1
Národná rada Slovenskej republiky
VIII. volebné obdobie
_____________________________________________________________________
640
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ........................... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 56/2020 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 127/2021 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z. a zákona č. 273/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 písm. c) sa za slovo „osoba“ vkladajú slová „vo veku najviac 26 rokov veku“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „žiakom je aj fyzická osoba od 27 rokov veku, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v nadväzujúcej forme odborného vzdelávania a prípravy,“.
2.V § 2 písm. q) sa za slovo „mimoriadne“ vkladajú slová „výsledky alebo mimoriadne“.
3.V § 2 písmeno u) znie:
2
„u) vzdelávacou oblasťou okruh, prostredníctvom ktorého sa vymedzujú základné rámce obsahu vzdelávania,“ .
4.V § 2 sa za písmeno u) vkladá nové písmeno v), ktoré znie:
„v) vyučovacím predmetom obsahovo ucelená jednotka vzdelávacej oblasti,“.
Doterajšie písmená v) až aa) sa označujú ako písmená w) až ab).
5.V § 2 písm. x) sa vypúšťajú slová „alebo jeho časti“.
6.V § 2 písmeno ab) znie:
„ab)profilovým predmetom vyučovací predmet, ktorého obsah vzdelávania najviac zodpovedá cieľovým požiadavkám absolventa; profilový predmet pre študijný odbor alebo pre učebný odbor určuje príslušný štátny vzdelávací program alebo príslušný školský vzdelávací program,“.
7.§ 2 sa dopĺňa písmenami ac) až af), ktoré znejú:
„ac)medzinárodným programom zahraničný výchovno-vzdelávací program, v ktorom sa získava stupeň vzdelania; doklad o dosiahnutom vzdelaní na príslušnom stupni vzdelania sa uznáva na účely pokračovania v štúdiu v Slovenskej republike a uskutočňuje sa po písomnom súhlase Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“),
ad)národnostnou školou a národnostným školským zariadením škola a školské zariadenie, v ktorých sa celý výchovno-vzdelávací proces okrem vyučovania cudzích jazykov uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny,
ae) účastníkom výchovy a vzdelávania fyzická osoba od 27 rokov veku, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole, škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo v základnej umeleckej škole,
af) inkluzívnym vzdelávaním spoločná výchova a vzdelávanie detí, žiakov, poslucháčov alebo účastníkov výchovy a vzdelávania, uskutočňovaná na základe rovnosti príležitostí a rešpektovania ich výchovno-vzdelávacích potrieb a individuálnych osobitostí a podporujúca ich aktívne zapojenie do výchovno-vzdelávacích činností školy alebo školského zariadenia.“.
8.V § 3 písmená a) a b) znejú:
„a) bezplatnosti vzdelania v materskej škole zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve alebo orgánom územnej samosprávy (ďalej len „štátna škola“) pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
b) bezplatnosti vzdelania v základnej škole a strednej škole, ktoré sú štátnymi školami,“.
9.V § 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) inkluzívneho vzdelávania,“.
Doterajšie písmená d) až r) sa označujú ako písmená e) až s).
10.V § 4 písmeno b) znie:
„b) získať kompetencie v oblasti komunikačných schopností, využívania digitálnych technológií, komunikácie v štátnom jazyku, cudzom jazyku a v národnostnej škole alebo v
3
národnostnom školskom zariadení aj v jazyku národnostnej menšiny,“.
11.V § 4 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) získať kompetencie najmä v oblasti prírodných vied, humanitných vied, technických vied, matematickej gramotnosti, finančnej gramotnosti, čitateľskej gramotnosti, pohybu a zdravia, kompetencie k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie, umelecké kompetencie, občianske kompetencie a podnikateľské schopnosti,“.
Doterajšie písmená c) až k) sa označujú ako písmená d) až l).
12.V § 5 ods. 5 sa vypúšťa čiarka a slová „ktoré neposkytuje stupeň vzdelania podľa § 16 a 17“ sa nahrádzajú slovami „v školských zariadeniach podľa § 113 a 120“.
13.§ 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Výchovný program je
a)štátny výchovný program,
b)výchovný program školského zariadenia.“.
14.V § 6 odsek 1 znie:
„(1)Štátne vzdelávacie programy vymedzujú najmä ciele vzdelávania a vzdelávacie štandardy pre predprimárne vzdelávanie a ciele vzdelávania, rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy pre základné vzdelávanie, stredné vzdelávanie a vyššie odborné vzdelávanie. Štátne vzdelávacie programy sa môžu členiť na vzdelávacie cykly. Štátne vzdelávacie programy vydáva a zverejňuje ministerstvo školstva.“.
15.V § 6 odsek 4 znie:
„(4) Štátny vzdelávací program obsahuje
a)názov vzdelávacieho programu, ktorý obsahuje aj odbor vzdelávania; v stredných odborných školách aj skupinu odborov vzdelávania,
b)konkrétne ciele výchovy a vzdelávania, ktoré sú v súlade s § 4,
c)stupne vzdelania, ktoré sa dosiahnu absolvovaním vzdelávacieho programu a príslušnú úroveň Slovenského kvalifikačného rámca a Európskeho kvalifikačného rámca,
d)profil absolventa,
e)charakteristiku odboru vzdelávania a jeho dĺžku,
f)formu výchovy a vzdelávania,
g)formy praktického vyučovania v stredných školách,
h)vzdelávacie oblasti,
i)vzdelávacie štandardy,
j)rámcové učebné plány okrem materských škôl,
k)vyučovací jazyk podľa § 12,
l)osobitosti výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania,
m)osobitosti výchovy a vzdelávania detí a žiakov v národnostných školách.“.
4
16.V § 6 ods. 5 sa slová „zdravotnícke študijné odbory“ nahrádzajú slovami „odbory vzdelávania v stredných školách“.
17.V § 6 odsek 6 znie:
„(6) Pre príslušný stupeň vzdelania alebo pre príslušný odbor vzdelávania je štátny vzdelávací program záväzný pre
a) vypracovanie školského vzdelávacieho programu,
b) tvorbu a posudzovanie edukačných publikácií alebo
c) hodnotenie výsledkov dosiahnutých deťmi alebo žiakmi.“.
18.V § 7 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Školský vzdelávací program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a príslušným štátnym vzdelávacím programom. Ak škola poskytuje vzdelanie viacerých stupňov podľa § 16 a 17, môže vypracovať pre všetky stupne vzdelania jeden súhrnný školský vzdelávací program, ktorý je v súlade so štátnymi vzdelávacími programami pre príslušné stupne vzdelania a príslušné odbory vzdelávania. Ak je súčasťou školy školské výchovno-vzdelávacie zariadenie podľa § 113 písm. a) alebo písm. c), výchovný program tohto školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia môže byť súčasťou školského vzdelávacieho programu školy.
(4) Školský vzdelávací program obsahuje
a)názov vzdelávacieho programu,
b)vymedzenie cieľov a poslania výchovy a vzdelávania a zameranie školy; v stredných školách aj profil absolventa,
c)stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu a príslušnú úroveň Slovenského kvalifikačného rámca a Európskeho kvalifikačného rámca,
d)dĺžku štúdia a formy výchovy a vzdelávania,
e)učebný plán okrem materských škôl,
f)učebné osnovy,
g)vyučovací jazyk podľa § 12,
h)hodnotenie detí a žiakov.“.
19.V § 7 ods. 5 sa vypúšťa slovo „začlenené“ a za slovo „podmienky“ sa vkladajú slová „v súlade s odporúčaniami zariadenia poradenstva a prevencie“.
20.V § 7 odseky 8 až 10 znejú:
„(8) Súlad medzinárodného programu s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania kontroluje Štátna školská inšpekcia.
(9) Školský vzdelávací program okrem učebných osnov zverejní riaditeľ školy na verejne prístupnom mieste najneskôr do 60 dní od jeho schválenia. Učebné osnovy sa nezverejňujú, ak riaditeľ školy nerozhodne inak.
(10) Školským vzdelávacím programom môže byť aj program, ktorý je schváleným výsledkom experimentálneho overovania.“.
21.Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
5
§ 7a
Individuálny vzdelávací program
(1)Podľa individuálneho vzdelávacieho programu sa s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia môže vzdelávať
a)dieťa alebo žiak, ktorého špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby neumožňujú, aby sa vzdelávali podľa školského vzdelávacieho programu školy, ktorú navštevuje, a ani podľa vzdelávacích programov určených pre školy, ktoré vzdelávajú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, alebo
b)žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie v základnej škole.
(2)Individuálny vzdelávací program pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo pre žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s odporúčaniami zariadenia poradenstva a prevencie vypracuje pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, pedagogickým asistentom a odborným zamestnancom školy a po konzultácii so zákonným zástupcom.
(3)Individuálny vzdelávací program obsahuje úpravy jednotlivých častí školského vzdelávacieho programu podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa alebo žiaka, najmä úpravu obsahu, metód, foriem alebo spôsobu hodnotenia a spolupráce s odbornými zamestnancami.“.
22. § 8 a 9 vrátane nadpisov znejú:
㤠8
Výchovný program
(1)Štátny výchovný program vymedzuje odporúčaný obsah výchovy a vzdelávania v školských zariadeniach. Štátny výchovný program vydáva a zverejňuje ministerstvo školstva.
(2)Výchovný program školského zariadenia je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom zariadení.
(3)Výchovný program školského zariadenia vydáva riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia po prerokovaní v pedagogickej rade školy alebo v pedagogickej rade školského zariadenia a po vyjadrení rady školy alebo rady školského zariadenia.
(4)Výchovný program školského zariadenia musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania.
(5)Štátny výchovný program a výchovný program školského zariadenia obsahuje
a)názov výchovného programu,
b)vymedzenie cieľov a poslania výchovy,
c)formy výchovy a vzdelávania,
d)tematické oblasti výchovy,
e)výchovný jazyk.
6
(6)Súlad výchovného programu školského zariadenia s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania ustanovenými týmto zákonom kontroluje Štátna školská inšpekcia.7)
(7)Výchovný program školského zariadenia vydáva a zverejňuje riaditeľ školského zariadenia na verejne prístupnom mieste najneskôr do 60 dní od jeho schválenia.
(8)Ak je školské zariadenie súčasťou školy, výchovný program školského zariadenia vypracúva, vydáva a zverejňuje riaditeľ školy.
§ 9
Rámcové učebné plány, vzdelávacie štandardy, učebné plány a učebné osnovy
(1)Rámcové učebné plány obsahujú zoznam vzdelávacích oblastí a zoznam povinných vyučovacích predmetov, ak sa vzdelávacia oblasť v štátnom vzdelávacom programe člení na vyučovacie predmety. Rámcové učebné plány vymedzujú najnižší počet vyučovacích hodín pre vzdelávaciu oblasť alebo pre vyučovací predmet, rozsah najvyššieho týždenného počtu vyučovacích hodín v príslušnom ročníku štátneho vzdelávacieho programu a počet vyučovacích hodín, ktoré môže škola použiť na svoje zameranie v rámci tvorby školského vzdelávacieho programu. Rámcové učebné plány záväzné pre vypracovanie učebných plánov príslušných školských vzdelávacích programov.
(2)Rámcové učebné plány pre
a)základné vzdelanie vymedzujú najnižší počet vyučovacích hodín pre vzdelávacie oblasti oddelene pre každý stupeň základného vzdelania alebo pre každý vzdelávací cyklus v základnej škole,
b)stredné vzdelanie a vyššie stredné vzdelanie vymedzujú najnižší počet vyučovacích hodín pre vzdelávacie oblasti pre celý stupeň vzdelania.
(3)Vzdelávacie štandardy obsahujú súbor požiadaviek na osvojenie si vedomostí, zručností a schopností, ktoré dieťa alebo žiak získať, aby mu mohol byť priznaný stupeň vzdelania, alebo aby mohol pokračovať vo vzdelávaní.
(4)Vzdelávacie štandardy vypracované v súlade s rámcovými učebnými plánmi a členia sa na
a)výkonové štandardy, ktoré podrobnejším rozpracovaním cieľov vzdelávania a určujú úroveň spôsobilostí, ktoré má dieťa alebo žiak nadobudnúť,
b)obsahové štandardy, ktoré spracované podľa tematických celkov a určujú okruhy činností, témy, pojmy a fakty, ktoré tvoria obsahové jadro vzdelávacej oblasti alebo vyučovacieho predmetu.
(5)Učebné plány súčasťou školských vzdelávacích programov a rozpracúvajú rámcové učebné plány štátneho vzdelávacieho programu podľa jednotlivých vzdelávacích oblastí alebo vyučovacích predmetov ročníkov s určením celkového týždenného počtu vyučovacích hodín pre príslušný ročník školského vzdelávacieho programu.
(6)Učebné osnovy súčasťou školských vzdelávacích programov. Učebné osnovy obsahujú rozpracovanie obsahových štandardov do ročníkov podľa učebného plánu školského vzdelávacieho programu.
7
(7)Učebnými osnovami materskej školy môžu byť vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí. Ak sa časová dotácia vyučovacieho predmetu v učebnom pláne základnej školy alebo strednej školy vzhľadom na časovú dotáciu v rámcovom učebnom pláne nezvyšuje alebo sa zvyšuje bez rozšírenia obsahových štandardov, učebnými osnovami tohto vyučovacieho predmetu môžu byť vzdelávacie štandardy.“.
23.§ 10 sa vypúšťa.
24.§ 11 vrátane nadpisu znie:
§ 11
Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia
(1)Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor dokumentov, ktorými sa riadi výchovno-vzdelávací proces, a podľa ktorých škola alebo školské zariadenie vydáva verejné listiny a rozhodnutia.
(2)Pedagogická dokumentácia sa v školách a školských zariadeniach vedie v štátnom jazyku.9) V školách a školských zariadeniach, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny, sa pedagogická dokumentácia školy vedie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a jazyku príslušnej národnostnej menšiny. V školách a školských zariadeniach s medzinárodným programom sa pedagogická dokumentácia vedie v štátnom jazyku a jazyku, v ktorom sa uskutočňuje medzinárodný program.
(3)Ďalšia dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor dokumentov, ktorými sa zabezpečuje organizácia a riadenie škôl a školských zariadení.
(4)Podrobnosti o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.
(5)Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia sa vedie na formulároch podľa vzorov schválených ministerstvom školstva pre jednotlivé druhy a typy škôl a školských zariadení. Vzory formulárov sa zverejňujú na webovom sídle určenom ministerstvom školstva.
(6)Školy alebo školské zariadenia získavajú a spracúvajú na účely výchovy a vzdelávania a aktivít v čase mimo vyučovania osobné údaje 11)
a)o deťoch, žiakoch, poslucháčoch a účastníkoch výchovy a vzdelávania v rozsahu
1.meno, priezvisko a rodné priezvisko,
2.dátum a miesto narodenia,
3.adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa, žiak, poslucháč alebo účastník výchovy a vzdelávania obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
4.rodné číslo,
5.štátna príslušnosť,
6.národnosť,
7.materinský jazyk,
8.fyzické zdravie a duševné zdravie,
9.mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-
8
pedagogickej diagnostiky,
10.rozhodnutia týkajúce sa výchovy a starostlivosti,
11.výsledky monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania,
12.výsledky zo súťaží a olympiád,
13.podobizne a obrazové snímky,
b) o zákonných zástupcoch dieťaťa, žiaka alebo poslucháča v rozsahu podľa § 157 ods. 3 písm. b) prvého bodu.
(7)Osoby, ktoré pri plnení svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi podľa odseku 6, majú povinnosť mlčanlivosti, a to aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu.12) Pri porušení povinnosti mlčanlivosti sa postupuje podľa osobitného predpisu.13)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9b až 9d sa vypúšťajú.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11 až 13 znejú:
11) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. L 119, 4.5.2016).
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
12) § 79 zákona č. 18/2018 Z. z.
13) § 104 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z.“.
25.V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Vyučovacím jazykom v škole s medzinárodným programom alebo výchovným jazykom v školskom zariadení s medzinárodným programom je štátny jazyk a na základe súhlasu ministerstva školstva aj iný jazyk.“.
26.V § 12 ods. 3 prvej vete sa slová „ich jazyku“ nahrádzajú slovami „jazyku príslušnej národnostnej menšiny“ a druhej vete sa za slovo „literatúra“ vkladajú slová „alebo slovenský jazyk a slovenská literatúra“.
27.V § 12 ods. 5 sa pred písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a) v národnostných školách a národnostných školských zariadeniach,“.
Doterajšie písmená a) až c) sa označujú ako písmená b) až d).
28.V § 12 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „v školách a“.
29.V § 12 odseky 6 a 7 znejú:
„(6) Výchova a vzdelávanie sa môže uskutočňovať ako bilingválne vzdelávanie v štátnom jazyku a súčasne v cudzom jazyku. Bilingválne vzdelávanie sa uskutočňuje v
a) bilingválnom programe podľa medzinárodnej dohody uzavretej medzi Slovenskou republikou a iným štátom alebo
b) študijnom odbore bez medzinárodnej dohody s iným štátom, ak škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v cudzom jazyku najmenej v troch povinných vyučovacích predmetoch.
(7) Cudzím jazykom na účely tohto zákona nie je jazyk národnostnej menšiny alebo jazyk
9
etnickej skupiny.“.
30.V § 12 ods. 9 sa za slovo „skúška“ vkladajú slová „a monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania“.
31.§ 13 až 13b vrátane nadpisov znejú:
§ 13
Edukačné publikácie
(1)Edukačnou publikáciou je učebnica, učebný text a pracovný zošit.
(2)Na vzdelávanie v školách sa používajú edukačné publikácie schválené ministerstvom školstva a iné edukačné publikácie, ktoré nie schválené ministerstvom školstva a sú v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania. Na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova možno používať edukačné publikácie schválené štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou.
(3)V súlade s právom detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na vzdelanie v ich materinskom jazyku podľa § 12 ods. 3 sa v edukačných publikáciách vydávaných v jazyku národnostnej menšiny uvádzajú geografické názvy takto
a)geografické názvy, ktoré vžité a zaužívané v jazyku národnostnej menšiny, sa uvádzajú dvojjazyčne, najskôr v jazyku príslušnej národnostnej menšiny a následne v zátvorke alebo za lomkou v štátnom jazyku, a to spôsobom, ktorý bol používaný v učebniciach schválených v rokoch 2002 až 2006,
b)kartografické diela sa uvádzajú v štátnom jazyku,
c)súhrnný prehľad geografických názvov sa uvedie na konci učebnice vo forme slovníka v jazyku národnostnej menšiny a v štátnom jazyku.
(4)Ministerstvo školstva na základe odborného posúdenia súladu edukačnej publikácie s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a so štátnym vzdelávacím programom, pri ktorého plnení sa edukačná publikácia používať, vydáva a odníma edukačnej publikácii doložku. Podmienkou vydania doložky edukačnej publikácie je aj elektronická verzia edukačnej publikácie.
(5)Doložku edukačnej publikácii pre odborné predmety v zdravotníckych odboroch vzdelávania pre školy v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva vydáva a odníma ministerstvo zdravotníctva. Doložku edukačnej publikácii pre odborné predmety pre školy v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy podľa § 109 vydáva a odníma príslušný ústredný orgán štátnej správy.
(6)Súčasťou doložky edukačnej publikácie je aj určenie lehoty platnosti doložky.
(7)Edukačné publikácie s vydanou doložkou vrátane edukačných publikácií v prepise do Braillovho písma, s implementáciou posunkovej reči nepočujúcich alebo v inej vhodnej forme pre žiakov so zdravotným znevýhodnením ministerstvo školstva bezodplatne prevedie do správy alebo do vlastníctva podľa odseku 8 alebo poskytne finančné prostriedky na ich zakúpenie podľa osobitného predpisu14a) školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. K prevodu správy alebo
10
vlastníctva edukačných publikácií s vydanou doložkou dochádza dňom ich odovzdania a prevzatia. Na nakladanie s edukačnými publikáciami s vydanou doložkou sa nevzťahuje osobitný predpis.14b)
(8)Edukačné publikácie s vydanou doložkou vrátane edukačných publikácií v prepise do Braillovho písma, s implementáciou posunkovej reči nepočujúcich alebo v inej vhodnej forme pre žiakov so zdravotným znevýhodnením ministerstvo školstva na základe objednávky školy podľa edičného plánu na príslušný školský rok bezodplatne prevedie do
a)správy materskej školy, základnej školy alebo strednej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu miestnej štátnej správy v školstve alebo materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy,
b)vlastníctva
1.obce alebo samosprávneho kraja a do správy nimi zriadenej materskej školy, ktorá je právnickou osobou, základnej školy, ktorá je právnickou osobou, alebo strednej školy,
2.materskej školy, ktorá je právnickou osobou, základnej školy, ktorá je právnickou osobou, alebo strednej školy, ktoré nie zriadené obcou, samosprávnym krajom alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve, alebo
3.zriaďovateľa materskej školy, ktorá nie je právnickou osobou, alebo základnej školy, ktorá nie je právnickou osobou.
(9)Pri prevode správy alebo vlastníctva edukačných publikácií s vydanou doložkou pre odborné predmety v zdravotníckych odboroch vzdelávania a pre odborné predmety v školách podľa § 109 postupuje ministerstvo zdravotníctva a príslušný ústredný orgán štátnej správy podľa odsekov 7 a 8.
(10)Ministerstvo školstva vedie register edukačných publikácií s vydanou doložkou a zverejňuje ho na ním určenom webovom sídle. Ministerstvo zdravotníctva a príslušný ústredný orgán štátnej správy podľa § 109 vedú register edukačných publikácií s vydanou doložkou a zverejňujú ho na nimi určenom webovom sídle.
§ 13a
Používanie edukačných publikácií
(1) Školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, poskytujú svojim žiakom edukačné publikácie s vydanou doložkou do bezplatného užívania. Materské školy poskytujú deťom, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a ktorým bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa § 23 písm. a), pracovné zošity do bezplatného užívania.
(2) Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca dieťaťa alebo neplnoletého žiaka zodpovedá za edukačné publikácie, ktoré škola poskytla dieťaťu alebo žiakovi do bezplatného užívania, a je povinný nahradiť škole ich stratu, zničenie alebo poškodenie.
(3) Finančné prostriedky, ktoré škola získa ako náhradu za stratené, zničené alebo poškodené edukačné publikácie, použije na zakúpenie edukačných publikácií.
(4) Ak žiak prestupuje do inej školy, je povinný vrátiť škole edukačné publikácie poskytnuté do bezplatného užívania.
11
(5) Podrobnosti o spôsobe používania edukačných publikácií o ich evidencii, spôsobe a výške náhrady za ich stratu, zničenie alebo poškodenie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.
§ 13b
Osobitné ustanovenia k sprístupňovaniu edukačných publikácií v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
(1) Nositeľ autorských práv k edukačnej publikácii, na ktorú ministerstvo školstva poskytlo finančné prostriedky na zakúpenie, udelí na čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu súhlas na sprístupnenie elektronickej verzie edukačnej publikácie vrátane tých, ktoré vydané v jazyku národnostnej menšiny, na webovom sídle určenom ministerstvom školstva, pre žiakov, ich zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
(2) Nositeľ autorských práv udeľuje súhlas podľa odseku 1 licenčnou zmluvou uzatvorenou medzi nositeľom autorských práv a používateľom diela, ktorým je Slovenská republika zastúpená ministerstvom školstva, ako nevýhradnú bezodplatnú licenciu v územne neobmedzenom rozsahu výlučne na čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Nositeľ autorských práv si môže v licenčnej zmluve vyhradiť, že trvá na použití technologických opatrení, ktoré zabránia elektronickú verziu edukačnej publikácie trvalo ukladať na pamäťové médium alebo tlačiť.“.
32.V § 14 ods. 4 sa za slovo „zariadenia“ vkladajú slová „alebo organizácia zriadená ministerstvom školstva“ a slová „so zriaďovateľom“ sa nahrádzajú slovami „s predkladateľom návrhu“.
33.V § 14 odsek 5 znie:
„(5) Návrh na experimentálne overovanie obsahuje
a)ciele, predmet a zdôvodnenie experimentálneho overovania,
b)garanta experimentálneho overovania,
c)časový harmonogram a metodiku experimentálneho overovania,
d)finančné, materiálne a personálne zabezpečenie experimentálneho overovania,
e)dohodu medzi realizátorom a garantom experimentálneho overovania,
f)ďalšie údaje, ktoré s experimentálnym overovaním bezprostredne súvisia.“.
34.V § 14 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo školstva zverejňuje zoznam schválených experimentálnych overovaní na svojom webovom sídle.“.
35.V § 14 ods. 7 a 8 sa za slovo „zabezpečuje“ vkladajú slová „organizácia zriadená ministerstvom školstva,“.
36. V § 14 ods. 12 sa slová „rozhodne o uplatnení výsledkov“ nahrádzajú slovami „schváli alebo neschváli výsledky“.
37.§ 14 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
12
„(13) Experimentálne overovanie nového odboru vzdelávania alebo zmeny odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, strednej športovej škole, konzervatóriu a škole umeleckého priemyslu upravuje osobitný predpis.15a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
15a) § 49a zákona č. 61/2015 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.
38.Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Katalóg výsledkov experimentálneho overovania a inovácií vo výchove a vzdelávaní
(1)Ministerstvo školstva vedie a zverejňuje na ním určenom webovom sídle katalóg výsledkov experimentálneho overovania a inovácií vo výchove a vzdelávaní (ďalej len „katalóg“). Katalóg obsahuje
a)výsledky experimentálneho overovania,
b)inovácie vyplývajúce z uplatnenia výstupov inovačného vzdelávania, aktualizačného vzdelávania, špecializačného vzdelávania a funkčného vzdelávania v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov, ktorými sú
1.inovatívne výchovno-vzdelávacie programy,
2.inovatívne formy, metódy a prostriedky výchovy a vzdelávania,
3.inovatívne formy a spôsoby hodnotenia detí a žiakov,
4.inovatívne koncepcie inkluzívneho vzdelávania,
5.inovatívne formy riadenia škôl a školských zariadení,
6.inovatívne preventívne a rozvojové programy.
(2)Výsledky experimentálneho overovania zapisuje do katalógu ministerstvo školstva po ich schválení podľa § 14 ods. 12.
(3)O zápis do katalógu podľa odseku 1 písm. b) môže požiadať poskytovateľ príslušného vzdelávania v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
(4)Ministerstvo školstva do 60 dní od doručenia žiadosti o zápis do katalógu posúdi súlad inovácie, o ktorej zápis do katalógu sa žiada, s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania. Na základe posúdenia inovácie ministerstvo školstva
a)zapíše inováciu do katalógu bez časového obmedzenia,
b)zapíše inováciu do katalógu s časovým obmedzením najviac na päť rokov,
c)navrhne vykonanie experimentálneho overovania inovácie alebo
d)nezapíše inováciu do katalógu.
(5)Súlad používania výsledkov experimentálneho overovania a inovácií zapísaných v katalógu s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania kontroluje Štátna školská inšpekcia.
(6)Výsledky experimentálneho overovania a inovácií zapísané v katalógu školy a školské zariadenia oprávnené používať vo svojej činnosti.
13
(7)Náležitosti žiadosti o zápis do katalógu, údaje vedené v katalógu a podrobnosti o postupe pri posudzovaní inovácií s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.“.
39.V § 16 ods. 1 sa slová „a 7 alebo jeho ucelenej časti“ nahrádzajú slovami „až 7a a § 94 ods. 2“.
40. V § 16 ods. 2 sa slovo „ročníka“ nahrádza slovom „roka“.
41.V § 16 odsek 3 znie:
„(3) Základné vzdelanie sa člení na
a) primárne vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvý stupeň základnej školy alebo absolvovaním posledného ročníka základnej školy, ak ide o žiaka podľa § 97 ods. 5; dokladom o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii je vysvedčenie,
b) nižšie stredné vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhý stupeň základnej školy, úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, do ktorého sa prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka základnej školy, úspešným absolvovaním štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, úspešným absolvovaním externého testovania podľa § 155 ods. 9 alebo úspešným absolvovaním komisionálnej skúšky na získanie nižšieho stredného vzdelania v rámci vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania; dokladom o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii je vysvedčenie.“.
42.V § 16 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „(nižšie sekundárne)“ a za slová „list; dokladom o získanom stupni vzdelania“ sa vkladajú slová „a získanej kvalifikácii“.
43.V § 16 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa slovo „(sekundárne)“ a časť vety za bodkočiarkou znie: „dokladom o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške a dokladom o získanej kvalifikácii je spolu s vysvedčením o záverečnej skúške aj výučný list,“.
44.V § 16 ods. 4 písm. c) a d) sa vypúšťajú slová „(vyššie sekundárne)“.
45.V § 16 ods. 5 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „(postsekundárne)“.
46.V nadpise § 17 sa vypúšťajú slová „a stupne jazykového vzdelania“.
47.V § 17 ods. 1 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „s doložkou“.
48.V § 17 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
49.Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Stupne jazykového vzdelania
(1)Jazykové vzdelanie môže poslucháč získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu v jazykovej škole.
14
(2)Jazykové vzdelávanie sa v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky (ďalej len „referenčný rámec“) člení na
a)základný kurz na dosiahnutie jazykovej úrovne A2 referenčného rámca,
b)stredný kurz na dosiahnutie jazykovej úrovne B2 referenčného rámca,
c)vyšší kurz na dosiahnutie jazykovej úrovne C1 referenčného rámca,
d)špecializovaný kurz na dosiahnutie jazykovej úrovne C2 referenčného rámca.
(3)Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu s vyznačením stupňa jazykovej úrovne.
(4)Úspešným vykonaním štátnej jazykovej skúšky získa poslucháč vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške s vyznačením stupňa jazykovej úrovne B2, C1 alebo C2 referenčného rámca.
(5)Stupeň jazykového vzdelania nenahrádza stupeň vzdelania podľa § 16.“.
50.V § 18 ods. 2 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).
51.V § 18 ods. 2 písmeno i) znie:
„i) záverečné vysvedčenie,“.
52.V § 18 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „V školách alebo v triedach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje podľa medzinárodného programu, sa doklady o získanom vzdelaní vydávajú v štátnom jazyku a inom vyučovacom jazyku.“.
53.V § 18 odsek 9 znie:
„(9) Na doklade o získanom vzdelaní, ktorým je vysvedčenie, vysvedčenie o záverečnej skúške, vysvedčenie o maturitnej skúške a vysvedčenie o absolventskej skúške sa uvádza úroveň Slovenského kvalifikačného rámca a úroveň Európskeho kvalifikačného rámca.“.
54.V § 19 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a doklad o získaní predprimárneho vzdelania“.
55.V § 20 ods. 2 sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Prihláška na vzdelávanie v základnej škole sa podáva na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva.“.
56.V § 24 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie“.
57.V § 24 ods. 5 písm. f) sa za slovo „priezvisko“ vkladajú slová „a písomný súhlas“.
58.V § 24 ods. 5 písm. g) sa slová „učebníc a učebných textov“ nahrádzajú slovami „edukačných publikácií“.
59.V § 24 ods. 8 sa slová „a klasifikácia prospechu“ nahrádzajú slovami „vyučovacích predmetov a správania“.
60.V § 24 ods. 11 písmeno d) znie:
15
„d) na základe odôvodneného návrhu hlavného školského inšpektora alebo povereného zamestnanca kmeňovej školy,“.
61.V § 24 sa odsek 11 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) na základe odôvodneného návrhu fyzickej osoby, ktorá uskutočňuje individuálne vzdelávanie žiaka.“.
62.V § 25 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak zákonný zástupca žiaka, ktorý plní povinnú školskú dochádzku, v určených termínoch nepredloží doklad, že žiak navštevuje príslušnú školu, riaditeľ školy túto skutočnosť zaznamená do katalógového listu žiaka a oznámi ju príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca trvalý pobyt.“.
63.V § 25 ods. 4 sa slová „učebnice a pracovné zošity“ nahrádzajú slovami „edukačné publikácie“.
64.V § 25 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Prílohou žiadosti je kópia posledného vysvedčenia; ak vysvedčenie nie je v slovenskom jazyku, českom jazyku alebo v jazyku, ktorý je vyučovacím jazykom v škole, plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka zabezpečí jeho úradný preklad.“.
65.V § 25 odsek 7 znie:
„(7) Žiak môže zo závažných dôvodov, najmä sťaženej dostupnosti ku kmeňovej škole, vykonať komisionálnu skúšku aj dištančne, a to po dohode zákonného zástupcu neplnoletého žiaka alebo plnoletého žiaka s riaditeľom kmeňovej školy.“.
66.V § 25 ods. 8 tretej vete sa za slovo „vydá“ vkladá slovo „kmeňová“.
67.V § 25 odsek 9 znie:
„(9) Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) alebo písm. c) a nepožiada o vykonanie komisionálnych skúšok podľa odseku 5, vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Ak žiak o vykonanie komisionálnych skúšok nepožiada do ukončenia desiateho roku plnenia povinnej školskej dochádzky, po uplynutí desiateho roku plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľ školy uvedie túto skutočnosť v katalógovom liste žiaka a vyradí ho z evidencie školy.“.
68.V § 25 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10) Po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) alebo písm. e) zaradí riaditeľ školy žiaka do ročníka, do ktorého podľa veku patrí. Na základe žiadosti plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu neplnoletého žiaka môže riaditeľ školy zaradiť žiaka aj do nižšieho ročníka. Ak sa na základe komisionálnej skúšky preukáže, že žiak nedostatočne ovláda vyučovací jazyk, môže byť zaradený do jazykového kurzu. Na vyrovnanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a schopnostiach žiaka môže riaditeľ školy žiakovi umožniť vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu.“.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.
69.V § 26 ods. 2 sa slová „alebo podľa“ nahrádzajú slovami „alebo zo“ a vypúšťa sa druhá veta.
16
70.V § 27 odsek 4 znie:
„(4) Školu možno zriadiť ako jednu právnickú osobu spojením akejkoľvek kombinácie materskej školy, základnej školy alebo strednej školy. Školy a školské zariadenia sa môžu spájať alebo združovať do jednej právnickej osoby podľa osobitného predpisu.28a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
28a) § 20 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.
71.V § 27 ods. 5 sa slová „d) a g) až i)“ nahrádzajú slovami „d), g) a h)“.
72.V § 28 ods. 5 sa slová „určí obec“ nahrádzajú slovami „alebo samosprávnym krajom42) určí zriaďovateľ“.
73.V § 28 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o štátnu školu,“.
74.V § 28 ods. 6 písmeno b) znie:
„b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,32)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
32) Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
75.V § 28 odsek 7 znie:
„(7) Podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí zriaďovateľ; ak je zriaďovateľom obec alebo samosprávny kraj, podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí všeobecne záväzným nariadením.“.
76.V § 28 ods. 8 druhej vete sa vypúšťa slovo „samostatných“ a tretej vete sa vypúšťa bodkočiarka a slová „ak samostatnú triedu tvoria len deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, v triede môže byť najviac 16 detí“.
77.V § 28 ods. 12 sa slová „školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a“ nahrádzajú slovami „zariadenia poradenstva a prevencie a vopred prerokovaného“.
78.V § 28 ods. 12 sa vypúšťa sa posledná veta.
79.V § 28 ods. 13 sa slovo „začleneného“ nahrádza slovom „integrovaného“ a slovo „začlenenému“ sa nahrádza slovom „integrovanému“.
80.V § 28 ods. 14 sa slová „asistent učiteľa“ nahrádzajú slovami „pedagogický asistent, školský digitálny koordinátor“.
81.V § 28 ods. 16 sa za slovo „aktivity“ vkladajú slová „v súlade so školským vzdelávacím programom“.
82.V § 28a ods. 6 sa za slovo „vzdelávanie“ vkladajú slová „v materskej škole“.
83.V § 28b ods. 3 sa za slovo „dorast“ vkladajú slová „alebo odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie“.
17
84.V § 29 odseky 4 až 7 znejú:
„(4) Základná škola deväť ročníkov. Člení sa na prvý stupeň a druhý stupeň. Prvý stupeň základnej školy tvorí prvý štvrtý ročník. Druhý stupeň základnej školy tvorí piaty deviaty ročník.
(5) Najvyšší počet žiakov v triede základnej školy je
a)24 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy,
b)25 žiakov v triede prvého až štvrtého ročníka,
c)29 žiakov v triede piateho až deviateho ročníka.
(6) Triedu podľa charakteru vzdelávacieho programu možno deliť na skupiny alebo spájať do skupín.
(7) Najnižší priemerný počet žiakov v triedach prvého stupňa základnej školy je 13. Priemerný počet žiakov v triedach prvého stupňa sa rovná podielu celkového počtu žiakov prvého stupňa a celkového počtu tried prvého stupňa, zaokrúhlenému na najbližšie celé číslo nahor.“.
85.V § 29 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Najnižší priemerný počet žiakov v triedach druhého stupňa základnej školy je 15. Priemerný počet žiakov v triedach druhého stupňa sa rovná podielu celkového počtu žiakov druhého stupňa a celkového počtu tried druhého stupňa, zaokrúhlenému na najbližšie celé číslo nahor.“.
Doterajšie odseky 8 až 17 sa označujú ako odseky 9 až 18.
86.V § 29 ods. 10 prvej vete sa slovo „začleniť“ nahrádza slovom „zaradiť“ a druhej vete sa slovo „začlenenému“ nahrádza slovom „integrovanému“.
87.V § 29 ods. 11 tretej vete sa za slovo „s“ vkladajú slová „vopred prerokovaným“.
88.V § 29 ods. 13 písm. a), c) a f) sa na konci pripájajú tieto slová: „počas školského roka“.
89.V § 29 ods. 15 sa slová „počet žiakov v triede podľa odseku 7“ nahrádzajú slovami „najnižší priemerný počet žiakov v triedach podľa odsekov 7 a 8“.
90.V § 29 ods. 16 prvej vete sa vypúšťa slovo „určiť“ a slová „aj nižší počet žiakov v triede uvedený v odsekoch 7 a 14“ sa nahrádzajú slovami „znížiť najnižší priemerný počet žiakov v triedach, ako je počet žiakov uvedený v odsekoch 7, 8 a 15“.
91.V § 29 ods. 16 písmeno e) znie:
„e) iný dôvod, ak zriaďovateľ uhrádza z vlastných finančných prostriedkov náklady na výchovu a vzdelávanie počtu žiakov v triede, ktorý zodpovedá rozdielu medzi určeným najnižším priemerným počtom žiakov v triede a počtom žiakov v triede.“.
92.V § 29 ods. 17 sa slová „odseku 7 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „odsekov 7 a 8“.
93.V § 29 ods. 18 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 7 a 8“.
94.V § 30 sa vypúšťa odsek 4.
18
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
95.V § 30 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.
96.V § 30 odsek 5 znie:
„(5) V základnej škole môže pôsobiť aj pedagogický asistent, školský digitálny koordinátor a odborní zamestnanci.“.
97.V § 30 ods. 6 sa slová „po informovanom súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka“ nahrádzajú slovami „v súlade so školským vzdelávacím programom len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu neplnoletého žiaka; ak ide o základnú školu bez právnej subjektivity, aj po dohode so zriaďovateľom“.
98.V § 31 ods. 1 druhej vete sa slová „v rámci rozhodovania o prijatí34)“ nahrádzajú slovami „rozhodnutím o prijatí žiaka prestupom“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Rozhodnutie o prijatí žiaka prestupom nie je rozhodnutím o prijatí žiaka. Na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo žiadosti zástupcu zariadenia a odporúčania lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo alebo odporúčania zariadenia a prevencie môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o prestupe žiaka aj do nižšieho ročníka.“.
99.V § 31 odsek 2 znie:
„(2) Ak riaditeľ základnej školy prijme žiaka prestupom podľa odseku 1, je povinný bez zbytočného odkladu zaslať kópiu rozhodnutia o prijatí žiaka prestupom riaditeľovi základnej školy, z ktorej žiak prestupuje; obdobne postupuje riaditeľ ústavu na výkon väzby a ústavu na výkon trestu odňatia slobody, do ktorého bol prijatý žiak, ktorý plniť povinnú školskú dochádzku. Riaditeľ základnej školy, z ktorej žiak prestupuje, je povinný do 15 dní od doručenia kópie rozhodnutia, zaslať riaditeľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý prestupom, kópiu dokumentácie žiaka a túto zmenu nahlásiť do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov (ďalej len „centrálny register“); ak ide o žiaka, ktorý bol vzatý do výkonu väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody, zasiela sa dokumentácia riaditeľovi ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody.“.
100.V § 31 ods. 4 sa za slovo „dorast“ vkladajú slová „alebo odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie“ a vypúšťa sa posledná veta.
101.§ 31 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Ak žiak, ktorý bol rozhodnutím súdu zverený do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, plní povinnú školskú dochádzku striedavo v dvoch základných školách, vydáva mu vysvedčenie základná škola, v ktorej začal plniť povinnú školskú dochádzku skôr, ak nebolo rozhodnutím súdu, určené inak alebo, ak sa riaditelia škôl nedohodli inak. Pri hodnotení žiaka základná škola, ktorá vydáva vysvedčenie, zohľadní hodnotenie žiaka v druhej základnej škole.“.
102.Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:
㤠31a
19
(1)Základná škola určená orgánom miestnej štátnej správy v školstve môže pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie, organizovať program vzdelávania na získanie tohto stupňa vzdelania, ktorý sa končí komisionálnou skúškou na získanie nižšieho stredného vzdelania. Komisionálnu skúšku na získanie nižšieho stredného vzdelania môže fyzická osoba vykonať aj bez absolvovania programu vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania.
(2)Fyzická osoba podáva prihlášku do programu vzdelávania podľa odseku 1 orgánu miestnej štátnej správy v školstve na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva do 15. decembra.
(3)Do programu vzdelávania podľa odseku 1 môže byť prijatý uchádzač, ktorý absolvoval písomný test. Na základe výsledku písomného testu uchádzač absolvuje program vzdelávania podľa odseku 1 alebo vykoná komisionálnu skúšku na získanie nižšieho stredného vzdelania.
(4) Rozsah a obsah programu vzdelávania podľa odseku 1 a požadovaný obsah písomného testu podľa odseku 3 určuje ministerstvo školstva a zverejňuje na svojom webovom sídle.
(5)Orgán miestnej štátnej správy v školstve určí do 15. januára
a)základné školy, ktoré budú organizovať program podľa odseku 1 v nasledujúcom školskom roku,
b)termín konania písomného testu podľa odseku 3,
c)termín konania komisionálnej skúšky na získanie nižšieho stredného vzdelania.“.
103.V § 33 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 2.“.
104.V § 33 odsek 7 znie:
„(7) Najnižší priemerný počet žiakov v triedach strednej školy v dennej forme štúdia je 17. Najnižší priemerný počet žiakov v triedach strednej školy v externej forme štúdia je 8. Priemerný počet žiakov v triedach v príslušnej forme štúdia sa rovná podielu celkového počtu žiakov v príslušnej forme štúdia a celkového počtu tried, ktoré navštevujú žiaci, v príslušnej forme štúdia, zaokrúhlenému na najbližšie celé číslo nahor.“.
105.V § 33 ods. 8 prvá veta znie: „Zriaďovateľ strednej školy môže v osobitnom prípade znížiť najnižší priemerný počet žiakov v triedach uvedený v odseku 7, a to v dennej forme štúdia na deväť žiakov a v externej forme štúdia na päť žiakov.“.
106.V § 33 ods. 8 písm. d) sa za číslom „7,“ vypúšťa slovo „alebo“.
107.V § 33 ods. 8 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) výchova a vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania alebo“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
108.V § 33 ods. 8 písmeno f) znie:
20
„f) iný dôvod, ak zriaďovateľ uhrádza z vlastných finančných prostriedkov náklady na výchovu a vzdelávanie počtu žiakov v triede, ktorý zodpovedá rozdielu medzi určeným najnižším priemerným počtom žiakov v triede a počtom žiakov v triede.“.
109.§ 33 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13) O zaradení žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do triedy strednej školy rozhodne riaditeľ strednej školy na základe odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie a vopred prerokovaného informovaného súhlasu plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu neplnoletého žiaka alebo zástupcu zariadenia.
(14) V strednej škole môže pôsobiť aj pedagogický asistent, školský digitálny koordinátor a odborní zamestnanci.“.
110.V § 35 ods. 1 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Súčasťou žiadosti o prestup žiaka je kópia rozhodnutia o prijatí žiaka strednej školy, z ktorej prestupuje a kópia posledného vysvedčenia.“.
111.V § 35 ods. 2 sa slová „strednej odbornej školy s iným študijným alebo učebným odborom, do strednej športovej školy alebo do gymnázia so štvorročným alebo päťročným štúdiom,“ nahrádzajú slovami „inej strednej školy na iný študijný odbor“ a na konci sa pripája táto veta: „Podmienkou prestupu do strednej športovej školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatória je úspešné vykonanie skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.“.
112.V § 35 ods. 4 prvá veta znie: „Ak riaditeľ strednej školy, do ktorej chce žiak prestúpiť, rozhodne o prijatí žiaka prestupom, je povinný bez zbytočného odkladu zaslať kópiu rozhodnutia o prijatí žiaka prestupom riaditeľovi strednej školy, z ktorej žiak prestupuje.“.
113.V § 35 ods. 5 sa slová „piatich pracovných“ nahrádzajú číslom „15“.
114.V § 35 odsek 7 znie:
„(7) Rozhodnutie o prijatí žiaka prestupom nie je rozhodnutím o prijatí žiaka v rámci prijímacieho konania.“.
115.V § 36 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
116.V § 38 ods. 1 sa slová „55 ods. 17“ nahrádzajú slovami „55a ods. 6“.
117.V § 39 ods. 1 sa slová „je žiak maloletý“ nahrádzajú slovami „ide o neplnoletého žiaka“.
118.V § 39 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak žiak neoznámi riaditeľovi strednej školy zanechanie štúdia a neospravedlnene sa nezúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese, uplynutím 30. dňa od jeho poslednej účasti na výchovno-vzdelávacom procese prestáva byť žiakom strednej školy.“.
119.Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 39a
21
Zdravotná spôsobilosť
(1)Zdravotná spôsobilosť žiaka sa preukazuje pri prijímaní žiaka do učebného odboru alebo do študijného odboru, v ktorom sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť, alebo pri zmene zdravotnej spôsobilosti počas štúdia.
(2)Ak škola alebo zamestnávateľ, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, dôvodné podozrenie, že došlo k zmene zdravotnej spôsobilosti žiaka počas štúdia, vyzve zákonného zástupcu neplnoletého žiaka, zástupcu zariadenia alebo plnoletého žiaka, aby preukázal zdravotnú spôsobilosť žiaka v určenej lehote. Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore. Ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka, zástupca zariadenia alebo plnoletý žiak nepreukáže, že žiak spĺňa zdravotnú spôsobilosť, žiak môže prestúpiť na iný študijný odbor alebo na iný učebný odbor alebo riaditeľ strednej školy môže rozhodnúť o vylúčení žiaka zo štúdia.“.
120.V § 42 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
121.V § 42a sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
122.V § 42b ods. 2 sa za slová „vyučovanie a“ vkladajú slová „praktické vyučovanie, ktorého súčasťou je odborný vyučovací predmet“.
123.V § 42b ods. 5 sa vypúšťajú slová „len umeleckú prax a“.
124.V § 47 ods. 1 sa za slovo „školách“ vkladajú slová „a školách umeleckého priemyslu“.
125.V § 47 ods. 2 sa za slovo „školy“ vkladajú slová „a školy umeleckého priemyslu“.
126.V § 47 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
127.§ 49 znie:
㤠49
(1) Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a umelecké vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania.
(2) Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17 a pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách.
(3) V základných umeleckých školách sa môžu zriaďovať hudobné, výtvarné, tanečné a literárno-dramatické odbory, odbory audiovizuálnej a multimediálnej tvorby alebo niektoré z nich. Iné umelecké odbory môže základná umelecká škola zriadiť iba po súhlase ministerstva školstva. Jednotlivé umelecké odbory možno členiť na oddelenia.
22
(4) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách zriadených obcou31) alebo samosprávnym krajom42) určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
(5) Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.32) Odpustenie príspevku podľa prvej vety sa vzťahuje iba na štúdium jedného umeleckého odboru.
(6) Podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí zriaďovateľ; ak je zriaďovateľom obec alebo samosprávny kraj, podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí všeobecne záväzným nariadením.“.
128.V § 51 ods. 5 sa za slovom „školách“ vypúšťa čiarka a slovo „konzervatóriách“.
129.V § 53 ods. 2 sa slová „17 ods. 3“ nahrádzajú slovami „17a ods. 2“.
130.V § 53 ods. 7 druhá veta znie: „Školné a zápisné sa neuhrádza, ak plnoletý poslucháč alebo zákonný zástupca neplnoletého poslucháča o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.32)“ a na konci sa pripája táto veta: „Odpustenie príspevku podľa prvej vety sa vzťahuje iba na štúdium jedného cudzieho jazyka.“.
131.V § 53 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia školného a zápisného určí zriaďovateľ; ak je zriaďovateľom obec alebo samosprávny kraj, podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí všeobecne záväzným nariadením.“.
Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 12.
132.V nadpise štvrtej časti sa vypúšťajú slová „A KLASIFIKÁCIA“.
133.V § 54 ods. 2 druhá veta znie: „Denná forma štúdia sa môže uskutočňovať aj ako dištančná najviac v rozsahu určenom v štátnom vzdelávacom programe.“.
134.V § 54 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 14 sa označujú ako odseky 4 až 13.
135.V § 54 ods. 4 sa za slovo „organizované“ vkladajú slová „v materskej škole“.
136.V § 54 ods. 6 sa číslo „6“ nahrádza číslom „5“.
137. V § 54 ods. 8 sa slovo „vzdelávania“ nahrádza slovom „vzdelávanie“.
138.V § 54 odsek 9 znie:
„(9) Dištančné vzdelávanie je organizované bez priameho kontaktu pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca s dieťaťom alebo so žiakom komunikáciou prostredníctvom dostupných komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí.“.
23
139.§ 55 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Hodnotenie žiakov a opatrenia vo výchove v základných školách a stredných školách
§ 55
(1)Hodnotenie žiaka sa vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov vo vyučovacom predmete
a)priebežne počas školského roka a
b)súhrnne na vysvedčení za prvý polrok a druhý polrok školského roka.
(2)Priebežné hodnotenie vo vyučovacom predmete sa vykonáva formou
a)klasifikácie,
b)slovného hodnotenia,
c)kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia alebo
d)inou formou, ktorá je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania.
(3)Súhrnné hodnotenie vo vyučovacom predmete v prvom piatom ročníku základnej školy sa vykonáva formou
a)klasifikácie,
b)slovného hodnotenia alebo
c)kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.
(4)Súhrnné hodnotenie vo vyučovacom predmete v šiestom deviatom ročníku základnej školy a v strednej škole sa vykonáva formou
a)klasifikácie alebo
b)kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.
(5)Hodnotenie žiaka v prípravnom ročníku sa vykonáva formou slovného hodnotenia. Pri hodnotení žiaka, ktorý je cudzincom, sa v prvom roku štúdia zohľadňuje úroveň ovládania štátneho jazyka; základná škola môže zohľadniť úroveň ovládania štátneho jazyka aj v ďalších rokoch štúdia.
(6)Hodnotenie vykonané formou klasifikácie sa vyjadruje v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikačnými stupňami
a)1 - výborný,
b)2 - chválitebný,
c)3 - dobrý,
d)4 - dostatočný,
e)5 - nedostatočný.
(7)Slovné hodnotenie je hodnotiaci opis toho, ako žiak plnil ciele vzdelávania vo vyučovacom predmete.
(8)Kombinované hodnotenie je
a)hodnotenie v jednom vyučovacom predmete klasifikačným stupňom aj slovným hodnotením alebo
b)hodnotenie v niektorých vyučovacích predmetoch klasifikačným stupňom a niektorých vyučovacích predmetoch slovným hodnotením.
24
(9)Súhrnné hodnotenie vykonané formou slovného hodnotenia obsahuje aj informáciu o tom, či žiak vo vyučovacom predmete splnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka. Ak žiak požiadavky na postup do