ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
91. schôdza
Číslo: CRD-1545/2021
372
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 14. októbra 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 640)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 640);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 640) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 372
zo 14. októbra 2021
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 640)
________________________________________________________________________
1.K čl. I bod 7
V čl. I bode 7 v § 2 písm. ac) sa slová „uskutočňuje sa“ nahrádzajú slovami „medzinárodný program sa uskutočňuje“.
Formulácia ustanovenia sa precizuje tak, aby bolo zrejmé, k čomu sa viažu slová „uskutočňuje sa“ vzhľadom na predchádzajúci text.
2.K čl. I bod 22
V čl. I bode 22 v § 9 ods. 2 písm. b) sa slová „vyššie stredné“ nahrádzajú slovami „vyššie odborné“.
Ustanovenie sa terminologicky zosúlaďuje s § 16 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z., v ktorom sa používa spojenie „vyššie odborné vzdelanie“.
3.K čl. I bod 24
V čl. I bode 24 sa za slová „Poznámky pod čiarou k odkazom 9b 9d“ vkladajú slová „a 10“.
Vypúšťa sa aj poznámka pod čiarou k odkazu 10, keďže odkaz 10 v navrhovanom novom znení § 11 nie je použitý a nepoužíva sa ani v ďalšom texte zákona č. 245/2008 Z. z.
4.K čl. I bod 56
V čl. I bode 56 24 ods. 3) sa slovo „odporúčania“ nahrádza slovom „odporúčanie“.
Upravuje sa tvar slova vzhľadom na predchádzajúci text ustanovenia § 24 ods. 3 („K žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. a) zákonný zástupca alebo plnoletý žiak priloží vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast“).
5.K čl. I bod 62
V čl. I bode 62 (§ 25 ods. 3) sa za slovo „riaditeľ“ vkladá slovo „kmeňovej“.
Vloženie slova sa navrhuje v nadväznosti na znenie prvej vety § 25 ods. 3, podľa ktorej doklad, že žiak navštevuje príslušnú školu, sa predkladá riaditeľovi kmeňovej školy.
6.K čl. I bod 70
V čl. I bode 70 v poznámke pod čiarou k odkazu 28a sa za slová „§ 20“ vkladajú slová „a 20a“.
Vzhľadom na skutočnosť, že odkaz v poznámke pod čiarou odkazovať na úpravu spájania a združovania škôl a školských zariadení, dopĺňa sa do poznámky pod čiarou ustanovenie upravujúce združovanie škôl a školských zariadení.
7.K čl. I bod 83
V čl. I bode 83 28b ods. 3) sa slovo „odporúčania“ nahrádza slovom „odporúčanie“.
Upravuje sa tvar slova vzhľadom na predchádzajúci text ustanovenia § 28b ods. 3 („Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. a), prílohou k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast“).
8.K čl. I bod 90
V čl. I bode 90 29 ods. 16) sa za slová „aj nižší počet žiakov v triede“ vkladá čiarka a slová „ako je počet žiakov“.
Dopĺňajú sa chýbajúce slová, ktoré v platnom znení § 29 ods. 15 zákona č. 245/2008 Z. z.
9.K čl. I body 92 a 93
V čl. I body 92 a 93 znejú:
„92. V § 29 ods. 17 sa slová „Ustanovenie odseku 7 písm. a) c) sa nevzťahuje“ nahrádzajú slovami „Ustanovenia odsekov 7 a 8 sa nevzťahujú“.
93. V § 29 ods. 18 sa slová „Ustanovenie odseku 7 sa nevzťahuje“ nahrádzajú slovami „Ustanovenia odsekov 7 a 8 sa nevzťahujú“.“.
Vzhľadom na doplnenie vnútorného odkazu o ďalší odsek je potrebné slová „Ustanovenie“ a „sa nevzťahuje“ uviesť v množnom čísle.
10.K čl. I bod 98
V čl. I bode 98 31 ods. 1) sa za slová „odporúčania zariadenia“ vkladá slovo „poradenstva“.
Dopĺňa sa chýbajúce slovo v označení zariadenia poradenstva a prevencie.
11.K čl. I bod 102
V čl. I bode 102 v § 31a ods. 5 písm. a) sa za slovo „program“ vkladá slovo „vzdelávania“.
Zosúladenie terminológie používanej v navrhovanom § 31a. V § 31a ods. 2 4 sa používa spojenie „program vzdelávania podľa odseku 1“.
12.K čl. I bod 139
V čl. I bode 139 v § 55 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. b) sa slovo „kombináciou“ nahrádza slovom „kombinácie“.
Tvar slova sa upravuje v nadväznosti na úvodné vety ustanovení § 55 ods. 3 a 4 („Súhrnné hodnotenie ... sa vykonáva formou“).
13.K čl. I
V čl. I sa za bod 178 vkladá nový bod 179, ktorý znie:
„179. V § 74 ods. 6 sa vypúšťajú slová „Spoločného európskeho“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Novovložený bod 179 nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na navrhovanú úpravu v čl. I bode 49, v ktorej sa v § 17a ods. 2 pre Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky zavádza legislatívna skratka „referenčný rámec“.
14.K čl. I bod 194
V čl. I bode 194 sa za slová „až 85“ vkladajú slová „vrátane nadpisu nad § 83“.
Legislatívno-technická úprava. Vzhľadom na vypustenie § 83 85 je potrebné vypustiť aj nadpis nad § 83.
15.K čl. I
V čl. I sa za bod 288 vkladá nový bod 289, ktorý znie:
„289. V § 157 ods. 14 sa slová „desiateho a dvanásteho“ nahrádzajú slovami „jedenásteho a trinásteho“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Novovovložený bod 289 nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov v nadväznosti na vloženie nového bodu 8 v § 157 ods. 3 písm. a) a s tým súvisiace prečíslovanie doterajších bodov osem devätnásť v čl. I bode 282 návrhu zákona.
16.K čl. I bod 294
V čl. I bode 294 v § 161n ods. 5 sa slovo „stane“ nahrádza slovom „stanú“.
Tvar slova sa upravuje v nadväznosti na úvodnú časť vety („Ak sa priestory...“).
17.K čl. II
V čl. II sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
„6. Poznámka pod čiarou k odkazu 40d znie:
40d) § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Súčasne sa v doterajšom čl. II bode 6 vypúšťa text: „Poznámka pod čiarou k odkazu 40d znie:
40d) § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.“.
Novovovložený bod 6 nadobúda účinnosť 1. apríla 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Legislatívno-technická úprava. V čl. II bode 6 novelizovaný text neobsahuje odkaz na poznámku pod čiarou 40d, preto je potrebné jej nové znenie upraviť v samostatnom novelizačnom bode.
18.K čl. III bod 11
V čl. III bode 11 v § 13 ods. 14 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania“.
Navrhované ustanovenie sa dopĺňa v súlade s navrhovaným ustanovením § 14a ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. (čl. I bod 38), tak aby bolo zrejmé, vo vzťahu k čomu sa kontrolovať súlad používania katalógu výsledkov experimentálneho overovania a inovácií vo výchove a vzdelávaní.
19.K čl. III bod 26
V čl. III bode 26 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „vrátane nadpisu“.
Legislatívno-technická úprava. Navrhovaný § 20a nemá nadpis.
20.K čl. III bod 26
V čl. III bode 26 v § 20a ods. 3 písm. e) sa na začiatok vkladá slovo „upravia“.
Dopĺňa sa chýbajúce slovo.
21.K čl. III bod 29
V čl. III (bod 29) sa text:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 61 znie:
61) § 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.“.“.
označuje ako novelizačný bod 30.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Nový bod 30 nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Legislatívno-technická úprava. V čl. III bode 29 novelizovaný text neobsahuje odkaz na poznámku pod čiarou 61, preto je potrebné jej nové znenie upraviť v samostatnom novelizačnom bode.
22.K čl. IV bod 2
V čl. IV (bod 2) sa text:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
20b) § 13 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.“.
označuje ako novelizačný bod 3.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Nový bod 3 nadobúda účinnosť 2. januára 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Legislatívno-technická úprava. V čl. IV bode 2 novelizované slová neobsahujú odkaz na poznámku pod čiarou 20b, preto je potrebné jej nové znenie upraviť v samostatnom novelizačnom bode.
23.K čl. IV bod 10
V čl. IV bode 10 sa v nadpise § 9m slová „1. januára“ nahrádzajú slovami „2. januára“, v § 9m ods. 1 sa slová „31. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „1. januára 2022“ a v § 9m ods. 2 sa slová „1. januára“ nahrádzajú slovami „2. januára“ a slová „31. decembra 2021“ sa nahrádzajú slovami „1. januára 2022“.
Podľa čl. V návrhu zákona čl. IV nadobudnúť účinnosť 2. januára 2022, je preto potrebné v súlade s tým upraviť aj príslušné dátumy v prechodných ustanoveniach v čl. IV bode 10.