Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: ..Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
marec 2021
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
V aplikačnej praxi sa preukázali nasledovné okruhy problémov- nedostatočne efektívny proces prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách,- nekonzistentnosť terminológie a systému hodnotenia žiakov v základných školách a v stredných školách,- nedostatočná úprava dištančného vzdelávania,- nadbytočné administratívne postupy pri vydávaní doložiek pre edukačné pomôcky, - nedostatočná úprava zdravotnej spôsobilosti žiaka, - nekonzistentnosť úpravy týkajúcej sa škôl s medzinárodným programom, - uzavretosť systému na ískanie nižšieho stredného vzdelania,- problematika systému poradenstva a prevencie,- problematika národnostného školstva,- problematika pedagogickej dokumentácie a ukončovania výchovy a vzdelávania v stredných školách.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je - zefektívnenie procesu prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách,- zosúladenie terminológie a systému hodnotenia žiakov v základných školách a v stredných školách,- rozšírenie dištančného vzdelávania v dennej forme štúdia ako systémové opatrenie,- otvorenie trhu s edukačnými publikáciami, - úprava zdravotnej spôsobilosti žiaka,
-Upravenie najvyššieho počtu žiakov ako nemenného čísla pre všetky ročníky na prvom stupni základných škôl ako systémové opatrenie,- spresnenie postupov vo výchove a vzdelávaní v školách s medzinárodným programom, - zmena spôsobu získavania nižšieho stredného vzdelania,
-rozšírenie okruhu žiakov, ktorí majú možnosť získať nižšie stredné vzdelanie,
- zmeny v spôsobe ukončovania štúdia,- zavedenie pojmu národnostné školy a národnostné školské zariadenia,- komplexná zmena systému poradenstva a prevencie,- zníženie množstva zákonnej úpravy vo vzťahu k pedagogickej dokumentácii a ku komisiám pri ukončovaní výchovy a vzdelávania v stredných školách.
4. Dotknuté subjekty
Školy, školské zariadenia, deti, žiaci, zákonní zástupcovia, zriaďovatelia
5. Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je nulový variant, t. j. neprijatie návrhu právneho predpisu čo by znamenalo že, problémy definované v bode 2 by v aplikačnej praxi naďalej pretrvávali.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? 💧 Áno NieVyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. .../2021 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. .../2021 Z. z. o maturitných komisiách, skúšobných komisiách pre záverečnú skúšku a skúšobných komisiách pre absolventskú skúšku Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. .../2021 Z. z. o priznávaní štipendia žiakom stredných škôl Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. .../2021 Z. z. o ukončovaní štúdia na základných školách Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
7. Transpozícia práva EÚ
áno
8. Preskúmanie účelnosti**
bezpredmetné
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
💧 Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Materiál bol predmetom MPK od 19. 1. do 8. 2. 2021 (
https://www.slov-lex.sk/legislativne-
procesy/SK/LP/2020/562
). V rámci LP 562 neboli identifikované vplyvy. Materiál bol predmetom opakovaného
MPK od 9. 3. do 17. 3. 2021 (
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/105
). V rámci LP 105
boli identifikované sociálne vplyvy a vplyvy na informatizáciu. Na základe výsledkov MPK a zapracovaných zmien boli identifikované vplyvy, ktoré sú bližšie uvedené v príslušných analýzach.
K vplyvom na rozpočet verejnej správy uvádzame nasledovné:
1.Upravuje sa výška úhrady nákladov za pobyt dieťaťa v špeciálnom výchovnom zariadení v prípadoch, kedy ide o tzv. „dobrovoľné“ umiestnenie dieťaťa do špeciálneho výchovného zariadenia a v niektorých prípadoch aj ak ide o umiestnenie dieťaťa v rámci výchovných opatrení a neodkladných opatrení. Výška úhrady sa fixuje na výšku sumy životného minima zaopatreného neplnoletého dieťaťa a nezaopatreného dieťaťa, upraveného opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Opatrenie je dôsledkom akceptácie zásadnej pripomienky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy bude zabezpečený v rámci rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo v rámci rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
2.Vo vzťahu k rozšíreniu okruhu zriaďovateľov materských škôl o samosprávny kraj, vysokú školu a ústredný orgán štátnej správy uvádzame, že táto právna úprava nemá žiadny vplyv (ani negatívny ani pozitívny) na rozpočet verejnej správy; finančné prostriedky na zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania alokované z prostriedkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bez ohľadu na zriaďovateľa materskej školy, v ktorej dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie. Tieto finančné prostriedky by sa vynakladali na zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách bez ohľadu na subjekt, ktorý bude povinné predprimárne vzdelávanie poskytovať.
11. Kontakt na spracovateľa
Ľubica Srnáková, sekcia stredných škôl, lubica.srnakova@minedu.sk
Katarína Cabalová, sekcia legislatívno-právna, katarina.cabalova@minedu.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK