Príloha č. 6
1
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
A – nová služba
B – zmena služby
Kód služby
Názov služby
Úroveň elektronizácie služby
(0 až 5)
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?
(Za účelom efektívnej implementácie kurikulárnej reformy v školách sa vytvorí platforma, ktorá obsahuje všetky záväzné kurikulárne dokumenty (metodiky, prehľad povinnej pedagogickej dokumentácie, pedagogických inovácií), čo umožní jednoduché spracovanie školských vzdelávacích programov a ďalšej dokumentácie. Uvedené elektronické rozhranie bude uložené na webovom sídle ministerstva v samostatnej sekcii a bude sa priebežne aktualizovať. Súčasťou platformy bude aj katalogizovaný prehľad inovácií, ktoré môžu školy využívať pri implementácii kurikulárnych zmien vo vzdelávaní.
A – nová služba
Katalóg výsledkov experimentálneho overovania a inovácií vo výchove a vzdelávaní
Úroveň 1
Infraštruktúra
A – nový systém
B – zmena systému
Kód systému
Názov systému
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)
Financovanie procesu informatizácie
Rezortná úroveň
Nadrezortná úroveň
A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Katalóg výsledkov experimentálneho overovania a inovácií vo výchove a vzdelávaní bude zverejnený na webovom sídle ministerstva a nezakladá vplyvy na rozpočet verejnej správy. Po jeho vytvorení a zverejnení na webovom sídle ministerstva školstva sa počíta s jeho rozšírením od roku 2023, ktoré bude súčasťou komplexnej kurikurálnej reformy, ktorá je predmetom financovania zo strany Fondu obnovy, kde je na tento účel vyčlenených 3,4 milióna euro.)
áno
nie
Príloha č. 6
2