(návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z ....2021
o priznávaní štipendia žiakom stredných škôl
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 149 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 273/2021 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a)náležitostiach žiadosti o priznanie štipendia,
b)druhoch štipendií,
c)kritériách na priznanie štipendia,
d)výške štipendia a
e)kritériách na poskytnutie nepeňažného plnenia.
§ 2
Druhy štipendií
(1)Štipendium sa môže poskytovať ako
a)sociálne štipendium alebo
b) mimoriadne štipendium.
(2) Mimoriadne štipendium sa poskytuje žiakovi, ktorý dosiahol priemerný prospech počas štúdia do 1, 50 vrátane, na základe návrhu triedneho učiteľa, ktorý bol prerokovaný a odsúhlasený pedagogickou radou školy.
§ 3
Náležitosti žiadosti
(1) Žiadosť o priznanie štipendia podľa § 2 ods. 1 obsahuje
a) druh štipendia,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a číslo občianskeho preukazu žiaka,
c) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa a telefonický kontakt zákonného zástupcu žiaka,
d) názov školy, na ktorej žiak študuje,
e) školský rok, na ktorý sa žiadosť vzťahuje,
f)číslo bankového účtu vedeného na území Slovenskej republiky, na ktorý bude škola zasielať štipendium žiakovi,
g) dátum podania žiadosti,
h) informáciu o celkovom prospechu žiaka a priemernom prospechu žiaka za predchádzajúce obdobie, ktorým je druhý polrok školského roka, ktorý predchádza školskému roku, na ktorý sa žiadosť o priznanie štipendia vzťahuje,
i)čestné vyhlásenie žiaka, rodiča alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ak ide o neplnoletého žiaka (ďalej len „zákonný zástupca“), alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „zástupca zariadenia“) o pravdivosti údajov a vyhlásenie žiadateľa,
j) podpis žiadateľa,
k) podpis riaditeľa školy.
(2) Zamestnanec školy, ktorý žiadosť podľa odseku 1 spracúva ju skontroluje a potvrdí údaje o
a) priemernom prospechu žiaka za predchádzajúce klasifikačné obdobie,
b) celkovom prospechu žiaka za predchádzajúce klasifikačné obdobie,
c) návrhu výšky priznaného štipendia a
d) dokladoch priložených k žiadosti.
(3) Zamestnanec školy, ktorý žiadosť podľa odseku 2 spracúva na žiadosti uvedie dátum prebratia žiadosti a žiadosť podpíše.
(4) Prílohou k žiadosti, ktoré žiakovi možno poskytnúť
a)podľa § 4 ods. 1 písm. b) prvého bodu je doklad1) o tom, že žiak sa spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,2)
b)podľa § 4 ods. 1 písm. b) druhého bodu doklady potrebné na určenie príjmu spolu posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok.
(5) Ak dôjde k zmene v poskytovaní štipendia počas príslušného školského roka, riaditeľ školy zruší pôvodné rozhodnutie, vydá nové rozhodnutie a zmenu zaktualizuje v Centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov podľa § 157 zákona do piatich pracovných dní od vydania tohto rozhodnutia.
§ 4
Kritériá na priznanie štipendia
1)
§ 20 zákona č. 417/2013 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 10 až 14 zákona č. 417/2013 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
(1) Kritériá na priznanie sociálneho štipendia žiakovi sú
a)celkové hodnotenie žiaka na vysvedčení za predchádzajúce klasifikačné obdobie prospel,
b)skutočnosť, že žiak sa spoločne posudzuje s osobami
1. ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu2) alebo
2. u ktorých jedna dvanástina príjmu3) zohľadňovaného na účely určenia súm životného minima za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu4) a
c) priemerný prospech žiaka za predchádzajúce klasifikačné obdobie.
(2) Kritériá na priznanie mimoriadneho štipendia žiakovi sú
a) celkové hodnotenie žiaka na vysvedčení za predchádzajúce klasifikačné obdobie prospel,
b) priemerný prospech žiaka za predchádzajúce klasifikačné obdobie a
c) ďalšie kritérium určené školou.
(4) Priemerný prospech žiaka za predchádzajúce klasifikačné obdobie sa pre vyplnenie žiadosti určí ako priemer stupňov prospechu z jednotlivých vyučovacích predmetov uvedených na vysvedčení žiaka za druhý polrok školského roka, ktorý predchádza školskému roku, na ktorý sa žiadosť o priznanie štipendia vzťahuje; priemerný prospech žiaka nezahŕňa klasifikáciu z nepovinných vyučovacích predmetov.
(5) Priemerný prospech žiaka za prvý polrok školského roka, v ktorom sa poskytuje štipendium, vplyv na výšku poskytovaného štipendia; aktualizuje sa k 15. februáru príslušného školského roka, v ktorom sa poskytuje štipendium a určí sa ako priemer stupňov prospechu z jednotlivých vyučovacích predmetov uvedených vo výpise klasifikácie prospechu a správania za prvý polrok školského roka, v ktorom sa poskytuje štipendium.
(6) Ak je žiak hodnotený len slovným hodnotením prospel, výška štipendia sa určí primerane.
(7) Priemerný prospech žiaka prvého ročníka sa určí podľa vysvedčenia za druhý polrok predchádzajúceho školského roka zo školy, ktorú naposledy navštevoval.
§ 5
Výška štipendia
(1) Stredná škola poskytuje štipendium žiakovi na základe žiadosti podľa § 3 ods. 1
3) § 2 a 5 zákona č. 601/2003 Z, z, o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4 )
§ 2
a
5 zákona č. 601/2003 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
mesačne v období školského vyučovania z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške
a) 50% sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa pri priemernom prospechu žiaka za predchádzajúce klasifikačné obdobie do 2,0 vrátane,
b) 35% sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa pri priemernom prospechu za predchádzajúce klasifikačné obdobie žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane alebo
c) 25% sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa pri priemernom prospechu žiaka za predchádzajúce klasifikačné obdobie horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane.
(2) Mimoriadne štipendium sa poskytuje z darov poskytnutých školou žiakovi v období školského vyučovania vo výške
a)mesačne 100 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa pri priemernom prospechu žiaka do 1,2 vrátane alebo
b)ročne 300% sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa pri priemernom prospechu žiaka do 1,5 vrátane ročne.
(3) Štipendiá podľa § 2 ods. 1 sa vyplácajú v termínoch určených školou.
§ 6
Kritéria na poskytnutie nepeňažného plnenia
(1) Nepeňažné plnenie možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, ak
a)dosiahol mimoriadne výsledky alebo
b)vykonal výnimočný čin humánneho a morálneho charakteru.
(2) Nepeňažné plnenie sa žiakovi poskytuje z darov poskytnutých škole na základe návrhu triedneho učiteľa alebo zriaďovateľa školy, ktorý bol prerokovaný a odsúhlasený pedagogickou radou školy a rozhodnutia riaditeľa školy v období školského roka najviac jedenkrát, najviac do výšky štvornásobku sumy životného minima.
§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022.