1
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
36. schôdza výboru
Číslo: CRD – 1545/2021
110
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 13. októbra 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 640) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 640);
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 640) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Karol Kučera v. r. Richard Vašečka v. r.
overovateľ výboru predseda výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 110
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 640) - druhé čítanie
K čl. I
1.V bode 7 v § 2 písm. ac) sa slová „uskutočňuje sa“ nahrádzajú slovami „medzinárodný program sa uskutočňuje“.
Formulácia ustanovenia sa precizuje tak, aby bolo zrejmé, k čomu sa viažu slová „uskutočňuje sa“ vzhľadom na predchádzajúci text.
2.V bode 17 v § 6 ods. 6 písm. b) sa spojka „alebo“ nahrádza spojkou „a“.
Spresnenie v nadväznosti na záväznosť ŠVP pre všetky dokumenty.
3.V bode 22 v § 9 ods. 2 písm. b) sa slová „vyššie stredné“ nahrádzajú slovami „vyššie odborné“.
Ustanovenie sa terminologicky zosúlaďuje s § 16 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z., v ktorom sa používa spojenie „vyššie odborné vzdelanie“.
4.V bode 24 sa za slová „Poznámky pod čiarou k odkazom 9b 9d“ vkladajú slová „a 10“.
Vypúšťa sa aj poznámka pod čiarou k odkazu 10, keďže odkaz 10 v navrhovanom novom znení § 11 nie je použitý a nepoužíva sa ani v ďalšom texte zákona č. 245/2008 Z. z.
5.V bode 29 § 12 ods. 7 sa slová „tohto zákona“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
Spresnenie definície cudzieho jazyka tak, aby bol definovaný iba na účel bilingválneho vzdelávania.
6.V bode 31 § 13 ods. 2 sa za slová „iné edukačné publikácie“ vkladajú slová „a edukačný softvér“.
3
Návrhom sa jednoznačne spresňuje, že v školách sa môže používať aj edukačný softvér. Zároveň edukačný softvér nebude ministerstvo školstva schvaľovať.
7.V bode 31 § 13 ods. 8 sa vypúšťajú slová „podľa edičného plánu“.
Navrhovaná úprava reflektuje otvorenie trhu s učebnicami a nový mechanizmus vedenia registra edukačných publikácii, keďže nová právna úprava nepočíta s edičným plánom.
8.V bode 31 § 13a ods. 5 sa vypúšťajú slová „o ich evidencii“.
Navrhovaná úprava reflektuje otvorenie trhu s učebnicami a nový mechanizmus vedenia registra edukačných publikácii, keďže nová právna úprava nepočíta s edičným plánom.
9.Za bod 31 sa vkladá nový bod 32, ktorý znie:
„32. Za § 13b sa vkladá § 13c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13c
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia
(1)Ministerstvo školstva môže obstarať materiálno-technické vybavenie pre školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.
(2) Ministerstvo školstva bezodplatne prevedie ním obstarané materiálno-technické vybavenie do
a) správy materskej školy, základnej školy alebo strednej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu miestnej štátnej správy v školstve alebo materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy alebo
b) vlastníctva
1. obce alebo samosprávneho kraja a do správy nimi zriadenej materskej školy, ktorá je právnickou osobou, základnej školy, ktorá je právnickou osobou, alebo strednej školy výlučne na účel výchovy a vzdelávania v príslušnej materskej škole, základnej škole alebo strednej škole,
2. materskej školy, ktorá je právnickou osobou, základnej školy, ktorá je právnickou osobou, alebo strednej školy, ktoré nie zriadené obcou, samosprávnym krajom alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve, alebo
3. zriaďovateľa materskej školy, ktorá nie je právnickou osobou, alebo základnej školy, ktorá nie je právnickou osobou výlučne na účel výchovy a vzdelávania v príslušnej materskej škole alebo príslušnej základnej škole.
(3) K prevodu správy alebo vlastníctva materiálno-technického vybavenia obstaraného ministerstvom školstva do správy alebo vlastníctva príslušného subjektu podľa odseku 2 dochádza dňom jeho odovzdania a prevzatia.
4
(4) Na nakladanie s materiálno-technickým vybavením obstaraným ministerstvom školstva príslušnou školou sa nevzťahuje osobitný predpis.14b)
(5) Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca dieťaťa alebo neplnoletého žiaka zodpovedá za materiálno-technické vybavenie školy obstarané ministerstvom školstva, ktoré škola poskytla dieťaťu alebo žiakovi do bezplatného užívania, a je povinný nahradiť škole jeho stratu, zničenie alebo poškodenie.
(6) Finančné prostriedky, ktoré škola získa ako náhradu za stratené, zničené alebo poškodené materiálno-technické vybavenie školy, použije na opravu alebo na obnovu materiálno-technického vybavenia školy alebo na zakúpenie ďalšieho materiálno-technického vybavenia školy rovnakého druhu.
(7) Ak žiak prestupuje do inej školy, je povinný vrátiť škole materiálno-technické vybavenie školy poskytnuté do bezplatného užívania.“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novovložený bod 32 nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Úprava sa navrhuje obdobne ako úprava mechanizmu vo vzťahu k edukačným publikáciám (čl. I bod 31 § 13 13b návrhu novely zákona č. 245/2008 Z. z.).
Navrhuje sa, aby ministerstvo obstarávalo materiálno-technické vybavenie školám „priamo“, nie však formou poskytovania finančných prostriedkov na tento účel. Po jeho obstaraní ministerstvo prevedie materiálno-technické vybavenie zriaďovateľom, resp. školám. Mechanizmus sa týka obstarávania napr. elektronických zariadení (počítače), technických zariadení (mikroskopy), ale aj lavíc, zariadenia školskej jedálne a iných potrebných vecí pre školy a školské zariadenie.
10.Za bod 55 sa vkladá nový bod 56, ktorý znie:
„56. V § 22 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „V odôvodnených prípadoch ministerstvo školstva umožní ukončiť deviaty ročník a získať nižšie stredné vzdelanie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18 rokov veku.“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novovložený bod 56 nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
5
Navrhovaná úprava reaguje na požiadavky aplikačnej praxe, kedy je žiaduce umožniť ukončenie základnej školy aj v neskoršom veku.
11.V bode 56 24 ods. 3) sa slovo „odporúčania“ nahrádza slovom „odporúčanie“.
Upravuje sa tvar slova vzhľadom na predchádzajúci text ustanovenia § 24 ods. 3 („K žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. a) zákonný zástupca alebo plnoletý žiak priloží vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast“).
12.V bode 62 (§ 25 ods. 3) sa za slovo „riaditeľ“ vkladá slovo „kmeňovej“.
Vloženie slova sa navrhuje v nadväznosti na znenie prvej vety § 25 ods. 3, podľa ktorej doklad, že žiak navštevuje príslušnú školu, sa predkladá riaditeľovi kmeňovej školy.
13.V bode 70 v poznámke pod čiarou k odkazu 28a sa za slová „§ 20“ vkladajú slová „a 20a“.
Vzhľadom na skutočnosť, že odkaz v poznámke pod čiarou odkazovať na úpravu spájania a združovania škôl a školských zariadení, dopĺňa sa do poznámky pod čiarou ustanovenie upravujúce združovanie škôl a školských zariadení.
14.V bode 83 28b ods. 3) sa slovo „odporúčania“ nahrádza slovom „odporúčanie“.
Upravuje sa tvar slova vzhľadom na predchádzajúci text ustanovenia § 28b ods. 3 („Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. a), prílohou k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast“).
15.V bode 90 29 ods. 16) sa za slová „aj nižší počet žiakov v triede“ vkladá čiarka a slová „ako je počet žiakov“.
Dopĺňajú sa chýbajúce slová, ktoré v platnom znení § 29 ods. 15 zákona č. 245/2008 Z. z.
6
16.Body 92 a 93 znejú:
„92. V § 29 ods. 17 sa slová „Ustanovenie odseku 7 písm. a) c) sa nevzťahuje“ nahrádzajú slovami „Ustanovenia odsekov 7 a 8 sa nevzťahujú“.
93. V § 29 ods. 18 sa slová „Ustanovenie odseku 7 sa nevzťahuje“ nahrádzajú slovami „Ustanovenia odsekov 7 a 8 sa nevzťahujú“.“.
Vzhľadom na doplnenie vnútorného odkazu o ďalší odsek je potrebné slová „Ustanovenie“ a „sa nevzťahuje“ uviesť v množnom čísle.
17.V bode 98 v § 31 ods. 1 sa za slová „odporúčania zariadenia“ vkladá slovo „poradenstva“.
Dopĺňa sa chýbajúce slovo v označení zariadenia poradenstva a prevencie.
18.V bode 102 v § 31a ods. 5 písm. a) sa za slovo „program“ vkladá slovo „vzdelávania“.
Zosúladenie terminológie používanej v navrhovanom § 31a. V § 31a ods. 2 4 sa používa spojenie „program vzdelávania podľa odseku 1“.
19.V bode 130 § 53 ods. 7 sa slová „príspevku podľa prvej vety“ nahrádzajú slovami „školného a zápisného“.
Terminologická úprava za účelom zosúladenia s prvou vetou uvedeného ustanovenia.
20.V bode 139 v § 55 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. b) sa slovo „kombináciou“ nahrádza slovom „kombinácie“.
Tvar slova sa upravuje v nadväznosti na úvodné vety ustanovení § 55 ods. 3 a 4 („Súhrnné hodnotenie ... sa vykonáva formou“).
21.Za bod 150 sa vkladá nový bod 151, ktorý znie:
„151. V § 59a ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Dieťa so zdravotným znevýhodnením môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie v rozsahu menej ako štyri hodiny denne na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia; zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný k žiadosti priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.“.“.
Novovložený bod 151 nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
7
V § 59a ods. 5 školského zákona je ustanovená povinnosť dieťaťa plniť predprimárne vzdelávanie formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne. Návrhom sa upravuje táto povinnosť vo vzťahu k deťom so zdravotným znevýhodnením s ohľadom na § 144 ods. 2 školského zákona ako aj na situácie, ak školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie odporučilo rozsah hodín na menej ako 4 hodiny.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
22. V bode 170 § 68 ods. 1 sa za slovo „zverejní“ vkladajú slová „na výveske školy a na webovom sídle školy“.
Doplnenie chýbajúcej informácie, kde je riaditeľ strednej školy povinný zverejniť zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania.
23. Za bod 178 sa vkladá nový bod 179, ktorý znie:
„179. V § 74 ods. 6 sa vypúšťajú slová „Spoločného európskeho“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Novovložený bod 179 nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na navrhovanú úpravu v čl. I bode 49, v ktorej sa v § 17a ods. 2 pre Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky zavádza legislatívna skratka „referenčný rámec“.
24.V bode 194 sa za slová „až 85“ vkladajú slová „vrátane nadpisu nad § 83“.
Legislatívno-technická úprava. Vzhľadom na vypustenie § 83 85 je potrebné vypustiť aj nadpis nad § 83.
25.V bode 197 § 87 ods. 2 sa slová „príslušného člena skúšobnej komisie“ nahrádzajú slovami „majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe, ktorý je členom skúšobnej komisie,“.
Navrhovanou úpravou sa konkretizuje člen, na návrh ktorého sa vykonáva klasifikácia pri záverečnej skúške.
8
26.V bode 267 § 150a ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „materskej školy“.
Legislatívno-technická úprava spočívajúca vo vypustení nadbytočných slov.
27.V bode 281 § 155 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „žiadosť sa podáva orgánu miestnej štátnej správy v školstve.“.
Na účel spresnenia uvedeného ustanovenia sa presne vymedzuje subjekt, ktorému doručuje žiadosť fyzická osoba, ktorá je mimo systému, avšak záujem absolvovať externé testovanie.
28.Za bod 288 sa vkladá nový bod 289, ktorý znie:
„289. V § 157 ods. 14 sa slová „desiateho a dvanásteho“ nahrádzajú slovami „jedenásteho a trinásteho“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Novovovložený bod 289 nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov v nadväznosti na vloženie nového bodu 8 v § 157 ods. 3 písm. a) a s tým súvisiace prečíslovanie doterajších bodov osem devätnásť v čl. I bode 282 návrhu zákona.
29.V bode 294 v § 161n ods. 5 sa slovo „stane“ nahrádza slovom „stanú“.
Tvar slova sa upravuje v nadväznosti na úvodnú časť vety („Ak sa priestory...“).
K čl. II
30. Za bod 5 sa vkladá nový bod 6, ktorý znie:
„6. Poznámka pod čiarou k odkazu 40d znie:
40d) § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Súčasne sa v doterajšom čl. II bode 6 vypúšťa text: „Poznámka pod čiarou k odkazu 40d znie:
40d) § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.“.
9
Novovovložený bod 6 nadobúda účinnosť 1. apríla 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Legislatívno-technická úprava. V čl. II bode 6 novelizovaný text neobsahuje odkaz na poznámku pod čiarou 40d, preto je potrebné jej nové znenie upraviť v samostatnom novelizačnom bode.
K čl. III
31.V bode 11 v § 13 ods. 14 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania“.
Navrhované ustanovenie sa dopĺňa v súlade s navrhovaným ustanovením § 14a ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. (čl. I bod 38), tak aby bolo zrejmé, vo vzťahu k čomu sa kontrolovať súlad používania katalógu výsledkov experimentálneho overovania a inovácií vo výchove a vzdelávaní.
32.V bode 20 § 15 ods. 4 písm. f) a bode 21 § 18 ods. 9 celom texte sa slová „združenie škôl“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „združenie škôl a školských zariadení“ v príslušnom tvare.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na skutočnosť, že členom združenia môžu byť aj školské zariadenia.
33.V bode 26 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „vrátane nadpisu“.
Legislatívno-technická úprava. Navrhovaný § 20a nemá nadpis.
34.V bode 26 v § 20a ods. 3 písm. e) sa na začiatok vkladá slovo „upravia“.
Dopĺňa sa chýbajúce slovo.
35.V bode 29 sa text:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 61 znie:
61) § 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.“.“.
označuje ako novelizačný bod 30.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
10
Nový bod 30 nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Legislatívno-technická úprava. V čl. III bode 29 novelizovaný text neobsahuje odkaz na poznámku pod čiarou 61, preto je potrebné jej nové znenie upraviť v samostatnom novelizačnom bode.
36.V bode 36 § 38 ods. 5 prvej vete sa za slovo „rozhodnutiu“ vkladá slovo „riaditeľa“.
Spresnenie ustanovenia vo vzťahu k určeniu, o rozhodnutie ktorého subjektu ide.
37.V bode 39 § 39hf druhej vete sa slovo „zariadenia“ nahrádza slovami „školského zariadenia výchovného“ a slová „31. decembra 2022“ sa nahrádzajú slovami „31. decembra 2021“.
Návrhom sa spresňuje označenie druhu príslušných školských zariadení, vzhľadom na to, že ak bola žiadosť podaná do 31. 12. 2021, bola ešte podaná vo vzťahu k školskému zariadeniu výchovného poradenstva a prevencie.
K čl. IV
38.V bode 2 sa text:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
20b) § 13 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.“. označuje ako novelizačný bod 3.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Nový bod 3 nadobúda účinnosť 2. januára 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Legislatívno-technická úprava. V čl. IV bode 2 novelizované slová neobsahujú odkaz na poznámku pod čiarou 20b, preto je potrebné jej nové znenie upraviť v samostatnom novelizačnom bode.
39.Za bod 6 sa vkladajú nové body 7 až 9, ktoré znejú:
„7. V § 4d odsek 1 znie:
„(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva účelovo viazané finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu najviac do výšky
a)10 000 eur, ak ide o rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania v škole a školskom zariadení alebo na rozvoj služieb
11
spojených s výchovou a vzdelávaním poskytovaných školskými účelovými zariadeniami,
b)30 000 eur, ak ide o rozvojový projekt zameraný na zlepšenie materiálno technického zabezpečenia škôl a školských zariadení.“.
8. V § 4d sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Suma finančných prostriedkov uvedená v odseku 1 sa vzťahuje na jednu školu alebo na jedno školské zariadenie.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
9. V § 4d ods. 4 úvodnej vete sa číslo „2“ nahrádza číslom „3“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novovložené body 7 9 nadobúdajú účinnosť 2. januára 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Navrhuje sa vytvorenie dvoch druhov rozvojových projektov do sumy 10 000 eur by boli ponechané projekty v rámci súčasného účelu a bol by vytvorený nový účel materiálno-technické zabezpečenie, kde by pri rozvojovom projekte bola zvýšená horná hranica finančných prostriedkov na 30 000 eur.
Zároveň sa z dôvodu jednoznačnosti spresňuje, že poskytovaná suma finančných prostriedkov sa netýka viacerých škôl a školských zariadení, ale poskytuje sa vždy na jednu školu alebo na jedno školské zariadenie.
Vzhľadom na všeobecnú účinnosť návrhu zákona k 1. 1. 2022 je v pozmeňujúcom návrhu zohľadnené vytvorenie regionálnych úradov školskej správy, preto sa aj úvodná veta § 4d ods. 1 týka len rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR.
40.V bode 10 sa v nadpise § 9m slová „1. januára“ nahrádzajú slovami „2. januára“, v § 9m ods. 1 sa slová „31. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „1. januára 2022“ a v § 9m ods. 2 sa slová „1. januára“ nahrádzajú slovami „2. januára“ a slová „31. decembra 2021“ sa nahrádzajú slovami „1. januára 2022“.
Podľa čl. V návrhu zákona čl. IV nadobudnúť účinnosť 2. januára 2022, je preto potrebné v súlade s tým upraviť aj príslušné dátumy v prechodných ustanoveniach v čl. IV bode 10.
12
K čl. V
41.V čl. V sa za slová „1. apríla 2022,“ vkladajú slová „čl. I bodu 227, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2022,“ a slová „38, ktorý nadobúda“ sa nahrádzajú slovami „38 a čl. III bodu 11 § 13 ods. 14 písm. c), ktoré nadobúdajú“.
Upravený počet detí v ŠKD by sa mal vzťahovať na nový školský rok, preto sa primerane upravuje účinnosť príslušného novelizačného bodu 227 v čl. I. Zároveň sa zosúlaďuje účinnosť kontroly katalógu inovácií zo strany ŠSI [čl. III bod 11 § 13 ods. 14 písm. c)] vzhľadom na účinnosť katalógu v školskom zákone.