2. Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Predpis
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 12
O: 1
P: c
c) o vzdelávanie a odbornú prípravu;
N
Zákon č. 245/2008 Z. z. a Zákon č. .../2021 Z. z.
Zákon č. .../2021 Z. z.
Zákon č. 245/2008 Z. z.
§ 2
P: c)
P: ae)
§ 160
§ 2
P: d)
P: r)
Na účely tohto zákona sa rozumie
c) žiakom fyzická osoba vo veku najviac 26 rokov, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole, v škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a základnej umeleckej škole; žiakom je aj fyzická osoba od 27 rokov veku, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v nadväzujúcej forme odborného vzdelávania a prípravy,
ae) účastníkom výchovy a vzdelávania fyzická osoba od 27 rokov veku, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole, škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo v základnej umeleckej škole,
Na účastníka výchovy a vzdelávania sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona okrem § 55a ods. 9 v rovnakom rozsahu ako na žiaka.
Na účely tohto zákona sa rozumie
d) uchádzačom fyzická osoba, ktorá záujem o výchovu a vzdelávanie v škole alebo v školskom zariadení podľa tohto zákona,
r) poslucháčom fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje vzdelávania v jazykovej škole,
Ú
Strana 2 z 3
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
Zákon č. 245/2008 Z. z.
Zákon č. 245/2008 Z. z. a Zákon č. .../2021 Z. z.
Zákon č. 131/2002 Z. z.
§ 3
P: c)
§ 3
P: e)
§ 55
O: 1, 2
Výchova a vzdelávanie podľa tohto zákona sú založené na princípoch
c) rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie,
e) zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie,
(1) Každý právo študovať na vysokej škole zvolený študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium podľa § 56, ďalšie podmienky určené vysokou školou poskytujúcou zvolený študijný program podľa § 57 ods. 1, podmienky určené v dohode podľa § 54a ods. 2 a podmienky podľa § 58a ods. 4.
(2) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým uchádzačom a študentom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným zákonom.35a) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, rasy, farby pleti, zdravotného postihnutia, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, náboženského vyznania alebo viery, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
35a) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
Strana 3 z 3
P – písmeno (číslo)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V – veta
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani čiastková ani úplná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)